Toplu Sözleşmede Öğretmenler ve Yöneticiler İle İlgili Taleplerimiz

Toplu Sözleşmede Öğretmenler ve Yöneticiler İle İlgili Taleplerimiz
Eğitim sendikası olarak ülkemizin geleceğine yönelik sorumluluk taşıyan, ilkeli bir sivil toplum örgütü olarak eğitim ve eğitim çalışanlarıyla alakalı her türlü gelişmeye müdahil olmaya çaba gösteriyoruz. Bundan dolayı temsil ettiğimiz kesimin yani öğretmenlerimizin ve yöneticilerimizin tüm talep ve beklentilerinin karşılanabilmesi bilmesi için bütün gayretimizi ortaya koyuyoruz. Öğretmenlerimiz ve yöneticilerin daha müreffeh bir çalışma imkanlarına kazanabilmesi amacıyla toplu sözleşme taleplerimiz şu şeki

-Yönetici atamalarında, eski Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğinde olduğu gibi sadece yazılı sınav sonuçlarına göre yönetici atama uygulaması devam etmelidir. Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelikle getirilen mülakat Türkiye gerçekleriyle örtüşmeyen bir yaklaşımdır.  Torpili, kayırmacılığı ön plana çıkaran düşünce ve uygulamalardan uzak durularak Yönetici Atama Yönetmeliği sadece yazılı sınav puanına göre yönetici ataması yapılabilecek şekilde yeniden düzenlenmelidir.

-Branş öğretmenleriyle, sınıf ve diğer meslek dersi öğretmenlerinin maaş karşılığı girmek zorunda oldukları ders saatleri Türk Eğitim-Sen’in teklifi doğrultusunda alınan 19. MEB Şurası kararı çerçevesinde 15 saat olarak eşitlenmelidir.

-Türk Eğitim Sen olarak vermiş olduğumuz mücadele sonucunda, örgün eğitim kurumlarında nöbet görevini fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere 2016 yılında haftada 2 saat, 2017 yılında ise haftada 3 saati 2018 ve 2019 yılında ise haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenmektedir. Ancak bu düzenleme yeterli olmayıp, haftada 6 saat ek ders ücretine çıkarılması gerekmektedir.

-Nöbetçi öğretmenler, kendi derslerinin dışında boş olduğu vakitte bir başka öğretmenin dersini doldurduğu zaman ek ders ücreti alamamaktadır. Kamu Denetçiliği Kurumu’nun ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın olumlu görüş yazılarının dikkate alınarak Nöbetçi öğretmen herhangi bir nedenle boş geçen derse girdiğinde o dersin ücretini alabilmesi konusunda mevzuatta gerekli düzenleme yapılmalıdır.

-Öğretmenlere haftada birden çok nöbet görevi verilmemelidir. Ancak ihtiyaca binaen ve öğretmenlerin de isteği doğrultusunda birden fazla nöbet görevi verilmesi halinde her bir nöbet görevi için ayrı nöbet ücreti ödenmelidir. Nöbet görevi isteğe bağlı olmalıdır. İstemeyen öğretmenlere nöbet görevi verilmemelidir. Nöbet görevinin yerine getirilmesinde sağlık ve engellilik durumu gibi mazeretler dikkate alınmalıdır. Görevli izinli/idari izinli olunan günlerde nöbet görevi ek ders ücreti kesilmeyerek öğretmenlere ödenmelidir.

-Çalışma şartları göz önüne alınarak öğretmenlere 4 yıla 1 yıl olmak üzere yıpranma payı verilmelidir.

-Öğretmenlerin mahrumiyet bölgelerinde görev yapmalarını teşvik etmek amacıyla buralarda çalıştıkları dönemler için farklı tazminat ödenmelidir. Nitekim bu konuda Türk Eğitim Sen, MEB Öğretmen atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hazırlık çalışmaları çerçevesinde MEB’e gönderdiği tekliflerinde zorunlu hizmet bölgelerinde görev yapan öğretmenlerimiz için  bölgenin derecesine göre 1 brüt asgari ücret ile 2 brüt asgari ücret tutarında “zorunlu hizmet tazminatı” ödenmesini teklif etmiştir. Bu konuda düzenleme yapılmalıdır.

-Kariyer Basamakları Sınavı bir kere yapılmış, daha sonra bir daha yapılmamıştır. Sınava girme şartlarını kazandığı halde sırf sınav yapılmadığı için kariyer alamayan çok sayıda öğretmen bulunmaktadır. Adil ve hakkaniyetli bir uygulama için kariyer sistemi değiştirilmeli ve 10 yılını doldurmuş öğretmenlere uzman, 20 yılını doldurmuş öğretmenlere başöğretmen unvanı verilmelidir.

-MEB tarafından özür grubu yer değiştirmelerinde eş durumu, sağlık özrü ve özel hayatı etkileyen nedenlere bağlı yer  değiştirmeler kapsamında  verilen  hak, özür durumundan yer değiştirmek isteyen eğitim çalışanlarının beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamaktan uzaktır. Özür grubu yer  değiştirmelerinde il emri ve ilçe emri uygulamalarının yapılmaması büyük bir eksikliktir. İl ve ilçe emri olmadığı için iller arası yer değiştirmeler sadece boş kontenjanlar ölçüsünde yapılmakta, ilde boş kontenjanın sınırlı olması halinde pek çok eğitim çalışanı yer değiştirememekte, böylece aileler parçalanmaktadır.

İl içinde de özür grubu olanlara ilçe emri  hakkı mutlaka verilmelidir. Eş durumu özrü tayinlerinde stajerliğin kaldırılması şartı aranmamalıdır.

-Ders yüklerinde değişkenlik yaşanabileceği ve buna bağlı olarak ilave öğretmen ihtiyacı oluşabileceği dikkate alınarak; Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 53. Maddesi kapsamında yapılan norm kadro fazlası öğretmenlerin isteklerinin dışında re’sen yer değiştirmesi uygulaması durdurulmalı ve norm kadro fazlası öğretmenler bulundukları eğitim kurumunda makul bir süre (3-5 yıl) norm karo fazlası olarak tutulmalı ve yer değiştirmeye zorlanmamalıdır. Gerekli görülmesi halinde, bulunduğu yerleşim yeri içerisinde ve kadrosu okulunda olmak şartıyla isteği doğrultusunda  görevlendirme yapılmalı, istekli olanlar isteklerine bağlı olarak yer değiştirebilmelidir.

-Öğretmen açığının kapatılması için, mezun olup büyük bir heyecanla öğretmen olmanın düşünü kuran,  görev bekleyen 400 binin üzerinde öğretmen adayının umutları tükenmeden atanmaları sağlanmalıdır. Şu anda yaklaşık 200 bin öğretmen ihtiyacımız göz önüne alınarak yeni bir öğretmen istihdam politikası belirlenmeli 2020 ve 2021 yıllarında en az 100.000’er  kadrolu öğretmen alımı yapılmalıdır. (Etüt öğretmenlik sistemi, okullarda açılan kurs merkezlerinde görev yapmak üzere öğretmen alımı değerlendirilmelidir.)

- Alanları dışında başka bir branşta görev yapmak zorunda kalan öğretmenler durumlarından memnun değildirler. İl dışına başvuru hakkı da  verilerek, bu öğretmenlerin diplomaya dayalı alan değiştirmelerine imkân verilmelidir.

-Atama döneminde il içi yer değiştirmelerde sıraların çalıştırılması uygulaması tekrar getirilmeli ve bu düzenleme yönetmelikte yer almalıdır.

-2010 yılında yapılan Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile MEB arasında protokolle okul sporları organizasyonu Gençlik ve Spor Müdürlüklerine devredilmiştir. 2010-2011 öğretim yılından itibaren bu protokol uyarınca yapılan okul sporları organizasyonlarında büyük sıkıntılar yaşanmaktadır. Gerekli mevzuat değişiklikleri yapılarak yeniden MEB bünyesinde OBESİD’in kurulması ve yeniden il ilçe Lig Heyetleri oluşturulup buralarda Beden Eğitimi Öğretmenleri görevlendirilerek okul sporları bu çerçevede yürütülmelidir.

-MEB tarafından son dönemde yapılan öğretmen alımlarının sözleşmeli öğretmenlik şeklinde yapıldığı görülmektedir. Sözleşmeli öğretmenlik uygulamasından vazgeçilmeli ve tek istihdam şekli kadrolu öğretmenlik olmalıdır. Sözleşmeli öğretmen olarak atananlar acilen kadroya geçirilmelidir. Kadroya geçirilme işlemleri gerçekleşene kadar sözleşmeli öğretmenlerin özür grubu tayin talepleri karşılanmalıdır.

-Sözleşmeli öğretmen adaylarına yönelik sözlü sınav uygulaması kaldırılmalıdır. Sözlü sınav uygulaması, denetimi neredeyse imkânsız olan ve uygulamada birçok haksızlığı beraberinde getiren objektiflikten en uzak sınav şeklidir. Nesnel olmadığı gibi hem maddi olarak uygulanması zor, hem de her türlü adam kayırmacılığa açıktır. Öznel değerlendirmeye son derece elverişli olan sözlü sınavlar, mağduriyetleri de beraberinde getirmektedir. Sözlü sınav uygulamaları ile ilgili geçmişteki örneklere bakıldığında, kime ne puan verileceğinin önceden hazırlanan listelere göre belirlendiği durumlarla karşılaşılmıştır.

Sözlü sınav uygulamasının, denetimi zor, suistimale açık, objektif olmayan bir sınav sistemi olduğu açıktır. Bu sebeple, sözlü sınav uygulamasından vazgeçilmelidir.

-Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde çalışan, nöbet görevini fiilen yerine getiren müdür yardımcısı ve öğretmenlere, bu görevleri karşılığında ek ders ücreti ödenmeli ve bu hususta yönetmelikte düzenleme yapılmalıdır.

-Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin karar gereği eğitim çalışanları önceden bilinmeyen ve istenmeyen sebeplerle; hasta olmaları, mazeret izni almaları, YGS, LYS ve OGS sınavlarına girecek öğrencilere sınav öncesi okula gelmemesi gibi nedenlerle küçümsenmeyecek oranlarda maddi kayıplar yaşamaktadırlar. Ek ders ücretlerinin ödenebilmesi için ders saatinde öğretmenin hazır bulunmasının yeterli olması yönünde gereken mevzuat değişikliği yapılmalıdır.

-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 176. maddesindeki ek ders göstergeleri gündüz öğretimi için 200, gece öğretimi için 220 olacak şekilde  artırılmalıdır.

-Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yapılan sınavlarda sınav görevlerinin dağılımında adaleti sağlayacak tedbirler alınmalı, (Mesela; Her çalışan görev almadan daha önce görev almış kişilere ikinci kez görev verilmeyecek bir sistem getirilmesi) Bu sınavlarda görev alanlara ödenen ücretler % 100 oranında artırılmalıdır.

-Okulun idari tatilde olması sebebiyle öğretmenlerin ders yapmaması durumunda diğer okullarda ücret kesilmediği halde, Açık Meslek Lisesi yüz yüze eğitim ders ücretleri kesilmektedir. Bu ücretler de kesilmemelidir. Ayrıca Açık Meslek Liselerindeki uygulamalı gece eğitimi ders ücretleri hafta sonu ücreti gibi hesaplanmalı ve açık Meslek Lisesi ders yükü de okulun norma esas ders yüküne dahil edilmelidir.

-Okul bütünlüğü içerisinde tören ve kutlama yapılmadığı gerekçesiyle resmi tatil edilen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününde öğretmenlerin ek ders ücretleri kesilmektedir. Emek ve Dayanışma gününde çalışanların adeta cezalandırılması anlamına gelen bu uygulamaya son verilmeli, öğretmen ve yöneticilerin ek ders ücretleriyle ilgili Bakanlar Kurulu Kararında değişiklik yapılarak bu mağduriyet ortadan kaldırılmalıdır.

-Veli toplantılarında görevli olan öğretmen ve yöneticilere günlük 6 saat ek ders ücreti verilmeli, diğer personele de fazla çalışma ücreti ödenmelidir.

-Okul yöneticilerine ek ders görev ücreti yerine, görev tazminatı adı altında kendi okulunda en fazla ders ücreti alabilecek öğretmen kadar tazminat verilmelidir. Ya da bu yapılmıyorsa ek ders ücretlerindeki farklılıklar giderilmeli, eş değer görevdeki en yüksek ücret seviyesine çıkarılmalıdır.

- Ortaöğretim Kurumlarında görev yapan yöneticilere; “Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavları”nda sınav görevleri karşılığı sınav ücreti verilmelidir.

-Yönetici atamalarında, Mesleki ve Teknik Okullardaki Bölüm, Atölye ve Laboratuvar şefliklerinde geçen süreleri de yöneticilik kademesinden sayılmalıdır.

-MEB Yasasıyla birlikte kazanılmış hakları ellerinden alınan okul yöneticilerinin yapılan objektiflikten uzak değerlendirmenin iptali için açmış oldukları davalarda verilen iptal kararları eksik uygulanmakta, objektiflikten uzak değerlendirmelere devam edilmekte, adeta yargıya meydan okunmaktadır. Bu anlayış terkedilerek, yargı kararları haksızlığı ortadan kaldırıcı bir biçimde yeniden uygulanmalıdır.

-Okullara verilen yönetici normları belirlenirken dikkate alınan öğrenci sayıları düşürülmelidir.

-Alan Şeflerinin maaş karşılığı derse girme zorunluluğu diğer okul idarecileri gibi olmalıdır.

- İdarecilere egzersiz faaliyetlerinde bulunabilme hakları tekrar verilmelidir.

-Bünyesinde ana sınıfı bulunan ilkokullarının idarecilerine ödenen ek ders ücretleri, anaokulu idarecilerine ödenen ücret seviyesine çıkarılmalıdır.

-İkili eğitim veren okullarda görev yapan idarecilere verilen haftada 2 saat ilave ek ders ücreti yeterli değildir. bu idarecilere ödenen ek ders ücreti haftada 6 saate çıkarılmalıdır.

-Okul ve kurumlarda; 506 sayılı Kanun’a göre çalıştırılan personel ile 3308 sayılı Kanun gereğince işletmelerde meslek eğitimine gönderilen öğrenciler için verilmesi gereken işe giriş bildirgelerinin geç verilmesi, ödenek olmaması sebebiyle sigorta primlerinin geç yatırılması sonucu, idarecilere çıkarılan cezaların tüm sonuçlarıyla ortadan kaldırılması ve sigorta primlerinin de maaş gibi ödenek olup olmadığına bakılmaksızın ödenmesi hususunda gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Bu çerçevede her okuldaki idarecinin SGK ile ilgili iş ve işlemleri takip etmesi zaman zaman sorunlara yol açtığı düşünüldüğünde her ilçe milli eğitim müdürlüğü bünyesinde bir kişi istihdam edilmeli; İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalışan herkesin iş ve işlemleri bu kişi tarafından takip edilmelidir.

-DMK’nın 76.Maddesi gerekçe gösterilerek yapılan, okul-kurum müdürü, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı, şube müdürü İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı atamaları DERHAL iptal edilmelidir. Bu konuda bağımsız yargı kararlarına uygun yeni bir değerlendirme yapılmalı ve yeni iptal kararları beklenmeksizin 76 ıncı Madde kapsamında yapılan tüm atamalar iptal edilmesi doğrultusunda  karar verilmelidir. 76.madde kapsamında atama yapılmamalıdır.

-Herhangi bir kritere bağlı olmadan yapılan ve yandaşları memnun etme mekanizmasına dönüşen vekâleten görevlendirilmelere son verilmeli geçici/vekâleten görevlendirmelerde ve kurucu müdürlüklerde duyuru yapılmalı, hizmet puanı, kariyer ve liyakat kriterleri göz önüne alınmalıdır. Bu görevler için asaleten atamalar objektif kriterlerle en kısa sürede yapılmalıdır.

-İl içi, il dışı ve yurt dışında açılan sergi, müsamere, tiyatro, dinleti, bilgi kültür yarışması, okullarda yapılan etkinliklerde görev alan öğretmenlere ders yükünün dışında ki bu faaliyetleri sebebiyle, ders dışı hazırlık ve planlama adı altında 6 saat ücret ödenmelidir. 10 saate 1 saat ve haftada maksimum 3 saat olarak ödenen  planlama ve hazırlık ücreti de 6 saate çıkarılmalıdır.

-Branş öğretmenlerine kendi branşı dışında derse girdiklerinde, maaş karşılığı ders saatini doldurup doldurmadığına bakılmaksızın ek ders ücreti ödenmelidir.

-Taşıma merkezli okullardaki öğretmenlere, birleştirilmiş sınıf okutan öğretmenlere, teneffüs yapmayan okul öncesi öğretmenlerine, bu çalışma şartlarına bağlı olarak  6 saat  ilave ek ders ücreti ödenmelidir. Taşıma merkezli okullardaki nöbetçi öğretmenlere servis araçlarının kontrolü vb. gibi angarya niteliğindeki görevler verilmemelidir.

-Mesai saatleri dışında ve hafta sonlarında yapılan seminer,  hizmet içi eğitim kursları ve toplantıları isteğe bağlı olmalı, zorunluluk halinde katılan öğretmen, idareci ve diğer personele ek ders ücreti ödenmeli ve mücavir alan dışından gelenlere ayrıca harcırah ödenmelidir.

-Sosyal faaliyetler ve sınıf öğretmenliği aynı öğretmene verildiğinde ayrı ayrı ücret ödenmelidir.

-Zorunlu eğitimin ikinci 4 yılında görev yapan  sınıf/şube Şube Rehber öğretmenlerine ödenen Şube Rehber öğretmenliği/Sosyal Kulüp Rehber öğretmenliği ücretinin 3 saate çıkarılarak 1-4. sınıf öğretmenleri de dahil tüm öğretmenlere verilmelidir.

-Bakanlıkça yapılan ortak başarı, seviye tespit sınavı gibi sınav görevlerinde öğretmenlerin o günkü ücretleri kesilmeden 6 saat ücret ödenmelidir.

-Bilim Sanat Merkezlerindeki öğretmenlerin ücretlendirmeleri RAM’lardaki gibi olmalı ülke genelinde uygulama birliği sağlanmalıdır.

-Proje, laboratuvar ve deney çalışması yapan öğretmenlere bu çalışmaları karşılığında   egzersiz ücreti ödenmelidir.

-Yurtdışına görevlendirilen öğretmenlerin yaz tatilleri Türkiye’deki öğretmenler gibi olmalı ve ders kesimi ile ders yılı başlama tarihleri arasında izinli sayılmalıdır. Ayrıca, uçak geliş-gidiş biletleri devlet tarafından karşılanmalı ve ücretleri artırılmalıdır.

-Yaz ve güz dönemi mesleki eğitim çalışmaları ile hizmet içi eğitimler, eğitim-öğretimin kalitesinin ve öğretmen verimliliğinin arttırılmasına yönelik olarak yeniden düzenlenmeli, bu çalışmaların tamamının istenilen yerde yapılabilmesi sağlanmalıdır.

-Öğretmen verimliliği artırılmalıdır. Bu sebeple;

* Derslik başına düşen öğrenci sayıları AB  ölçülerinde olmalıdır.

* Sınıf geçmede öğretmen etkinliği artırılmalıdır.

* Öğretmenin sosyal statü kaybı telafi edilmelidir.

*Öğretmenlerin periyodik olarak hizmet içi kursundan geçirilmeleri sağlanmalıdır.

*Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği öğretmenin huzur ve çalışma şevkini artıracak şekilde eksiklikleri tamamlanarak  yeniden düzenlenmelidir.

-Öğretmen adaylık işlemlerinde getirilen yazılı ve sözlü sınav uygulaması kaldırılmalı, stajyerlik işlemlerinde eski sisteme geri dönülmelidir.

-Tüm atama ve yer değiştirme işlemlerinde hizmet süresi hesaplamasında 31 Aralık tarihi esas alınmalı ve tüm özür gruplarında iki aşamalı olarak tayinler yapılmalıdır.

-Ehliyet sınavlarında görevli öğretmenlere ödenen ücretle Milli Eğitim Müdürü ve Şube Müdürlerine ödenen ücret arasındaki  öğretmenler aleyhine oluşan fark kapatılmalıdır.

-Zorunlu/İsteğe Bağlı/Özür Grubu gibi Yer Değiştirme dönemlerinde branşlarda illerdeki açık kadrolar gösterilmemektedir. Bütün atama ve yer değiştirmelerde tüm branşlarda açık olan normların tamamı gösterilmelidir.

-Öğretmenler arasında göreve başlama derecelerindeki farklar kaldırılarak 4 yıllık fakülte mezunu tüm öğretmenler 8/1 'den göreve başlatılmalıdır.

-Görevlendirmelerde (formatör öğretmenlik dahil) geçen süreler yer değiştirmelerde kadrosunun bulunduğu okuldaki hizmet süresinden sayılmalıdır.

-Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bünyesinde yatılı veya pansiyon bulunan eğitim kurumlarında yapılan  “belletici öğretmen” görevlendirmeleri geçmişte  öğretmenlerimizin gönüllü olarak talep etmeleri esasına dayanılarak yürütüldüğü halde 07.09.2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin Belletici Öğretmen Görevlendirilmesi başlıklı 92. Maddesinin 2. Fıkrasıyla re’sen görevlendirmelere dönüşmüş, eğitim kurumunda görevli öğretmenlerin hiçbir geçerli mazeretini dikkate almadan görevlendirme yapılmasına sebebiyet verecek şekilde değiştirilmiştir. Bu durum özellikle küçük, engelli vb. çocuğu bulunan  bayan öğretmenlerin zor durumda kalmalarına sebebiyet vermektedir. Belletici öğretmen görevlendirmelerinin geçmişte olduğu gibi gönüllülük esasına dayalı olacak şekilde yapılması için  gerekli yasal düzenleme yapılmalıdır.  Belleticilik görevine Destekleme ve Yetiştirme Kursları'nda olduğu gibi Ek Hizmet Puanı verilmesi için yönetmelikte değişiklik yapılmalı ve Belletici öğretmenlere ödenen ek ders ücreti artırılmalıdır.

-Okul ve kurumların norm kadro sayıları, okul ve kurumlar ile Milli Eğitim Müdürlüklerinin internet sitelerinde ilan edilmelidir.

-İlkokul 1. Sınıf öğretmenlerine istemeleri halinde nöbet görevi verilmemelidir.

-Hizmet alanları ve hizmet bölgeleri sınıflandırılmasında görülen hizmet puanı dağılımındaki adaletsizlikler düzeltilmelidir.

Özür grubuna bağlı yer değiştirmelerde öğrenim özrü yargı kararlarına uygun olarak daha önceden olduğu gibi özür gruplarına dahil edilmelidir.

Bölüm ve atölye şeflerinin ücretleri düzenlenirken verilen “Planlama ve bakım onarım görevi” ücreti ders kesiminde sona ermektedir. Tam gün tam yıl uygulaması kapsamında sömestr ve yaz tatilinde derslerin devamı halinde bu ödemelere devam edilmelidir.

 5473 sayılı Kanun’la 439 sayılı Kanun’da değişiklik yapılarak “atölye ve meslek dersleri” ifadesi kaldırılmış, yerine “ders” ifadesi yazılmıştır. Kanun eski şekline getirilmeli ve öğretmenlerin maaş karşılığı sadece branşlarında derse girmeleri sağlanmalıdır.

Sınıf mevcutları; atölye, laboratuvar, yabancı dil ile güzel sanatlara dönük çalışmalar nedeniyle oluşturulacak grupların ortalama öğrenci sayıları, gelişmiş ülkeler için geçerli olan ölçütlere uygun olarak belirlenmelidir.

Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde Tarım Alanında çalışan teknisyenlerin (üretim ve atölye uygulamalarında etkin çalışmalarını sağlamak amacıyla), yardımcı öğretim görevlisi olarak çalışmaları sağlanmalıdır.

 Meslek Liselerinde atölyedeki öğrenci grup sayıları tüm sınıflarda 8 olarak belirlenmelidir.

Bilgisayar Teknolojisi öğretmenlerinden yeteri kadar faydalanılamamaktadır. Bu sebeple, ilköğretimde bilgisayar derslerinin sayısı artırılmalı, BT öğretmenlerinin yaşadığı sıkıntılar bir an önce çözülmelidir.

Bilgisayar öğretmenleri ve alan daralması sebebiyle diğer okullarında görevlendirilen tekstil ve benzeri branşlardaki teknik öğretmenler, ile teknoloji tasarım öğretmeni olarak atanan teknik öğretmenler Meslek Liselerindeki emsalleri gibi özlük haklarından faydalandırılmalıdır.

Teknik öğretmenlere %12 ve %15 olarak ödenen Teknik Hizmet Tazminatı, kanunda belirtildiği gibi % 40'a çıkartılmalı, 3308 Sayılı Kanun’un gelirlerinden teknik öğretmenlere ödenen ek ücret arttırılmalıdır.

Teknik öğretmenlerin koordinatörlük görevleri eskiden olduğu gibi ücretli olmalı, bu görevin maaş karşılığı hale getirilmesiyle ilgili değişiklik iptal edilmelidir. Koordinatörlük görevlendirme kriterleri belirlenmeli, problemler giderilmelidir. Koordinatörlük ders yükü 2 katına çıkarılmalıdır.

Teknik Eğitim Fakültelerinde maliyeti yüksek bir eğitim alarak mezun olan teknik öğretmenlerin, daha önceden sınıf öğretmeni olarak atananların branşlarına dönmeleri isteğe bağlı olarak gerçekleştirilmelidir. İhtiyaç fazlası olan veya geçerliliğini kaybeden meslek alanlarının öğretmenleri hizmet içi eğitime alınarak yeni mesleklerinde hizmet verecek yeterliliklere kavuşturulmalıdır.                    

Örgün ve yaygın mesleki ve teknik eğitim kurumlarındaki kadrolu usta öğreticilerin, öğretmenlik mesleğine ilişkin temel bilgi ve becerilerle donatılmaları amacıyla hizmet içi eğitim almaları sağlanmalıdır.

5450 sayılı Kanun’la Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilen okullardaki meslek dersleri öğretmenleri normal liselere veya ortaokullara verilerek meslek dersleri öğretmeni olma avantajlarının ortadan kaldırılmasından kaynaklanan hak kaybı önlenmelidir.

Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde görevli teknik öğretmenler koordinatörlük görevleri  sırasında, işletmelerde ve hastanelerde bire bir öğrenci ile beraber bulunduğundan, iş riski yüksektir. Bundan dolayı, iş riskinden yararlanmalıdırlar.

Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde Ticaret Alanı Muhasebe Grubu öğretmenlerinin meslekte 15 yılını dolduranlar Mali Müşavirlik Sınavı  yapılarak başarılı olanlara Mali Müşavirlik Belgesi verilmeli ve özel sektörde çalışabilmelerinin önü açılmalıdır.

Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde Tarım Alanında görev yapan veteriner hekimler öğretmen gibi maaş karşılığı derse girmekte ve ücret almaktadır. Ancak bu çalışanlar mesai sistemine göre görev yapmaktadır. Diğer okullarda olduğu gibi bu okullarda görev yapan veteriner hekimler de ders bitiminde görevi tamamlanmış sayılarak serbest kalmalıdırlar.

Daha önce Turizm Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren 5450 Sayılı Yasa ile MEB’e devredilen TUREM’lerin son yapılan değişikliklerle bir kısmı kapatılmış, bir kısmı ise Halk Eğitim Merkezi gibi kurs merkezine dönüştürülmüştür.  Bu dönüşüm ile birlikte TUREM 'lerin pansiyonları kapatılmış, Öğrenci bulmaları zor hale gelmiştir. 

- Halk Eğitim  Merkezleri kurs müfredatı  TUREM'lerin daha önce uyguladığı kurs müfredatına göre çok daha dar kapsamlıdır.

- İl içi ve il dışı tayinlerinde belirsizlikler devam etmektedir. Genellikle Genel İdari Hizmetleri sınıfı bir memur gibi düşünülerek tayin işlemleri gerçekleştirilmektedir.

TUREM Çalışanlarının;

* Önlisans,  Lisans, veya Pedagojik formasyon almaları  sağlanmalıdır.

* Ek ders, Eğitim -Öğretim ödeneği, Pansiyon belleticilik nöbeti ücreti , Sınav ücreti, Okul nöbet ücreti alabilmeleri için düzenleme yapılmalıdır.

* Öğretmenlerin sahip olduğu yarı yıl tatili, yaz tatili gibi imkânlardan TUREM çalışanları da yararlandırılmalıdır.

Halk Eğitim Merkezlerinde öğretmenlerin branşlarında girebilecekleri dersler net olarak belirlenmelidir. Kadrolu usta öğreticilere ek ders ücreti ödenmeli, izinlerini kullanmaları sağlanmalı, tayin ve atamalarındaki problemleri giderilmelidir.

Halk eğitim kurslarında, kurs yerlerinin masraflarının kursiyerler tarafından karşılanması sıkıntılara sebep olduğundan, bu kursların masrafları ilgili Bakanlıkça karşılanmalıdır.

Teknik öğretmen olup yönetici iken yöneticilik görevi sona erdiği için kadrosu İl ya da İlçe Mili Eğitim Müdürlüklerine çekilen öğretmenlere fiilen öğretmenlik yapmadıkları gerekçesiyle ilave eğitim-öğretim tazminatı ödenmemektedir. Bu konuda yaşanan mağduriyet giderilmelidir.

MEB’de görevlendirilen öğretmenlere ödenen ek ders ücretlerinde farklılıklar bulunmaktadır. MEB’de görevlendirilen öğretmenlerin aldıkları ek ders ücreti en çok ücret  ödemesi yapılan öğretmenin seviyesine ( Haftalık 27 saat) çıkarılmalıdır.

Köylerde lojman olmadığı için köylerde çalışan öğretmenler aldıkları ek ders ücretinin yarısını hatta daha fazlasını il ve ilçe merkezlerine gidiş-dönüş yapmak için harcamaktadırlar. Öğretmenlerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi için taşımalı öğrenci servislerinin ihalesi yapılırken her güzergaha öğretmenler için de birer servis konulması gerekmektedir.

Pansiyonlu okullarda nöbet tutulması ve belletici öğretmen olarak görev yapılmasının özellikle bayan öğretmenler açısından çok fazla problem olması, risk taşıması nedeniyle, pansiyonların da aynen Kredi Yurtlar Kurumu'nda olduğu gibi personelinin ayrı istihdam edilmesi daha uygun olacaktır. Rehber öğretmen, belletici öğretmen, güvenlik görevlisi ve pansiyon yönetiminin, okul yönetimi ve öğretmenlerinden bağımsız bir şekilde istihdam edilmesi durumunda, pansiyonlarda re'sen görevlendirmeye gerek kalmayacak, güvenlik problemleri çözülecek, yöneticiler ve görevlendirilen kadrolu öğretmenler, rehber öğretmenler pansiyonlarda kalan öğrenciyi daha iyi tanıyacağı için öğrenci problemleri asgari düzeye inecektir.

 Mevcut uygulamada öğretmenlerden il içi yer değiştirenlere iller arası yer değiştirme hakkı verilmemektedir. Öğretmenlere getirilen bu kısıtlamanın kaldırılması gerekmektedir.

 Özel eğitim okullarında görev yapan öğretmenler ilave eğitim öğretim tazminatından yararlandırılmalıdır.

 Ücretli öğretmenlere de nöbet görevi ek ders ücreti ödenmelidir.

 Öğretmenlere yapılacak her türlü ek ödemeler ve ek ders ücreti ödemeleri vergi matrahına eklenmemeli ve ek ders ücreti ödemelerinde gelir vergisi kesintisi yapılmamalıdır.

 Hafta sonlarında açılan DYK kurslarında müdür yardımcısı görevlendirmelerinde kukursa katılan öğrenci sayısı dikkate alınarak öğrenci sayısına göre artan müdür yardımcısı görevlendirmesi yapılmalıdır. Görev verilen müdür yardımcılarının tamamına ise yönetim görevine bağlı ek ders ücreti ödenmelidir.

 Yüksek lisans ve doktora yapan öğretmenlerin ders programlarının hazırlanmasında gereken kolaylığın gösterileceği her ne kadar yönetmelikte ifade edilmiştir. Ancak, yönetmelikte bir kesinlik bulunmadığından uygulamada zaman zaman öğretmenlere gereken kolaylık sağlanmayarak öğrenim hakları engellenmektedir. Bu nedenle, yüksek lisans ve doktora yapan öğretmenlerin ders programlarının yüksek lisans ve doktora ders programları dikkate alınarak hazırlanacağına dair yönetmelikte düzenleme yapılmalı, amirlerin takdir yetkisine bırakılmamalıdır.

Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği gereği rehber öğretmenler tercih döneminde (yaz tatilinde) görevlendirilmekte ve günlük 8 saat olan görevlendirilme sonucunda 3 saat ek ders ücreti almaktadırlar. Görevlendirilmelerin yaz tatiline denk gelmesinden dolayı görevlendirilme saati kadar ek ders ücreti ödenmesi yönünde düzenleme yapılmalıdır.

 2011 yılında KHK ile kadroya alınan öğretmenlerin kıdem-derece - hizmet puanı gibi özlük hakları geçmişe dönük olarak atandıkları yıl esas alınarak iade edilirken mali hakları 2008 sonrası atananlar için geçerli 5510 sayılı kanuna göre değerlendirilmiştir. 2008 öncesi atananlar için 5434 sayılı kanuna tabi olarak mali hakları düzenlenmesi gerekirken 2008 sonrası için geçerli 5510 sayılı kanuna göre düzenlenmesi hakkaniyetsiz olup, bu durumda olanların 5434 sayılı kanuna göre mali haklarının düzenlenmesi gerekmektedir. (4/C ve 4/B statüsünde geçen sürelerin tümünün kıdem ve kazanılmış hak aylığı kademe ve derecesinden sayılması )

 İlkokullarda Yetiştirme Programı(İYEP) kapsamında görev verilen okul yöneticilerine(müdür yetkili öğretmenler dahil) yönetim görevine bağlı olarak görev verilen her gün için 2 saat ek ders ücreti ödenmelidir.

 Sözleşmeli öğretmen iken kadroya geçenlerin sözleşmelilikte geçen süreleri iki yıla bir kademede ve sekiz yıllık olumlu sicile bir derece verilmesi süresinden sayılmalıdır.

Zorunlu hizmet bölgesinde görev yapıyorken zorunlu hizmet görevini bitiren öğretmenlere de, aynı görev yerinde çalışmaya devam ettiği sürece iki yıla bir kademe verilmesi gerekmektedir.

 Ders kitaplarını incelemek üzere görevlendirilen panelistlerin, Ankara veya bir başka ilde yapılacak toplantılara katılmaları durumunda yollukları ödenmelidir.

Zorunlu hizmetlerini tamamlayan öğretmenler ile 2010 yılında yapılan düzenleme ile zorunlu hizmetten muaf tutulmuş olup, atandığı zorunlu hizmet alanlarında halen fiilen görev yapmakta olan  öğretmenlerin de hizmet puanlarında aynı oranda artırım yapılması ve ayrıca zorunlu hizmet bölgesinde bir okulda zorunlu hizmet yükümlülüğünü yerine getirmekte iken zorunlu hizmet bölgesinde yer alan başka bir okula yer değiştiren öğretmenlerin artırımlı hizmet puanından yararlandırılmalıdır.

İl/ilçe emrine atanan atölye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmenleri, geçici görevlendirmeyle mesleki ve teknik anadolu liselerinde görevlendirmeleri durumunda ilave eğitim öğretim tazminatından yararlandırılmalıdır.

Kamu görevinden ihraç edilmiş iken OHAL komisyonu kararı veya KHK ile göreve iade edilen öğretmenlere, ihraç edildiği sürelere tekabül eden tüm ek ders ücreti ve öğretim yılına hazırlık ödeneği tam olarak ödenmelidir.

 Açık öğretim kurumları öğrencilerinin, örgün eğitim kurumlarında gördükleri yüz yüze eğitim uygulamalarında görev alan atölye ve laboratuvar öğretmenlerine, okuttukları derslere karşılık hazırlık ve planlama ek ders ücreti ödenmelidir.

 Pansiyonlu okullarda görev yapan öğretmenlere de ek hizmet puanı verilmedir.

Sözleşmeli öğretmenlere de başarı, üstün başarı belgesi ve ödül verilmelidir.

Okul öncesi eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerimiz ile özel eğitim öğretmenlerimizin eğitim etkinliklerinin aralıksız olması uygulamasına son verilerek teneffüs hakkı verilmelidir. Kamu Denetçiliği Kurumu’nun konu hakkında tavsiye kararı bulunmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı 2010/49 nolu genelgesinde değişikliğe giderek Ders Dışı Eğitim Çalışmalarına Bilişim Teknolojileri uygulamalarını (Web tasarımı ve internet, Masaüstü yayıncılık, Programcılık, Bilgisayar Donanımı vb) da eklemelidir.

 Zorunlu hizmet bölgesinde görev yapıyorken zorunlu hizmet görevini bitiren öğretmenlere de, aynı görev yerinde çalışmaya devam ettiği sürece iki yıla bir kademe verilmesi gerekmektedir.

Norm kadro fazlası sınıf öğretmenleri ve diğer branş öğretmenleri evde eğitim hizmetinde görevlendirildiğinde okuttuğu tüm derslerin ek ders ücretinden sayılması gerekmektedir.

 Geçici olarak görevlendirilen öğretmenlerin görevlendirildiği tarihe denk gelen egzersiz ve nöbet görevi ek derslerinin ödenmesi gerekmektedir.

 Sözleşmeli öğretmenlerin ücret hesabında dikkate alınan hizmet sürelerinin hesabında özelde çalışılan sürelerin dikkate alınması gerekmektedir.

 Kamu Denetçiliği Kurumu’nun tavsiye kararı dikkate alınarak DYK kurslarında hafta sonlarında nöbet tutan öğretmenlere, nöbet görevine bağlı ek ders ücretlerinin hafta içi ödenen tutar üzerinden ödenmesi gerekmektedir.

 Ortaöğretim kurumlarında öğrencilerin devamsızlığı nedeniyle derslerin yapılamaması durumunda, görevli öğretmenlere ek ders ücretlerinin ödenmesi yönünde düzenleme yapılması gerekmektedir.

 Öğretmenlerin yaz tatiline gelen doğum öncesi izin süreleri doğum sonrasına aktarılamamaktadır. Ancak, yaz aylarında destekleme ve yetiştirme kurslarında fiilen görev yapan öğretmenlerin, doktor raporuna bağlı olarak doğum öncesi beş haftalık izin süresinin doğum sonrasına aktarılması gerekmektedir.

 İlkokullarda Yetiştirme Programı(İYEP) Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamına alınmalıdır. Bu kapsamda, öğretmenlerin ek ders ücretleri %100 artırımlı ödenmeli ve ek hizmet puanı verilmelidir.

 Sözleşmeli öğretmenlere yapılacak öğretim yılına hazırlık ödeneği ödemelerinde SGK kesintisinin yapılmaması gerekmektedir.

 Öğretmenlere nöbet görevi verilirken nöbet tutamayacağına dair doktor raporu olan öğretmenlere nöbet görevinin verilemeyeceğine dair düzenleme yapılmalıdır.

Öğretmenlerin yüksek lisans yapabilmeleri için gereken her türlü kolaylığın sağlanması ve ekonomik açıdan yüksek lisans yapacak öğretmenlere maddi destek verilmelidir.

Mesleki Eğitim Merkezlerinde hafta sonlarında yapılan sınavlarda öğretmenlere ücret ödenirken okul yöneticilerine ücret ödenmemektedir. Okul yöneticilerine de sınav görevine bağlı ücret ödemesi yapılmalıdır.

 Rehber öğretmenlere, tedbir kararı alınan öğrencilerle ilgili yaptıkları çalışmalar nedeniyle danışmanlık ücreti ödenmelidir.

 Fiziki imkanı yeterli olan ve yeni yapılacak okullarda öğretmenlere ait çalışmalarını ve görüşmelerini gerçekleştirebilecekleri odaların tahsis edilmesi gerekmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatına bağlı Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Mesleki ve Teknik Eğitim Okulu gibi Açık Öğretim Okullarında ve diğer birimlerde görev yapan öğretmenlere branş ayrımı yapılmadan bir bölümüne haftada 18 saat, bir bölümüne de haftada 27 saat ek ders ücreti ödenmektedir. Birimler arasındaki bu farklı ek ders ücreti ödemelerindeki  farklılıklarının giderilerek, Bakanlıkta görev yapan öğretmenlere branş ve görev yeri ayrımı yapılmadan haftada 27 saat ek ders ücreti ödenmelidir.

Türk-Eğitim-Sen

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.