Mali Hizmetler Uzmanlarının Talepleri

Mali Hizmetler Uzmanlarının Talepleri
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile mevcut mali yönetim sistemi değiştirilerek daha etkin bir yönetim ve kontrol sistemi oluşturulmuş ve kamu idarelerinin yönetim ve hesap verme anlayışı çerçevesinde sorumlulukları artırılmıştır. Bu kapsamda, yüklenen sorumlulukların etkin bir şekilde yerine getirilebilmesi için Strateji Geliştirme Birimleri kurulmuş ve bu birimlerde uzman personel istihdam etmek üzere Mali Hizmetler Uzmanlığı mesleği oluşturulmuştur. 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile mevcut mali yönetim sistemi değiştirilerek daha etkin bir yönetim ve kontrol sistemi oluşturulmuş ve kamu idarelerinin yönetim ve hesap verme anlayışı çerçevesinde sorumlulukları artırılmıştır. Bu kapsamda, yüklenen sorumlulukların etkin bir şekilde yerine getirilebilmesi için Strateji Geliştirme Birimleri kurulmuş ve bu birimlerde uzman personel istihdam etmek üzere Mali Hizmetler Uzmanlığı mesleği oluşturulmuştur. 

Mali Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliğinde Mali Hizmetler Uzmanlığı mesleğine;

  • Özel yarışma sınavı sonucunda uzman yardımcısı olarak girileceği,
  • Uzman yardımcılarının idareleri tarafından belirlenecek bir konuda tez hazırlayacakları,
  • Yabancı Dil Sınavından (YDS) asgari (C) düzeyinde puan almaları,
  • Yeterlilik sınavına girerek başarılı olmaları sonucunda uzman olarak atanabilecekleri

hükme bağlanmıştır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesinde Mali Hizmetler Uzmanlarının başlıca görevleri tanımlanmıştır. Özetle;

  • İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek,
  • İdare bütçesini hazırlamak, kayıtlarını tutmak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,
  • Ayrıntılı harcama programı hazırlamak,
  • Bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak,
  • Gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek,
  • Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek,
  • İdarenin faaliyet raporunu hazırlamak,
  • Taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek,
  • İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,
  • Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,
  • Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek,
  • İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak.

Ayrıca yukarıda sayılanların yanında;

  • Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek veya destek vermek,
  • Görevleriyle ilgili mevzuatın uygulanmasına ilişkin görüş ve önerilerini bildirmek,

gibi görevleri de bulunmaktadır.

Mali Hizmetler Uzmanlığının görevlerine bakıldığında birden fazla uzmanlık alanına giren ve kurumun kısa, orta ve uzun vadede olmazsa olmaz iş ve işlemlerini kapsadığı görülmekte ve meslek mensuplarına ağır sorumluluklar yüklendiği anlaşılmaktadır.

Kamu kurumlarına Mali Hizmetler Uzmanı atanması amacıyla 2006 ve 2007 yıllarında yapılan merkezi sınavları 824 Mali Hizmetler Uzmanı, 2008, 2011, 2013, 2015 ve 2016 yıllarında yapılan özel yarışma sınavlarını ise 1.539 kişi başarıyla geçmiş ve atanmıştır. Atanan kişi sayısına göre Mali Hizmetler Uzmanı ve Uzman Yardımcılarının toplam sayısı 2.363 kişi olması gerekirken; özlük hakları ve diğer sorunların yol açtığı durumlar nedeniyle meslekten ayrılmalar (istifa, terfi vb.) olmuş, 2018 yılına geldiğimizde görev yapan Mali Hizmetler Uzman/Uzman Yardımcısı sayısı 1.400 civarında kalmıştır. Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı sınavlarını kazanan ancak, şu an meslekte bulunmayanların oranı yaklaşık %41 gibi dikkat çekici bir seviyeye ulaşmıştır. Maalesef sorunların kısa vadede çözülmemesi bu oranın daha da yukarıya çıkmasına sebebiyet verecektir.

Meslekten ayrılmalara sebebiyet veren düzenlemelerin başında “eşit işe eşit ücret”  sloganıyla çıkarılan 666 sayılı Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yer almaktadır. Şöyle ki; bu kararnamede mesleğe alınma, eğitim, meslekte yetiştirilme ve yeterlik sınavları açısından 666 sayılı KHK’da yer alan diğer merkez uzmanlıklardan hiçbir farkı bulunmayan Mali Hizmetler Uzmanları, hiçbir objektif kritere dayanmadan yapılan bir ayrıştırma sonucu söz konusu uzmanlıklar arasında sayılmamışlardır.

08/12/2011 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin 31’inci Birleşiminde, Sayın Maliye Bakanı konuşmasında 666 sayılı KHK ile ilgili olarak;

Sayın Başkan, değerli üyeler; kamuda ücret dengesizliğine son verdik. Bilindiği gibi bazı kamu idarelerindeki personele genel düzenlemeler dışında tazminat, ek ödeme, ek tazminat, döner sermaye katkı payı, teşvik primi ve ikramiye gibi değişik adlarda ve tutarlarda ilave ödemeler yapılmaktaydı. Bu nedenle, Hükûmetimizin öncelikli hedefleri arasında yer alan “eşit işe eşit ücret” politikasının gereği olarak 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’yi çıkardık. Bu Kararnameyle, aynı hizmet sınıfında, aynı veya benzer kadrolarda bulunan personel arasındaki ek ödemelerden kaynaklanan ücret dengesizliğini ortadan kaldırdık. Dün bazı basın yayın organlarında tabii ki bu konu biraz yanlış bir şekilde aksettirildi.     Değerli arkadaşlar, biz aynı unvan, aynı görevde olan bütün devlet memurlarını en üst düzeye çıkardık. Yani hiçbir genel müdürün maaşını doğrudan doğruya artırma gibi bir çabamız olmadı ama bütün genel müdürlere eşit davranalım dedik, genel müdürlerin maaşını en üstte eşitledik. Aynı şekilde müsteşarları, aynı şekilde mühendisleri, aynı şekilde teknik elemanları, aynı şekilde bütün memurları bu şekilde… Dolayısıyla, bence bu çok önemli bir reformdur ve bütçede tabii ki bunun kaynağı vardır. Gerçekten AK PARTİ hükûmetlerimiz döneminde gerçekleştirdiğimiz önemli reformlardan bir tanesi bu eşit işe eşit ücret reformudur…” şeklinde açıklamalarda bulunmuştur.  

Mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, görev ve sorumlulukları ile tabi oldukları mevzuat yönünden diğer merkez uzmanlıklarından farklılıkları bulunmayan mali hizmetler uzmanlarının diğer merkez uzmanlıklarından ayrıştırılması, 666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile getirilmek istenen ‘‘eşit işe eşit ücret’’ sisteminde ciddi bir sapma olarak değerlendirilmektedir.

TALEP

Mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, görev ve sorumlulukları ile tabi oldukları mevzuat yönünden diğer merkez uzmanlıklarından farklılıkları bulunmayan Mali Hizmetler Uzmanlarının, diğer merkez uzmanlıklar gibi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesinin “II- Tazminatlar” kısmının “A- Özel Hizmet Tazminatı” bölümünün (ğ) bendinde sayılması, I Sayılı Cetvelde (g) bendine alınarak ek göstergelerinin 3600 olması ve 375 sayılı KHK’nın Ek 10 uncu maddesi kapsamına alınmasını talep etmekteyiz.

Bahri AKGÜL

Genel Başkan

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
1 Yorum