Üniversite mezunu işçilerin, memur kadrolarına geçirilmesi hakkında kanun teklifi

Üniversite mezunu işçilerin, memur kadrolarına geçirilmesi hakkında kanun teklifi
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklif ile; kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan üniversite mezunu olup, işçi olarak çalışan kişilerin, memur kadrolarına geçirilmeleri hedeflenmektedir.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin Kanun Teklifim gerekçesi ile birlikte ilişikte sunulmuştur.
Gereğini bilgilerinize arz ederim. Saygılarımla. 05.11.2018

Ömer Fethi Gürer Niğde Milletvekili
GEREKÇE:
Bilindiği üzere kamu kurum ve kuruluşlarında işçi, memur, sözleşmeli memur statüsünde personel ile işler yürütülmektedir. 4857 sayılı İş Kanununa göre çalışan üniversite mezunu işçiler, yıllardir çalıştıkları kurumlarda diplomalarındaki mezuniyet alanları ile ilişkili işleri yaparken, uzmanlık alanları dışında farklı işlerde çalıştırılan işçilerde bulunmaktadır. Kurumlarında yan yana çalışan memur ve sözleşmeli çalışanlar, aynı üniversitelerin aynı bölümlerinden mezun olup, aynı işi yapmalarına rağmen, statüleri farklıdır ve eşit ise eşit ücret ve aynı özlük haklarından yararlanamamaktadır.
Üniversite mezunu işçiler işçi statüsünde olduklarından, kurumları üniversiteli işçileri istediği yerde ve pozisyonda çalıştırabilmektedir. Ancak üniversiteli işçiler memur ve sözleşmeli çalışan arkadaşları gibi unvan kullanamamakta, şef, müdür yardımcısı ve müdürlük gibi makamlara yükselememekte tayin, nakil, geçici görev gibi özlük haklarından yararlanamamakta, meslekleri ile ilgili toplantılara, seminerlere, eğitimlere katılamamaktadırlar. Üniversiteli isçilerin özlük haklarının yeterli olmayışı, çalışma barışını bozmakta, bu kişilerin motivasyonunu olumsuz etkilemektedir. Üniversite mezunu olup, isçi olarak çalışanların, memur kadrolarına geçirilmeleri çalışma barışı ve Anayasal eşitlik ilkesinin de gereği olarak ortada durmaktadır.
Bu statüde çalışanların büyük bir bölümü, Anayasanın 128. Maddesi hükümlerinde belirtilen vasıfları taşıyan veya çalışarak okuyup nitelik ve vasıf kazanarak başkaca meslek dalında kendini geliştiren "Üniversite mezunu İşçiler" inde memur yapılması çalışma barışı açısından önemli bir mesafenin alınmasını sağlayacaktır.
Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan üniversite mezunu işçilerin memur kadrolarına atamalarının gerçekleştirilmesi bu personelin geleceğe yönelik önlerindeki engelleri kaldıracak, bu kişilerin, tayin, nakil, geçici görev, görevde yükselme ve unvan kullanabilme haklarının çözümünü sağlayacak, her şeyden önemlisi çalışma barışı işyerinde huzur ve motivasyonu kuvvetlendirerek verimliliğin artmasına katkı sağlayacaktır.

MADDE GEREKÇELERİ
MADDE 1- Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan üniversite mezunu olup, işçi olarak çalışan kişilerin, memur kadrolarına geçirilmeleri hedeflenmiştir.
MADDE 2- Kanunun yürürlük maddesidir. 
MADDE 3- Kanunun yürütme maddesidir.
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ
MADDE 1- 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
GEÇİCİ MADDE 42 - 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (1) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler, (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve (IV) sayili cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumları ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlarla kurulan fonlar ve ketalet sandıkları, özel kanunlarla kurulan kuruluş ve teşekküller ile hizmetlerini genel bütçenin
ansfer tertiplerinden yardım alarak yürüten kamu kurum ve kuruluşlarında; iştirakler hariç olmak üzere, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile müesseseleri, 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun çerçevesinde özelleştirme kapsamında veya programında bulunan kuruluşlardan sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait olanlar ile 4.2.1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunuyla kurulmuş ve sermayesinin tamamı Hazineye ait kuruluşlarda; İl Özel idareleri, belediyeler, bunların kurdukları veya üye oldukları mahalli idare birlikleri ile bağlı kuruluşları, müessese ve işletmelerinde ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli veya daimi statüde çalışanlardan ön lisans ve lisans eğitimi veren fakültelerden veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya dışındaki yükseköğrenim kurumlarından mezun olanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde başvurmaları halinde 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan kadro unvanlarıyla sınırli olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenen memur kadrolarına kurumlarınca atanırlar. 657 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (D) fikrası uyarınca çalışmakta iken bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce askerlik, doğum veya ücretsiz izin nedenleriyle görevlerinde bulunmayanlardan ilgili mevzuata göre yeniden hizmete alinma şartlarını kaybetmemiş olanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. Bunlar için birinci fıkrada belirtilen sureler yeniden hizmete alındıkları tarihten itibaren başlar. İl Özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde çalışmakta olan ve 48 inci maddede belirtilen genel şartları taşıyanlardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde başvurmaları halinde 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan kadro unvanlarıyla sınırlı olmak üzere Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenen memur kadrolarına kurumlarınca atanırlar. Bu madde hükümlerine göre memur kadrolarına atananların, söz konusu mevzuat hükümlerine göre işçi pozisyonlarında geçirdikleri hizmet sureleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylika. M.MY derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bunlar, atandikları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz.
Bu madde kapsamında memur kadrolarına atananlara iş sonu tazminatı ödenmez. Bu personelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınır.
Bu madde kapsamında kamu isçilerinin atanacağı memur kadroları, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan sinif, unvan ve derecelerine uygun olmak şartıyla, başka bir isleme gerek kalmaksızın atama işleminin yapıldığı tarih itibarıyla ihdas edilerek kurumların 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerinin ilgili bölümlerine eklenmiş ve memur kadrolarına atananların pozisyonları başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. İhdas edilen kadrolar ile iptal edilen pozisyonlar; unvanı, sınıfı, adedi, derecesi, teşkilatı ve birimi belirtilmek suretiyle bu madde kapsamında birinci fıkrada belirtilen altı aylık surenin bitiminden itibaren iki
ay içinde Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Bu maddenin uygulamasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı yetkilidir. 
MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Kanun teklifi için TIKLAYINIZ

Kamubiz.com ÖZEL / ANKARA

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
11 Yorum