UZMAN ERBAŞLARIN HANGİ İZİN HAKLARI VARDIR?

UZMAN ERBAŞLARIN HANGİ İZİN HAKLARI VARDIR?
TSK’da istihdam edilen uzman erbaşların en önemli haklarından biri de izin haklarıdır. Peki bu izinler nelerdir ve nasıl kullanılır?

Türk Silahlı Kuvvetlerinin erbaş kadrolarında, devamlılık arz eden teknik ve kritik görevlerde yetişmiş personel ihtiyacını karşılamak maksadıyla uzman onbaşı ve uzman çavuş istihdam edilmektedir.

TSK’da istihdam edilen uzman erbaşlara bazı izin hakları da tanınmıştır. Bunlardan bazıları şöyle:

Tedavi izni

Uzman erbaşların hava değişimi ve istirahat süresinin toplamı, (tedavi süresi hariç olmak üzere) istirahat ve hava değişiminin başladığı tarihten geriye doğru son bir yıl içerisinde üç ayı geçemez. Sürenin hesaplanmasına en son alınan hava değişimi ve istirahat süresi dahil edilir.

Bunlardan barışta ve savaşta görev esnasında veya görev dışında görevlerinden dolayı bir saldırıya veya kazaya uğrayan veya bir meslek hastalığına yakalananlar, haklarındaki kesin işlem kararlı sağlık kurulu raporu onaylanıncaya izinli sayılırlar.

Uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa (kanser, tüberküloz, kronik böbrek yetmezliği ile ruh ve sinir hastalıkları gibi) yakalananlar, sağlık kurulları raporlarında gösterilecek lüzum üzerine, toplam olarak ve fiilen üç yılı geçmemek şartıyla tedavi, istirahat veya hava değişimine tabi tutulabilir.

Yıllık izin

Uzman erbaşların barışta her yıl 30 gün yıllık planlı izin alma hakları vardır. Bu süreye yol dahil değildir.

Uzman erbaşların ilk sözleşme yılına ve sözleşmelerinin sona erdiği yıla ilişkin izin süresi, bu yıllar içerisinde yapılan görev süresine göre belirlenir.

Uzman erbaşlar yıllık planlı izinlerini yurt dışında geçirmek istemeleri durumunda, ilgili makamlardan gerekli izni almak zorundadırlar.

Yol izni

Yıllık planlı izine giden personele takvim yılında bir defa olmak üzere intikal aracına bağlı olarak, fiilen yolda geçecek süreler göz önüne alınarak, izin vermeye yetkili makam tarafından 4 güne kadar yol izni verilir.

Mazeret izni

Kısa süreli mazeretlerde kullanılmak üzere 15 güne kadar yıllık mazeret izni verilebilir. Personelin mazeretine istinaden izin talebinde bulunması durumunda öncelikli olarak yıllık mazeret izni kullandırılır.

15 günlük yıllık mazeret izni dışında uzman erbaşlara;

-Eşinin doğum yapması, eşinin ölümü, çocuğunun ölümü, kendisinin veya eşinin ana, baba veya kardeşinin ölümü hallerinin her birinde isteği üzerine on güne kadar; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde isteği üzerine yedi güne kadar,

-Doğumda veya doğum sonrası aylıklı izin veya analık izni süresi içerisinde eşinin ölümü halinde, isteği üzerine uzman erbaşa anne için öngörülen süre kadar,

-Yangın, deprem, su baskını gibi olağanüstü bir mazeret dolayısıyla bir yıl içerisinde otuz güne kadar,

-En az yüzde 70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun (çocuğun evli olması durumunda eşinin de en az yüzde 70 oranında engelli olması kaydıyla) hastalanması hâlinde, hastalık raporuna dayalı olarak ana veya babadan sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar,

mazeret izni verilebilir. Verilen mazeret izinleri yıllık izinden düşülmez.

Refakat izni

Uzman erbaşlara, bakmakla yükümlü olduğu veya refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren önemli bir hastalığa tutulmuş olması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine, aylık ve özlük hakları korunarak üç aya kadar izin verilebilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır. Bu sürenin bitimini müteakip istekleri üzerine ayrıca altı aya kadar aylıksız izin verilebilir.

İzin süresi içinde refakati gerektiren durumun ortadan kalktığında, personel iznin bitmesini beklemeksizin göreve başlar. Refakat izni, hastaneden alınan raporda belirtilen süreye uygun olarak parça parça da kullandırılabilir.

Aynı kişi ve aynı vakaya dayalı olarak verilecek refakat izninin toplam süresi oniki ayı geçemez. Bu şekilde aylıksız izinli olarak geçirilen süreler sözleşme süresinden sayılmaz.

Atamalarda göreve başlama izni

Uzman erbaşlar ilk atamalarında, atama emrinde belirtilen tarihte birliğine katılırlar.

Muvazzaflık hizmetini yaparken uzman erbaş olarak kendi birliğinde veya diğer birliklerde göreve başlayanlara, bir aya kadar izin verilir. Bu izin yıllık izinden düşülür.

Müteakip atamalarda ise, garnizon dışına yapılan atamalarda personel ilişik kesme tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde yeni birliğine katılır. Bu süre, yıllık izin süresinden düşülmez.

Engelli yakınlar için saatlik izin

Uzman erbaşların bakmakla yükümlü olduğu engelli eşi, engelli çocukları ve yargı kararı ile vasi tayin edilmesi kaydıyla engelli kardeşinin; tıbbi tanılaması yapılmış ve bir özel eğitim kurumunda kayıtlı olması şartı ile özel eğitime getirilip/götürülmesi ve eğitime iştiraki maksadıyla, her engelli birey için haftada 8 saat günlük eğitim izni verilir. Bu süre ilgili olduğu haftayı geçmeyecek şekilde personelin isteğine göre bir defada veya bölünerek kullandırılır.

Uzman erbaşların bakmakla yükümlü olduğu eşi, çocukları ve aynı çatı altında yaşayan anne, baba veya yargı kararı ile vasi tayin edilmesi kaydıyla kardeşinin; yetkili hastaneden alınmış raporunda “ağır engelli” ibaresi olması durumunda, bu yakınlarının bakımı maksadıyla, her engelli birey için ayrı olmak üzere günde 1 saat günlük bakım izni verilir. Bu sürenin gün içerisinde kullandırılma zamanı personelin isteğine göre düzenlenir.

Her engelli birey için ayrı olmak üzere bir gün içerisinde, günlük bakım izni veya günlük eğitim izinlerinden sadece biri kullanılır.

Diğer bazı izinler

-Uzman erbaşlara hafta sonu, yılbaşı, ulusal, resmi ve dini tatillerde talepleri üzerine hizmet ve görevi aksatmamak ve garnizon görev şartları dikkate alınmak suretiyle garnizon terk izni verilebilir. Garnizon terk izin süresi yıllık izinden düşülmez.

-Süren yargılamalar ve soruşturmalar nedeniyle savcılığa veya mahkemeye şüpheli, sanık, tanık ve bilirkişi olarak çağrılan uzman erbaşlara, çağrıya esas süre ve yol süresi göz önüne alınarak izin verilir. Verilen izin süresi kanuni izinden düşülmez.

-Mesai saatleri içinde ihtiyaçlarını karşılamaları için personele birinci sicil amirleri tarafından kısa süreli izin verilebilir. Ancak her ne sebeple olursa olsun mesai saatlerinin tamamını kapsayan izinler ile daha uzun süreli izinler yıllık mazeret izninden düşülür.

memurunyeri

KAMUBİZ.COM TIKLA TAKİP ET

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.