Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) personeli görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğinde yapılan değişiklik bugünkü (07.10.2017) tarih 30203 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) personeli görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğinde yapılan değişiklik bugünkü (07.10.2017) tarih 30203 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE

YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/6/2014 tarihli ve 29019 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (k) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselmeye tabi kadro ve pozisyonlara, görevde yükselme niteliğinde atanabilmek için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,”

“k) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

“a) Avukat, Mühendis, Mimar, Programcı, Veteriner, Biyolog, Tekniker, Teknisyen, Teknik Ressam, Topograf, Veteriner Sağlık Teknisyeni, Sağlık Memuru, Hemşire, Kimyager, Laborant, Seyis.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ikinci fıkrada” ibaresi “cari yılda uygulanacak Yatırım Finansman Kararnamesinde” şeklinde değiştirilmiş olup ikinci ve üçüncü fıkralar yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (ç) ve (m) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu ve avukatlık ruhsatına sahip olmak,”

“ç) Sivil Savunma Uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Koruma ve Güvenlik Grup Şefi veya Koruma ve Güvenlik Amiri pozisyonlarında en az 3 yıl çalışmış olmak, (Mesleki eğitim kursu alanlarda 1 yıl çalışma şartı aranır),”

“m) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Ambar Memuru, Satınalma Memuru, Daktilograf, Puantör, Veznedar, Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve Şoför olarak atanabilmek için;

1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

2) Bilgisayar İşletmeni ile Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni olarak atanabilmek için ayrıca Milli Eğitim Bakanlığından onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası sahibi olmak,

3) Koruma ve Güvenlik Görevlisi için güvenlik sertifikasına sahip olmak,

4) Şoför olarak atanabilmek için ayrıca en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde geçen “Biyolog” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Kimyager” ibaresi eklenmiş ve fıkraya aşağıdaki bentler ilave edilmiştir.

“f) Laborant olarak atanabilmek için;

1) En az iki yıllık laborantlık unvanını ihraz eden meslek yüksekokullarının teknik bölümlerinden mezun olmak,

g) Seyis olarak atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları gerekir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yazılı sınavda en az 60 puan alanlar başarılı sayılırlar.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 13 – (1) Yazılı sınavda en çok puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro veya pozisyon sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır. İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 14 – (1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro veya pozisyon sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve TİGEM resmî internet sitesinde ilan edilir.

(2) Başarı puanlarının eşit olması hâlinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.

(3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro veya pozisyon sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, TİGEM tarafından ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde, ikinci fıkrasında geçen “puanları” ibaresi “sıralaması” şeklinde ve üçüncü fıkrasının (b) bendinde geçen “ilân edildiği” ibaresi “kesinleştiği” şeklinde değiştirilmiştir.

“(1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasına göre atanır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 18 – (1) Sınavla ilgili belgeler bir sonraki sınava kadar saklanır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Unvan değişikliği yazılı sınavında yüz puan üzerinden en az altmış puan alanlar başarılı sayılır.”

“(4) 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen unvan değişikliğine tabi pozisyonlara personelin atanması, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

(5) Unvan değişikliği yazılı sınavı, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yaptırılır.”

MADDE 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım İşletmeleri Genel Müdürü yürütür.

Kamubiz.com ÖZEL HABER

YENİ FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ