Toplu Sözleşmede Memurları İlgilendiren Yeni Düzenlemeler (4. Dönem)

Toplu Sözleşmede Memurları İlgilendiren Yeni Düzenlemeler (4. Dönem)
4.Dönem Toplu Sözleşmede Kamu görevlilerini ilgilendiren mali ve sosyal haklara yönelik bazı düzenlemeler, ilk defa bu sözleşmede yer almıştır. Geçici ve sözleşmeli personele, şeflere, itfaiye personeline yeni haklar getirilirken, Aile yardımı ödeneği, fazla çalışma ücreti, memuriyet mahalli ve hac izni konularında yeni kazanımlar elde edilmiştir. Kamu görevlilerinin geneline ilişkin yapılan düzenlemelerin ilk olanları ve değişmeyenleri tablo olarak sunulmuştur.

4.Dönem Toplu Sözleşmede Kamu görevlilerini ilgilendiren mali ve sosyal haklara yönelik bazı düzenlemeler, ilk defa bu sözleşmede yer almıştır. Geçici ve sözleşmeli personele, şeflere, itfaiye personeline yeni haklar getirilirken, Aile yardımı ödeneği, fazla çalışma ücreti, memuriyet mahalli ve hac izni konularında yeni kazanımlar elde edilmiştir. Kamu görevlilerinin geneline ilişkin yapılan düzenlemelerin ilk olanları ve değişmeyenleri tablo olarak sunulmuştur. Kamu görevlilerinin genelinin mali ve sosyal hakları ile hizmet kolları itibariyle mali ve sosyal haklarında 2018 ve 2019 yıllarına ilişkin belirlemeler içeren 4.Dönem Toplu Sözleşme dün (22 Ağustos 2018) imzalandı.

4.Dönem Toplu Sözleşmede yer alan düzenlemelerin bazıları 3.Dönem Toplu Sözleşme hükümlerinin aynı şekilde korunmasına ilişkin olurken, bazıları ise ilk defa bu Sözleşmede yer almış oldu.

Toplu Sözleşmede, kamu görevlilerinin geneline ilişkin hükümlerine bakıldığında, 2018 ve 2019 yıllarına ilişkin olarak bazı yeni kazanımların yer aldığı görülmektedir.

Kamu görevlilerinin geneline ilişkin düzenlemeler

Konu

Değişim

Avukatlık vekalet ücreti

Madde 22- (1) 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde öngörülen “10.000” gösterge rakamı “20.000” olarak uygulanır. (Halen 15.000 gösterge rakamı uygulanıyor)

Avukatlık vekalet ücreti göstergesi 5.000 puan arttı.

Geçici personele ek ödeme

Madde 24- (1) Ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile parça başı ücret vermek suretiyle istihdam edilenler hariç olmak üzere 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası hükmüne istinaden yürürlüğe konulan Bakanlar Kurulu kararları kapsamında Yüksek Seçim Kurulu ve Türkiye İstatistik Kurumunda istihdam edilen geçici personel ile 29/12/2014 tarihli ve 2014/7140 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen geçici personele, 2400 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda ek ödeme verilir. Bunlara kurulularınca döner sermaye dahil başka bir kaynaktan ek ödeme ve benzeri adla herhangi bir ödeme yapılmaz. (halen 1.800 gösterge rakamı uygulanıyor.)

Geçici personelin ek ödeme göstergesi 600 puan arttı.

KİT’lerde görev yapan müdürlerin özel hizmet tazminatı

Madde 29- (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvele göre KİT’lerde görev yapan başmüdür, kombina, fabrika, müessese ve işletme müdürlerinin dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 20 puan ilave edilir. (Halen 10 puan ilave ile tazminatları ödeniyor)

KİT’lerde görev yapan müdürlerin özel hizmet tazminatı oranı 10 puan arttı.

KİT’lerde görev yapan bazı personelin ek ödemesi

Madde 31- (1) KİT’lerde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında görev yapan teknik şef, atölye şefi, teknik amir, teknik uzman, grup başmühendisi, başmühendis, başmimar, mühendis, mimar, şehir plancısı ve veteriner hekim pozisyonlarında bulunan sözleşmeli personelin, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 12 puan ilave edilir. (Halen grup başmühendisi, başmühendis, başmimar, mühendis, mimar ve veteriner hekim pozisyonlarında bulunanlar hakkında aynı şekilde uygulanıyor)

KİT sözleşmeli personelinden; teknik şef, atölye şefi, teknik amir, teknik uzman ve şehir plancısının ek ödeme oranı 12 puan arttı.

Şeflerin özel hizmet tazminatı

Madde 32- (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) ve (III) sayılı Cetvelde şef kadrolarında bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 10 puan ilave edilir. (Halen 7 puan ilave ediliyor)

Şeflerin özel hizmet tazminatı oranı 3 puan arttı

Sözleşmeli personel olarak istihdam edilen teknik personele ilave ücret

Madde 34- (1) KİT’lerde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında sözleşmeli personel olarak istihdam edilen ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvelin “E- Teknik Hizmetler” bölümünün 6 ncı sırasında ek özel hizmet tazminatı ödenmesi öngörülen yerlerde fiilen çalışanlardan;

a)Grup başmühendisi, başmühendis, başmimar, mühendis, mimar, şehir plancısı, jeolog, hidrolog, hidrojeolog, fizikçi, jeofizikçi, fizikçi, kimyager, teknik amir, teknik şef, atölye şefi, teknik uzman ve jeomorfolog pozisyonlarında bulunanlara 25 TL,

(halen grup başmühendisi, başmühendis, başmimar, mühendis, mimar, şehir plancısı, jeolog, hidrolog, hidrojeolog, jeofizikçi, fizikçi ve jeomorfolog yararlanıyor)

b) Başeksper, eksper, topograf ve tekniker pozisyonlarında bulunanlara 15 TL,

(halen teknikerler yararlanıyor)

c)Başteknisyen, teknisyen, teknik ressam ve sürveyan pozisyonlarda bulunanlara 10 TL,

(halen teknisyenler yararlanıyor)

tutarında çalıştıkları her gün için ilave ücret ödenir. İlave ücretin kimlere ödeneceği, iş programları ve çalışma mahallerinin özellikleri dikkate alınarak, üçer aylık dönemler itibarıyla ilgili birim amirlerince belirlenir. Ödemeler görevin filen yerine getirilmesinden sonra üçer aylık dönem sonlarında yapılır. Üçer aylık dönemler itibarıyla ödenecek toplam ilave ücret tutarı, (a) bendinde belirtilenler için 500 TL’yi, (b) bendinde belirtilenler için 300 TL’yi ve (c) bendinde belirtilenler için ise 200 TL’yi geçemez.

KİT sözleşmeli personelinden;
-kimyager, teknik amir, teknik şef, atölye şefi, teknik uzman pozisyonlarında bulunanlara 25 TL,

-başeksper, eksper ve topograf pozisyonlarında bulunanlara 15 TL,

-başteknisyen, teknik ressam, sürveyan pozisyonlarında bulunanlara 10 TL

tutarında çalıştıkları her gün için ilave ücret ödenecek.

Hac izni

Madde 36- (1) Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan hac kurası sonucu hacca gitmeye hak kazandığı halde kullanabileceği yasal izni kalmayan kamu görevlileri hac süresince ücretsiz izinli sayılırlar.

Hacca gitmeye hak kazanan ancak yasal izni kalmayanlara hac süresince ücretli izin verilecek.

İtfaiye personeli

Madde 37- (1) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Kanunun 71 inci maddesi hükmü, yangın söndürme çalışmalarına bilfiil katılmış olan ve bu çalışmalar sırasında ölen, malûl olan veya engelli hâle gelen itfaiye personeli hakkında da aym usul ve esaslar dahilinde uygulanır.

Orman yangınlarında ölenlerin yakınlarına ve sakatlananlara ödenen tazminat düzenlemesi, diğer yangın söndürme faaliyetine katılmış itfaiye personeli hakkında da uygulanacak.

Hizmet tahsisli konutlar

Madde 38- (1) Hizmet tahsisli konutlardan yararlanma süreleri, yararlanılan konutun yeri ve nitelikleri dikkate alınarak idarelerince sıra tahsisli konutların tahsisine esas puanlamada dikkate alınmayabilir.

Sıra tahsisli konut puanlaması yapılırken, hizmet tahsisli konutlardan yararlanma süreleri dikkate alınmayabilecek.

Aile yardımı ödeneğinden geriye dönük yararlanma

Madde 39- (1) Aile yardımından yararlanılabilecek eş ve çocuk durumunda meydana gelen değişiklikleri daha sonraki tarihlerde bildiren personele, ilgili mevzuatı uyarınca aile yardımı ödeneği verilmesi koşullarının mevcut olması ve 15.1.2018 tarihinden öncesine taşmaması kaydıyla, anılan bildirime dayanılarak aile yardımı ödeneğinden yararlanabileceği tarihten önceki üç aya kadar olan dönem için de aile yardımı ödenekleri verilir.

Aile yardımı ödeneği, 3 ay geriye doğru da alınabilecek.

Fazla çalışma ücreti ödemeleri

Madde 40- (1) Bu Toplu Sözleşmenin geneline ve hizmet kollarına ilişkin bölümlerinde yer alan hükümler uyarınca fazla çalışma ücreti ödenenlere, diğer mevzuatta öngörülen fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin hükümler uygulanmaz.

Toplu sözleşme gereği fazla çalışma ücreti ödenenlere, diğer mevzuatta yer alan fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin hükümleri uygulanmayacak.

Kreş hizmeti

Madde 41- (1) Kamu kurum ve kuruluşları, imkanları çerçevesinde personeline kreş hizmeti sunma, kalitesini ve kapasitesini artırma konusunda ihtimam gösterir.

Kurumlar, personelinin kreş ihtiyacını karşılama konusunda ihtimam gösterecek.

Tabiplere ek ödeme

Madde 42- (1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında ayrıca ek ödeme yapılmayacağı belirtilenler hariç olmak kaydıyla, Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil tabip ve diş tabibi kadrolarında bulunanların, aynı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 12 puan ilave edilir.

Tabip ve diş tabiplerinin ek ödeme oranı 12 puan arttı.

Engelli çocuk aile yardımı

Madde 43- (1) İlgili mevzuat ve bu Toplu Sözleşme hükümleri uyarınca çocuklar için verilmekte olan aile yardımı ödeneği, Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre en az %40 engelli olan çocuklar için %50 artırımlı olarak ödenir.

Çocuğu %40 engelli olanların aile yardımı, ilgili çocuk için  %50 artırımlı ödenecek.

Memuriyet mahalli

Madde 44- (1) Maliye Bakanlığınca memuriyet mahalli konusunda yeni bir tebliğ yayımlanmcaya kadar 6245 sayılı Harcırah Kanunu uygulamasında aşağıda belirtilen yerler memuriyet mahalli olarak kabul edilir:

"1) Kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerler.

2) Büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde, il mülki sınırları içinde kalmak kaydıyla, memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu yerleşim birimlerinin bağlı olduğu ilçe belediye sınırları içinde kalan ve aynı zamanda yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler ile söz konusu ilçe belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu yerlerin devamı niteliğindeki mahaller.

3) Büyükşehir belediyelerinin olmadığı illerde, memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü yerler."

Memuriyet mahallinin alanı yeniden belirlendi

Avukatlara yol tazminatı verilmesi

Madde 45 - (1) 8/5/1991 tarihli ve 3717 sayılı Adli Personel ile Devlet Davalarını Takip Edenlere Yol Gideri ve Tazminat Verilmesi ile 492 Sayılı Harçlar Kanununun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanununun 2 nci maddesinde öngörülen görevleri ifa etmeleri kaydıyla;

a) 657 sayılı Kanuna tabi olarak, Avukat, Müşavir Avukat unvanlı kadrolarda bulunanlar ile Hukuk Müşaviri veya 1. Hukuk Müşaviri unvanlı kadrolarda bulunanlardan avukatlık ruhsatına sahip olup kurumlarını yargı mercilerinde temsil yetkisine haiz olanlara,

b) 657 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin (B) fıkrası çerçevesinde Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuş olan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre vize edilmiş Avukat unvanlı pozisyonlarda tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalışanlara,

c) Mahalli idarelerde ilgili mevzuatına göre avukat ve hukuk müşaviri kadro unvanına ilişkin görevlerde sözleşmeli personel olarak görev yapanlara,

anılan maddede hazine avukatları için öngörülen yol tazminatı; aynı miktar, usul ve esaslar dahilinde ödenir

Kurumları yargı mercilerinde temsil eden avukatlara (avukat, müşavir avukat, hukuk müşaviri, 1.hukuk müşaviri, tam zamanlı sözleşmeli avukat) hazine avukatlarının yararlandığı yol tazminatı ödenecek. 

Misafirhanelerden yararlanma

Madde 46 - (1) Tedavi maksadıyla memuriyet mahalli dışına giden memur ve eşi ile bakmakla yükümlü olduğu ana, baba ve çocukları misafirhanelerden imkanlar nispetinde yararlandırılırlar.

(2) Memurların bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından yükseköğrenim görmekteyken smav veya en fazla bir ay sürecek zorunlu staj sebebiyle memuriyet mahalli dışına gidenler, sınava gireceklerini veya öğrenim staj mm zorunlu olduğunu belgelendirmek kaydıyla kamu kurumlarınca işletilen misafirhanelerden imkanlar dahilinde kurum personeli tarifesi üzerinde faydalandırılırlar.

Memurlar ile bakmakla yükümlü oldukları yakınları kamu misafirhanelerinden imkanlar dahilinde yararlanabilecek.

Sözleşmeli personel ücretlerinde esas alınan hizmet süresi

Madde 47- (1) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "kurumunda aynı pozisyon unvanında geçen hizmet süresi" ibaresi "kamu kurum ve kuruluşlarında aynı kadro veya pozisyon unvanında geçen hizmet süresi" şeklinde uygulanır.

Sözleşmeli personelin ücretinde, sadece bulunduğu kurumda aynı pozisyonda geçirdiği hizmet süresi değil, kamuda aynı kadro veya pozisyonda geçirdiği hizmet süresi esas alınacak.

Biyologlara ek özel hizmet tazminatı

Madde 48- (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvelin "(E) Teknik Hizmetler" bölümünün 6 ncı sırasında kimyagerler için öngörülen ek özel hizmet tazminatından, biyolog kadrolarında bulunanlardan anılan sırada yer alan personelle birlikte açık çalışma mahallerindeki çevresel etki değerlendirmesi çalışmalarına katılanlara da aynı esas ve usuller çerçevesinde yararlandırılır.

Biyologlar, ek özel hizmet tazminatından, Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamındaki Kimyagerler gibi yararlanacak.

Helal gıda

Madde 49- (1) Helal gıda sertifikalı ürünlere ilişkin alt yapının kurulmasıyla eşgüdümlü olarak kamu kurum ve kuruluşlarınca yemek hizmeti sunulmasında bu ürünlerin kullanımına ihtimam gösterilir.

Kamu kurumlarının yemekhane hizmetlerinde, helal gıda sertifikalı ürünlerin kullanılmasına özen gösterilecek

Engelli kamu görevlilerine yönelik düzenlemeler

Madde 50- (1) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakta olan engelli kamu görevlilerine yönelik olmak üzere;

a) Yürütmekte oldukları görevlerine intibaklarını ve mesleki verimliliklerini arttırmak üzere mesleki uyum eğitimleri düzenlenmesi,

b) Engelliliklerinden kaynaklanan dezavantajlı durumların asgariye indirilmesi amacıyla fiziki çalışma koşullarının iyileştirilmesi,

c) Memuriyet mahalli dışında eğitim, kurs, seminer ve benzeri çalışmalar için görevlendirilmesi ve gerekli olması halinde kurumca refakatçi görevlendirilmesi,

ç) Kamu konutlarından yararlanmada pozitif ayrımcılık sağlanması, amacına dönük olarak gerekli tedbirlerin alınması hususunda ihtimam gösterilir.

Engelli kamu görevlilerine ilişkin bazı iyileştirici tedbirler alınabilecek  

Sözleşmeli personele yiyecek yardımı

Değişmedi

Emekli olanlara ödenen tazminat

Değişmedi

Burs alan veya Devletçe okutulan çocuklar için aile yardımı ödeneği verilmesi

Değişmedi

Taşınır kayıt yetkilisi ve taşınır mal sorumlularının mali sorumluluk zammı

Değişmedi

Müze araştırmacısı, arşivci, folklor araştırmacısı, kütüphaneci, kitap patologu ve sosyologların zam ve tazminatları

Değişmedi

Seyyar görev tazminatı

Değişmedi

Hizmet tahsisli kamu konutlarının kapsamının genişletilmesi

Değişmedi

KİT’lerde konut kira bedeli

Değişmedi

Geçici personele fazla çalışma ücreti

Değişmedi

KİT’lerde kıdem ücreti

Değişmedi

İtfaiyeci kadrosunun hizmet sınıfı

Değişmedi

Yükseköğretim kurumlan disiplin kurullarında sendika temsilcisinin bulunması

Değişmedi

375 sayılı KHK’ye ekli (II) ve (III) sayılı Cetvellerde yer alan ücret göstergesi

Değişmedi

Geçici personele aile yardımı ödeneği verilmesi

Değişmedi

Programcı ve çözümleyicilerin zam ve tazminatları

Değişmedi

Toplu sözleşme ikramiyesi

Değişmedi

Servis hizmeti

Değişmedi

Bazı personelin giyecek yardımı

Değişmedi

Sivil savunma uzmanlarının özel hizmet tazminatı

Değişmedi

Koruma ve güvenlik görevlilerinin ek ödeme oranı

Değişmedi

Cuma namazı izni

(konuya ilişkin çıkmış olan Başbakanlığın mevcut Genelgesi uygulanmaya devam edecek)

memurunyeri.com

YENİ FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.