KYK personelinin toplu sözleşme beklentileri

KYK personelinin toplu sözleşme beklentileri
Çalışma alanlarımızdan biri olan kredi yurtlar müdürlüğünde de memurlarımızın sorunları oldukça fazladır. KYK personeli olarak çalışma şartlarımızın iyileştirilmesi gerekir. Bilindiği gibi Yurt müdürlüğüne atamalarda liyakat veya kariyer ilkesi dikkate alınmadan salt siyasi referans veya başka saiklerle hareket edilmektedir. 2013 yılından beri yapılageldiği üzere sınavsız Yurt Müdürü atamalarına son verilmelidir. Yurt-Kur personeli için diğer taleplerimiz ise şu şekildedir:

Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünde yapısal değişikliğe gidilmiş ve Kurumun adı Kredi ve Yurt Hizmetleri Genel Müdürlüğü olarak değiştirilerek Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlanmıştır.

Yeniden yapılanma kapsamında görevden alınarak Araştırmacı yapılan Yurt Müdürleri yerine kurum içinden veya dışarıdan herhangi bir duyuru ve sınava bağlı kalınmadan, taraflı bir turumla Yurt Müdürü atamaları gerçekleştirilmiştir.

a) Görevde yükselme: Kurumda uzun süredir görevde yükselme sınavı açılmamaktadır. Şube Müdürü, Şef ve diğer unvanlara atamalar için belirli periyotta kadro açıkları ölçüsünde görevde yükselme sınavı açılmalıdır.

b) Yurt müdürü atamaları: Kredi ve Yurtlar Kurumunda son dönemlerde yurt müdürü atamaları görevde yükselme kapsamı dışına alınarak, kurum dışından özellikle Milli Eğitim Bakanlığından öğretmen veya Diyanet İşleri Başkanlığından İmam Kadrosunda bulunanlardan atama yapılmaktadır.

Yurt müdürlüğüne atamalarda liyakat veya kariyer ilkesi dikkate alınmadan salt siyasi referans veya başka saiklerle hareket edilmektedir.

Ülke genelinde 300’ün üzerindeki yurt müdürlüklerine Kurum içinden atama yapılan personelin sayısı %10’u bile bulmamaktadır.

2013 yılından beri yapılageldiği üzere sınavsız Yurt Müdürü atamalarına son verilmelidir.

c) Yurt Yönetim Memurları: Yurt yönetim memurlarının tamamı yüksek öğrenimli olmalarına rağmen unvanlarındaki “Yönetim Memuru” ifadesinden dolayı özlük ve maddi hakları emsali diğer Devlet memurlarından daha alt düzeydedir. Devlet memurları haftada 40 saat ayda 160 saat görev yaparken yurt yönetim memurları haftada birden fazla 2 veya 3 gün nöbet tuttukları için çalışma saatleri ayda 200 saat ve üzerine çıkmaktadır.

Yurt yönetim memurları yasal düzenleme olmadığı için 3 üncü dereceden aşağı inemediklerinden Yeşil Pasaport alamamaktadırlar.

Ayrıca nöbet tutmak istemeyen Yurt Yönetim Memurları, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne veya Ankara İl Müdürlüğüne görevlendirilmek suretiyle nöbetten muaf hale gelmektedirler. Bunların kadrolarının olduğu kurumlardaki personele de yetersizlik nedeniyle haftada 2 den fazla nöbet görevi verilmektedir.

TALEPLERİMİZ

-Yeniden yapılanma sonrasında yürürlüğe gireceği ifade edilen Görevde Yükselme Yönetmeliği bir an önce yürürlüğe konularak, atama yer değiştirmelerde bu Yönetmelik uygulanmalı, hukukla ve mevzuat ile bağdaşmayan sınavsız ve mülakatla yapılan başta yurt müdürü atamaları olmak üzere tüm atamalar iptal edilmeli, bundan sonraki süreçte de bu tür takdire dayalı atama yapılmamalıdır.

-Görevde yükselme sınavlarına katılabilmek için Kurumda en az 3 yıl çalışma şartı konulmalı ve kadro boşalması durumunda en fazla 2 yılda bir görevde yükselme sınavı yapılmalıdır. Kurum dışı atamaya son verilmelidir.

-Yurt müdürü atamaları görevde yükselme kapsamına alınmalı ve Kurumda en az 3 yıl çalışma şartı konularak yazılı sınav sonucuna göre atama yapılmalıdır.

- Kurum personelinin mazerete ve isteğe bağlı yer değişikliği yapabilmeleri için yılda 1 kez başvuruları alınmalı, yer değişikliğine esas olacak somut kriterler veya puanlama getirilmeli ve boş kadrolar ölçüsünde yer değişiklikleri gerçekleştirilmelidir. Bu konudaki keyfi uygulamaların önüne geçilmelidir.

-Yurt Yönetim Memurlarının unvanları “uzman” olarak değiştirilmeli bunun sonucunda tazminat hakları doğmalı, aylıklarında hissedilir bir rahatlama sağlanmalıdır.

-Yurt yönetim memurlarının 1. dereceye kadar inebilmeleri sağlanmalı, yeşil pasaport alabilme imkanı verilmelidir.

-Yurt yönetim memurlarından bir başka alanda lisans öğrenimini tamamlayanlara öğrenimlerine uygun alanlara sınavsız geçiş hakkı sağlanmalıdır.

-Yurtlarda personel yetersizliğinden dolayı mevcut personelin yükü artmaktadır, sıklıkla nöbete gelmelerinden dolayı verim düşmektedir. Personel ihtiyacı acilen karşılanmalıdır.  Yurtlarda yeterli sayıda personel istihdam edilerek haftada 2’yi geçmeyecek şekilde  nöbet görevi verilmelidir.  

- Kamu hizmetlerinde Nöbet ile Mesai kavramları farklı alanları ifade ettiği ve yurtlarda gece nöbet görevleri gece hizmetleri statüsünde yapıldığı halde, nöbet ücretleri fazla mesai adı altında ödenmektedir. Nöbete kalan personele nöbet ücreti ödenmeli, nöbet ücreti eş değer nöbet hizmeti yapan diğer kurumlardaki statüye çekilmeli, örneğin MEB’deki Belletici öğretmenlere ödenen 6 saat ek ders ücreti ödenmelidir. 

-Yurt yönetim memurlarının  (Kadrolu) nöbet izinleri, benzer hizmeti yürütenlerin (SHÇEK) hafta sonu resmi ve dini tatillerdeki kullandıkları izin suresi kadar izin kullanmaları (2 gün ) sağlanmalıdır.

-Kurum bünyesinde çalışan, ancak servis hizmetinden faydalanamayan personele günün şartlarına göre şehir içi toplu taşıma vasıtaları için belirlenen ücret üzerinden aylık ulaşım yardımı yapılmalıdır.      

Yurtlarda yemek hizmetinden faydalanamayan personele nakdi yemek yardımı yapılmalıdır.

-Koruma ve güvenlik personeline ödenen giyim yardımında en son uygulanan açık alan ve kapalı alan uygulaması haksızlıklara neden olmaktadır. Çünkü kurumda görev yapan Koruma Güvenlik personelinin büyük çoğunluğu açık alanda görev yapmaktadır. Eksik ödenen giyim yardımının ödenmesi sağlanmalıdır. Yapılan giyim yardımı günün şartlarına uygun olmalı ve kurum tarafından kalite denetimi yapılmalıdır.

-Yardımcı Hizmetler sınıfında olan şoför, bekçi ve benzeri unvanlardaki personelin yıllardır bu görevleri yapmadıkları ve masa başında diğer görevleri yaptıkları göz önünde bulundurularak, öğrenim durumları, bilgi, beceri ve liyakatları dikkate alınarak  bir kereye mahsus olmak üzere Genel İdari Hizmetler Sınıfına sınavsız geçişleri sağlanmalıdır.

-Ayrıca, kadrosu şoför ve bekçi olmakla birlikte bu görevden başka yerlerde ve görevlerde görevlendirilenlere salt Bekçi unvanına sahip oldukları gerekçesiyle giyim yardımı verilmemektedir. İstihdam alanı kalmayan Bekçi unvanı kaldırılarak, bu konudaki mağduriyet giderilmelidir.

-Teknisyen yardımcısı kadrosunda çalışan personelden, meslek lisesi diploması olanların teknik hizmetler sınıfına geçişi sağlanmalıdır.       

- Yurt-Kur Lojmanların da görev tahsisli konut sayılarının fazla olması nedeni ile sıra tahsisli konut sayısı çok az kalmaktadır. Kamu konutları yönetmeliğinin yeniden gözden geçirilerek görev tahsisli konutların norm kadro sayısına göre belirlenmesi ve sıra tahsisli konut sayısının artırılması gerekmektedir.

-Yurt-Kur’da görev yapan personelin eğitim ihtiyaçları tespit edilerek günün şartlarına uygun hizmet içi eğitim verilmelidir.

-Mesai ücretleri ödenmesinde uygulanan usuller bir başka mağduriyet konusudur. Özellikle dini ve milli bayramlara denk gelen resmi tatillerde çalışmak durumunda kalan vardiyalı personel ile nöbetçi memurların hak edişleri, normal iş günü esasında belirlenmektedir. Oysa resmi tatil günlerine denk gelen hak edişlerin katlanarak yapılması gerekmektedir. Bazı kurumlarda (maliye) bu uygulamanın yapıldığı bilinmekte ve emsal olarak uygulanması gerekmektedir. 

-Yurtlarda hemşire, sağlık memuru psikolog ve sosyal çalışmacı gibi personelin yetersiz olduğu göze çarpmaktadır. Hizmette verimliliğin üst seviyeye çıkarılması ve mevcut görev yapan personelin sıkıntılarının da azaltılabilmesi bakımından ihtiyaç hissedilen personel sayısının arttırılması gerekmektedir.

-Nöbetçi memur odalarının standardının belirlenmesi ve buna göre tefriş edilmesi. Tutulan nöbetlerle ilgili olarak nöbet odalarındaki bir çok yurtta imkansızlıklar göze çarpmaktadır. Bu ihtiyaç giderilmelidir.

-Kurum çalışanlarının çocuklarını güvenli bir şekilde bırakabilecekleri Kreş ihtiyacı bulunmaktadır. Özellikle büyük şehirlerde birden fazla yurt bulunduğu göz önüne alınırsa, en azından buralarda kreş açılmasının daha uygulanabilir olduğu görülecektir.

-Sosyal tesis olarak kullanılabilecek mekanlar kurum personelinin hizmetine açılmalı. (Ortakoy misafirhanesi) Özellikle büyük şehirlerde personelin hizmetine açık  misafirhaneler olmalıdır. Mevcut tesisler öncelikle kendi personeline  hizmet vermelidir. 

- Kurum sözleşmeli memur alımından vazgeçmelidir. Sözleşmeli çalışan yurt yönetim memurlarının çalışma koşulları, özlük ve mali hakları, kadrolu personel ile eşit seviyeye getirilmelidir. 

-Sağlık sorunları nedeniyle görevini yapamayacak durumda olan güvenlik personeli öğrenimine uygun kadrolara atanmalıdır.

- Kurum personelinden çocuğu yükseköğrenim yapanların çocuklarının yurtlara yerleştirilmelerinde öncelik sağlanmalıdır.

Türk Eğitim Sen

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.