Subay ve Astsubayları İlgilendiren 2 Kanun Teklifi TBMM'de

Subay ve Astsubayları İlgilendiren 2 Kanun Teklifi TBMM'de
Subay ve Astsubaylara ilişkin kanun teklifleri Milli Savunma Komisyonuna 18 Temmuz 201'da havale edildi. İzmir Milletvekili Mehmet Ali ÇELEBİ tarafından verilen Kanun teklifleri ile TSK bünyesinde vatanı ve milleti uğruna fedakârca hizmet eden sözleşmeli subay ve astsubaylarımızın 10 yıllık hizmetten sonra başvurmaları dahilinde muvazzaf subay/astsubaylığa geçirilmeleri, tazminat haklarının adil bir çerçeveye oturtulması ve kıdemli binbaşı, binbaşı, II kademeli kıdemli başçavuş ve kıdemli başçavuş rütbeleri

4678 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi haberimizde.

1. Kanun teklif ile, sözleşmeli subay/astsubayların muvazzaf subay/astsubaylığa geçişine ilişkin hükümlerin -10 yıllık hizmet süresini dolduran subay ve astsubaylar için başvuru yapmaları halinde yüzde 85 sicil ortalamasını sağlamaları ve haklarında yapılacak güvenlik soruşturmalarının olumlu sonuçlanması koşuluyla geçişe olanak sağlayacak şekilde- yeniden düzenlenmesi ve tazminat haklarının hizmet yılı esası gözetilmeksizin sağlanması öngörülmektedir.

2. Kanun teklifinde; kıdemli binbaşı, binbaşı, II kademeli kıdemli başçavuş ve kıdemli başçavuş rütbelerinin de 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun (V) sayılı Makam Tazminatı Cetvelinde yer almaları düzenlenmektedir.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

4678 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur. Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. . 
Mehmet Ali ÇELEBİ /İzmir Milletvekili 

GENEL GEREKÇE 

Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar, 13 Haziran 2001 yılında Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sözleşmeli Subay ve Astsubay Kanunu ile birlikte, 30 Ağustos 2003 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetlerinde göreve başlamışlardır. Bu kanunla başta Türk Silahlı Kuvvetlerinin profesyonelleşmesinin sağlanması ve aynı konuda aşırı derecede maliyetli olan personel yetiştirme masraflarını düşürmek ve çalışma performansı yüksek personel temin etmek amaçlanmıştır. Türkiye'nin iyi üniversitelerinden mezun olan, gerekli fiziksel ve yazılı sınavlarını başarıyla vererek seçilen ve uzun askeri ve mesleki eğitim alan, aynı zamanda en zor şartlarda görev yapan sözleşmeli subay/astsubaylar ilgili kanun uyarınca subaylarda yüzbaşılığa, astsubaylarda üstçavuşluğa kadar terfi edebilmektedir. 

Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan personel hakkında yapılan soruşturma ve kovuşturma sonucu çok sayıda subay astsubay meslekten ihraç edilmiş, görevden uzaklaştırılmış veya açığa alınmıştır. Mevcut durumda ortaya çıkabilecek subay/astsubay açığının kapatmak için çeşitli planlamalar yapılmakta olduğu bilinmektedir. 2003 yılından beri MSB bünyesinde görev yapan sözleşmeli subay ve astsubaylar hakkında gerekli araştırmaların yapılmasını müteakiben istekli olanların muvazzaflığa geçirilmeleri ortaya çıkabilecek subay/astsubay açığını bir nebze de olsa kapatacaktır. 2003 yılından itibaren alinan sözleşmeli subayların halihazırda büyük çoğunluğu yüzbaşı rütbesinde bölük komutanı, kısım amiri, şube müdürü, şube başkanı gibi temel ve kritik görevlerde bulunmaktadır. Kadroya geçirilmeleri devlet için maliyet-etkin olacaktır. 
Sözleşmesi sona eren veya feshedilen sözleşmeli subay/astsubaylara en fazla 9 yıl üzerinden tazminat ödenmektedir. Sözleşmeli subay ve astsubayların yaptığı hizmet süresine bakılmaksızın tazminat hakkının 9 yıl ile sınırlandırılması Anayasa'nın Eşitlik ilkesine aykırı düşmektedir. Örneğin 14 yıl çalışmış bir sözleşmeli subay ve astsubayın alacağı tazminat hakkinin azami 9 yıl olması hakkaniyete uygun değildir. 

Kanun teklifimizle, TSK bünyesinde vatanı ve milleti uğruna fedakârca hizmet eden sözleşmeli subay ve astsubaylarımızın 10 yıllık hizmetten sonra başvurmaları dahilinde muvazzaf subay/astsubaylığa geçirilmeleri, tazminat haklarının adil bir çerçeveye oturtulması amaçlanmıştır. 

MADDE GEREKÇESİ 

MADDE 1: Bu madde ile sözleşmeli subay/astsubayların tazminat haklarının azami 9 yılla sınırlandırılmaması, hizmet süreleri oranında tazminat almaları amaçlanmaktadır. 
MADDE 2:4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Kanununda yapılan değişiklikle sözleşmeli subayların belirli şartlar dahilinde muvazzaf subaylığa geçirilmeleri amaçlanmaktadır. 
MADDE 3: 4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Kanununda yapılan değişiklikle, sözleşmeli astsubayların belirli şartlar dahilinde muvazzaf astsubaylığa geçirilmeleri amaçlanmaktadır. 
MADDE 4: Yürürlük Maddesidir 
MADDE 5: Yürütme Maddesidir 

4678 SAYILI TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE İSTİHDAM EDİLECEK SÖZLEŞMELİ SUBAY VE ASTSUBAYLAR KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1: 13/06/2001 tarihli ve 4678 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanunun 18'inci maddesinin birinci fikrası a) bendinde yer alan “Ancak, hizmet yılı olarak en fazla dokuz yıl esas alınır.” ibaresi maddeden çıkarılmıştır. 

MADDE 2 : 4678 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanunun 7'nci maddesinin birinci fikrası “Sözleşmeli subaylardan, 10 yıllık hizmet süresini dolduran, yüzde 85 sicil ortalamasını sağlayan ve haklarında yapılacak güvenlik soruşturmaları olumlu sonuçlananlar, başvurmaları halinde, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki emsali muvazzaf subaylığa geçirilir. Bu şekilde muvazzaf subaylığa geçirilenler; subay nasbedildikleri tarihten başlamak üzere on beş yıl hizmet etmedikçe istifa edemezler." şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 3: 4678 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun'un 11'inci maddesinin birinci fıkrası “Sözleşmeli astsubaylardan, 10 yıllık hizmet süresini dolduran, yüzde 85 sicil ortalamasını sağlayan ve haklarında yapılacak güvenlik soruşturmaları olumlu sonuçlananlar, başvurmaları halinde, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki emsali muvazzaf astsubaylığa geçirilir. Bu şekilde muvazzaf astsubaylığa geçirilenler; astsubay nasbedildikleri tarihten başlamak üzere on beş yıl hizmet etmedikçe istifa edemezler." şeklinde değiştirilmiştir. 
MADDE 4: Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 5: Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur. Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Mehmet Ali ÇELEBİ /İzmir Milletvekili 

GENEL GEREKÇE 

Askerlik görevini yapmış olan her Türk vatandaşı gayet iyi bilir ki, Ordumuz'da Asker; Er'den Mareşal'e kadar resmi kıyafet taşıyan ve askerlik görevi ile yükümlü olan kişilerdir. Bunlar; 

a) Er ve Erbaşlar (Er, Onbaşı, Çavuş, Sözleşmeli Er, Uzman Erbaşlar) 
b) Astsubaylar 
c) Subaylar olarak gruplandırılmıştır. Subaylar, 211 Sayılı TSK İÇ Hizmet Kanunu 3. Maddesinde; 1)Subaylar(Asteğmen, Teğmen, Üsteğmen, Yüzbaşı) 2)Üst Subaylar(Binbaşı, Yarbay, Albay) 3)General ve Amiraller(Tuğgeneral Tümgeneral, Korgeneral, Orgeneral) gruplandırılmıştır. 
olarak 

Yine 211 Sayılı TSK İÇ Hizmet Kanunu'nun 11.maddesinde “Makam” her amirin Silahlı Kuvvetlerde temsil ettiği mevkiidir diye tanımlanmıştır. Bu tanımlardan da anlaşılacağı üzere Binbaşılar da diğer Üst Subaylar gibi yani Yarbay ve Albaylar ile aynı gruba ve aynı statüye tabidirler. Üstelik Binbaşı ve Yarbay rütbesindeki subaylar aynı görevi ifa ederler. Makamları da Tabur/Filo Komutanlığidir. İlk defa 1984 yılında, 433 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile sadece General ve Amirallere maaşlarında bir iyileştirme amacıyla verilmeye başlanan "Makam Tazminatı Ödenekleri” Albaylar arasında huzursuzluk yaratınca önce kadrosuzluk nedeniyle emekli olan Albaylara, daha sonra da çeşitli Kanun Hükmünde Kararnamelerle bütün Albaylara, Yarbaylara ve emeklilerine de verilmiştir. Aynı grup ve statüde yer alan Binbaşılara bu tazminatın verilmemesi adaletsizlik yaratmıştır. Öte yandan son yıllarda Türk Silahlı Kuvvetleri Personelinin maaşlarında reel anlamda ciddi kayıplar meydana gelmiş ve TSK personelinin büyük bir kısmı ekonomik sıkıntıya düşmüştür. Bu durum, TSK personelinin yaşam standartlarının düşmesine, tasarruflarını tüketmelerine neden olmuştur. Personelin mali durumunu düzeltmek için yapilan çalışmalar kapsamında, 10 Mart 2000 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararıyla general ve amirallere temsil tazminatı, müteakiben 10 Ocak 2002 tarihinde albay ve yarbaylara görev tazminatı ödenmeye başlanmıştır. Görev tazminatının kıdemli binbaşı, binbaşı, II kademeli kıdemli başçavuş, kıdemli başçavuş rütbelerine verilmesine yönelik girişimlerden ise bugüne kadar bir sonuç alınamamıştır. Bu kanun teklifi ile kıdemli binbaşı, binbaşı, II kademeli kıdemli başçavuş, kıdemli başçavuş rütbelerinin de 926 sayılı TSK Personel Kanununun (V) sayılı Makam Tazminatı Cetvelinde yer almaları ve TSK personeli maaş hiyerarşisinin daha adil olması amaçlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

MADDE 1: Türk Silahlı Kuvvetleri Personeli arasında Üst Subaylar grubunda yer alan Albay ve Yarbay rütbeleri makam tazminatından yararlanmaktayken yine aynı grupta bulunan Binbaşıların makam tazminatından yararlanamaması geçerli bir nedene dayandırılmamakta ve bu durum huzursuzluğa yol açmaktadır. Yine aynı şekilde Türk Silahlı Kuvvetleri içinde görev yapan ve Astsubaylar grubunda yer alan Kıdemli Başçavuşlar da makam tazminatından yararlanamamakta ve gerek özlük hakları gerekse maddi açıdan mağduriyete uğramaktadırlar. Hazırlanmış olan bu kanun teklifinin 1'inci maddesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri Personeli. arasında huzursuzluğa yol açan bu uygulamanın değiştirilerek, güven ve saygının güçlendirilmesi amaçlanmıştır. MADDE 2: Yürürlük Maddesidir. MADDE 3: Yürütme Maddesidir. 

926 SAYILI TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1: 27 / 07 / 1967 Tarihli ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa 
ekli (V) Sayılı Makam Tazminatı Cetveli aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Bu Kanuna tabi olup Profesör ve Doçent unvanına sahip olanlardan Öğretim Görevlisi olarak usulüne uygun bir şekilde akademik kariyerini kullanabilecekleri yerlere atananlara; rütbelerine göre yukarıdaki makam tazminatı ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi emsali akademik personel için akademik kadro unvanları itibariyle belirlenen makam tazminatı miktarından yüksek olanı ödenir. 
MADDE 2: Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3: Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Kamubiz.com ÖZEL/ ANKARA

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
5 Yorum