Kamuda Daimi İşçi Statüsünde Çalışan Engelli İşçiler Yer Değişikliği Hakkı Talep Ediyor

Kamuda Daimi İşçi Statüsünde Çalışan Engelli İşçiler Yer Değişikliği Hakkı Talep Ediyor
Kamuda Daimi İşçi statüsünde engelli işçi olarak görev yapanlar, yasal hakları olması hasebiyle bir kereye mahsus olarak yer değiştirme taleplerini bağlı bulundukları kurum Müdürlüğüne iletmelerine rağmen taleplerin Millî Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından “il bazında çalıştırılması gereken engelli işçi açığı oluşacağından nakil talebinin uygun görülmediği” gerekçesi ile reddedildiğini ifade ederek tayin taleplerinin 6645 sayılı Kanun kapsamında olumlu sonuçlandırılmasını talep et

KAMUDA DAİMİ İŞÇİ STATÜSÜNDE ÇALIŞAN ENGELLİ İŞÇİLER BİR DEFAYA MAHSUS YER DEĞİŞİKLİĞİ HAKKI TALEP EDİYOR

Kamuda Daimi İşçi statüsünde engelli işçi olarak görev yapanlar, yasal hakları olması hasebiyle bir kereye mahsus olarak yer değiştirme taleplerini bağlı bulundukları kurum Müdürlüğüne iletmelerine rağmen taleplerin Millî Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından “il bazında çalıştırılması gereken engelli işçi açığı oluşacağından nakil talebinin uygun görülmediği” gerekçesi ile reddedildiğini ifade ederek tayin taleplerinin 6645 sayılı Kanun kapsamında olumlu sonuçlandırılmasını talep etmişlerdir.

İlgili Mevzuat Kapsamında;

1) 2709 sayılı T.C. Anayasası’nın “Kanun önünde eşitlik” başlıklı 10’uncu maddesi “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir… Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz.”

2) “Çalışma hakkı ve ödevi” başlıklı 49’uncu maddesi “Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır.”

3) “Kamu hizmeti görevlileriyle ilgili hükümler 1. Genel ilkeler” başlıklı 128’inci maddesi “Devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür. Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir. (Ek cümle: 7/5/2010-5982/12 md.) Ancak, malî ve sosyal haklara ilişkin toplu sözleşme hükümleri saklıdır.” hükümlerini haizdir.

4) 4857 sayılı İş Kanunu’nun “Engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu” başlıklı 30’uncu maddesi “işverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç (%3) engelli, kamu işyerlerinde ise yüzde dört (%4) engelli ve yüzde iki (%2) eski hükümlü işçiyi veya 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananları meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler. Aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri bulunan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü olduğu işçi sayısı, toplam işçi sayısına göre hesaplanır.”

5) “Engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğuna aykırılık” başlıklı 101’inci maddesi “Bu Kanunun 30 uncu maddesindeki hükümlere aykırı olarak engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işveren veya işveren vekiline çalıştırmadığı her engelli ve eski hükümlü ve çalıştırmadığı her ay için üçbin Türk Lirası idari para cezası verilir. Kamu kuruluşları da bu para cezasından hiçbir şekilde muaf tutulamaz.” hükümlerini ihtiva etmektedir.

6) 6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 79. Maddesinin Ek Madde 2’nci maddesi “(1) Kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi kadrosunda görev yapan ve ilgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk (%40) oranında engelli olduğu belirtilen işçiler ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan işçiler, engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak kurum içinde yer değiştirme talebinde bulunabilir. (2) Bu kapsamdaki talepler kamu kurum ve kuruluşlarının kadro imkânları ve teşkilat yapıları dikkate alınarak karşılanır. (3) İşçinin kendisinin veya birlikte yaşadığı eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının engellilik durumunun tedavisi sebebiyle kurum içinde yer değişikliği talep etmesi hâlinde, yer değiştirme suretiyle atama yapılacak yerin, işçinin ve bu fıkra kapsamındaki yakınlarının engellilik durumuna uygun olması esastır. (4) Engellilik durumu devam ettiği sürece kurum ve kuruluşlarca isteği dışında işçinin görev yeri değiştirilmez. Engellilik durumu ortadan kalkan işçiler hakkında genel hükümler çerçevesinde işlem yapılır.” hükmünü haizdir.

7) İdare kadro imkânlarının yetersizliği ve idari para cezasına muhatap olma riski sebebiyle başvuranların tayin talepleri reddedilmiştir. Oysaki idareler uhdesindeki kamu hizmetini yürütmek amacıyla kadro ve teşkilat yapısını düzenleme yetki ve sorumluluğuna sahiptir. Ayrıca 4857 sayılı Kanunun 30 ve 101’inci hükmünün amacı engellilerin istihdamını sağlamayı amaç edinmiş olup, söz konusu hükümlerin kamu işçisi olarak başvuranların tayin taleplerinin reddedilmesinde kanuni dayanak gösterilmesi mümkün değildir.

Bu mevcut kanun hükümleri çerçevesinde;

Başvuran işçilerin engelli olduğu, Millî Eğitim Bakanlığı’nda engelli kadrosunda çalıştığı, mezkûr Kanunlar uyarınca başvuranların tayin talebinin idarece reddedilmesinin hukuka aykırılık teşkil ettiği, tayin taleplerinin olumlu olarak sonuçlandırılması için idarenin yetki ve sorumluluğunda olan personel politikasını engelli başvuranın talebinin yerine getirilmesini mümkün kılacak şekilde bir kereye mahsus olmak üzere tayin talebinin olumlu sonuçlandırılmasını gerekmektedir.

08/04/2019 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Daire Başkanı ile Engelsiz Eğitim Çalışanları Sendikası Mevzuattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Serhad SARIBOĞA ve beraberindeki engelli işçilerin de bulunduğu heyetin yaptığı görüşmede Türkiye genelindeki mevcut engelli işçi sayıları iller bazında istenmekte olduğu bildirilmiş, kamudaki ihtiyaç ve engellilik durumlarının değerlendirilerek gerekli pozisyonlara yer değişikliği taleplerinin gerçekleştirileceği bilgi olarak verilmiştir.

Bakanlık yetkililerinden engelli işçilerimizin lehine olacak şekilde çözümler bekliyor, yakın ilgilerinden dolayı Millî Eğitim Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Daire Başkanı Sayın Abdulhamit KARATAŞ’a teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Her türlü engelin aşılması noktasındaki mücadelemizin kazanım elde edilene kadar takipçisi olacağımızın bilinmesi kamuoyuna duyurulur.

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
9 Yorum