Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personel Atama ve Yer Değiştirme Esaslarında Değişiklik? (1 Mart 2019)

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personel Atama ve Yer Değiştirme Esaslarında Değişiklik? (1 Mart 2019)
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeli atama ve yer değiştirme esaslarını düzenleyen yönetmelikte yapılan değişiklik Resmi Gazetede bugün yayımlandı.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü)’ndan:

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ ATAMA VE

YER DEĞİŞTİRME ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/6/2011 tarihli ve 27970 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde yer alan “25/11/2010 tarihli ve 6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 6 ncı ve 9 uncu maddelerinin birinci fıkraları ile” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan “İnsan Kaynakları” ibaresi “Personel” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “Özüre” ibaresi “Mazerete” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “İnsan Kaynakları” ibaresi “Personel” olarak, “Eylül ayı sonu” ibaresi “son başvuru tarihi” olarak, üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Genel Müdürlük, başvuran personelin; atanma istek formu, değerlendirme formu, tercih sırası, hizmet puanı ve hizmet süresini dikkate alarak sırasıyla zorunlu yer değiştirmeye tabi olan, mazerete ve engellilik durumuna bağlı yer değişikliği talebinde bulunan,  isteğe bağlı atama talebinde bulunan personele öncelik vermek suretiyle atama işlemlerini tamamlar. Birinci tercihlerine yerleştirilemeyenler varsa, sırasıyla diğer tercihleri dikkate alınarak aynı şekilde değerlendirmeye tabi tutulurlar.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İnsan Kaynakları” ibaresi “Personel” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – (1) Haklarında adli veya idari bir soruşturma yapılmış ve bu soruşturma sonucunda o yerde kalmasında sakınca görülmüş olan memurun hizmet bölgelerindeki veya hizmet alanlarındaki zorunlu çalışma sürelerini tamamlamadan ve yer değiştirme suretiyle atanma dönemi beklenmeksizin hizmetin gereği olarak yer değiştirme suretiyle ataması yapılabilir.

(2) Hizmet gereği yer değişikliği yapılan personelin ayrıldığı hizmet bölgesindeki eksik hizmetleri aynı hizmet bölgesi içindeki başka bir hizmet alanında tamamlattırılır. Memurun görev yaptığı hizmet bölgesinde ihtiyaç bulunmaması halinde diğer hizmet bölgelerine de ataması yapılabilir. Bu şekilde ataması yapılan memurun ayrıldığı hizmet bölgesindeki eksik hizmetleri daha sonra tamamlattırılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Mazerete bağlı atama

MADDE 12 – (1) Sağlık, aile birliği ve can güvenliği mazeretlerine bağlı yer değişikliği talepleri Genel Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirilir.

(2) Genel atama döneminde Genel Yönetmelik hükümlerine uygun olarak mazeretini belgelendiren personelden durumu uygun olanların atamaları, isteğe bağlı atama talebinde bulunan personelden daha öncelikli olarak yapılır.

(3) Birinci fıkrada belirtilen mazeretleri nedeniyle başka bir hizmet birimine atanan veya zorunlu yer değişikliğine tabi tutulmayarak yerinde bırakılan memurlar, mazeretinin devam ettiğini gösteren belgeleri her yılın ocak ayında görev yaptığı birim aracılığı ile Personel Dairesi Başkanlığına gönderir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “özür” ibaresi “mazeret” olarak değiştirilmiş ve onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(10) Hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma süresinden sayılacak ve sayılmayacak süreler Genel Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirilir. Hizmet biriminde ve hizmet alanında çalışma süreleri ile bu Yönetmeliğin Ek-3’ünde yer alan Yer Değiştirme Başvuru Değerlendirme Formunda belirtilen çalışma sürelerinin hesabı da aynı usul ile yapılır. Ancak bu sürelere 657 sayılı Kanunun 62 nci maddesinde belirtilen yeni atandığı görev yerine hareket ve işe başlama süreleri dâhil edilmez.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “İnsan Kaynakları” ibareleri “Personel” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Yönetici kadrolarına atanacaklarda aranan şartlar

EK MADDE 1 – (1) Bölge müdür yardımcısı, işletme müdürü ve işletme müdür yardımcısı kadrolarına yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) Bölge müdür yardımcısı kadrolarına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye, tapu kadastro bölümlerinden veya harita, harita kadastro, jeodezi, jeodezi ve fotogrametri, geomatik mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesi kapsamında beş yılı Genel Müdürlük teşkilatında olmak üzere en az on yıl hizmeti bulunmak,

3) Kadastro müdürü, tapu müdürü, şube müdürü, kontrol mühendisi ve mühendis kadrolarında görev yapmış olmak,

4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak,

gerekir.

b) İşletme müdürü kadrolarına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının iktisat, işletme, maliye, kamu yönetimi, istatistik, tapu kadastro veya endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesi kapsamında beş yılı Genel Müdürlük teşkilatında olmak üzere en az on yıl hizmeti bulunmak,

3) Tapu müdürü, kadastro müdürü, şube müdürü kadrolarında veya en az beş yıl işletme müdür yardımcısı kadrosunda görev yapmış olmak,

4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak,

gerekir.

c) İşletme müdür yardımcısı kadrolarına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının iktisat, işletme, maliye, kamu yönetimi, istatistik, tapu kadastro veya endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesi kapsamında beş yılı Genel Müdürlük teşkilatında olmak üzere en az on yıl hizmeti bulunmak,

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak,

gerekir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-2 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakan yürütür

Eki için tıklayınız.

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
1 Yorum