MHP'den memurlara disiplin affı teklifi! Memur sicil affı ne zaman?

MHP'den memurlara disiplin affı teklifi! Memur sicil affı ne zaman?
Memurların disiplin affı 2019 yerel seçimler öncesinde gündeme başladı. MHP Kırıkkale Milletvekili ve Adalet Komisyonu üyesi Av. Halil Öztürk; TBMM Başkanlığı’na, Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının affedilmesine yönelik olarak bir Kanun Teklifi verdi.

MHP Kırıkkale Milletvekili ve Adalet Komisyonu üyesi Av. Halil Öztürk; TBMM Başkanlığı’na, Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının affedilmesine yönelik olarak bir Kanun Teklifi verdi.

MHP MİLLETVEKİLİ AV. HALİL ÖZTÜRK’TEN MEMURLARA DİSİPLİN AFFI TEKLİFİ
Öztürk’ün verdiği kanun teklifinde, “Kanun, tüzük ve yönetmelikler gereğince memurlar ve diğer kamu görevlileri ile bu görevlerde bulunmuş olanlar” hakkında sicil affı düzenlemesi yapılması istenirken, teklifte düzenlemenin 2005 ile 2018 arasında işlenen fiilleri kapsaması öngörüldü.
Belirli aralıklara memurlar için disiplin ve sicil affı yapıldığına vurgu yapılan kanun teklifinde, 2006 yılından beri bu yönde bir adım atılmadığı, bu noktada kamu çalışanlarında ciddi bir beklenti oluştuğu da ifade edildi.

TERÖR ÖRGÜTLERİYLE İÇ İÇE OLANLARA VE DEVLETLE SORUNU OLANLARA AF YOK
Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk’ün verdiği teklifte, terör örgütleri ile irtibatı olanlar ve devlete yönelik işlenmiş suçlar disiplin ve sicil affı dışında tutuldu. Kanun teklifinde; “Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit veya nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar veya istimal ve istihlâk kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma ve Devlet sırlarını açığa vurma suçlarına yönelik olarak işlenen fiiller ile 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 68 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerine göre yer değiştirme cezası ve 69 uncu maddesine göre meslekten çıkarma cezasını gerektiren fiiller, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilenler ile emniyet hizmetleri sınıfına dâhil personel ile çarşı ve mahalle bekçilerinin meslekten çıkarmayı gerektiren fiilleri af kapsamı dışında tutulmaktadır” denildi. 

KANUN TEKLİFİNDE, FETÖ’NÜN KAMUDA YARATTIĞI TAHRİBATIN TAMİR EDİLMESİ AMAÇLANDI
TBMM Başkanlığı’na sunulan kanun teklifinde ayrıca, kamuda yıllarca FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarınca bir çok kamu çalışanının haksız ve mesnetsiz şekilde bahaneler üretilerek mağdur edildiğine vurgu yapılarak, yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için disiplin affının çıkarılmasının zorunlu bir hal aldığının da altı çizildi. 

ÖZTÜRK: MEMURLARIMIZIN DİSİPLİN AFFI KONUSUNDAKİ HAKLI BEKLENTİLERİNE CEVAP VERİLMELİ
TBMM Başkanlığı’na verdiği kanun teklifine yönelik değerlendirmelerde bulunan Kırıkkale Milletvekili Av. Halil Öztürk; “Memurlarımız uzunca bir zamandan bu yana kamuda FETÖ’nün baskısı altında çoğu zaman büyük haksızlıklara uğrayarak hizmet üretmeye çalıştılar. 15 Temmuz 2016 hain darbe girişimi sonrasında bu örgütün çirkin yüzü açık bir şekilde ortaya çıktı. Birçok terör örgütü üyesi kamudan ihraç edildi, çeşitli cezalara çarptırıldı. Ancak, bu kimselerin kamuda işlediği fiillerin telafisi yoluna gidilmedi. Kamu görevlilerimiz örgüt üyelerinin taraflı yaklaşımları neticesinde uğradıkları haksızlıkların giderilmesi noktasında bir beklenti içine girdi. 

Bugün artık kamuda yaraların sarılma zamanı gelmiştir. Biz de üzerimize düşen bu tarihi sorumluluğu yerine getirerek 2005 yılından sonra “Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar,  Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, basit veya nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar gibi birçok başlık hariç diğerleri için bir adım atılması noktasında TBMM Başkanlığımıza bir kanun teklifi verdik. Amacımız kamuda oluşan beklentileri karşılamak ve haksız yere zulme uğrayan memurlarımızın yaralarına merhem olmaktır. Diğer yandan haksız yere disiplin cezası almış çoğu kamu çalışanımız, bu cezalar yüzünden kariyer planlaması yapamamaktadır.” diyen Öztürk, devletin her türlü iş ve işlemlerini büyük bir özveriyle yerine getiren ve haksız yere disiplin cezası almış çalışanlarımıza bir şans daha tanınması gerektiğini belirtti. 

MHP KIRIKKALE MİLLETVEKİLİ VE ADALET KOMİSYONU ÜYESİ SN. HALİL ÖZTÜRK’ÜN TBMM’YE SUNDUĞU “MEMURLARA DİSİPLİN VE SİCİL AFFI” KANUN TEKLİFİNİN DETAYLARI AŞAĞIDA İLGİNİZE SUNULMUŞTUR.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
22/6/2006 Tarih ve 5525 Sayılı Memurlar İle Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifim ek’te gerekçesi ile birlikte sunulmuştur.
Gereğini saygılarımla arz ederim.
1) Av. Halil ÖZTÜRK 
Kırıkkale Milletvekili

- GENEL GEREKÇE -

Bilindiği üzere, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin disiplin cezalarının affedilmesine yönelik olarak 25.12.1985 tarihli ve 3249 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun, 18.6.1992 tarihli ve 3817 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun, 28.8.1999 tarihli ve 4455 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun ve son olarak da 22/6/2006 Tarih ve 5525 Sayılı Memurlar İle Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun yürürlüğe konulmuştur. 
Tarihlerden de görüleceği üzere; Türkiye’de hemen hemen her 7 senede bir memurlarımıza ve diğer kamu görevlilerimize yönelik disiplin cezalarının affedilmesine dair kanun çıkarılmış 2006 yılından bu yana bu yönde bir adım atılmamıştır.

Diğer yandan; FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarınca, kamu kurumlarında kendilerinden olmayan ve biat etmeyen çalışanlarımız hakkında çeşitli bahaneler üreterek bu kişiler hakkında disiplin soruşturması açılmasını sağlamışlardır. Bu durum sonucunda çok sayıda kamu çalışanımız mağduriyet yaşamış ve yaşamaktadır. Söz konusu bu mağduriyetin giderilmesi için disiplin affı çıkarılması zorunlu bir hâl almıştır.  

Bugüne kadar disiplin cezaları affı adına çıkarılan kanunlarda yer alan hükümlere paralel olarak hazırladığım teklif ile; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit veya nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar veya istimal ve istihlâk kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları sebebiyle, görevleriyle sürekli olarak ilişik kesilmesi, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilmesi sonucunu doğuran disiplin cezaları ile 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 68 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerine göre verilmiş yer değiştirme cezaları ve 69 uncu maddesine göre verilmiş meslekten çıkarma cezaları ile emniyet hizmetleri sınıfına dâhil personel ile çarşı ve mahalle bekçileri hakkında verilen meslekten çıkarma cezaları hariç olmak üzere, 15.2.2005 tarihinden 30.11.2018 tarihine kadar işlenmiş fiillerden dolayı memurlar ve diğer kamu görevlileri ile bu görevlerde bulunmuş olanlar hakkında kanun, tüzük ve yönetmelikler gereğince verilmiş olan disiplin cezalarının, bütün sonuçları ile affedilmesi öngörülmektedir.

MEMURLAR İLE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN BAZI DİSİPLİN CEZALARININ AFFI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ


MADDE 1- 5525 Sayılı Kanun’un 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    “Disiplin affının kapsamı 
    MADDE 1– Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit veya nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar veya istimal ve istihlâk kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları sebebiyle görevleriyle sürekli olarak ilişik kesilmesi, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilmesi sonucunu doğuran disiplin cezaları ile 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 68 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerine göre verilmiş yer değiştirme cezaları ve 69 uncu maddesine göre verilmiş meslekten çıkarma cezaları ile emniyet hizmetleri sınıfına dahil personel ile çarşı ve mahalle bekçileri hakkında verilen meslekten çıkarma cezaları hariç olmak üzere; kanun, tüzük ve yönetmelikler gereğince memurlar ve diğer kamu görevlileri ile bu görevlerde bulunmuş olanlar hakkında 15/2/2005 tarihinden 30/11/2018 tarihine kadar işlenmiş fiillerden dolayı verilmiş disiplin cezaları bütün sonuçları ile affedilmiştir. 

15/2/2005 tarihinden 30/11/2018 tarihine kadar işlenen ve af kapsamına giren disiplin cezalarının verilmesini gerektiren fiillerden dolayı, ilgililer hakkında disiplin soruşturma ve kovuşturması yapılmaz; devam etmekte olan disiplin soruşturma ve kovuşturmaları işlemden kaldırılır; kesinleşmiş olan disiplin cezaları uygulanmaz. 
Disiplin cezaları affedilenlerin sicil dosyalarındaki bu disiplin cezalarına dair kayıtlar, ilgililerin müracaatı aranmaksızın hükümsüz kalır ve dosyalarından çıkarılır. 
Disiplin cezalarının affı ilgililere geçmiş süreler için özlük hakları ve parasal yönden herhangi bir talep hakkı vermez.

MADDE 2- 5525 Sayılı Kanun’un 2 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 2 - Bu Kanun kapsamına giren ve 15/2/2005 tarihinden 30/11/2018 tarihine kadar işlenmiş fiillerden dolayı verilmiş olan disiplin cezalarına karşı bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce idarî yargı mercilerine başvurmuş olanlardan, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde dosyanın bulunduğu yargı merciine müracaat etmek suretiyle davaya devam etmek istediklerini bildirmeyenlerin davaları hakkında, görülmekte olan davalarda davayı gören ilk derece mahkemeleri ve üst derece mahkemelerince karar verilmesine yer olmadığına ve tarafların yaptıkları masrafların üzerlerinde bırakılmasına karar verilir, vekâlet ücretine hükmedilmez.”

MADDE 3 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 - Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Kamubiz.com ÖZEL

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
168 Yorum