Kamudaki araştırmacıların suçu ne?

Kamudaki araştırmacıların suçu ne?
Bilindiği gibi kamuda Müdür yardımcısından Genel müdüre kadar unvanlı personel 4046 sayılı Özelleştirme kanun 22. maddesine göre araştırmacı olarak atanmıştır.

Araştırmacıların

7417 sayılı ek gösterge kanuna göre 3600 ek göstergeden yararlanması gerekirken maaşa esas 2800 ek gösterge, Emekliğe esas olarak da 3600 ek gösterge uygulanmaktadır

Kamu kurum ve kuruluşları personellerinden gelen şikâyet ve serzenişlerdeki tereddütleri gidermek üzere konuyu Devlet Personel Başkanlığına intikal ettirmektedir.

Devlet Personel Başkanlığı ise bu konuda KHK lı olan Araştırmacılara farklı 4046 sayılı kanun ile atanlara farklı görüşler vermektedir.

Hakikaten Araştırmacılar olarak biz Ne suç işledik mi diye çok merak ediyoruz?

Araştırmacılar 6191 sayılı kanun ile atanan askeri araştırmacılar tanınan ayrıcalık ile bir ayrıma tabii tutulmuştu, verilen görüşlerle bazı KHK ile atan Araştırmacılarda başka bir ayrıma tabii tutuldu.

  Şimdi sormakta haksız mıyız 4046 sayılı araştırmacıların suçu nedir acaba diye?

 4046 sayılı araştırmacıların mağduriyetini anlayan Kahraman Maraş milletvekilimiz Sn Sefer Aycan meclise 3063 esas no ve 28.07.2020 tarihi ile bir kanun teklifi vererek Araştırmacılar arasındaki ayrıma son verilmesi hususunda gayret gösterdi kendisine müteşekkiriz ancak; kanun 2,5 yıldır plan bütçe komisyonunda bekliyor.

Aşağıdaki deliller incelendiğinde

4046 sayılı Kanun ile Araştırmacı olarak atanan Araştırmacıların 6525 sayılı kanun 41 maddesi ile değiştirilen 375 sayılı KHK ye göre Müdür yardımcı haklarından yararlanmamız gerektiği görülecektir.

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün, Muhasebat Genel Müdürlüğüne olan 45516914.115456-7 sayı ve 20/3/2014 tarih ve 2504 nolu 375 sayılı KHK’nin geçici 11 inci maddesi konulu yazsına göre

Yazının 5. Maddesinde ise;

Müdür yardımcısı, eşiti veya daha üst idari görevlere ait kadrolarda bulunmakta iken 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesine göre araştırmacı unvanlı kadrolara atanıp halen bu kadrolarda bulunanlardan;

a)     Anılan maddenin altıncı fıkrasında öngörülen şahsa bağlı haktan yararlanılan süreleri devam edenlerin bu sürelerdeki; - Zam ve tazminatlarının, mevcutta olduğu gibi ilgililerin Devlet Personel Başkanlığına bildirildikleri tarihteki kadroları dikkate alınarak ödenmesine devam edilmesi, - Ek ödemelerinin ise 27/2/2014 tarihinden itibaren 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli I sayılı Cetvelin

“A- Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na Göre Alanlar” başlıklı kısmının 1/ğ sırasında öngörülen %165 oranının esas alınarak yapılması, b) Anılan maddenin altıncı fıkrasında öngörülen şahsa bağlı haktan yararlanma süreleri sona erenlerin zam ve tazminatları ile ek ödemelerinin, bu sürelerinin sona erdiği tarihten itibaren yukarıda 4 üncü sırada yer alan açıklamalar çerçevesinde yapılması gerektiği,

Belirtiliyor

Hakları devam edenler yanı 3 yıllık süre devam edenler;

I) Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na Göre Alanlar” başlıklı kısmının 1/ğ sırasında öngörülen %165 oranının esas alınarak yapılması

I )Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Alanlar” başlıklı kısmının 1/ğ sırasında öngörülen %165 oranının esas alınarak yapılması

II ) Bu sürelerinin sona erdiği tarihten itibaren yukarıda 4 üncü sırada yer alan açıklamalar çerçevesinde yapılması yani 2006/10344 Bakanlar kurulu kararına göre yapılması gerekiyor

Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli I sayılı “İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı” Cetvelinin “(A) Genel İdare Hizmetleri Bölümü

Yazının 4. Maddesinde  “ Kapsama dahil personelden araştırmacı unvanlı kadrolara atanan veya atanmış sayılanlardan, halen bu kadrolarda bulunanların 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesi uyarınca ödenmekte olan zam ve tazminatları ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinde öngörülen ek ödemelerinin belirlenmesinde, 27/2/2014 tarihinden itibaren, daha önce bulundukları kadrolar veya kariyerleri dikkate alınmaksızın genel idare hizmetleri sınıfında yer alan aynı dereceli “müdür yardımcısı” kadro unvanı için; - 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ve 13/1/2014 tarihli ve 2014/5800 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesi ile 2014 yılında da uygulanmasına devam olunan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli I sayılı “İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı” Cetvelinin “(A) Genel İdare Hizmetleri Bölümü” nün 27/a sırasında öngörülen 550 puan iş güçlüğü zammı ile 200 puan temininde güçlük zammı puanının”,” denilerek

 her iki madde de atıf yapılan husus Müdür Yardımcısı unvanıdır.

4046 kanun 22.maddesi ise

“Devlet Personel Başkanlığına bildirildikleri tarihteki kadrolarına ilişkin olarak bildirim tarihi itibarıyla almakta oldukları aylık, ek gösterge, ikramiye, her türlü zam ve tazminatları (ek tazminat ve bankacılık tazminatı dâhil), makam tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı, ücret (fazla mesai ücreti hariç), ek ücret, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan ödemelerin toplam net tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır); nakledildiği kurum ve kuruluş tarafından şahsa bağlı hak olarak ödenen aylık, ek gösterge, zam, özel hizmet tazminatı, makam tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı ödemeleri ile şahsa bağlı hak dışında yapılan ikramiye, ücret, ek ücret, ek ödeme, ek tazminat, teşvik ödemesi, döner sermaye payı ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (fazla mesai ücreti, fiilen yapılan ders karşılığı ödenen ek ders ücreti hariç) toplam net tutarından fazla olması hâlinde aradaki fark tutarı, herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödenir.

Atandıkları kurumdaki kadro unvanı veya pozisyonlarında isteğe bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlarla, başka kurumlara geçenlere şahsa bağlı hak uygulaması ile fark tazminatı ödenmesine son verilir. “Denilmektedir.

Burda Fark kapanıncaya kadar ifadesinde

Araştırmacı kadroları için bir emsal belirlenmiş olması gerekir

Emsalde 6525 sayılı kanun 41 maddesiyle değişen 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 11 inci maddesine göre müdür yardımcısını olarak belirlenmiştir.

Araştırmacılar olarak Müdür ve Genel müdüre kadar Unvanlı personeller olarak

Aynı asker araştırmacıların yararlandığı haklardan yararlanmayı beklerken

Şimdide Müdür yardımcısı emsal olarak kabul edilmemesi bizlerde adeta şok etkisi meydana getirmiştir.

Eğer 375 sayılı KHK nın geçici 11. Maddesi ile Araştırmacıların Mali haklarının hesaplanmasında  Müdür yardımcısına unvanı emsal kabul edilmiyorsa!!!!

Müdür yardımcısından Genel Müdüre kadar Araştırmacı olarak Atanmış

Olan unvanlı personel in emsali yok demektir.!!!!

Bu durumda şöyle garip bir durum oluşur ki;

4046 ve diğer KHK Lara göre müdür yardımcısından daha alt unvanlardaki personel ise kendi unvanları na ait kadrolara atanmışlardır.

Yani uzman uzman kadrosuna , şef şef kadrosuna atanmıştır.

Hükümet ileride Şeflere 3600 ek gösterge hakkı verdiğinde

Devlet Personel Başkanlığı yorumuna göre Araştırmacılar yine bu haklardan yararlanmayacaktır.

Araştırmacılar Mali haklar bakımından kendi altında çalışan personellerden daha alt bir konuma düz unvansız memur düzeyine indirilmiş, öz yurdunda garip öz yurdunda parya durumuna düşmüş olur

Bu durum kanaatime göre hem yasanın  işaret etmediği yasa koyucunun amaçlamadığı  bir durum olup hem de eşitlik anayasaya aykırıdır.

Çünkü eşit unvan eşit iş ama yararlanılan haklar farklı

Bu sebeple Devlet Personel Genel Müdürlüğü kanunların kendisine verdiği yetkiyle bu konuya bir çözüm bulmalıdır.

 Eğer Devlet personel Başkanlığı bu delillere rağmen hala biz Araştırmacıların emsalini belirleyemiyor ise Cumhurbaşkanlığına bağlı bir kurumumuz olarak bu yanlışlığı düzeltmenin bir kanun ile olabileceği hususunu Sn Cumhurbaşkanımıza sunabilirler diye düşünüyoruz.

Ayrıca

Sn Plan Bütçe komisyonu Başkanımızdan da bir an önce bu mağduriyete son verilmesi için komisyonda bekleyen Sn Sefer Aycan Bey tarafından verilen kanun tasarısının gündeme alınmasını bekliyoruz.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.