Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararına Göre Fazla Çalışma Yapabilecek Olan Personel Kimler

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararına Göre Fazla Çalışma Yapabilecek Olan Personel Kimler
Kamu görevlilerinin 2020 ve 2021 yıllarına ilişkin mali ve sosyal hakları konusunda belirlemeler içeren Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararında, kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatleri dışında fazla çalışma yapan personele verilecek ücret konusunda ilave bazı düzenlemeler de yer aldı.

Ancak, fazla çalışma konusunda Kararda sözü edilen belirlemelerden ayrı olarak, ilgili mali yıl bütçe kanununda yer verilecek hükümler çerçevesinde ve 657 sayılı Kanunun fazla çalışmaya ilişkin genel hükümleri kapsamında fazla çalışma yaptırılması da mümkün olabilecektir.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararında, fazla çalışma ücretiyle ilgili olarak;

-2017 yılında imzalanan 4.Dönem Toplu Sözleşme kapsamında fazla çalışma ücretinden yararlanan bazı personelin aynı şartlarla fazla çalışma ücretinden yararlanmasına,

-2017 yılında imzalanan 4.Dönem Toplu Sözleşme kapsamında fazla çalışma ücretinden yararlanan bazı personelin fazla çalışma ücretinde iyileştirmeye gidilmesine,

-Bazı personele 2020 yılından itibaren ilk defa fazla çalışma ücreti ödenmesine

ilişkin hükümler yer aldı.

Kamu Görevlileri Hakem Heyeti Kararına göre 2020-2021 yıllarında fazla çalışma ücretinden yararlanma

Ücreti ödenecek personel

Ücret ödenecek çalışma

Ücretin miktarı ile ödeme süresi ve sınrı

SGK’nın taşra teşkilatında (merkez teşkilatında emeklilik işlemlerinin fiilen yürütüldüğü birimler dahil)  memur ve sözleşmeli personel

İş yoğunluğu diğerlerine göre daha fazla olan birimlerdeki çalışmalar

Ayda en çok 50 ve yılda en çok 300 saat için, fazla çalışma saat ücretinin 3 katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenecek

Fazla çalışma ücreti ödenebilecek personelin sayısı, taşra teşkilatında görev yapan toplam personel %20’si kadar olabilecek.

Gelir İdaresi Başkanlığının taşra teşkilatında memur ve sözleşmeli personel

İş yoğunluğu diğerlerine göre daha fazla olan vergi dairesi müdürlüklerindeki çalışmalar

Ayda en çok 50 ve yılda en çok 300 saat için, fazla çalışma saat ücretinin 3 katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenecek

Fazla çalışma ücreti ödenebilecek personelin sayısı, vergi dairesi müdürlüklerinde görev yapan toplam personel %20’si kadar olabilecek

Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında açılan kurs merkezlerinde görev yapan (yönetici ve öğretmenler hariç) memurlar

Normal çalışma saatleri dışında bu merkezlerde kurs süresince fiilen yapılan çalışmalar

Ayda en çok 50 saat için, fazla çalışma saat ücretinin 3 katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenecek

Belediyelerin imam, gassal, memur ve şoför unvanlı kadrolarında bulunanlardan, belediyelerce yürütülen defin hizmetlerinde fiilen görev yapanlar ile belediyelerde tabip olarak (memur veya sözleşmeli) görev yapanlardan mahalli idareler tarafından defin işlemleri öncesi bazı hizmetler sebebiyle göreve çağrılanlar

Genel tatil günü sayılan günler ve hafta tatili günlerinde yapılan çalışmalar

Fiilen çalıştıkları her gün için, fazla çalışma saat ücretinin 3 katının 6 saate tekabül eden tutarı kadar fazla çalışma ücreti ödenecek

AFAD Başkanlığınca kurulmuş geçici barınma merkezlerinde ve afet/acil durum hallerinde fazla çalışma yapılmasına gerek duyulan birimlerdeki memur ve sözleşmeli personel

Normal çalışma saatleri dışındaki fiilen çalışmalar

Ayda en çok 50 saat için, fazla çalışma saat ücretinin 3 katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenecek

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün tapu müdürlüklerinde memur ve sözleşmeli personel

Normal çalışma saatleri dışındaki fiilen çalışmalar

Ayda en çok 50 ve yılda en çok 300 saat için, fazla çalışma saat ücretinin 3 katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenecek.

PTT AŞ.’nin 399 sayılı KHK’ya tabi personeli

Resmi ve dini bayram günlerindeki fiilen çalışmalar

Fiilen çalıştıkları her gün için, fazla çalışma saat ücretinin 3 katının 8 saate tekabül eden tutarı kadar fazla çalışma ücreti ödenecek

TC Devlet Demiryolları İşletmesi ve TC Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş genel müdürlüklerinin 399 sayılı KHK’ya tabi personeli

İlgili mali yıl bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 3 katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenecek

DSİ Genel Müdürlüğü Ilısu Projesi XVI. Bölge Müdürlüğünde görev yapan personel

Ayda en çok 70 saat için fazla çalışma ücretinin 4 katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenecek

DSİ Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğüne bağlı Silvan Projesi ile Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürlüğünde görev yapan personel

Ayda en çok 50 saat için fazla çalışma ücretinin 3 katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenecek

DSİ Genel Müdürlüğünün 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 22, 23 ve 24. bölge müdürlükleri personeli

Ayda en çok 50 saat ve yılda en çok 300 saat için, fazla çalışma saat ücretinin üç katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenecek

DSİ Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı personeli

Tabii afetlerde fiilen yapılan çalışmalar

Bir takvim yılında en çok 125 saat için fazla çalışma saat ücretinin üç katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenecek

Cami ve mescitlerde görev yapan imam-hatip ve müezzin-kayyımlar

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde fiilen çalışmalar

Her gün için, fazla çalışma saat ücretinin 4 katının 8 saate tekabül eden tutarı kadar fazla çalışma ücreti ödenecek

Cami ve mescitlerde görev yapan imam-hatip ve müezzin-kayyımlar

Dini bayram günlerinde fiilen çalışmalar

Her gün için, fazla çalışma saat ücretinin 4 katının 8 saate tekabül eden tutarı kadar fazla çalışma ücreti ödenecek

Baş vaiz, uzman vaiz, cezaevi vaizi ve vaiz kadrosunda olanlar

Dini bayram günlerinde fiilen çalışmalar

Her gün için, fazla çalışma saat ücretinin 4 katının 8 saate tekabül eden tutarı kadar fazla çalışma ücreti ödenecek

Genlik ve Spor Bakanlığına (Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü) bağlı yurtlarda görev yapan personel

İlgili mali yıl bütçe kanununda kendileri için belirlenen saat başı fazla çalışma ücretinin 3 katı fazla çalışma ücreti ödenecek

Genlik ve Spor Bakanlığına (Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü) bağlı yurtlarda yurt yönetim personeli unvanlı sözleşmeli personel

Aynı kurumdaki memurlara ödenen miktarda fazla çalışma ücreti ödenecek

Üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan personel

İlgili mali yıl bütçe kanununda kendileri için belirlenen saat başı fazla çalışma ücretinin 3 katı fazla çalışma ücreti ödenecek

Karayolları Genel Müdürlüğü şube ve bakım işletme şefliklerinde çalışan memur ve sözleşmeli personel

İşçilerle birlikte normal çalışma saatleri dışında fiilen yapılan çalışmalar

Ayda en çok 50 ve yılda en çok 300 saat için, fazla çalışma saat ücretinin 3 katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı taşra teşkilatında görev yapan memur ve sözleşmeli personel

“Alo 181” çağrı merkezine gelen şikâyet ve ihbarları mesai saatleri dışında fiilen yerinde inceleme çalışmaları

Büyükşehirlerde yılda en çok 300 saat ve diğer yerlerde yılda en çok 200 saat için, fazla çalışma saat ücretinin 3 katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenecek

Orman Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında, normal çalışma saatleri dışında orman yangınlarına doğrudan bilfiil müdahale edenler ile yangın nöbeti tutan memur ve sözleşmeli personel (merkez teşkilatında sayıları kırkı geçmemek üzere yangın nöbeti tutan personel dahil)

Normal çalışma saatleri dışında orman yangınlarına doğrudan bilfiil müdahale edilmesi ve yangın nöbeti tutulması

Mayıs ayı başından Kasım ayı sonuna kadar ayda en çok 90 saat için, fazla çalışma saat ücretinin 5 katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenecek

Yükseköğretim kurumlarının ikinci öğretim yapan birimlerinde öğretim elemanları ve idari personel

Yasal çalışma saati bitiminden sonra fiilen yapılan çalışmalar

Ayda en çok 50 saat için, saat başı fazla çalışma ücretinin 3 katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenecek

Fazla çalışma ücreti ödenebilecek personel sayısı; ikinci öğretim yapılan birimlerdeki personel için birim kadrolarındaki idari personel sayısının %45’ini, diğer birimlerden görevlendirilenler için ise üniversite kadrolarındaki idari personel sayısının %20’sini geçemeyecek

Adlî yargıdaki ilk derece mahkemeleri (hukuk ve ceza mahkemeleri) ile bölge adliye mahkemelerinde memur ve sözleşmeli personel

İş yoğunluğu diğer mahkemelere göre fazla olan yerlerdeki çalışmalar

Ayda en çok 50 saat ve yılda en çok 300 saat için, fazla çalışma saat ücretinin üç katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenecek Fazla çalışma ücreti ödenebilecek personel sayısı, mahkemelerde görev yapan toplam personel sayısının %30’u kadar olabilecek

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında memur ve sözleşmeli personel

Cumhurbaşkanlığı seçimi ile milletvekili ve mahalli idareler genel seçimleri dönemlerinde yapılan fazla çalışmalar

Her bir seçim döneminde toplam en çok 50 saat için, fazla çalışma saat ücretinin beş katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenecek

TC kimlik kartı ile pasaport ve sürücü belgesi hizmetlerine ilişkin iş ve işlemlerin zamanında sonuçlandırılması için mesai saatleri dışında fiilen yapılan çalışmalar

Ayda en çok 50 saat ve yılda en çok 500 saat için, fazla çalışma saat ücretinin üç katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenecek

Kültür ve Sanat hizmet kolu kapsamındaki sanat kumrularında çalışan sözleşmeli sanatçılar

Saat 24:00’ten sonra yapılan çalışmalar

Ayda en çok 50 saat için, fazla çalışma ücretinin 5 katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenecek.

Kültür ve Sanat hizmet kolu kapsamındaki sanat kumrularında görevli sözleşmeli sanatçılarla personelle birlikte zorunlu olarak aynı yerde ve aynı saatlerde çalışan diğer kamu görevlileri

Fiilen yapılan çalışmalar

Ayda en çok 50 saat için, fazla çalışma ücretinin 3 katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenecek.

Kültür ve Sanat hizmet kolu kapsamındaki kütüphaneler, müzeler, turizm danışma büroları ve kültür merkezleri personeli

Bayram ve günler ile hafta sonu tatillerindeki çalışmalar

Ayda en çok 50 saat ve yılda en çok 350 saat için, fazla çalışma saat ücretinin 3 katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenecek

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünde 399 sayılı KHK I ve II sayılı Cetvele tabi personel

Mahsul alım dönemlerinde normal çalışma saatleri dışında fiilen alım, satım, ithalat ve nakliye işlerinde yapılan çalışmalar

Ayda en çok 50 ve yılda en çok 300 saat için, fazla çalışma saat ücretinin 3 katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenecek

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde 399 sayılı KHK I ve II sayılı Cetvele tabi personel

Bitkisel ve hayvansal üretim faaliyetlerinin yoğun olduğu dönemlerde normal çalışma saatleri dışındaki fiilen çalışmalar

Ayda en çok 50 ve yılda en çok 300 saat için, fazla çalışma saat ücretinin 3 katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenecek

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünde 399 sayılı KHK I ve II sayılı Cetvele tabi personel

Normal çalışma saatleri dışındaki fiilen çalışmalar

Ayda en çok 50 ve yılda en çok 300 saat için, fazla çalışma saat ücretinin 3 katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenecek

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünde görev yapan memurlar

Normal çalışma saatleri dışındaki fiilen çalışmalar

Ayda en çok 50 ve yılda en çok 300 saat için, fazla çalışma saat ücretinin 3 katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenecek

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı Bölge Müdürlüklerinde (Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge ve Şube Müdürlükleri) görevli memur ve sözleşmeli personel

Yasadışı avcılığı ve biyokaçakçılığı önlemeye yönelik olarak normal çalışma saatleri dışında fiilen yapılan çalışmalar

Ayda en çok 50 ve yılda en çok 300 saat için, fazla çalışma saat ücretinin 3 katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenecek

T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve T.C. Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü personeli

Fazla çalışma yaptırıldığında

İlgili mali yıl bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 3 katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenecek

memurunyeri.com

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.