MHP'den 3600 ek gösterge ve sivil memurlar için yeni kanun teklifi

MHP'den 3600 ek gösterge ve sivil memurlar için yeni kanun teklifi
MHP 3600 ek göstergeyi TBMM gündemine yine getirdi. Tüm memurlar tarafından merakla beklenen 3600 ek gösterge ile ilgili son olarak MHP milletvekilleri tarafından 23 Mayıs 2019'da TBMM'ye sunulan kanun teklifi 31 Mayıs 2019 tarihinde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi. İşte komisyona sunulan 3600 ek gösterge ve sivil memurların özlük haklarında iyileştirme öngören kanun teklifinin tam metni ve gerekçesi...

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi. Teklifin Özeti : Teklif ile, Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görev yapan Devlet Memurları Kanunu'na tabi sivil memurların sosyal, mali ve hukuki haklarının düzenlenmesi; bu çerçevede bu kişiler için Devlet Memurları Kanunu'nda ayrı bir sınıf oluşturulması, bu kişilere sivil memur tazminatı ödenmesi, Genelkurmay Başkanlığı Mehteran Bölüğü Sanatkarlarının ek göstergelerinin artırılması, bu kişilerin disiplin işlemleri ile çalışma ve izin sürelerinin belirlenmesi, bu kişilere fiili hizmet zammı uygulanması, bu kişilerin ruhsatlı silah alabilmesi başta olmak üzere çeşitli düzenlemeler yapılması öngörülmektedir.


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu, 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu, 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu, 5668 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Beslenme Kanunu, 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanunu, 1111 sayılı Askerlik Kanunu ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun maddelerinin bazılarında değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi, gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur. 
Gereğini arz ederiz. 

Muhammed Levent BÜLBÜL / Sakarya Milletvekili 
Esin KARA / Konya Milletvekili 
Mustafa Hidayet VAHAPOĞLU / Bursa Milletvekili 


GENEL GEREKÇELER 

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yapılacak düzenleneme ile Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan Devlet memurlarının; 
a. Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında asker ve sivil personel birlikte görev yapmakta, asker personelin statü, mali ve sosyal hakları ile çalışma usul ve esaslarına yönelik gerek 926 sayılı Askeri Personel Kanununda gerekse 211 sayılı İç Hizmet Kanununda düzenlemeler bulunmasına rağmen, sivil personel için böyle bir bütüncül düzenleme yer almamakta, sivil devlet memurunun tanımı dahi olmadığından, her şey çeşitli mevzuata sonradan eklenmiş bazı maddeler ve yorumlara göre yürütüldüğü, 
b. Dolayısıyla, bugüne kadar süren gelen bu durum sivil devlet memurlarının çalışma koşullarını amirin iki dudağı arasına hapsetmekte, buna bağlı olarak yaşanan mağduriyet ve keyfi uygulamalar her geçen gün artarak devam ettiği, 
c. Konu mevzuat açısından incelendiğinde, hiçbir kanun ya da yönetmelikte yer almayan sivil devlet memuru tanimi, ilk defa Anayasa Mahkemesinin 10 Nisan 2013 gün ve E:2013/21 ve K:2013/57 kararında yer almış ve buna göre “Asker kişi sayılmayan ve silah kullanımını gerektirmeyen kimi teknik ve lojistik hizmetleri yürüten personel” olarak tanımlandığı, 
Ç. Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerde görev yapan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurların özlük haklarının tam anlamıyla, kazanabilmesi için, İç Hizmet Kanunu ile olan bağlarının yeniden düzenlenmesi elzem bir çözümdür. Askeri bir eğitime tabi tutulmadan, astlık üstlük ilişkisi kurulmasından dolayı, emir alan sıfatında olan ama aynı zamanda asker olarak görülmediği için farklı uygulamalara tabi tutulan sivil memurlar, iki kanun arasında sıkışmış ve sistemin boşluklarından dolayı hak kayıplarına maruz kalmışlardır. 
d. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunda geçen 232'nci maddesindeki çalışma şekli, süresi ve 24 saate devamlılık gösteren hizmetlere ilişkin hususların, günün şart ve mevzuatına uygun bir şekilde düzenlenmesi, 233'üncü maddenin ise iptal edilerek kanun kapsamından çıkarılması sonucunda, devletin kadrolarında çalışan memurların statüleri arasında bir paralellik sağlanması, 
e. Ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Birliği; 
(1) Dünyanın ilk askeri bandosu olma özelliğine sahip Mehter, tarih boyunca azametin, ihtişamın ve görkemli olmanın bir işareti sayılmasının yanı sıra çaldığı hamasi havalarla Türk ordularını destekleyen, coşturan ve ruhunu doyuran özellikleriyle muzaffer bir ulusun da duygularını ve bağımsızlığını temsil eden bir unsur olmuştur. Bu önemli kültür mirası günümüzde Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Birliği tarafından sembolize edildiği, 
(2) Türkiye'yi Dünya çapında tanıtan ve temsil eden Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Bölüğü sanatkârları (Devlet memurları) ile aynı işi yapan diğer kurum ve kuruluşların 
(Senfoni Orkestrası, Devlet Koroları ve Toplulukları, vb.) sanatkârları arasında, özlük hakları en düşük Devlet memuru olarak kayıtlarda yer aldığı, 
(3) Söz konusu personelin görevlerine ilişkin mağduriyet ve sıkıntı yaşamalarının engellenmesi amacıyla, ek göstergelerinin 3600 puana yükseltilmesi ile çeşitli yurtiçi görev ve etkinliklerinin yanı sıra yurtdışındaki uluslararası festival ve etkinliklerde temsil görevini yürüten birlik personelinin moral ve motivasyonun sağlanmasının yanı sıra aidiyet duygusunun pekiştirilmesi, 
f. Sonuç olarak, gelişen ve değişen dünya şartlarında ülkemizi ve dünyayı tahlil eden, geleceğe yönelik fikir ve düşünce geliştiren, iyi yetişmiş insan kaynaklarını oluşturmak ülkenin yararına olacaktır. Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı (2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu'nun "Personel, kaynakları ve uygulanacak mevzuat” başlıklı 13'üncü maddesi “... Jandarma Genel Komutanlığının diğer hizmet sınıflarındaki kadrolarında bulunan Devlet memurları, Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarındaki emsallerinin yararlandığı mali ve sosyal haklardan aynı şekilde yararlanırlar.” hükmü gereğince) ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görev yapan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur ve emeklilerinin sosy hukuki haklarının düzenlenmesi, birçok kanunda yer alan çelişkili statülerinin açıklığa kavuşturulması, orta ve üst kademedeki uzman/yönetici kadro ihtiyaçlarının planlanması, yetiştirilmesi ve meslekte yükselmelerinin sağlanması, ülkemizin savunma stratejilerini uygulayacak uzman kadroların oluşturulması, yasal boşlukların giderilerek çalışma huzurunun sağlanması ve çalışma koşullarının düzenlenmesi amaçlanmıştır. 2: Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görev yapan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi sivil Devlet memurların, Özel Hizmet Tazminatı yükseltilmesine ilişkin olarak; 
a. Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görevli 657 sayılı Kanuna tâbi sivil Devlet memurlarının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 232 ve 233'üncü maddeleri ile bu maddelere atif yaptığı 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu'nun 115 ve 116'ncı maddelerinin yüklemiş olduğu sorumlulukların da göz önünde bulundurularak; 
(1) Çalışma saatleri ve şartları yönünden İç Hizmet Kanununa tâbi olduklarından dolayı fazla çalışma ücretinden yararlanamadıkları, buna mukabil diğer kamu personelinin saat ücretine göre, özel kanunlarına göre veya Bütçe Kanununa göre fazla çalışma ücretinden yararlandiklari, 
(2) Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli işçi statüsündeki personelin dahi sivil Devlet memurlarından daha fazla ücret almasının özel nitelik ve uzmanlik gerektiren görevlere personel alımında ve görevdeki yetişmiş personeli hizmette tutmada sıkıntılar doğurduğu, 
(3) Bu çerçevede, Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görev yapan sivil Devlet memurlarının görev kapsamı, esası, çalışma şartları ve koşulları ile disiplin mevzuatı diğer kurumlardaki memurlardan oldukça farklı olması nedeniyle, aynı kapsamda değerlendirilmesinin mümkün olamayacağı değerlendirilmektedir. 
b. 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Ek-17/C maddesinde; “Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ile Şahil Güvenlik Komutanlığı kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan memurlara; anılan Kanuna tabi en yüksek Devlet Memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının % 45'ini geçmemek üzere aylık derecelerine, görev unvanlarına, görev yeri ve özelliklerine, öğrenim durumlarına, çalışma şartlarının zorluğuna göre Milli Savunma Bakanlığının teklifi ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine belirlenecek miktar, oran, esas ve usuller dairesinde ek özel hizmet tazminatı ödenebilir.” hükmü yer almakta iken, 2 Kasım 2011 tarihinde 666 sayılı KHK ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nun Ek-17/C maddesinin iptal edilerek, 657 sayılı Kanuna tabi tüm Devlet memurlarına da ek özel tazminatı verilmesi sağlanarak, sivil Devlet memurlarının bu ayrıcalığı yok edilmiştir. 
c. Bu kapsamda, Millî Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli sivil Devlet memurlarının yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde, daha iyi ekonomik şartlarda ve daha aktif bir şekilde görev yapmalarını ve kurum aidiyet duygusunu geliştirmek amacıyla; 
(1) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Ek-17/C maddesine; teklif edilen hükmünün ilave edilmesinin sağlanmasının, 
(2) Yapılacak zam ve tazminatlarının arttırılmasına ilişkin çalışma ile personel arasında yetersiz olan maaş ve özlük hakların istenilen seviyelere yükseltilmesi ile çalışma barışının sağlanarak, iş verimliliğinin arttırılacağının, 
(3) Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlıği ve Sahil Güvenlik Komutanlığının kurumsal hafızası olan sivil Devlet memurlarının mali ve sosyal imkânları yüksek olan diğer kurumlara geçmelerine yönelik atama isteklerinin engelleneceği ve kurumsal aidiyet sağlayacağının, 
(5) Dolayısıyla, askeri personel ile aynı birim ve aynı şubelerde, aynı sorumluluk altinda, askeri disiplin kuralları ve gizlilik içerisinde yerine getiren, görev yapan sivil Devlet memurlarının Özel Hizmet Tazminatının yükseltilmesinde askeri personel ile birlikte değerlendirilerek, yapılacak iyileştirmelerden faydalandırılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir. 
3. 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda yapılacak düzenleme ile Millî Savunma Bakanlıği ve Türk Silahlı Kuvvetleri; 
a. Kamu kurum ve kuruluşları ile Genelkurmay Başkanlığı kuruluş teşkilatı kanunlarının (1324 ve 1325) iptal edilmesi nedeniyle, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Bakanliklar başlıklı ALTINCI KISIM'in, ONBİRİNCİ BÖLÜM'ünde Milli Savunma Bakanlığının kadro ve teşkilatına ilişkin hükümler yer almaktadır. Ayrıca, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Genelkurmay Başkanlığı ile Kuvvet Komutanlıklarının teşkilatı Milli Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda gösterileceği ifadelerine yer verilerek, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bütün unsurlarının Millî Savunma Bakanlığına bağlandığına ilişkin hükümler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
b. Bu kapsamda; 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun ilgili maddelerine ilişkin yeni bir düzenleme ihtiyacı kaçınılmaz olmuştur. 
c. 115'inci maddesindeki; astlik üstlük ilişkisi, yükümlülükler ve yaptırımlar yönünden Asker Kişi sayılan fakat 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nun Er'den Mareşal'e kadar askeri statü/rütbeleri bir bir saydığı “Askerler” başlıklı 3'üncü maddesinde dahi gösterilmeyen sivil memurların üniformalı asker personele karşı statüsüz bırakılarak Kurum içinde dahi Anayasamızın 128'inci maddesinde belirtilen memuriyet güvencesini ihlal eden uygulamalara, yaptırımlara son verilmesi, koşulsuz itaat ve savaş hali disiplinine yönelik TSK İÇ Hizmet Kanunu kapsamından çıkarılmaları, emsali olan devlet memurlarıyla aynı uygulamalara tabi olmaları yönünden hukuka uyarlık sağlanmış olacaktır. 
ç. 116'nci maddesinin uygulanabilirliği olmayan fikraların iptal / düzenlenerek; sivil memurların, müracaat-şikâyet, izin, nöbet gibi işlemler yönünden kendileriyle aynı (657 sayılı) Kanun kapsamındaki emsali olan Devlet memurlarıyla aynı müeyyidelere tabi olmaları ve Anayasamızın Kanun Önünde Eşitlik başlıklı 10'uncu maddesindeki “aynı kanuna tabi eşitler arasındaki eşitlik ilkesi” ile çalışma hayatının ve hukukun külfet – menfaat dengesi yönünden hukuka uyarlık sağlanmış olacaktır. 4. Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görev yapan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Devlet memurların, silahlı ve kolluk kuvvetlerin bir parçası olarak, ülke savunmasına ve güvenliğine yapmış olduğu katkı çerçevesinde, "Sivil Devlet Memurlarına da Fiili Hizmet Süresi Zammi (Yıpranma) Verilmesi”ne ilişkin olarak; 
a. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun "Fiilî Hizmet Süresi Zammı" başlıklı 40'inci maddesinde; “Aşağıda belirtilen işyerlerinde ve işlerde 4'üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında çalışan sigortalıların prim ödeme gün sayılarına, bu işyerlerinde ve işlerde geçen çalışma sürelerinin her 360 günü için karşılarında gösterilen gün sayıları, fiilî hizmet süresi zammı olarak eklenir. 360 günden eksik sürelere ait fiilî hizmet süresi zammı, 360 gün için eklenen fiilî hizmet süresi ile orantılı olarak belirlenir. Çalışmanın fiili hizmet süresi zammı kapsamında değerlendirilebilmesi için, tablonun (13) ve (14) numaralı sıralarında belirtilen sigortalılar hariç sigortalının kapsamdaki işyerleri ile birlikte belirtilen işlerde fiilen çalışması ve söz konusu işlerin risklerine maruz kalması şarttır. Tablonun (10) numaralı sırasında belirtilen sigortalıların, fiili hizmet süresi zammından 
cakları dönem içinde kalan; yıllık ücretli izin, sihhi izin, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri ile eğitim, kurs, iş öncesi ve sonrası hazırlık sürelerinde fiilen çalışma ve söz konusu işlerin risklerine maruz kalma şartı aranmaz.” hükmünün yer aldığı, 
b. 27 Eylül 2008 tarih ve 27010 Resmî Gazetede yayımlanan “Fiili Hizmet Süresi Zammi Uygulamasının Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin “ Fiili hizmet süresi zammından yararlanma şartları” başlıklı 5'inci maddesinde ise; “Fiili hizmet süresi zammı uygulamasından Kanunun 40'inci maddesinin ikinci fikrasında yer alan ve aşağıdaki tablonun birinci sütunundaki işler/işyerlerinde çalışan ve ikinci sütunda belirtilen işleri yaparak söz konusu işlerin risklerine maruz kalan sigortalılar yararlandırılır.” hükmü ile düzenlendiği, 
c. 5510 sayılı Kanununun 40'nci maddesinde düzenlenen tabloya bakıldığında, kapsamdaki işyerleri arasında Türk Silahlı Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı da sayılmış, bu çerçevede Türk Silahlı Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı görevli subay, yedek subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaşlar ve sözleşmeli erbaş ve erler için 90 (doksan) gün fiili hizmet süresi zammı (yıpranma) öngörülmüş, fiili hizmet süresi zammının uygulanmasında, kita – karargâh, muharip sinif-yardımcı sinif veya yerleşim yeri farklılığı gibi ayırım yapılmadan tüm askeri personel ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfındaki personel kapsadığı, 
ç. Genelkurmay Başkanının Görev ve Yetkilerine ait 4 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Milli Savunma Bakanlığının Görev ve Teşkilatı, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı Teşkilatı hakkında 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenen; idari, mali, hukuki, teknik, tedarik, eğitim, öğretim, lojistik vb. görevler Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı kadrosunda yer alan askeri personel, Jandarma ve Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfindaki personel ile 657 sayılı Kanuna tabi sivil Devlet memurları vasıtasıyla yürütüldüğü, 
d. Bununla birlikte, sivil Devlet Memurları; hem 5510 sayılı Kanununun 40'ıncı maddesinde hem de Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5'inci maddesinde düzenlenen "söz konusu işlerin risklerine" askeri personel (Jandarma ve Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfındaki personel dahil) ile birlikte aynı karargah, kışla ve kitalarda birlikte görev yapmak, aynı servis ve lojmanları kullanmak suretiyle maruz kalındığı, 
e.17 Şubat 2016 tarihinde, Ankara Merasim Sokak'ta askeri servislere yönelik yapılan terör saldırısında, 12'si Sivil Devlet Memuru olmak üzere 29 şehit verilmiş, terör ve risk asker sivil ayırımı yapmadığı, 
f.Dolayısıyla, idari, mali, hukuki, teknik, tedarik, eğitim, öğretim, lojistik vb. görevleri askeri personel (Jandarma ve Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfındaki personel dahil) ile aynı işyerlerinde, aynı sorumluluk altında, askeri disiplin kuralları ve gizlilik içerisinde yerine getiren, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli sivil Devlet memuru statüsündeki personelin de; -görev kapsamı, görev yeri, kurum yapısı vb. gerekçelerle fiziken ve ruhen yıprandığı, ayrıca bu kurumlarda çalışmanın verdiği riskleri büyük oranda taşıdığı dikkate alınarak fiili hizmet süresi zammından faydalandırılması gerektiği, 
g. Bu amaçla, 5510 sayılı Kanunun "Fiilî Hizmet Süresi Zammı” başlıklı 40'ıncı maddesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinde, Jandarma Genel Komutanlığında ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli subay, yedek subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaşlar ve sözleşmeli erbaş ve erler için belirlenen 90 (doksan) gün fiili hizmet süresi zammı verildiği, bu unsurlara destek veren ve olası harekatlarda görev ve sorumluluklar kapsamında, görev yeri, kurum yapısı, vb. gerekçelerle fiziken ve ruhen etkilenen, ayrıca bu kurumlarda çalışmanın verdiği riskleri büyük oranda taşıyan, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, 
Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli sivil Devlet memurlarının da 30 (otuz) gün fiili hizmet süresi zammından faydalandırılması amaçlanmıştır. 5. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli sivil Devlet memurlarının asayiş tazminatından faydalanması amacıyla; 
a. 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun, Asayiş Tazminatı başlıklı 21'inci maddesinde “Jandarma Genel Komutanlığı fiili kadrolarına atanmış subay, astsubay ve uzman jandarma ve uzman erbaşlara; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil); komando ve sınır birliklerinde % 52, diğer karargah, birlik ve kurumlarda % 40, tutarını geçmemek üzere İçişleri Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslara göre fazla çalışma karşılığı asayiş tazminatı ödenir. Bu tazminattan damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesinti yapılmaz.” hükmü ile 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununun, "Personel kaynakları ve uygulanacak mevzuat başlıklı 7'nci maddesi 6'ncı fikrasında “657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil); a) Botlarda görevli subay, astsubay ve uzman erbaşlara %52, b) Diğer karargâh, birlik ve kurumlarda görevli subay, astsubay ve uzman erbaşlara %40, tutarını geçmemek üzere İçişleri Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslara göre fazla çalışma karşılığı asayiş tazminatı ödenir. Bu tazminattan damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesinti yapılmaz.” hükmünün yer aldığı, 
b. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar, fazla çalışma süreleri karşılığında asayiş tazminatı alırken, Devlet memurları 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun 20'nci maddesi ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununun 7'inci maddesi kapsamında bu haktan mahrum bırakıldığı, 
C. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının “Kanun Önünde Eşitlik” başlıklı 10'uncu maddesinde, “Herkes, dil, irk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz. Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organlari ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.” hükmünün yer aldığı, 
ç. Görev ve çalışma süre ve koşullarında diğer memurlara göre ayrıca sorumlulukları bulunan Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli Devlet memurlarının, bu sorumluluk, zorluk ve risklerinin, asayiş tazminatının ödenmesi ile ilgili mevzuatta değerlendirilmemesi Anayasamızın eşitlik ilkesine aykırı düşmek 
eşitlik ilkesinin amacı, aynı durumda bulunan kişilerin yasalar karşısında aynı işleme tabi tutulmalarını sağlamak, ayrım yapılmasını ve ayrıcalık tanınmasını önlemektir. 6. 5668 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Beslenme Kanunun "Güçlendirilmiş yemek ile beslenecekler" başlıklı 8'inci 
maddesi "(1) Aşağıda sıralanan görev ve eğitimleri yapan personel, bu durumları süresince güçlendirilmiş yemek bedeli üzerinden beslenir. Bu kapsamda, Kuvvet Komutanlıkları için Genelkurmay Başkanlığının önerisine göre Milli Savunma Bakanının, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için İçişleri Bakanının onayı alınır. 
a) Savaş ve askerî harekâtlarda bulunan birlik personeli, 
b) Deprem, sel, orman yangınları gibi doğal afetlerde arama, kurtarma ve söndürme görevi yapan birlik personeli, 
c) Terörle yaygın ve yoğun bir şekilde mücadeleye yönelik iş güvenlik harekâtı ile görevli birlik personeli, 
ç) Çalışma koşullarının gereği yoğun beden hareketini içeren görev ve eğitimleri yapan birlik personeli, 
d) Türk Silahlı Kuvvetleri spor takımlarından, yoğun beden hareketlerini yapan takımların toplu olarak çalışma kamplarında bulunan personeli." hükmü yer almaktadır. 
a. Buna göre Terörle yaygın ve yoğun bir şekilde mücadeleye yönelik iç güvenlik harekati ile görevli Jandarma Bölge Komutanlığı personeli Kazandan İaşe usulü ile beslenmektedir. 
b. Bedelen Beslenme sistemine geçen iç güvenlik birliklerinde 5668 sayılı kanunun EK-1 Maddesi “Terörle yaygın ve yoğun bir şekilde mücadeleye yönelik iç güvenlik harekatı ile görevli birliğin kazandan beslenen birlik olmaması halinde bu birliklerde görevli olan subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlara birlikle beraber bulunmak zorunda oldukları günler için güçlendirilmiş yemek bedelinin tutarı ay sonunda ödenir" hükmü gereği Jandarma Bölge Komutanlığı emrinde görevli terörle mücadele ve emniyet personeline kuvvetli tayin bedeli ödendiği, 
c. Ancak, terörle yaygın ve yoğun bir şekilde mücadeleye yönelik iç güvenlik harekatı ile görevli birlikler kazandan iaşe usulü ile iaşe edildiği dönemde, emrinde sivil Devlet memurları 5668 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Beslenme Kanunu'nun ilgili maddeleri esaslarına göre birliğin iaşe yoklamasına dahil edilerek, sivil Devlet memurlarına yemek yeme imkanı varken, bedelen beslenme usulüne geçilerek mağduriyetlerine neden olunduğu, 
ç.Asayiş görevini icra eden rütbeli personel ile birlikte sivil Devlet memurları da görev ve sorumluluklar kapsamında, rütbeli personel ile birlikte operasyon bölgesine giderek, gerektiğinde çatışmanın ortasında kalabilmektedir. Hedef olması muhtemel araçlarla intikal edilmekte, hudut birliklerinin bakım onarımlarında görev almakta, kısacası rütbeli personel ile birlikte aynı ortamda görev yapan sivil Devlet memurları olarak, rütbeli personelin dahil edildiği iaşeden mahrum bırakıldığı, 
d. Bu kapsamda, birliklerin iaşe sisteminde değişiklik nedeniyle, bu birliklerin emrinde görevli sivil Devlet memurlarının yaşadığı mağduriyetin giderilmesi maksadıyla, 5668 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 
Beslenme Kanunun 
EK MADDE 1 -"(1) 8 inci madde gereğince terörle yaygın ve yoğun bir şekilde mücadeleye yönelik iç güvenlik harekatı ile görevli birliğin kazandan beslenen birlik olmaması halinde, bu birliklerde görevli olan subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş ve sivil Devlet memurlarıyla, birlikle beraber bulunmak zorunda oldukları günler için güçlendirilmiş yemek bedelinin tutarı ay sonunda ödenir." şeklinde kanun değişiklik teklifinin yapılmasını, sivil Devlet memurlarının bedelsiz olarak (bedeli J.Gn.K.lığınca karşılanmak üzere) birlikle beraber olduğu günlerde bedelen beslenmelerini veya ücretinin kendilerine ödenmesinin sağlanarak, oluşan bu mağduriyetin engellenmesi, 
e. Dolayısıyla, rütbeli personel ile aynı ortamda görev yapan, ayni şartlar risk altında bulunan sivil Devlet memurların da faydalanması amacıyla, ilgili maddede düzenleme yapılmasının söz konusu personelde moral ve motivasyonunun artırılarak, aidiyet duygusunun pekiştireceği ve rütbeli personel ile birlikte yapmış olduğu görev ve sorumluluklar çerçevesinde oluşan mağduriyetin giderilerek, çalışma huzurunun sağlanması amaçlanmıştır. 
7.  7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanuna ilişkin olarak; 
à. 6 Ocak 2017 tarih ve 29940 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Olağanüstü Hal Kapsamında Milli Savunma İle İlgili Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 1'inci maddesi ile 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 1'inci maddesinde yer alan “(Jandarma dahil)" ve "(Sahil Güvenlik dahil)" ibareleri yürürlükten kaldırılmış, dolayısıyla Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri tanımından çıkarılmış, ayrıca daha önce de 27 Temmuz 2016 tarih ve 29783 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 668 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli subay ve astsubay, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36'nci maddesine eklenen Jandarma Hizmetleri Sınıfı ve Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfı olarak dahil edilmişlerdir. Bu düzenleme ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu kapsamından çıkarıldıkları, 
b. Yapılan bu düzenlemeler nedeniyle, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli subay, astsubay, sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve sözleşmeli erler için personel yönetimi ve disiplin işlemleri konusunda oluşan mevzuat boşluğunun giderilmesi amaçlandığı, 
c. Bu çerçevede, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli sivil devlet memurlarının disiplin uygulamaları, 657 sayılı Kanun ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında Görevli Sivil Devlet Memurları Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği çerçevesinde yürütüldüğü, Ancak söz konusu Kanuna tabi tutularak mağduriyetlerine neden olunduğu, 
ç. Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline ilişkin disiplinsizlik ve cezaları, disiplin amirlerini ve kurullarını, disiplin soruşturma usulü ile diğer ilgili hususları düzenlemek üzere hazırlanan 682 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 23 Ocak 2017 tarih ve 
29957 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış, söz konusu kararnamenin “Tanımlar" başlıklı 3/i maddesinde; "Personel: Emniyet Genel Müdürlüğü için emniyet teşkilatında çalışan her sınıftan memuru; Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilatlarında görev yapan subay, astsubay, sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve sözleşmeli erler ile diğer sınıflardaki memurları" şeklinde düzenlenmek suretiyle, sivil Devlet memurlarının da kapsama dâhil edildiği, 
d. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli sivil Devlet memurlarının disiplin hususu, "Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında Görevli Sivil Devlet Memurları Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği” kapsamında yürütülürken, 682 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede rütbeli personel ile birlikte sivil Devlet memurlarini da kapsaması nedeniyle, müteakip maddelerde örneklendirilen çelişkili ve sivil Devlet memurlarının mağduriyetine neden olan maddelerin yalnızca rütbeli personeli kapsaması nedeniyle, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında Görevli Sivil Devlet Memurları Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin tekrar düzenlenerek yürürlüğe konulması uygun olacağı kıymetlendirilmektedir. Bu kapsamda; 
: (1) 682 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname incelendiğinde, belirtilen disiplin suçlarının genellikle, rütbeli personeli kastettiği değerlendirilmektedir. Eski Yönetmelikte, disiplin cezaları 657 sayılı Kanunda belirtilen disiplin cezalar uygulanırken, yeni Kanun Hükmünde Kararnamede, “Disiplin cezası verilecek fiiller" başlıklı 8'inci maddesinde; kısa süreli durdurma, uzun süreli durdurma, meslekten çıkarma cezaları da ilave olarak getirilmiştir. 
(2) Verilen disiplin cezaları incelendiğinde, rütbeli personelin görev ve sorumlulukları ile bağlantılı olarak, kolluk kuvveti yetkilisi, üniformalı veya silahlı oldukları gerekçesiyle; 

(a) Muhafazası veya sevkiyle yükümlü bulunduğu şüpheli, sanık, tutuklu veya hükümlünün uyanık davranmamak ya da önlem almamak yüzünden kaçmasına neden olmak ya da yakalama görevini savsaklamak, 
(b) Silahıyla dikkatsizlik, tedbirsizlik veya ihmal sonucu ölüme sebebiyet vermek ya da bu fiilin başkaları tarafından işlenmesine neden olmak, 
(c) Silahıyla yaralama suçunu kasten işlemek, 
(ç) Meskûn yerlerde, binalarda, herkesin dolaşıp gezebileceği veya oturabileceği yerlerde silah atmak, 
(d) Muhafazası veya sevkiyle görevli olduğu şüpheli, sanik, tutuklu veya hükümlünün kaçmasına bilerek ve isteyerek imkân vermek, 
(e) Bilerek ve isteyerek suç kanıtlarını yok etmek veya bunların yok olmasına neden olmak, kanıtları silmek, gizlemek, değiştirmek, bozmak veya bu fiillere yardımcı olmak, 
(f) Görev sırasında yardım isteyen güvenlik görevlilerine haklı bir neden yokken yardımdan kaçınmak veya bildiği ya da gördüğü bir suçun izlenmesi ve suçlunun yakalanması için gerekli girişimde bulunmamak, 
(g) Resmi kıyafetle umuma açık yerlerde alkollü içki içmek veya resmi kıyafetli olarak gizlenemeyecek derecede sarhoş görünmek, vb. hususlarda disiplin suçlarına ilişkin cezaların verilebileceği, 
(3) Bu kapsamda, Devlet memurlarının alacağı cezalar ile rütbeli personelin alacağı cezaların görev ve sorumluluklar açısından aynı olamayacağı gerekçesi ile birbirinden ayrılması hukuki açıdan önem arz etmektedir. Eski Yönetmelik ile yeni Kanun Hükmünde Kararnamede birbiriyle çelişen ve sıkıntı yaratabilecek hususlarda yapılan kıyaslama ile; 
Örnek -1 : Eski Yönetmelikte, memur amirinden izin almaksızın il sınırlarının dışına çıkabilmekteyken, yeni Kanun Hükmünde Kararnamede, “Amirinden izin almaksızın görevli bulunduğu il sınırları dışına çıkmak.” suçunu işleyen personel, aylıktan kesme cezasına çarpıtıldığı, 
Örnek -2 : “Görev mahallinde veya görevli bulunduğu sırada alkollü içki içmek veya içilmesine göz yummak.” suçunu işleyen memura, Eski Yönetmelikte, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilirken, yeni Kanun Hükmünde Kararnamede, meslekten çıkarma cezası'nın verildiği, 
Örnek -3: Eski Yönetmelikte, herhangi bir hüküm bulunmamasına rağmen, yeni Kanun Hükmünde Kararnamede, Kanuna aykırı olarak sendikalara üye olmak, sendikaların veya üyesi bulunmadıkları derneklerin yapacakları bilimsel, kültürel ve teknik nitelik taşımayan açık veya kapalı yer toplantılarına ya da gösteri yürüyüşlerine görevli olmaksızın katılan personele, meslekten çıkarma cezası'nın verildiği, 
(4) Eski Yönetmelikte, Disiplin cezalarına karşı yapılacak itirazlarda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren 7 gün olduğu, yeni Kanun Hükmünde Kararnamede, “Cezalara itiraz ve cezanın kesinleşmesi” başlıklı 30'uncu maddesi ile “...cezanın tebliğ edilmesinden itibaren on gün içinde itiraz edilebilir.” hükmünün getirildiği, 
d. Sonuç olarak; rütbeli personelin görev ve sorumlulukları ile bağlantılı olarak verilen disiplin cezaları incelendiğinde, kısa süreli durdurma, uzun süreli durdurma, meslekten çıkarma cezaları kolluk kuvveti yetkilisi, üniformalı veya silahlı oldukları gerekçesiyle yalnızca rütbeli personeli kapsadığı, 
e.Bu çerçevede; sivil Devlet memurlarının disiplin cezaları, söz konusu Kanun Hükmünde Kararname kapsamından çıkarılarak, önceden olduğu gibi 657 sayılı Kanun çerçevesinde hazırlanan Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında Görevli Sivil Devlet Memurları Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliğine göre yürütülmesi ile bu sorunun çözülmesi amaçlanmıştır. 
8. 1111 sayılı Askerlik Kanunu'nun 80'inci maddesi ile Askeralma Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında görev yapan sivil Devlet memurlarının görev ve hizmetlere ilişkin olarak; 
a. 1111 sayılı Askerlik Kanunu'nun 80'inci maddesi, “Haklarında adli makamlarca çıkarılmış yakalama kararı olmayanlardan kendiliğinden gelen ya da kolluk kuvvetleri tarafından askerlik şubelerine teslim edilenler, yol ve iaşe bedelleri ödenerek serbest olarak birlik ve kurumlarına sevk edilirler.” hükmü gereğince, mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde de söz konusu yükümlüler kolluk kuvvetleri vasıtasıyla, askerlik şubelerine getirilmekte (gece saatleri dâhil) ve icabet görevi/nöbeti uygulaması ile yükümlülerin işlemlerinin sonuçlandırıldığını, 
b. Ayrıca, MSY 70-1 (Ç) Askeralma Yönergesi; “Tatil günlerinde teslim edilenlerin durumlarını açıklığa kavuşturarak işlemlerini tamamlamak maksadıyla, askerlik şubelerinde şube başkanı tarafından gerekli tedbirler alınır. Askerlik şubesi başkanı ile şube astsubayından biri muhakkak her an bulunabilecek şekilde garnizonda bulunur." şeklinde belirtildiği, 
C. Halen uygulaması devam eden "İcap Görevi/Nöbeti” uygulamasına yönelik sıkıntıların giderilmesi amacıyla; 1111 sayılı Askerlik Kanunu'nun 80'inci maddesi, “Haklarında adli makamlarca çıkarılmış yakalama kararı olmayanlardan kendiliğinden gelen ya da kolluk kuvvetleri tarafından askerlik Şubelerine teslim edilenler, yol ve iaşe bedelleri ödenerek "serbest" olarak birlik ve kurumlarına sevk edilirler. Adli makamlarca birlik/kurumuna serbest olarak sevk len yükümlüler, ilk mesai gününde (mesai saatleri icerisinde) askerlik şubesi başkanlığına müracaat edeceğine dair tebligat yapılarak serbest bırakılır. Tebliğ-tebellüğ belgesi en yakın askerlik şubesi başkanlığına gönderilir." şeklinde yapılacak bir düzenlemeyle, bu kapsamdaki yükümlüler serbest olarak sevk edilmesi, işlemlerin mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde yapılmasını gerektirecek kanuni bir zorunluluk olmaktan çıkmış olacağından, idari bir tedbir olarak uygulanan icabet nöbeti/görevi uygulamasına da son verilmiş olacaktır. 9. 15 Temmuz 1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7'nci maddesinde yapılacak düzenleme ile Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görev yapan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Devlet memurların, Türk Silahlı Kuvvetlerin ve kolluk kuvvetlerinin bir parçası olarak, ülke savunmasına ve güvenliğine yapmış olduğu/yapacağı katkı kapsamında değerlendirilmesi ve aynı şart ve koşullarda görev yapan Devlet memurlarının (Emniyet Genel Müdürlüğünde) faydalandığı göz önünde bulundurulduğunda, aynı statü ve birimde görevli personelin faydalanması gerektiği değerlendirilmektedir. Bu kapsamda yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda; 
a. 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7'nci maddesinde devlet memurları ile ilgili olarak; “Ateşli silahları ancak;... Bakanlar Kurulu Kararı ile silah taşıyabileceklerine karar verilen Devlet, belediye, özel idare ve kamu iktisadi teşebbüsleri memur ve mensupları,... taşıyabilirler veya mesken ya da işyerinde bulundurabilirler.” hükmü yer almaktadır. 
b. 01 Haziran 1991 tarih ve 20888 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Yönetmeliğin "Silah taşımalarına izin verilen kamu görevlileri” başlıklı 8'inci maddesinin e fikrasının 10'uncu bendinde "Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında çalışan emniyet hizmetleri sınıfı personeli dışındaki diğer personel” Kanunun 7'nci maddesinin birinci fikrasının (1) ve (2) numaralı bentlerinde sayılanlar ile (3) numaralı bendi uyarınca silah taşımalarına karar verilen kamu görevlileri olarak sayılmıştır. 
c. Aynı şekilde, söz konusu Yönetmeliğin 8'inci maddesinin e fikrasının 14'üncü bendinde de; “Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı bölge müdürleri, işletme müdürleri, tank çiftlikleri başteknisyenleri, pompa istasyonları başteknisyenleri ve depo müdürlerinin" silah taşımalarına karar verilen kamu görevlileri olarak sayılmıştır. 
ç. Emniyet Genel Müdürlüğünün 25 Kasım 1997 tarihli, SAYI:B.05.1.EGM.0.11. 03.04.97/2225 Genelge No:247 sayılı ve “Tereddütlü Konular” konulu yazısında; 
(1) "01 Haziran 1991 tarih ve 20888 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Yönetmeliğin "Silah taşımalarına izin verilen kamu görevlileri” başlıklı 8'inci maddesinin e fikrasının 10'uncu bendinde belirtilen, Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında çalışan emniyet hizmetleri sinifi personeli dişındaki diğer personelin de belirtildiği, 
(2) Emniyet Genel Müdürlüğünde kadrolu olarak çalışan işçi ve sözleşmeli işçilerin de bu kapsama girdiği, sözleşmeli işçilere sözleşmesinin devam ettiği sürece ruhsat verileceği, sözleşmesinin sona ermesi halinde taşıma ruhsatlarının aynı yönetmelik hükümlerine göre bulundurmaya çevrileceği, 
(3) Ayrıca, belirtilen kadrolarda geçici görevle çalıştırılanlara bu bend hükmüne göre silah taşıma ruhsatı verilmeyeceğinin bildirildiği, 
d. Yukarıda açıklanan hususlara bakıldığında, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında 657 sayılı Kanuna göre istihdam edilen personel ile Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarinda çalışan emniyet hizmetleri sınıfi dışındaki personelin gerek istihdam şekli, gerek kadro unvanı, gerekse görev alanları açısından bir farklılık olmadığı, görülmektedir. 
e. Söz konusu teklifin zoralım silahı veya silahlı görev yapma talebi olmadığının bilinmesi gerekmektedir. Talebin karşılanması ile; 
(1) Özellikle terörle mücadele faaliyeti yürütülen bölgelerde bulunan ve aileleri ile birlikte büyük güvenlik riski taşıyan sivil Devlet memurlarının, taşıma ruhsatlı silah alma isteğinde bulunan devlet memurların alım kolaylığı ve ruhsat harcı muafiyeti sağlayacaktır. Terörle mücadele bölgesinde görev yapan personel için önemi daha da büyüktür. Anayasamızın eşitlik ilkesi çerçevesinde, bu hakkın, İçişleri Bakanlığı birimi olana Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında çalışan emniyet hizmetleri sınıfı dışındaki sivil personele verilip, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ile yine İçişleri Bakanlığı birimi olan Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görev yapan devlet memurlarına da verilmesi gerektiği, 
(2) 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7'nci maddesinin 4'üncü fıkrasına "ile Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sabil Güvenlik Komutanlığında görevli sivil Devlet memurları ve bunların emeklileri,” ibaresinin eklenerek talep eden personele silah taşıma ruhsatı verilmesi ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve Kolluk Kuvvetinin bir parçası olduğuna ilişkin aidiyet duygusunun sağlanmış olacaktır. 
Yukarıda izah olunan nedenlerle; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve bağlantılı olarak 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu, 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu, 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu, 5668 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Beslenme Kanunu, 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanunu, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu, 1111 sayılı Askerlik Kanunu ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanununun ilgili maddelerinin değiştirilmesi ve regüle edilmesi hususunda bu teklif hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

MADDE 1- Maddeyle, bu Kanun kapsamındaki personelin emsallerinden çok farklı risklere maruz kalması, çalışma koşullarının farklılık göstermesi, Ülke savunma stratejilerini uygulayacak uzman kadrolarının oluşturulması, çalışma koşullarının düzenlenerek yasal boşlukların giderilmesi ve çalışma huzurunun sağlanması amacıyla, Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı (2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu'nun "Personel, kaynakları ve uygulanacak mevzuat” başlıklı 13'üncü maddesi "... Jandarma Genel Komutanlığının diğer hizmet sınıflarındaki kadrolarında bulunan Devlet memurları, Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarındaki emsallerinin yararlandığı mali ve sosyal haklardan aynı şekilde yararlanırlar.” hükmü gereğince) ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görev yapan sivil personelin ve emeklilerinin sosyal, mali ve hukuki haklarını düzenlemek amacıyla 657 sayılı kanun kapsaminda ayrı bir sınıf eklenmiştir. 

MADDE 2- Maddeyle, belirtilen kurumlarda, askeri personel ile aynı birimlerde, aynı sorumluluk şemsiyesi altında, askeri disiplin kuralları ve gizlilik içerisinde çalışma saatleri ve şartları yönünden 24 saat esasına görev çalıştıkları, İç Hizmet Kanununa tâbi olduklarından dolayı fazla çalışma ücretinden yararlanamadıkları, buna mukabil diğer kamu personelinin saat ücretine göre, özel kanunlarına göre veya Bütçe Kanununa göre fazla çalışma ücretinden yararlandiklari, sivil Devlet memurlarının, özel hizmet tazminatının yükseltilmesinde ask personel ile birlikte değerlendirilerek, yapılacak iyileştirmelerden aynı zamanda faydalandırılması ve yapılacak zam ve tazminatlarının arttırılması ile yetersiz olan maaş ve özlük hakların istenilen seviyelere yükseltilmesi ile ülkemizin savunma stratejilerini uygulayacak uzman personelin çalışma barışının sağlanması, iş verimliliğinin arttırılması ve kurumsal aidiyet duygusunun pekiştirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır, 

MADDE 3- Maddeyle, Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan sivil personelin askeri mahkemelerde yargılanmaması, Askeri Yargıtay Başkanlığının ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin kaldırılması nedeniyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 232'nci maddesi birinci paragrafindaki, "Askeri Mahkemeler Kuruluş ve Yargılama Usulü 
ygulanabilirliğinin kalmaması nedeniyle bu düzenleme ile hukuka uyarlılık sağlanmasinin yani sira Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan sivil personelin çalışma şekli, süresi ve 24 saate devamlılık gösteren hizmetlere ilişkin hususların ve personele fazla calismalar sonucunda, herhangi bir ücret veya bunun karşılığında izin verilmemesine ilişkin düzenlemenin iptal edilerek, emsali olan devlet memurlarıyla aynı haklara tabi olmaları ve Anayasamızın Kanun Önünde Eşitlik başlıklı 10'uncu maddesindeki "aynı kanuna tabi eşitler arasındaki eşitlik ilkesi” ile çalışma hayatının hukuka uyarlığı çerçevesinde, Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerde görev yapan sivil personelin de istifade 
etmesinin sağlanması amaçlanmıştır. 

MADDE 4- Maddeyle, disiplin işlemleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunda belirtilen usul ve esaslara uygun olarak yapılması ve bu maddenin uygulanabilirliğinin bulunmaması, Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve diğer konularda gerekli düzenlemelerin yapılması, sivil personelin askeri mahkemelerde yargılanmaması, Askeri Yargıtay Başkanlığının ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin kaldırılması ve uygulanabilirliğinin kalmaması nedeniyle bu düzenleme ile hukuka uyarlık sağlanması amaçlanmıştır. 

MADDE 5- Maddeyle, Türkiye'yi Dünya çapında tanıtan ve temsil eden Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Bölüğü sanatkârları (Devlet memurları) ile aynı işi yapan diğer kurum ve kuruluşların (Senfoni Orkestrası, Devlet Koroları ve Toplulukları, vb.) sanatkârları arasında, en düşük maaş almaları ve özlük haklarından doğan mağduriyetlerin giderilerek, Ülkemizi yurtdışındaki uluslararası festival ve etkinliklerde temsil görevini yürüten birlik personelinin aidiyet duygusunun pekiştirilmesi amaçlanmıştır. 

MADDE 6- Maddeyle, Millî Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları kadrolarında istihdam edilmek üzere uygulanan kariyer uzmanlığı kadrolarının, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının merkez karargâhları kadrolarına da uygulanması ile nitelikli personelin özlük haklarının, diğer kurumlarda aynı işi yapan uzmanlarla eşitlenerek, özlük haklarının iyileştirilmesine imkân vererek çalışma barışına katkı sağlanması amaçlanmıştır. 

MADDE 7- Maddeyle, Askeri bir kurumda, sivil personele askeri eğitime tabi tutulmaksızın nöbet verilmesi ve benzeri durumlar hizmetin yürütülmesine ilişkin bir konu olmayıp, tamamen güvenlik prosedürleri gereği yapılan bir aktivitedir. Bu tür aktiviteler özel bir bilgi ve beceri gerektirdiği gibi, acil durumlar halinde yapılması gereken önceliklerin olduğu özel bir durumdur. Bu kapsamda, kamu hizmetinin amacına aykırılık ve mesleğin niteliği ile bağdaşmayan bir görev olması nedeniyle sivil personele görevinin dışında ve sorumlu olmadığı bir konuda nöbet tuturulmasınin hukuki sonuçları doğurması nedeniyle kanundan çıkarılması öngörülmüştür. 

MADDE 8- Maddeyle, Amir vazifesi alan sivil personel; maiyetindeki bütün askeri ve sivil personele kadro görevlerinin icabettirdiği emirleri verebilmekte iken, bu personele disiplin veya üst disiplin amiri olarak disiplin cezaları verebilmesindeki engel kaldırılarak, sivil Devlet memurlarından ... şube müdürü olanların yarbay rütbesindeki personel gibi ceza vermeleri sağlanmış olması nedeniyle, amir vazifesi olan personelin maiyetindeki personele disiplin cezası verme yetkisinin verildiğinin yanı sıra, amir vazifesi alan asker personelin; sivil personel üzerinde farklı yorum ve disiplin çerçevesinde değerlendirilen bu Kanunun 14'üncü maddesi ibaresinin kaldırılarak, askeri personelin maiyetindeki sivil personele kadro görevlerinin icabettirdiği emirleri verebilmesi ve bu maddenin bir bütün olarak mevzuata uygunluk sağlanması amaçlanmıştır. 1 

MADDE 9- Maddeyle, mevcut durumda memurlara uygulanan disiplin işlemleri, yıllık izin, mazeret, aylıksız ve sıhhi izinleri işlemleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunda belirtilen usul ve esaslara uygun olarak yapılması ve bu maddenin uygulanabilirliğinin bulunmaması, emsali olan devlet memurlarıyla aynı müeyyidelere tabi olmaları ve Anayasamızın Kanun Önünde Eşitlik başlıklı 10'uncu maddesindeki "aynı kanuna tabi eşitler arasındaki eşitlik ilkesi" ile çalışma hayatının ve hukukun külfet – menfaat dengesi yönünden hukuka uyarlık sağlanmış olacağı, bunun yanı sıra, bu Kanunda, çalışma sürelerine ilişkin hükmün bulunmaması ve fazla çalışma sonucunda, fazla mesai bedeli ödenmemesi durumlarında, 2009/12 sayılı Başbakanlık Genelge ile “6) 657 sayılı Kanunun 178 inci maddesinin (B) bendinde yer alan, personele yaptırılan ve ücretle karşılanamayan her sekiz saatlik fazla çalışma için bir gün izin verilmesi konusunda Kanunun amir hükmüne titizlikle uyulacaktır.” hükmü gereğince her sekiz saat için bir gün izin verilmesine ilişkin uygulamanın Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerde görev yapan sivil personelin de istifade etmesinin sağlanması amaçlanmıştır. 

MADDE 10- Maddeyle, Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerde görev yapan sivil personelin bu kanunda belirtilmeyen esasları düzenleyen Silahlı Kuvvetlerde çalışan sivil personel hakkında tatbik şekli Millî Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde Görevli Personel (Sivil Devlet Memurları) (Taslak) Yönetmeliği esaslari çerçevesinde uygulanması amaçlanmıştır. 

MADDE 11- Maddeyle, belirtilen kurumların görev ve yetkileri gereğince; idari, mali, hukuki, teknik, tedarik, eğitim, öğretim, lojistik vb. görevleri ifa eden 926 sayılı Kanuna tabi askeri personel ile 657 sayılı Kanuna tabi sivil devlet memurları vasıtasıyla yürütülmektedir. Bu kapsamda, silahlı ve kolluk kuvvetlerin bir parçası olarak, ülke savunmasına ve güvenliğine yapmış olduğu katkı çerçevesinde, görev yeri, kurum yapısı vb. gerekçelerle fiziken ve ruhen yıprandığı dikkate alınarak fiili hizmet zammından faydalandırılması amaçlanmıştır. 

MADDE 12-13- Maddeyle, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar, fazla çalışma süreleri karşılığında asayiş tazminatı alırken, Devlet memurları 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun 20'nci maddesi ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununun 7'inci maddesi kapsamında bu haktan mahrum bırakılması nedeniyle, oluşan mağduriyetin giderilmesi amaçlanmıştır. 

MADDE 14- Maddeyle, terörle yaygın ve yoğun bir şekilde mücadeleye yönelik iç güvenlik harekâtı ile görevli Jandarma Bölge Komutanlığı personeli Kazandan lase usulü ile beslenmekte iken, ilgili kanun kapsamında birliğin iaşe yoklamasına sivil Devlet memurlarının da dâhil edilerek yemek yenmesi sağlanırken, Bölge Komutanlığının talebine binaen, Jandarma Genel Komutanlığınca söz konusu talep uygun görülerek, Bölge Komutanlığının yanı sıra başka Jandarma birlikleri de bedelen beslenme usulüne geçilmiştir. Asayiş görevini icra eden rütbeli personel ile birlikte sivil Devlet memurları da görev ve sorumluluklar kapsamında, rütbeli personel ile birlikte operasyon bölgesine giderek, gerektiğinde çatışmanın ortasında kalabilmektedir. Hedef olması muhtemel araçlarla intikal edilmekte, hudut birliklerinin bakım onarımlarında görev almakta, kısacası rütbeli personel ile birlikte aynı ortamda görev yapan yaklaşık 440 sivil Devlet memuru da, rütbeli personele dâhil edilerek iaşeden mahrum bırakılmaması amaçlanmıştır. 

MADDE 15- Maddeyle, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline ilişkin disiplinsizlik ve cezaları, disiplin amirlerini ve kurullarını, disiplin soruşturma usulü ile diğer ilgili hususları düzenlemek üzere hazırlanan 682 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve akabinde 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanunla sivil Devlet memurlarının da kapsama dâhil edilmesi nedeniyle, farklı statü, görev ve sorumlulukları bulunan rütbeli personel ile aynı cezai müeyyidelere tabi tutulması hukuki sıkıntılara neden olduğu, bu çerçevede, sivil Devlet memurlarının Kanunun kapsamından çıkarılarak, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında Görevli Sivil Devlet Memurları Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin tekrar düzenlenerek yürürlüğe konularak yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi amaçlanmıştır. 

MADDE 16- Maddeyle, 1111 sayılı Askerlik Kanunun 80'inci maddesinde yapılacak düzenlemeyle, bu kapsamdaki yükümlüler serbest olarak sevk edilmesi, işlemlerin mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde yapılmasını gerektirecek kanuni bir zorunluluk olmaktan çıkmış olacağından, idari bir tedbir olarak uygulanan icabet nöbeti/görevi uygulamasına da son verilmesi amaçlanmıştır. 

MADDE 17- Maddeyle, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanliklari, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında ihdas edilen uzmanlıklara Bakanlığın kurumsal hafızası oldukları göz önüne alınarak, kurum içinden bir defaya mahsus olmak üzere sınav yapılarak atanmalarının sağlanması amaçlanmıştır. 

MADDE 18- Maddeyle, özellikle terörle mücadele faaliyeti yürütülen bölgelerde bulunan emsallerinden çok fazla güvenlik riski taşıyan ve çalışma koşullarının farklılık göstermesi nedeniyle, taşıma ruhsatlı silah alma isteğinde bulunan sivil Devlet memurlarına silah alım kolaylığı ve ruhsat harcı muafiyeti sağlayacaktır. Ayrıca terörle mücadele bölgesinde görev yapan personel için önemi daha da büyüktür. Anayasamızın temel ilkelerinde olan eşitlik ilkesi kapsamında değerlendirildiğinde, bu hakkın İçişleri Bakanlığı birimi olana Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında çalışan emniyet hizmetleri sınıfı dışındaki sivil personele verilip, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ile yine İçişleri Bakanlığı birimi olan Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görev yapan devlet memurlarına da verilmesi nedeniyle oluşan eşitsizliğin giderilmiş olacağı ve söz konusu personele ücretsiz silah taşıma ruhsatı verilmesi ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve Kolluk Kuvvetinin bir parçası olduğuna ilişkin aidiyet duygusunu da sağlamış olacaktır. . 

MADDE 19- Yürürlük maddesidir. 

MADDE 20- Yürütme maddesidir. 

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1- 14.07.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36'nci maddesine "IX - SAHİL GÜVENLİK HİZMETLERİ SINIFI" başlıklı bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir. 
"X - SAVUNMA VE GÜVENLİK HİZMETLERİ SINIFI, 
Bu sınıf, ülke savunma stratejilerinin hazırlanmasında ve uygulanmasında gerekli uzman kadroların oluşturulması amacıyla, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında savunma ve güvenliğe yönelik hizmetleri yürüten sivil personeli kapsar," 

MADDE 2- 2 Kasım 2011 tarihli ve 666 sayılı KHK ile iptal edilen 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nun Ek-17/C maddesi, aşağıda belirtilen şekilde düzenlenmiştir. 

"C) Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan memurlara; anılan Kanuna tabi en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) brüt tutarının %40'ını geçmemek üzere Sivil Memur Tazminatı ödenebilir." 

MADDE 3- 14.07.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalışan memurlara uygulanmayacak maddeler" başlıklı 232'nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalışan sivil Devlet memurlarına uygulanmayacak maddeler: 
Madde 232 - Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği ile bunlar hakkında halen yürürlükte bulunan diğer mevzuatın uygulanmasını sağlama bakımından Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalışan sivil Devlet memurları, sözleşmeli ve geçici personel ile işçiler hakkında bu kanunun; 
Çalışma saatleri hakkındaki 99 uncu, 

Görevden uzaklaştırmaya yetkilileri sayan 138 inci, maddeleri hükümleri uygulanmaz." 

MADDE 4- 14.07.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 233'üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 5- 14.07.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Genelkurmay Başkanlığı Mehteran Bölüğü Sanatkârları” başlıklı Ek Geçici Madde 17'nci maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir. 
“3) Sanatkârların maaşa esas ek göstergeleri ve emeklilik kesenekleri bu Kanuna ekli (1) sayılı Ek gösterge cetvelinde belirtilen 3600 ek göstergesinden düşük olamaz." 

MADDE 6- 14.07.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Uzman istihdamı” başlıklı Ek Madde 41'inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
: "Bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilatlanmalarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde öngörülmesi kaydıyla kurumun görev alanına giren konularda çalıştırılmak üzere merkez teşkilatlarında, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında, Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının merkez karargâhlarında uzman ve uzman yardımcısı istihdam edilebilir." 

MADDE 7- 04.01.1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 76'nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. :. "Madde 76 - Nöbet; askerlikteki müşterek hizmetlerin yapılmasını ve devamını sağlamak maksadı ile bu hizmetlerin belli bir sıra ve süre ile subay, askeri memur, astsubay, askeri öğrenci, erbaş ve erler tarafından yapılmasıdır. 
Ayrıca, Milli Savunma Bakanlığı, Silahlı Kuvvetler Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı içinde vazifeli olan bilumum sivil şahıslar da görevleriyle ilgili nöbet hizmetinde bulunurlar." 

MADDE 8- 04.01.1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun “U) SİLAHLI KUVVETLERDE ÇALIŞAN SİVİL PERSONEL” başlıklı 115'inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI VE SİLAHLI KUVVETLERDE ÇALIŞAN SİVİL PERSONEL 
Madde- 115 – Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerde çalışan sivil Devlet memuru, müstahdem, müteferrik müstahdem ve gündelikçi sivil personel bu kanunun askerlere tahmil ettiği sorumluluk ve hizmetlerin ifası bakımından: 
a. Amir vazifesi alan sivil personel; maiyetindeki bütün askeri ve sivil personele hizmetin icap ettirdiği emirleri verebilir. Bu Kanuna tabi personele disiplin veya üst 
disiplin amiri olarak 31/1/2013 tarih ve 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu EK-1 sayılı çizelgede gösterilen cezaları verebilir.” 
b. “Sivil personel emrinde çalıştıkları askeri amirlere karşı ast durumunda olup, kadro görevlerinin icap ettirdiği emirleri yapmaya mecburdurlar.” 

MADDE 9- 04.01.1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 116'ncı maddesinin bazı fikraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, mülga olan "c" fikrasının yerine yeni bir fikra eklenmiştir 
a. Sivil Devlet memurlarının müracaat, şikayet ve disiplin işlemleri ile uygulamaları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunda belirtilen, sivil işçiler ise özel kanununda belirtilen usul ve esaslara tabidirler. 
b. İzin uygulamaları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunda belirtilen usul ve esaslara tabidirler. 
c. Çalışma süreleri, haftalık 40 saattir. Çalışma saatlerinin tespiti bu kanun hükümlerine göre yürütülür. Eğitim, tatbikat, birlik intikali, denetleme vb. fazla çalışmanın zorunlu olduğu hallerde, fazla çalışma karşılığında, fazla çalışma ücreti veya her sekiz saat için bir gün izin verilir. . 
d. Sivil personel Türk Silahlı Kuvvetlerde gördükleri hizmetlerin hususiyetleri göz önüne alınarak bu kanunun 77 nci maddesi gereğince görevleriyle ilgili nöbet hizmetlerine sokulabilirler. 
e. Sivil personel sosyal tesisler, ordu pazarları ve askeri kantinlerden aynen ve askerler gibi, askeri nakil vasıtalarından ise bu kanunun 108 inci maddesi hükmünden faydalanırlar. 
g. Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında veya kadro açıklamalar bölümünde özel nitelikli olarak gösterilen görev yerlerine atanan sivil Devlet memurları Türk Silahlı Kuvvetleri sosyal tesislerinden görevlendirildikleri kadro derecesindeki subaylar gibi istifade ederler. Bu statüdeki sivil Devlet memurları ile askeri personel arasındaki protokol münasebetlerinin düzenlenmesinde de aynı esas uygulanır." 

MADDE 10- 04.01.1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 117'inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“Bu Kanunun yukarıda gösterilen esasları da göz önünde tutularak Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalışan sivil personel hakkında tatbik şekli Millî Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde Görevli Personel (Sivil Devlet Memurları) Yönetmeliğinde ayrıca teferruatlı olarak gösterilir." 

MADDE 11- 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 40'nci maddesi 2'nci fıkrasının 13 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“13) Milli Savunma Bakanlığında, Türk Silahlı Kuvvetlerinde, Jandarma Genel Komutanlığında ve Sahil Güvenlik Komutanlığında” 
1) Subay, yedek subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaşlar ve sözleşmeli erbaş ve erler. 90 
2) Sivil Devlet memurları.  30" 

MADDE 12- 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun, “Asayiş 
Tazminatı” başlıklı 21'inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Jandarma Genel Komutanlığı fiili kadrolarına atanmış subay, astsubay, sivil Devlet memuru, uzman jandarma ve uzman erbaşlara; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil);" 

MADDE 13- 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununun “Personel kaynakları ve uygulanacak mevzuat” başlıklı 7'nci maddesi b fikrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"b) Diğer karargâh, birlik ve kurumlarda görevli subay, astsubay, sivil Devlet memuru ve uzman erbaşlara %40," 

MADDE 14- 5668 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Beslenme Kanunu'nun “EK MADDE 1" aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"(1) 8 inci madde gereğince terörle yaygın ve yoğun bir şekilde mücadeleye yönelik iç güvenlik harekâtı ile görevli birliğin kazandan beslenen birlik olmaması halinde, bu birliklerde görevli olan subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş ve sivil Devlet memurlarına, birlikle beraber bulunmak zorunda oldukları günler için güçlendirilmiş yemek bedelinin tutarı ay sonunda ödenir." 

MADDE 15- 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanunun “Kapsam" başlıklı 2'nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"(1) Bu Kanun; 
a) Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatında çalışan her sınıftan memurları, 
b) Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilatlarında görev yapan subay, astsubay, sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve sözleşmeli erleri, kapsar. 
(2) Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilatlarında görev yapan diğer sınıflardaki memurların disiplin işlemleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 134'üncü maddesi kapsamında çıkarılacak yönetmelik hükümleri esas alınarak uygulanır. 
(3) Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı emrine verilen yükümlü erbaş ve erler hakkında 31/1/2013 tarihli ve 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu hükümleri uygulanır.” 

MADDE 16- 1111 sayılı Askerlik Kanununun 80'inci maddesinin 2. fikrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“Haklarında adli makamlarca çıkarılmış yakalama kararı olmayanlardan kendiliğinden gelen ya da kolluk kuvvetleri tarafından askerlik şubelerine teslim edilenler, yol ve iaşe bedelleri ödenerek "serbest” olarak birlik ve kurumlarına sevk edilirler. Adli makamlarca birlik/kurumuna serbest olarak sevk edilmesine karar verilen yükümlüler, ilk mesai gününde askerlik şubesi başkanlığına müracaat edeceğine dair tebligat yapılarak serbest bırakılır. Tebliğ-tebellüğ belgesi en yakın askerlik şubesi başkanlığına gönderilir.” 

MADDE 17- 14.07.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
"Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında ihdas edilen merkez ve taşra uzmanlıklarına, en az üç yıl hizmeti bulunan mevcut personel arasından bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bir yıl içerisinde ve bir defaya mahsus olmak üzere yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav ile yaş ve yabancı dil şartı aranmadan atama yapılabilir." 

MADDE 18- 15 Temmuz 1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7'nci maddesinin 1'inci fıkrasının 4 numaralı bendinin A) alt bendine aşağıdaki cümle eklenmiştir. 
"ile Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahli Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli sivil Devlet memurları ve bunların emeklileri,” 

MADDE 19- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 20- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. 

Kamubiz.com ÖZEL /ANKARA

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
11 Yorum