Sözleşmeli personelin memur kadrolarına atanmaları için kanun teklifi

Sözleşmeli personelin memur kadrolarına atanmaları için kanun teklifi
CHP İstanbul Milletvekili Yunus EMRE tarafından TBMM'ye verilen Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile; belediyeler ile bakanlık ve bağlı kuruluşlarında norm kadro karşılığı tam zamanlı olarak çalışmakta olan sözleşmeli personelin memur kadrolarına atanmaları amaçlanmaktadır.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifim gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur. 
Gereğini bilgilerinize sunarım. Saygılarımla. 
Yunus EMRE /İstanbul Milletvekili 

GENEL GEREKÇE 
5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4B maddesine göre Belediyeler ile bakanlık ve bağlı kuruluşlarında norm kadro karşılığı tam zamanlı çalışmakta olan sözleşmeli personeller, kamu işçisi sayılmayan kamu görevlisi olarak hizmet etmektedir. 
657 sayılı kanuna tabi devlet memuru kadrolarında çalıştırılanlar ile aynı işi yapmalarına rağmen yıllarca aynı görevi yapsalar bile tayin ve kademe atlama hakkından yararlanamadıkları gibi yönetici konumuna gelme şansları da bulunmamaktadır. Bunun yanında çoğu zaman ciddi projelere imza atmalarına ve alan ve arazi çalışmalarında yer almalarına karşın görevlendirme yolluğu da almamaktadırlar. 
Ne işçi ne memur statüsünde olmayan bu sözleşmeli personeller iş güvencesi konusunda da sıkıntılar yaşamaktadır. Çoğu zaman sözleşmeleri yenilenmemekte, feshedilmekte ya da feshedilebileceğine karşı bir mobbing ile karşılaşmaktadırlar. Bunun yanında ülkenin siyasi iklimine ve kutuplaşmaya bağlı olarak da mahalli idarelerdeki siyasi değişimler sözleşmeli personelleri iş güvencesi noktasında son derece korumasız bırakmaktadır. 
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin sosyal bir hukuk devleti olma ilkesi ile eşitlik ilkelerine dayanarak siyasi değişimlere bağlı olarak iş güvencesinden yoksun bir şekilde istihdam ediliyor olmak hem Anayasaya hem de Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere aykırıdır. 
Anayasanın, 
49. Maddesinde yer alan “Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır" hükmü ve 
55. Maddesinde yer alan “Ucret emeğin karşılığıdır. Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır" hükmü ile 
Türkiye'nin de taraf olduğu İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 23. Maddesinde yer alan, 
“1. Herkesin çalışma işini serbestçe seçme, adaletli ve elverişli koşullarda çalışma ve işsizliğe karşı korunma hakkı vardır. 
2. Herkesin herhangi bir ayrim gözetmeksizin, eşit iş için eşit ücret hakkı vardır. 
3. Herkesin kendisi ve ailesi için insan onuruna yaraşır ve gerekirse her türlü sosyal koruma önlemleriyle desteklenmiş bir yaşam sağlayacak asil ve elverişli bir ücrete hakkı vardır?
hükmü ile garanti altına alınan çalışma hayatında eşitlik, eşit işe eşit ücret, elverişli ücret ile istihdam ve adil çalışma koşullarına sahip olma gibi prensipler sözleşmeleri statüde çalıştırılan personellerin yaşadıkları sıkıntıların yasal yollarla giderilmesi ve hukuken teminat altına alınmasını gerektirmektedir. 

DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 
MADDE 1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
“GEÇİCİ MADDE 47- Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, ayın ve haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme projelerinde proje süresiyle sınırlı olarak çalışanlar hariç olmak üzere; : a) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fikrası uyarınca vizelenmiş veya ihdas edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında 31/12/2018 tarihi itibarıyla çalışmakta olan ve 48 inci maddede belirtilen genel şartları taşıyanlardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar, pozisyonlarının vizeli olduğu teşkilat ve birimde, bulundukları pozisyon unvanları ile aynı unvanlı memur kadrolarina, pozisyon unvanları ile ayni unvanlı memur kadrosu olmaması halinde ise kadro unvanlarıyla sınırlı olmak ve sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin vize cetvellerindeki nitelikler dikkate alınmak suretiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı ve 
Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenen memur kadrolarına, b) il özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde 3/7/2005 
tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde 31/12/2018 tarihi itibariyla çalışmakta olan ve 657 sayılı Kanun'un 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyanlar ile 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A 
lesi çerçevesinden çalışmakta olanlardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar, sözleşmeli personel olarak çalıştırılmalarına 
esas alınan memur kadrolarına, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içinde kurumlarınca atamaları gerçekleştirilir. 
 Birinci fıkrada belirtilen mevzuat hükümlerine tabi çalışmakta iken, bu maddeyi ihdas eden Kanunun yayım tarihi itibariyla askerlik, doğum veya ücretsiz izin nedenleriyle görevlerinde bulunmayanlardan ilgili mevzuata göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. Bunlar için birinci fikrada belirtilen süreler yeniden hizmete alındıkları tarihten itibaren başlar. 
Bu madde hükümlerine göre memur kadrolarına atananların, söz konusu mevzuat hükümlerine göre sözleşmeli personel olarak geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladıkları tarihi takip eden ay başından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz. 
Bu madde kapsamında memur kadrolarına atananlara iş sonu tazminatı ödenmez. Bu personelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınır. 
Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sözleşmeli personelin atanacağı memur kadroları, sinif, unvan ve derecelerine uygun olmak şartıyla başka bir işleme yenek kalmaksızın atama işleminin yapıldığı tarih itibarıyla ihdas edilir ve memur kaurdlanna atananların pozisyonları başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayıyır. Didas ediler kadrolar ile iptal edilen pozisyonlar unvanı, sinifi, adedi, derecesi, te belirtilmek suretiyle birinci fikrada belirtilen otuz günlük sürenin bitiminden itibaren iki ay içerisinde Hazinę ve Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlı 
Bu maddenin uygulamasından ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye birinci fikranın (a) bendi kapsamına girenler yönünden Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı, birinci fıkranın (b) bendi kapsamına girenler yönünden ise İçişleri Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.” 
MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Kamubiz.com ÖZEL/ANKARA

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
12 Yorum