Veteriner hekim atamaları ve özlük hakları için 3 önerge TBMM'de

Veteriner hekim atamaları ve özlük hakları için 3 önerge TBMM'de
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın veteriner hekim açığı var mıdır? Var ise ne kadardır? 2020 yılında planlanan bir atama söz konusu mudur? Veteriner hekimlerin özlük haklarının iyileştirilmesiyle ilgili bir çalışmanız var mıdır? 03.08.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7146 sayılı kanun ile sağlık çalışanları yılda 2 defa fiili hizmet zammından yararlanabiliyorken, veteriner hekimlerin de bu uygulamadan yararlanabilmesi için bir çalışmanız var mıdır? Bakanlığınız bünyesinde taşra teşkilatlanması da olan “Ve

Veteriner hekimlerin haklarına ve sorunlarına ilişkin önerge

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda belirtilen sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin KOCA tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. Serkan TOPAL /Hatay Milletvekili 

Bilindiği üzere; Veteriner hekimler, sağlıklı gida, sağlıklı insan ve sağlıklı toplum ile çevre sağlığı, biyotip ve biyogüvenlik gibi alanlarda hizmet sunan araştırma yapan bilimsel yeterlilik ile donanmış ve üst düzey akademik eğitim almış bir meslek gurubudur. 

Tüm Dünyada yaşanan Covid-19 salgını sürecinde; zoonozlarla (hayvanlardan insanlara, insanlardan hayvanlara geçen hastalıklar) mücadelede üstlendikleri görevlere bakıldığında veteriner hekimlerin toplum sağlığındaki önemini ortaya koymaktadır. Bu önem Koronavirüs süresince bir çok bilim adamı tarafından dile getirildiği gibi kamuoyu önünde bizzat Sayın Sağlık Bakanı tarafından da bir çok defa dile getirilmiştir. 
Veteriner Hekimlerimiz insan sağlığı için sürece dahil olmuş ve sahada bizzat tüm riskleri göze alarak etkin bir biçimde görev almışlardır. Yaşanan olaylardan elde edilen deneyimler, Sağlık sistemimizin yeni bir yapılanmaya ihtiyacı olduğunu ortaya koymaktadır. Esasen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtildiği üzere Veteriner Hekimler Sağlık sınıfında yer almaktadırlar. Ancak son dönemlerde yapılan düzenlemelerle, beşeri sağlık hizmetleri sunan sağlık meslek grubuna verilen haklar (fiili hizmet zammı, emekli maaşlarında düzenleme, emeklilik yaşı vb.) veteriner hekimlere ve veteriner sağlık sınıfına verilmemektedir. Son yapılan düzenleme ile Sağlıkta şiddet yasası kapsamına veterinerler dahil edilmemiştir. 

Yaşanan Küresel Salgin, yeni bir dünyayı ortaya çıkarmıştır. Bu kapsamda en çok ihtiyaç duyulacak olan seni sağlık alanları ve mesleki uzmanlıklar olacaktır. Veteriner Hekimlik yeni bir müfredatlar kuşkusuz ki bu yapılanmanın asli unsuru olmaya adaydır. Artık bu meslek grubunun beşeri sağlık hizmetlerinden bağımsız düşünülmesi olası değildir. Sağlıkta bu yeni dönem bizim ülkemiz içinde yeni yapılanmaları kaçınılmaz kılmaktadır. 

Bu bilgiler ışığında; 

1- Sağlıkta veterinerlerinde içinde olduğu "tek sağlık” yapılanmasına gidecek misiniz? 
2- Pandemi ile ilgili olarak alanda Veteriner Hekimlerimiz ne gibi çalışmalar yaptılar? Bu çalışmalardan istenilen verim alındı mı? 
3- Bakanlığınız bünyesinde taşra teşkilatlanması da olan “Veterinerlik Hizmetleri "Genel Müdürlüğü veya eş değer bir birim kurmayı düşünüyor musunuz? 
4- 657 yasada sağlık sınıfı sayılan Veteriner Hekimlere veya aynı sınıfta çalışan veteriner personeline, “beşeri” Sağlık hizmetleri sınıfında çalışanlara sağlanan haklar neden verilmiyor? 
5- Aynı haklardan Veteriner sınıfını da yararlandıracak mısınız? Böyle bir çalışmanız var mıdır? Sağlıkta Şiddet Yasasında neden Veterinerlere yer verilmedi? TBMM'den bu konuda bir talebiniz olacak mı? 
6- Ülkemizde bir çok Veteriner Fakültesi var. Bunların fiziki ve teknik donanımı yeterli midir? Özellikle zoonoz hastalıklar konusunda yeterli laboratuvarlara sahipler mi? 
7- Zoonotik hastalıklara karşı Bakanlığınız öncülüğünde Türkiye'nin Ulusal bir eylem planı olduğu bilinmektedir. Bu plandaki hedeflerden biri de: “Ülke çapında zoonotik hastalıklar tanı laboratuvarlarını geliştirmek ve etkinliğini sağlamak, hastalıkların tedavisini güncel tutmak“ olarak belirlenmiştir. Bu hedef doğrultusunda Veteriner Fakülteleri ile çalışıyor musunuz? Tani laboratuvarlarında çalışan veteriner hekimler var mıdır? 
8- Veteriner Fakültelerinin müfredatı konusunda yaşanan deneyim doğrultusunda YÖK'e bir öneride bulunacak mısınız? Bu önerileriniz neler olacaktır? 


Veteriner hekimlerin haklarına ve sorunlarına ilişkin önerge

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
 
Aşağıdaki sorularımın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. Süleyman BÜLBÜL /Aydın Milletvekili 

Veteriner Hekimler, yer yüzünde yaşayan tüm hayvan türlerinin sağlığı için önlem alan, hayvan hastalıklarına tanı koyup, tedavisi, üremesi, sağlığı bakımı ve beslenmesi gibi konularda bilgi ve yasal yetki ile donatılmış kişilerdir. 

Özellikle son yıllarda yaygın olarak görülen kuduz, şarbon, trişinella, brucella, tüberküloz, kuş gribi, domuz gribi, kırım kongo kanamalı ateşi ve Covid-19 gibi hastalıklar, hayvanlardan insanlara bulaşan ve insan sağlığını son derece olumsuz etkileyen hastalıklardır. Bu tür hastalıklarla mücadelede üstlendikleri görevlere bakıldığında veteriner hekimsiz bir toplum sağlığının olmayacağı aşikardır. 

Son zamanlarda tüm Dünyayı etkisi altına alan, 3 milyona yakın insanın enfekte olduğu ve 200 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Covid-19 salgınının sona ermesi için aşı çalışmalarında bulunan ve bu çalışmalarda başarılı sonuçlar alan veteriner hekimlerimizin çalışmaları göz ardı edilmemelidir. 

Bu bağlamda; 

1- Anayasanın eşitlik ilkesine göre veteriner hekimler sağlık hizmetleri sınıfında olmasına rağmen sağlık hizmetleri sınıfındakilerin yararlandığı haklardan yararlanamamasının sebebi nedir? 
2- Özellikle son dönemlerde veteriner hekimlere yönelik artan şiddet olayların önlenmesi amacıyla sağlık hizmetleri alanında çalışanlara yönelik şiddetin önlenmesi için gerçekleştirilen uygulamalar kapsamına almayı düşünüyor musunuz? 
3- Veteriner fakültelerinin fiziki ve eğitim altyapılarının güçlendirilmesiyle ilgili bir çalışmanız var mıdır? 
4- ÖSYM sınavlarında Veteriner Fakültelerine giriş için taban puanı uygulamayı düşünüyor musunuz? 
5- Daha etkin veteriner hekimlik hizmetinin sağlanabilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü kurulmasıyla ilgili bir çalışmanız var mıdır? 
6- Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde kaç veteriner hekim istihdam edilmektedir? 
7- Tarım ve Orman Bakanlığı'nın veteriner hekim açığı var mıdır? Var ise ne kadardır? 2020 yılında planlanan bir atama söz konusu mudur? 
8- Veteriner hekimlerin özlük haklarının iyileştirilmesiyle ilgili bir çalışmanız var mıdır? 
9- 03.08.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7146 sayılı kanun ile sağlık çalışanları yılda 2 defa fiili hizmet zammından yararlanabiliyorken, veteriner hekimlerin de bu uygulamadan yararlanabilmesi için bir çalışmanız var mıdır? 


Veteriner hekim istihdamına ilişkin önerge

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Orman Bakanı Sayın Bekir PAKDEMİRLİ tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim 06.05.2020 Saygılarımla. Zeki Hakan SIDALI /Mersin Milletvekili 

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere veteriner hekim atama duyurusu 3 yıl gibi uzun bir aradan sonra geçtiğimiz Mart ayında yayınlanmıştır. Bu duyuruda yalnızca 790 veteriner hekimin atanacağı belirtilmiştir. Halihazırda Bakanlığınız bünyesinde görev yapan yaklaşık 8 bin veteriner hekimin iş yükünün çok fazla olduğu ve uzun mesailer yapmak zorunda kaldıkları meslek oda ve birlikleri tarafından dile getirilmektedir. Yani, 790 kişilik bir atamanın mevcut iş yükünü azaltmayacağı bir gerçektir. Ayrıca, şu an ülkemizde eğitim faaliyeti yürüten 32 Veteriner Fakültesi vardır ve bu fakülteler her sene yüzlerce mezun vermektedir. Hem kamudaki ihtiyacı gidermek, hem de veteriner hekim istihdamını sağlamak adına 15 Mayıs 2020'de yapılacak atamalara ek kontenjan getirilmesi yerinde olacaktır. 

Bu bilgiler çerçevesinde; 

1. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde veteriner hekim açığı toplamda kaç kişidir? 
2. Bakanlığınız bünyesinde görev yapan veteriner hekimlerin iş yüklerini azaltmak için herhangi bir çalışmanız var mıdır? 
3. Atama bekleyen veteriner hekimlerin istihdamını sağlamak ve kamudaki açığı kapatarak iş yükünü azaltmak için atamalara ek kontenjan getirmek gibi bir çalışmanız var mıdır? 
4. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda sağlık hizmetleri sınıfında yer alan veteriner hekimler ve diğer hayan sağlığı çalışanlarının, çoğunlukla kolluk kuvvetlerinin dahi olmadığı yerlerde vazife yaptığı da göz önünde bulundurulduğunda “Sağlıkta Şiddet Yasası” kapsamına alınmamasının gerekçesi nedir? İlgili meslek mensuplarının da bu kapsama alınması konusunda Bakanlığınızın herhangi bir çalışması olmuş mudur? 
5. Kamuda istihdam edilen veteriner hekimlerin ve veteriner sağlık teknisyen - teknikerlerinin özlük hakları ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi konusunda herhangi bir çalışmanız var mıdır? 
6. Bakanlığınız bünyesinde görev yapan veteriner hekimlerin belirli alanlarda uzmanlaşması konusunda herhangi bir projeniz mevcut mudur?

Kamubiz.com ÖZEL/ ANKARA

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.