Uzman Erbaşlara Ek Gösterge, Kadro ve Zati Tabanca İçin Kanun Teklifi

Uzman Erbaşlara Ek Gösterge, Kadro ve Zati Tabanca İçin Kanun Teklifi
3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanunu ve 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi. Uzman erbaşalara kadro verilmesi ve ek göstergelerinin artırılması TBMM gündeminde. TSK bünyesinde görev yapan uzman erbaşların, kadrolu personelin yararlandığı hak ve olanaklardan yararlandırılması, ek göstergelerinin yükseltilmesi ve zati tabanca verilmesi için TBMM Plan ve Bütçe komisyonu ve İçişleri komisyonuna 22 Mayıs 2019 tarihinde kanun teklifi

Uzman Erbaşlara Kadro, ek gösterge ve bedelsiz zati tabanca verilmek amacıyla 16 Mayıs 2019 tarihinde İzmir Milletvekili Mehmet Ali ÇELEBİ tarafından TBMM’ye Kanun Teklifi sunuldu.Sözleşmeli Uzman Erbaşların Kadroya Alınması TBMM Gündeminde. Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 22 Mayıs 2019'da TBMM Plan ve Bütçe komisyonuna verildi. Teklif ile Türk Silahlı Kuvvetleri ve İçişleri Bakanlığındaki tüm sözleşmeli uzman erbaşların, uzman erbaş kadrolarına atanması, ek göstergelerinin artırılması ve zati tabanca verilmesi gündeme getirildi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifim ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur. Gereğini arz ederim. Saygılarımla, 
Mehmet Ali ÇELEBİ /İzmir Milletvekili 

GENEL GEREKÇE : Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde 70 bin, İçişleri Bakanlığı bünyesinde 55 bin olmak üzere toplamda 125bin uzman erbaş görev yapmaktadır. 65 bin emekli, malul emeklisi, 125bin ayrılan personeli ile genel toplamda 325bin kişilik bir camiadır. 

Uzman erbaşlarımız sözleşme ile görev yaptıklarından dolayı mesleki güvenceleri bulunmamaktadır. Bu durum uzman erbaşları gelecek endişesine mahkum etmekte, verimli görev yapmalarini olumsuz etkilemektedir. Görev tanımları dışında İsveç çakısı misali çaycı, haberci, kazancı, tuvalet banyo temizleyicisi olarak dahi görevlendirilenler bulunmaktadır. 1 yıl içinde 90 gün hava değişimi/istirahat aldıklari taktirde Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesilmektedir. 

Uzman erbaşların aldığı ek gösterge 3000'dir, astsubaylarımızın 5/6'sı oranında verilmektedir. Devlette hiçbir statü başka bir statünün almış olduğu ek göstergenin parçalanmış hâlini almazken sadece bu ayrımcılık uzman erbaşlarımıza yapılmaktadır. 
Azami 52 yaşına kadar görev yapan uzman erbaşlar, yaş sınırı nedeniyle Silahlı Kuvvetlerden ayrıldıklarinda, istemeleri halinde merkezi yönetim bütçe kanunlarında yer alan sinirlamalara tabi olmaksizin, Milli Savunma Bakanlığı, MSB ANT Başkanlığı ve TSK (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil) kadrolarında emekli aylığına hak kazandıkları tarihe kadar Devlet memuru olarak istihdam edilebilmektedirler. Emekli aylığı almaya hak kazandıkları tarihe kadar sivil memur olarak görev yaptırılan sonra resen en düşük memur statüsünden emekli edilen uzman erbaşlar, ekonomik ve özlük hakları bakımından büyük kayıplar yaşamaktadırlar. 

Yıllarca aile bütünlüğünden uzak kalip: hayati riskler alarak ülkemizin güvenliği için sayısız operasyonlara katılarak bu uğurda çok büyük hizmetler veren Uzman Erbaşlar, 45 yaş haddi ve 6000 Sayılı Kanun 26. Madde ile emeklilik sürelerini tamamlayabilmek için birkaç aylığına görev yaptıkları sivil memurluk statüsünden emekli edilerek mağdur edilmişlerdir. 3000'e yakın mağdurun, uzman erbaş emeklisi olmaları sağlanarak uzman erbaş emeklisi kimlikleri ve özlük hakları iade edilmelidir. 

Bu kanun teklifi ile Uzman erbaşlarımızın kadrolu/muvazzaf statüsüne geçirilmeleri, gerek çalışırken gerek emekli olduklarında mali durumlarının ve özlük haklarının iyileştirilmesi, sivil memur olarak görev yapmış, yapacak olanların mağduriyetlerinin giderilmesi, 3600 ek gösterge verilmesi, bedelsiz zati tabanca almaları amaçlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ  

MADDE 1- Azami 52 yaşına kadar görev yapan uzman erbaşlar, yaş sınırı nedeniyle Silahlı Kuvvetlerden ayrıldıklarında, istemeleri halinde merkezi yönetim bütçe kanunlarında yer alan 
alara tabi olmaksızın, Milli Savunma Bakanlığı, MSB ANT Başkanlığı ve TSK (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil) kadrolarında emekli aylığına hak kazandıkları tarihe kadar Devlet memuru olarak istihdam edilebilmektedirler. Emekli aylığı almaya hak kazandıkları tarihe kadar sivil memur olarak görev yaptırılan sonra resen en düşük memur statüsünden emekli edilen uzman erbaşlar, ekonomik ve özlük hakları bakımından büyük kayıplar yaşamaktadırlar. Yıllarca vatan savunmasında en ön saflarda görev yapan Uzman Erbaşlarımızın emekli aylığına hak kazanmaları için kısa bir süreliğine atandıkları sivil memurluktan emekli edilerek uğramış oldukları mağduriyetin ve adaletsizliğin bir an önce düzeltilmesi için kimliklerinin, mali ve özlük haklarının iade edilmesi amaçlanmıştır. 

MADDE 2- Yıllarca aile bütünlüğünden uzak kalıp hayati riskler alarak ülkemizin güvenliği için sayısız operasyonlara katılarak bu uğurda çok büyük hizmetler veren Uzman Erbaşlar, 45 yaş haddi ve 6000 Sayılı Kanun 26. Madde ile emeklilik sürelerini tamamlayabilmek için birkaç aylığına görev yaptıkları sivil memurluk statüsünden emekli edilerek mağdur edilmişlerdir. Uzman erbaş emeklisi olmaları ve emekli kimliklerinin, emekli uzman erbaş özlük haklarının iade edilmesi amaçlanmıştır. 

MADDE 3. Devlet memuriyetine geçen Uzman Erbaşların hak kaybına uğramalarının 
engellenmesi amaçlanmıştır. 

MADDE 4- Uzman Erbaşların Türk Silahlı Kuvvetleri'yle ilişkilerinin kesilmesinde, istirahat ve tedavi sürelerine ilişkin ayrımcı kısıtlamanın bir ölçüde hafifletilmesi amaçlanmıştır. 

MADDE 5- 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa yeni hüküm eklenerek Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev alan tüm sözleşmeli Uzman Erbaşların kadrolu/muvazzaf statüsüne kavuşturulması amaçlanmıştır. 

MADDE 6- 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun Ek 8. Maddesinin ilk fikrasının değiştirilmesiyle; gerek ulusal güvenliğimizi gerek iç güvenliğimizi sağlayan birimlere silahın Devletçe ücretsiz olarak verilmesi ve tüm bu birimlerde görev yapan personelin can güvenliğinin koruma altına alınması amaçlanmıştır. 

MADDE 7-Uzman erbaşların bedelsiz zati tabanca edinmeleri amaçlanmıştır. 

MADDE 8- Uzman erbaşların ek göstergelerinin arttırılması amaçlanmıştır. 

MADDE 9. Uzman erbaşların sadece istihdam edildikleri kadro görevlerini yapmalari, farklı işlerde çalıştırılmamaları amaçlanmıştır, 

MADDE 10- Yürürlük maddesidir. 

MADDE 11 - Yürütme maddesidir. 

3269 SAYILI UZMAN ERBAŞ KANUNU VE 6136 SAYILI ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1- 18/3/1986 Tarihli ve 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanunu'nun 5 inci Maddesinin birinci fikrasının b bendinin üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Atama işlemleri yaş sinirinin dolmasından önce tamamlanır ve Uzman Erbaş mali ve özlük haklarından faydalanmaya devam olunur, Uzman Erbaş olarak da emekli edilirler." 

MADDE 2- 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu'na aşağıdaki Geçici Madde 5 eklenmiştir. 
"GEÇİCİ MADDE 5- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yaş şinırı nedeniyle Silahlı Kuvvetlerden ayrılan ve emeklilik aylığına hak kazanmış olan uzman erbaşlar, altı ay içerisinde Milli Savunma Bakanlığına müracaat etmeleri halinde, aldıkları ikramiyeyi iade etmek koşulu ile değiştirilen 5'inci madde b bendinin hükmünden yararlandırılırlar." 

MADDE 3- 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu'nun 5.maddesinin ikinci fıkrasındaki "yükselebilecekleri tavanı aşmamak kaydıyla" ibaresi metinden çıkarılmıştır. 

MADDE 4- 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 10. Maddesindeki hava değişimi ve istirahat süresine ilişkin "üç ay" ibaresi "altı ay" olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 5- 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 
"EK MADDE 5-Türk Silahlı Kuvvetleri ve İçişleri Bakanlığı'nda sözleşmeli uzman erbaş pozisyonlarında görev yapan muvazzaf personel, bu maddeyi ihdas eden Kanun'un.. yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, boş kadro olup olmadığına bakılmaksızın uzman erbaş kadrolarına atanmış sayılır. Bu personel, hizmet süreleri dikkate alınarak atandıkları kadro ve dereceye uygun özlük haklarından yararlanır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, uzman erbaş kadrolarına atanan personel hakkında, mevcut sözleşme hüküm ve şartlarını düzenleyen kanun hükümlerinin bu madde ile çelişmeyen hükümleri uygulanır.". 

MADDE 6- 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun Ek 8. Maddesinin ilk fikraşi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.. 

“Milli Savunma Bakanlığinca temin edilen tabanca ve mermiler, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki subay, astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaşlara; Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca temin edilen tabanca ve mermiler, kendi bünyelerindeki subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaşlara; Emniyet Genel Müdürlüğünce temin edilen tabanca ve mermiler, emniyet hizmetleri sinifi personeli ile Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra ünitelerinde istihdam edilen çarşı ve mahalle bekçilerine, görevlerinde kullanmak üzere bedelsiz zati demirbaş silah olarak verilir. Bedelsiz verilen silahların ayrılma, ihraç ve benzeri sebeplerle geri alınma usul ve esasları ve şartları, zayi, hasar, onarım, kadro standardı dışı bırakılması, eğitim ve görevde kullanılan mermilerin bedelsiz temini ve diğer hususlar çıkarılan yönetmeliklerle belirlenir." 

MADDE 7- 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 13. Maddesinin 2.cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:  
"Uzman erbaşlar ilk sözleşmelerini müteakip bedelsiz zati tabanca edinirler ve görevli olmadıkları zamanlarda da resmi veya şivil elbise ile zati tabancalarını göze görünmeyecek bir şekilde taşırlar." 

MADDE 8- 3269 Sayılı Kanunun "Özlük hakları" başlıklı 16'inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi "Ayrıca uzman erbaşlara dereceleri itibariyle astsubaylar için belirlenmiş olan ek göstergeler uygulanır" şeklinde değiştirilmiş ve üçüncü cümlesi "Ancak bunlara uygulanacak ek gösterge rakamı 3000'i geçemez." madde metninden çıkarılmıştır. 

MADDE 9-3269 Sayılı Kanunun “Görev" başlıkli 7'nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: "Uzman erbaşlar istihdam edildikleri kadro görevlerini yaparlar." 

MADDE 10- Bu Kanun yayım tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 11- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Kamubiz.com ÖZEL /ANKARA

YENİ FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
1 Yorum