Sözleşmeli Personel Kurum İçinde ve Kurumlar Arası Nasıl Yer Değiştirir? 4/B'li Becayiş, Eş Durumu ve Sağlık Hakkı Nasıl?

Sözleşmeli Personel Kurum İçinde ve Kurumlar Arası Nasıl Yer Değiştirir? 4/B'li Becayiş, Eş Durumu ve Sağlık Hakkı Nasıl?
Kamuda 4/B'li sözleşmeli personel olarak çalışanların kendi kurumunda yer değiştirme veya başka bir kuruma geçmesinde uygulanan usul ve esaslar nelerdir? Sözleşmeli personelin Becayiş yoluyla, Sağlık durumu ve Eş durumu gerekçesiyle yer değiştirme işlemleri nasıl oluyor? Sözleşmeli öğretmen ve sağlık personelinin yer değiştirmesi mümkün mü? 4/b li çalışanlar 1 yıl beklemeden başka kuruma 4/B olarak işe girebilir mi? 1 yıllık bekleme süresi şartına tabi tutulmadan başka bir kurumda yeniden hangi unvanlar ist

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personelin, kendi kurumunda yer değiştirme veya başka bir kuruma geçme isteği de olabilmektedir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B Sözleşmeli personel istihdamına ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca (yeni uygulamada Cumhurbaşkanınca) çıkarılmış olmakla birlikte, toplu sözleşme ve yasal düzenlemelerle de sözleşmeli personel istihdamı konusunda belirlemeler yapıldığı görülmektedir.

Sözleşmeli personel istihdamına ilişkin belirlemelere bakıldığında, 4/B personelin kurum içinde bazı hallerde yer değiştirebileceği, ancak kurumlararasında yer değiştiremeyeceği görülmektedir. (yeniden ilk defa sözleşmeli personel alım usulü ile başka bir kurumda görev alınması mümkün dür)

A-Sözleşmeli personelin kurumiçi yer değiştirmesi

4/B sözleşmeli personel, kurum içinde bazı hallerde yer değiştirebilir.

a-Becayiş yoluyla yer değiştirme

Sözleşmeli (4/B) personel, görev yaptığı kurumun hizmet gerekleri çerçevesinde, aynı unvan ve hizmet niteliklerine sahip sözleşmeli personel ile kurum içinde karşılıklı yer değiştirebilir. Personelin karşılıklı yer değiştirme isteği, ilgililerin pozisyonlarının vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olunması şartıyla karşılanabilir.

b-Sağlık durumu gerekçesiyle yer değiştirme

Sözleşmeli (4/B) personelin sağlık durumu gerekçesiyle kurum içinde yer değiştirme talebinin karşılanabilmesi için;

-Geçeceği yerdeki hizmet biriminde aynı unvan ve nitelikte boş pozisyon bulunması,

-Görev yaptığı yerdeki (ildeki) Devlet veya üniversite hastanesinde kendisinin, eşinin, çocuklarının ve bakmakla yükümlü olduğu ana ve babasının hastalığının tedavisinin mümkün olmadığı yönündeki sağlık kurulu raporunu kurumuna ibraz etmesi

gerekir.  Sağlık mazereti ortadan kalktığında, 4/B personel eski pozisyonun bulunduğu il sınırları içindeki aynı unvan ve nitelikteki boş pozisyona yeniden atanabilir.

c-Eş durumu gerekçesiyle yer değiştirme

Sözleşmeli (4/B) personelin eş durumu gerekçesiyle kurum içinde yer değiştirme talebinin karşılanabilmesi için;

-Eşinin kamu personeli olması ve kurum içi görev yeri değişikliği mümkün olmayan veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması

-4/B personelin pozisyonunun vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olması,

-4/B personelin geçeceği yerdeki hizmet biriminde aynı unvan ve nitelikte boş pozisyon bulunması,

gerekir.

d-Can güvenliği gerekçesiyle yer değiştirme

Sözleşmeli (4/B) personelin can güvenliği gerekçesiyle kurum içi yer değişikliği talebinin karşılanabilmesi için;

-Görev yaptığı yerde kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuğunun can güvenliğinin tehlikeye düştüğünün, adlî veya mülkî idarî makamlarca belgelendirilmiş olması,

-Geçeceği yerdeki hizmet biriminde aynı unvan ve nitelikte boş pozisyon bulunması,

gerekir.

e-Şehit eşi olduğu için yer değiştirme

Şehit eşi olan sözleşmeli (4/B) personelin kurum içi yer değişikliği talebinin karşılanabilmesi için, 4/B personelin geçeceği yerdeki hizmet biriminde aynı unvan ve nitelikte boş pozisyon bulunması gerekir.  Öte yandan, bu kapsamdaki talepler sadece bir defaya mahsus yerine getirilir.

f-Eşi vefat ettiği için yer değiştirme

Eşi vefat eden sözleşmeli (4/B) personelin kurum içi yer değişikliği talebinin karşılanabilmesi için, 4/B personelin geçeceği yerdeki hizmet biriminde aynı unvan ve nitelikte boş pozisyon bulunması gerekir. 

g-Belli bir hizmet süresini doldurduğu için yer değiştirme

Görev yaptığı yerde (ilde) en az üç yıl hizmet süresini tamamlayan sözleşmeli (4/B) personelin kurum içi yer değişikliği talebi; kurum adına vizeli boş pozisyonlara sözleşmeli personel alımı yapılmadan önce ve yılda bir kez olmak üzere, geçeceği yerdeki hizmet biriminde aynı unvan ve nitelikte boş pozisyon bulunması şartıyla ve kurum hizmet gerekleri çerçevesinde yerine getirilebilir.

h-Sözleşmeli öğretmen ve sağlık personelinin yer değiştirmesi

-4/B sözleşmeli öğretmen pozisyonlarına atananlar, dört yıl süreyle kurum içinde yer değişikliği yapamazlar. Sözleşmeli öğretmenin aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerinde, eşi 4/B öğretmene tabi sayılmaktadır.

-4/B sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına atananlar, dört yıl süreyle kurum içi yer değişikliği yapamazlar. Sözleşmeli sağlık personelinin aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerinde, eş 4/B sağlık personeline tabi sayılmaktadır. Ancak 4/B sağlık personeli bulunduğu ilde bir yıl görev yapmışsa ve vizeli pozisyon da varsa; eşlerin her ikisinin de Sağlık Bakanlığı veya bağlı kuruluşlarında sözleşmeli ya da eşlerden biri sözleşmeli diğeri ise kamu kurumlarında kadrolu statüde istihdam ediliyorsa, 4/B personel sağlık personeli hizmet ihtiyacının daha fazla olduğu yere atanır.

B-Sözleşmeli personelin kurumlararası yer değiştirmesi

Sözleşmeli personel istihdamına ilişkin düzenlemelerde, 4/B personelin kurumlararası nakline imkan veren herhangi bir hüküm bulunmamakla birlikte, bazı şartların varlığı halinde 4/B personelin başka bir kuruma aynı statüde geçmesi mümkün olabilmektedir.

a-Sözleşmeli personelin başka kuruma geçmesi

İlgili mevzuattaki hükümlere göre, 4/B sözleşmeli personel;

-Başka bir kuruma naklen atanamaz.

-Başka bir kurumda yeniden 4/B statüsünde işe girmek istediğinde, hakkında ilk defa 4/B statüde işe giriş usulü uygulanır.

-Hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket ettiği için kurumu tarafından sözleşmesi feshedilmiş ise veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmiş ise, fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmedikçe, yeniden 4/B sözleşmeli personel olarak istihdam edilemez.

b-1 yıl beklemeden başka kurumda 4/B olarak işe girilmesi

-Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışıyorsa ve sözleşmesini tek taraflı feshetmiş ise, 1 yıllık bekleme süresi şartına tabi tutulmadan başka bir kurumda yeniden (ilk defa 4/B statüde işe girme usulüyle) istihdam edilebilir.

-Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, kurumiçi yer değiştirme talebi karşılanmadığı için sözleşmesini tek taraflı feshetmiş ise,  1 yıllık bekleme süresi şartına tabi tutulmadan başka bir kurumda yeniden (ilk defa 4/B statüde işe girme usulüyle) istihdam edilebilir.

-Sözleşmesini tek taraflı feshetmişse ve öğrenim ile kazanılan (aşağıdaki tabloda yer alan) unvanlardan birine unvan değişikliği yaparak atanacak ise, 1 yıllık bekleme süresi şartına tabi tutulmadan başka bir kurumda yeniden (ilk defa 4/B statüde işe girme usulüyle) istihdam edilebilir. Bu kapsamdaki unvanlar şunlar:

UNVAN

AİLE SOSYAL DESTEK PERSONELİ 

MUAYENE MEMURU

ANKETÖR

MUHABİR

ARAMA KURTARMA UZMANI

MÜBAŞİR

ARKEOLOG

MÜEZZİN KAYYIM

ARŞİV UZMANI

MÜHENDİS

AVUKAT

MÜTERCİM-TERCÜMAN

BASIN-ENFORMASYON PERSONELİ

MÜZE ARAŞTIRMACISI

BİLİMSEL PROJE UZMANI

MÜZE GÖREVLİSİ

BİOLOG

ORMAN MUHAFAZA MEMURU

BÖLGE PLANCISI

ÖĞRETMEN

BÜRO PERSONELİ

PİLOT

ÇOCUK GELİŞİMCİSİ

PROGRAMCI

ÇÖZÜMLEYİCİ, SİSTEM PROGRAMCISI

PROJE DESTEK UZMANI

DENİZ TRAFİK BAŞKILAVUZU

PSİKOLOG

DENİZ TRAFİK KILAVUZU

REDAKTÖR

DESTEK PERSONELİ

RESTORATÖR[1]

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ

RÖNTGEN TEKNİSYENİ

DİĞER TEKNİK HİZMET PERSONELİ

SAĞLIK FİZİKÇİSİ

DİSPEÇ

SAĞLIK TEKNİKERİ

DİŞ TABİBİ

SINAV HİZMETLERİ UZMANI

DİYETİSYEN

SOSYAL ÇALIŞMACI

DİZGİ OPERATÖRÜ

STÜDYO YÖNETMENİ

EBE

ŞEHİR PLANCISI

ECZACI

TABİP

EĞİTİCİ

TASHİHÇİ

FİZYOTERAPİST

TEKNİKER

GEMİ ADAMI

TEKNİSYEN

GÜMRÜK MUHAFAZA MEMURU

TELKÂRİ USTASI

HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ

UÇAK KONTROL VE BAKIM MAKİNİSTİ

HAVACILIK SERTİFİKASYON UZMANI

UÇUŞ TEKNİSYENİ

HAVACILIK SİMÜLATÖR UZMANI

UZMAN

HELİKOPTER MAKİNİSTİ

UZMAN TABİP

HEMŞİRE

VAİZ

İCRA KATİBİ

VETERİNER HEKİM

İDARİ BÜRO GÖREVLİSİ

YARDIMCI PROJE ELEMANI

İDARİ DESTEK GÖREVLİSİ

YAZMA ESER PATALOJİ UZMANI

İMAM/HATİP

YAZMA ESER UZMANI

İNFAZ VE KORUMA MEMURU

YERALTI MADEN UZMANI

İŞARET DİLİ TERCÜMANI

YERÜSTÜ MADEN UZMANI

İŞ VE MESLEK DANIŞMANI

YÖNETMEN

KADASTRO TEKNİSYENİ

YURT YÖNETİM PERSONELİ

KAMERAMAN

ZABIT KÂTİBİ

KAZA KIRIM UZMANI

YURTDIŞI TEŞKİLATINDA

KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ

DESTEK PERSONELİ

KÜTÜPHANECİ

SEKRETER

LABORANT

TAKİPÇİ

MADEN HARİTACILIĞI UZMANI

TEKNİSYEN

MİMAR

UZMAN

memurunyeri

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.