Toç Bir-Sen'den fiili hizmet zammı, ilave ödeme ve orman muhafaza memurlarına teknik hizmet sınıfı kanun teklifi sundu

Toç Bir-Sen'den fiili hizmet zammı, ilave ödeme ve orman muhafaza memurlarına teknik hizmet sınıfı kanun teklifi sundu
Toç Bir-Sen, Fizili Hizmet Zammı, Tekniker ile Teknisyenlere ilave ödeme ve Orman Muhafaza Memurlarına Teknik Hizmetler Sınıfı'na geçişi için TBMM'de grubu bulunan 4 partiye kanun teklifi sundu.

FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI, TEKNİKER VE TEKNİSYENLERE İLAVE ÖDEME VE ORMAN MUHAFAZA MEMURLARININ THS'YE GEÇİŞİ İÇİN KANUN TEKLİFİ SUNDUK

Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolunun yetkili sendikası Toç Bir-Sen olarak; hizmet kolumuzda görev yapan kamu çalışanlarının sorunlarının çözüme kavuşması ve taleplerinin kazanıma dönüşmesi için tüm platformlarda mücadelemizi sürdürmeye devam ediyoruz.

Bu kapsamda; Tarım ve Orman Bakanlığı’nda görev yapan Kamu Görevlilerine Fiili Hizmet Süresi Zammı verilmesi, Tekniker, Teknisyen ve Yardımcı Sağlık Personelinin 5996 Sayılı Kanunun Ek-2 Sayılı Tablosuna İlave Edilmesi ve Orman Muhafaza Memurlarının Teknik Hizmetler Sınıfına Dahil Edilmesi taleplerimize ilişkin Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifimizi ve Gerekçelerimizi TBMM’ye sunduk.

AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti Grup Başkan Vekillerine sunduğumuz;

- 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 40. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifimiz (Fiili Hizmet Süresi Zammı)

5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifimiz (Tekniker, Teknisyen ve Yardımcı Sağlık Personelinin Ek-2 Sayılı Tabloya İlave Edilmesi)

- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifimiz (Orman Muhafaza Memurlarının Teknik Hizmetler Sınıfına Dâhil Edilmesi)

hakkında gerekçeleriyle birlikte bilgilendirmelerde bulunarak TBMM Genel Kurullarında ve Komisyonlarında söz konusu taleplerimizin kabul edilmesi noktasında destek beklediğimizi ifade ettik.

AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti TBMM Grup Başkan Vekillerine Sunduğumuz Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tekliflerimiz ve Gerekçeleri şöyle:

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 40. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifimiz

TEKLİF METNİ: (FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI)

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 40. Maddesinde Düzenleme Yapılmasına İlişkin Teklif Metni:

            Madde-     5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 40. Maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki sıra eklenmiştir.

Tarım ve Orman Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarında (OGM, TMO, TİGEM, ESK, AOÇ, TKDK) görev yapan memur ve sözleşmeli personel

Hayvan sağlığı, gıda kontrol, tarım ürün ve arazilerinin her türlü ilaçlama, aşılama, denetim ve kontrol hizmetlerinde fiilen çalışanlar, zoonoz hastalıklar ve zirai mücadele işleri, zirai karantina, her türlü kimyasal ve biyolojik mücadele işlerinde ve laboratuvar ortamında çalışanlar, orman koruma, sınırlandırma, kaçakçılık ve orman yangınlarıyla mücadele, orman zararlılarıyla mücadele işlerinde çalışanlar ve av-yaban hayatıyla ilgili işlerde doğaya açık alanlarda çalışanların

60 gün

GEREKÇE: 

5434 sayılı Mülga Emekli Sandığı Kanununun 32. Maddesinin G bendi uyarınca “…(Ek: 1/9/1956 - 6842/1 md; Değişik:1/6/1967- 875/1 md.) Tarım Bakanlığı Zirai Mücadele ve Karantina Teşkilatı ile Veteriner Teşkilatında vazife gören memur ve hizmetlilerin; Zirai Mücadele ve zirai karantina teknik ve idari işleri ile salgın, bulaşıcı, paraziter hayvan hastalıklarıyla mücadele işlerinde…” çalışan personele yılda 60 gün fiili hizmet süresi zammı verilmekte iken, 5510 sayılı Kanun ve sonrasında çıkarılan “Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” ile bu hakları ellerinden alınmıştır.

Süreç içerisinde, 5510 sayılı Kanunun 40. Maddesine yapılan ilaveler ile Fiili Hizmet Süresi Zammından faydalananların kapsamı genişletilmiştir. Son olarak, 03.08.2018 tarihli ve 30498 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7146 sayılı Askerlik Kanunu ile Diğer Bazı Kanunlarda ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 11 inci maddesiyle; 5510 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tabloya (20) sıra numarası eklenmiş olup, söz konusu maddeyle insan sağlığına ilişkin işlerde; Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, Hemşirelik Kanunu ve Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun kapsamında sağlık mensubu sayılan ve insan sağlığı için koruyucu teşhis, tedavi, ve rehabilite edici hizmetlerde çalışanlar, ilgili işlerde  geçen her 360 gün için 60 gün fiili hizmet süresi zammından faydalanma hakkı elde etmiştir.

Ancak, 5510 sayılı Kanundan önce bu haktan faydalanan Tarım ve Ormancılık hizmet kolu çalışanlarımız kapsama dahil edilmemiştir. Anayasanın eşitlik ilkesine aykırılık teşkil eden bu uygulama ile bir taraftan adalet duygusunun zedelenmesine diğer taraftan da hizmet kolu çalışanlarımızın moral ve motivasyonunun bozulmasına neden olmuştur.

Halbuki, Tarım ve Orman Bakanlığı personelinin birçoğu yaptıkları görevler gereğince, fiili hizmet süresi zammından faydalanan diğer personelinin görevleri esnasında karşılaştıkları risklerin aynısı veya benzerleriyle karşı karşıya kalmaktadırlar.

Ayrıca; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bu kanun kapsamında 27 Şubat 2017 tarihli Resmî Gazete’de güncel hali yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği’ ekinde yer alan “Nace Kodları Cetvelinde” bazı işlerin tehlike sınıflandırması gösterilmiştir. Söz konusu tebliğ incelendiğinde Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık işlerinin birçoğunun “tehlikeli” ve “çok tehlikeli” işler olarak sınıflandırıldığı açıkça görülmektedir.

Fiili hizmet süresi zammının getiriliş amacı, Devlet memuru şayet tehlikeli, bünyesel ve ruhen kendisini olumsuz etkileyecek bir görev icra ediyorsa, bu memurun emeklilik için gerekli olan hizmet yılını daha erken tamamlanmasıdır.

Dolayısı ile Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolunda görev yapan ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği’nde “Tehlikeli” ve “Çok Tehlikeli” iş sınıfında tanımlanan işlerde çalışan personelin, İş sağlığı ve güvenliği yönünden almış olduğu risklerin karşılığı olarak, Fiili hizmet süresi zammından faydalandırılarak daha erken emeklilik olanağı kazanması amaçlanmaktadır.

5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifimiz

TEKLİF METNİ: (5996 EK-2 SAYILI TABLODA DEĞİŞİKLİK)

5996 Sayılı Kanununun Ek-2 Sayılı Tablosunda Düzenleme Yapılmasına İlişkin Teklif Metni:

Madde-  11/06/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun eki Ek-2’ de yer alan “Üretim, İşleme Ve Dağıtım Aşamalarında Resmi Kontrollerden Sorumlu Meslek Mensupları” tablosunun son satırından sonra gelmek üzere;

 “Resmî kontrollerde, ilgili meslek alanlarında eğitim alan tekniker, teknisyen ve yardımcı sağlık personeli, bu tabloda Resmi kontrol yetkisi verilen personele yardımcı olmak üzere görev alabilir.” ibaresi yeni bir satır olarak eklenmiştir.

GEREKÇE: 

11/06/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanununun eki Ek-2’ de yer alan “Üretim, İşleme Ve Dağıtım Aşamalarında Resmi Kontrollerden Sorumlu Meslek Mensupları” tablosunda, Resmi Kontrollerden sorumlu meslek mensupları belirtilmiştir. Aynı Kanunun 31. Maddesinin 2. Bendinde “Madde 31-(2) Resmî kontrollerde, ilgili meslek alanlarında eğitim alan tekniker, teknisyen ve yardımcı sağlık personeli, kontrol yetkisi verilen personele yardımcı olmak üzere görev alabilir.” Hükmü yer almaktadır. Dolayısı ile ilgili meslek alanlarında eğitim alan tekniker, teknisyen ve yardımcı sağlık personeli de 5996 sayılı Kanunun Ek-2 sayılı Tablosunda belirtilen meslek mensupları ile aynı araç ile görevlendirilmekte ve birlikte aynı görevi yapmaktadırlar.

Ancak, Kanunun 31/2 maddesine göre görevlendirilen tekniker, teknisyen ve yardımcı sağlık personeline, Resmi Kontrollerden Sorumlu Meslek Mensuplarının yer aldığı EK-2 sayılı tabloda yer almadığı için sorumluluk verilmemiştir. Bu durum, bir taraftan bu personel ile yapılan Resmi Kontrollerin sonucu yürütülen hukuki süreçlerin sorgulanmasına sebep olurken diğer taraftan da aynı Resmi Kontrolde görevlendirilen ancak sorumluluk verilmeyen tekniker, teknisyen ve yardımcı sağlık personelinin, yapılan işlemlerin sorumluluğu gereği Ek-2 sayılı tabloda yer alan personelin kazanmış olduğu haklardan faydalanamamaktadır.

Yapılacak düzenleme ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nu “Devlet memurlarının görev ve sorumlulukları” başlıklı 11. Maddesinde yer alan “Madde 11 – (Değişik: 12/5/1982- 2670/4 md.) Devlet Memurları Kanunu ve diğer mevzuatta belirtilen esaslara uymakla ve amirler tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü ve görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden amirlerine karşı sorumludurlar. (2)” hükmü gereği bir taraftan görev verilen ancak sorumluluk verilmeyen tekniker, teknisyen ve yardımcı sağlık personeline sorumluluk verilmiş olacak diğer taraftan da söz konusu personelin hak kayıpları ortadan kaldırılacaktır.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifimiz

TEKLİF METNİ: (TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İLE ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDE GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFINDA YER ALAN ORMAN MUHAFAZA MEMURLARININ, TEKNİK HİZMETLER SINIFINA DÂHİL EDİLMESİ)

657 Sayılı Kanun’un Hizmet Sınıflarını Belirleyen 36. Maddesinde Düzenleme Yapılmasına İlişkin Teklif Metni:

Madde- 657 Sayılı Kanun’un 36. Maddesi II. Teknik Hizmetler Sınıfı başlığı altında yazılı olan “fen memuru” ibaresinden sonra gelmek üzere “Orman Muhafaza Memuru” ibaresi eklenmiştir.

GEREKÇE: 

06.03.1996 tarih ve 4 sayılı Bakanlık Olur’u ile yayınlanan Orman Muhafaza Memurları Görev ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik’in 7. Maddesinde Orman Muhafaza Memurlarının Görev ve Sorumlulukları belirlenmiştir. Buna göre, Orman Muhafaza Memurlarının yapmış oldukları Ağaçlandırma, damgalama, işaretleme, kesim, tomruklama, imalat, depolama, bakım ve gençleştirme, tali ürün üretimi, fidanlık, toprak muhafaza, yangın müdahale, orman zararlıları ile mücadele vb. gibi görevler teknik faaliyetler olup, Teknik Hizmetler Sınıfında yer alan Unvanlardaki personel ile birlikte yürütülen görevlerdir.

Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü’nde istihdam edilecek Orman Muhafaza Memurlarında, Yükseköğrenim kurumlarına bağlı ön lisans programlarından; Ormancılık ve Orman Ürünleri, Orman İşletmeciliği, Ormancılık, Orman Ürünleri, Odun Dışı Orman Ürünleri, Fidan Yetiştiriciliği, Fidan Yetiştirme, Fidan ve Fidecilik, Budama ve Aşılama, Avcılık ve Yaban Hayatı, Av ve Yaban Hayatı bölümlerinden mezun olma şartı aranmaktadır.

Dolayısı ile Orman Muhafaza Memuru unvanı çalışan personelden, hem işe alım esnasında teknik bölümlerden mezun olma şartı aranması hem de söz konusu personelin mevzuatlar ile belirlenmiş görev ve sorumluluklarının Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamında yapılan görevler olması dikkate alınarak, Orman Muhafaza Memurlarının Teknik Hizmetler Sınıfına dahil edilmesini talep ediyoruz.

Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolunda yetkinin adresi, çalışanlarımızın masada ve sahada tek temsilcisi Toç Bir-Sen olarak üstlendiğimiz sorumluluğun bilinciyle taleplerimiz kazanıma dönüşünceye dek mücadelemize devam edeceğiz.

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.