Tapu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik

Tapu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğindeki değişiklik Resmi Gazetede (29.04.2017) bugün yayımlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü)’ndan:

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE

YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/3/2014 tarihli ve 28953 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (j) bendinde yer alan “yazılı” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“g) Görevde yükselme sınavı: 5 inci maddenin birinci fıkrasındaki unvanlara atanacaklar için yapılan sınavı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş, diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiş ve ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “tekniker,” ibaresinden sonra gelmek üzere “restoratör,” ibaresi eklenmiştir.

“b) Hukuk hizmetleri grubu;

1) Hukuk müşaviri.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ve (e) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan “tekniker,” ibarelerinden sonra gelmek üzere “restoratör,” ibaresi ve aynı fıkraya aşağıdaki (ı) ve (i) bentleri eklenmiş ve aynı fıkranın (ç) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ı) Hukuk müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,

3) En az altı ayını Genel Müdürlükte destek hizmetleri grubunda sayılanların dışında bir kadroda geçirmiş olmak kaydıyla asgari iki yıl hizmeti bulunmak,

i) Araştırmacı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) En az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

3) Son başvuru tarihi itibariyle; kadastro üyesi, kontrol memuru, tekniker, restoratör, kadastro teknisyeni, bilgisayar işletmeni, memur, arşiv memuru, rasıt, hemşire, laborant, sağlık memuru, santral memuru, ambar memuru, ayniyat memuru ve teknisyen kadrosunda en az iki yıl çalışmış olmak,”

“2) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendi, (ç) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri ile ikinci fıkrasının (a) bendinde sayılan unvanlarda Genel Müdürlük teşkilatında en az dört yıl hizmeti bulunmak,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine aşağıdaki (2) numaralı alt bent ve aynı fıkraya aşağıdaki (i) bendi eklenmiştir.

“2) Mühendis unvanında en az iki yıl hizmeti bulunmak,”

“i) Restoratör kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıl süreli mesleki veya teknik yüksekokulların ilgili bölümünden mezun olmak,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde, dördüncü fıkrasında yer alan “yetmiş” ibaresi “altmış” şeklinde, beşinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Kadastro müdürü, tapu müdürü, tapu ve kadastro eğitim müdürü, halkla ilişkiler müdürü, bilgi işlem merkezi müdürü ve şube müdürü kadrolarına atanacaklardan yazılı” ibaresi “Yazılı” şeklinde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacak personelin yazılı ve sözlü sınavda başarılı olması gerekir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde ve üçüncü fıkrasındaki “kurumsal internet sitesinde ilan edilir ve ilgililere yazılı olarak tebliğ edilmek üzere bölge müdürlüklerine bildirilir.” ibaresi “resmi internet sitesinde ilan edilir.” şeklinde değiştirilmiştir.

“(1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Genel Müdürlük resmi internet sitesinde ilan edilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Sınava katılanlar yazılı sınav soru ve sonuçlarına Genel Müdürlük resmi internet sitesinde yapılan ilanı takip eden beş iş günü içerisinde, sözlü sınav soru ve sonuçlarına sözlü sınav sonuçlarının Genel Müdürlük resmi internet sitesinde ilanını takip eden beş iş günü içerisinde itiraz edebilirler. İtirazlar ilgili sınav kurulu tarafından değerlendirilerek sonuç ilgiliye yazı ile bildirilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki “sözlü sınava ilişkin hükümler hariç olmak üzere” ibaresi ve “yazılı” ibaresi ile ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “yazılı olarak” ibaresi ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Gerek duyulması halinde bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen sözlü sınavı yapmak üzere Genel Müdürün görevlendireceği en az daire başkanının başkanlığında ve en az bir tanesi İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığından bir temsilci olmak üzere toplam beş asıl ve iki yedek üyeden oluşan bir veya birden fazla sınav kurulu oluşturulabilir.”

“(2) Sınav Kurulunu teşkil eden üyelerin öğrenim düzeyi ve ihraz ettikleri unvanlar, lisansüstü öğrenim hariç, görevde yükselme sınavına katılacak adaylarda aranan öğrenim düzeyi ve ihraz ettikleri unvanlardan daha düşük olamaz.

(3) Sınav Kurulu başkan ve üyeleri; kendilerinin, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldıkları sınavda görev alamazlar. Bu durumda olan üyelerin yerine yedek üye görevlendirilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (ç) bendi eklenmiştir.

“ç) Avukat unvanlı kadrolardan hukuk müşaviri unvanlı kadrolara atanma görevde yükselme sınavına tabi değildir.”

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

Kamubiz.com Özel Haber

KAMUBİZ.COM TIKLA TAKİP ET

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.