Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik
Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK), Personelin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde yapılan değişiklik, bugünkü 14.09.2017 tarih ve 30180 sayılı resmi gazetede yayımlandı. Yapılan değişiklikler şöyle..

Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK), Personelin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde yapılan değişiklik, bugünkü 14.09.2017 tarih ve 30180 sayılı resmi gazetede yayımlandı. Yapılan değişiklikler şöyle..

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/8/2015 tarihli ve 29453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) ve (k) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı,”

“k) Unvan değişikliği sınavı: Unvan değişikliği suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin iki numaralı alt bendinde yer alan “bilgisayar işletmeni” ibaresi “bilgisayar işletmeni ve şoför”  olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin üç numaralı alt bendinin birinci cümlesindeki “müdürlüklerindeki” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (b) bendinin (3) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (g) bendine “bilgisayar işletmeni” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve şoför” ibaresi ve aşağıdaki (4) numaralı alt bent eklenmiştir.

“3) Mali hizmetler sosyal güvenlik merkezi sosyal güvenlik merkezi müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için; bu bendin (1) numaralı alt bendine ilave olarak Kurumun muhasebe hizmetini yürüten muhasebe birimlerinde araştırmacı, uzman, muhasebeci veya şef unvanlarında en az bir yıl hizmeti bulunmak koşuluyla toplamda en az dört yıl mali hizmetler birimlerinde çalışmış olmak.”

“4) Şoför kadrosuna atanabilmek için en az “B” Sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya en az iki yıl süreli yükseköğretim mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcılık sertifikasına sahip olmak ve en az iki güncel programlama dilini bildiğini belgelemek.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavıyla atama yapılacak kadro unvanı ve boş kadro sayısı, sınav konuları, sınav tarihi ve yeri, son başvuru tarihi ile gerekli görülen diğer hususlar; sınav tarihinden en az üç ay önce Kurumun intranet ve internet sitelerinden duyurulur.”

“(3) Sınav başvurusu elektronik ortamda yapılır. Yapılan başvurular, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığınca incelenerek aranan şartları taşıyanların listesi son başvuru tarihinden itibaren bir ay içinde Kurumun intranet ve internet sitelerinde ilan edilir. İlan edilen listelere, ilan tarihinden itibaren beş iş günü içinde şartları taşıdığına ilişkin belge ile birlikte gerekçe belirtilerek itiraz edilebilir. İtirazlar, itiraz süresinin sona erdiği günü takip eden on iş günü içinde sonuçlandırılır. Değişiklik olması halinde yeni liste aynı usulle ilan edilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Görevde yükselme yazılı sınavı

MADDE 12 – (1) Yazılı sınav, bu sınava ilişkin sınav konularına duyuruda yer verilmek suretiyle Kurumca yapılabileceği gibi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne ya da yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.

(2) Sınav sorularının yüzde otuzu genel konulardan, yüzde yetmişi ise Kurumun görev alanına giren konulardan oluşur.

(3) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az altmış puan alanlar başarılı sayılır.

(4) Atama yapılacak kadrolarının türüne göre farklı sorular hazırlanabilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yazılı sınavda başarılı olanlar arasından yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde, aynı maddenin ikinci fıkrasındaki “yetmiş” ibaresi “altmış” şeklinde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, yazılı ve sözlü şeklinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarılarına göre gerçekleştirilir. Unvan değişikliği yazılı sınavı, Kurumca belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yaptırılır.”

“(4) Unvan değişikliği sınavı, bu Yönetmelikte belirtilen görevde yükselme sınavına ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 16 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarının sonuçları sınavların bittiği tarihten itibaren en geç otuz gün içinde Kurumun intranet ve internet sitelerinde ilan edilir ve aynı tarih itibariyle adaylara tebliğ edilmiş sayılır.

(2) İlgililer, ilan tarihini takip eden beş iş günü içerisinde sınav soruları ve sonuçlarına gerekçeli ve yazılı olarak itiraz edebilir. İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı aracılığıyla Sınav Kuruluna yapılacak itirazlar, ilgisine göre Sınav Kurulunca incelenir veya sınavı yapan kuruma incelettirilir. İnceleme sonuçları itiraz süresinin sona erdiği tarihi takip eden en geç onbeş iş günü içerisinde sonuçlandırılır. Bu sürenin bitimiyle sınav sonuçları kesinleşmiş olur. İtiraz neticesinde sınav sonuçlarında değişiklik yapılması gerekirse yeni sınav sonuçları aynı şekilde yayınlanır ve tebliğ edilmiş sayılır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna “İlk yedek atamasından sonraki tercih alımlarında son yerleşen yedek adaydan sonra başlamak üzere tercih alınır.”  cümlesi eklenmiştir.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

Kamubiz.com ÖZEL

YENİ FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.