Yardımcı hizmetler sınıfı için MHP'den kanun teklifi CHP'den soru önergesi

Yardımcı hizmetler sınıfı için MHP'den kanun teklifi CHP'den soru önergesi
Devlet Memurları Kanunu'nda temsil edilen sınıflardan olan Yardımcı Hizmetler Sınıfının kaldırılıp bu sınıfta görev yapan kamu görevlilerinin Genel İdari Hizmetler Sınıfına dâhil memur unvanlı kadrolara atanmasıyla, Yardımcı Hizmetler Sınıfındaki kamu görevlilerinin yaşadıkları mağduriyetlerin ortadan kaldırılması amacıyla MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk AKSU tarafından TBMM'ye kanun teklifi verildi. Ayrıca yardımcı hizmetler sınıfı personelinin bir defaya mahsus olarak genel idari hizmetler sınıfına

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
657 sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifim, gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur.
Gereğini saygılarımla arz ederim.B/192018
İsmail Faruk AKSU / İstanbul Milletvekili

GENEL GEREKÇE
Kamu kurum ve kuruluşlarında çeşitli unvanlarda (aşçı, bekçi, berber, hizmetli, kaloriferci, teknisyen yardimcisi, terzi, mübaşir vb.) görev yapan ve sayıları yaklaşık 110.000 olan Yardımcı Hizmetler Şınıfı personeli, bulundukları hizmet sınıfından kaynaklı mağduriyet yaşadıklarından, hizmet sınıflarının değiştirilmesi suretiyle bu mağduriyetlerinin giderilmesini beklemektedirler.

Bilindiği gibi 2005 yılında memur sendikaları ile hükümet arasında imzalanan Toplu Görüşme Mutabakat Metninde; “Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışanların öğrenim durumlarına göre diğer hizmet sınıflarına bir defaya mahsus olmak üzere sinavsız atanmalarının sağlanması" için çalışma yapılacağı kararının yer alması, YHS personelinin sinif değişikliğine ilişkin beklentisini daha da artırmıştır.
Yardımcı Hizmetler Sınıfı kapsamındaki kadro unvanlarında görev yapan Devlet memurları, bulundukları hizmet sınıfından kaynaklı olarak;

-Kadro unvanlarına ilişkin görevlerin sinirinin unvan bazında net olarak belirlenmemiş olmasından kaynaklı sorunlar yaşamaktadırlar. YHS kapsamındaki personelin unvanlarına
hlarının belirgin olmaması, bu personele kurumlarında pek çok işin gördürülebileceği personel olarak bakılmasına neden olmaktadır. Ayrıca, hukuki yönü olmamasına rağmen bazı görev ve işlerin yardımcı hizmetler personeline gördürülmesi, zaman içerisinde söz konusu görevlerin ilgililerin unvanlarıyla özdeşleşmesine ve bu görevleri yapmak istemediklerinde ise sorunlu personel olarak düşünülmelerine neden olmaktadır.

-Görevde yükselme sorunu yaşamaktadırlar. YHS personelinin görevde yükselebileceği kadrolara (memur, bilgisayar işletmeni, teknisyen gibi) kurumlar tarafından genellikle ilk defa atama yoluyla personel alımına gidildiğinden, YHS personelinin görevde yükselerek söz konusu unvanlara atanması pek mümkün olmamaktadır.

-Maaş ve emeklilik hakları bakımından sorun yaşamaktadırlar. Devlet memurlarına ilişkin hizmet sınıflarında görev yapanlardan sadece Yardımcı Hizmetler Sınıfına dahil olanlar için ek gösterge belirlenmemiştir. Ek gösterge belirmelerinde bir hizmet sınıfında olanların tamamının dışarda tutulmasının rahatsızlık yaratmasının yanı sıra, ek göstergeden yararlanamadıkları için YHS personelinin aylık ücretleri ve emeklilik hakları (emekli aylığı ve emekli ikramiyesi) memurlar arasında en düşük seviyede bulunmaktadır.

Öte yandan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile getirilen ve taşeron personel istihdamını mümkün kılan düzenleme kapsamında, kamu kurum ve kuruluşları yardımcı işlerini taşeron işçilere gördürme yoluna gitmektedirler. 657 sayılı Kanunun kurumlara tanıdığı bu imkân yardımcı hizmet niteliğindeki görevlerin YHS personeline gördürülmesi zorunluluğunun olmadığını göstermektedir.
Esasen bu kapsamda kalan işler memur tanımı içinde yer alanlar eliyle yapılıp yapılmayacağı da ayrı bir tartışma konusudur.

Bu itibarla, Kanun Teklifi ile Yardımcı Hizmetler Sınıfının tümden kaldırılması ve bu Sınıfta çeşitli unvanlarda görev yapan personelin kurumlarında Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil Memur unvanlı kadrolara atanmalari sağlanarak, Yardımcı Hizmetler Sınıfının varlığından kaynaklı sorunların ortadan kaldırılması öngörülmektedir.

Öte yandan, memur unvanlı kadrolara atanacak olan Yardımcı Hizmetler Sınıf personeli, kurumlarında görevde yükselme ve unvan değişikliği yapmak suretiyle öğrenim durumları ve hizmet sürelerine göre atanabilecekleri unvanlara da geçebilecek.

Kanun Teklifimiz sonucu, ilgililerin kendi kadrolarının unvanı değiştiğinden ilave bir kadro ihdası ihtiyacı da söz konusu olmayacaktır.

MADDE GEREKÇELERİ
MADDE 1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 nci maddesinde değişiklik yapılarak Yardımcı Hizmetler Sınıfı kaldırılması sağlanmaktadır.
MADDE 2- 657 sayılı Kanuna geçici bir madde ekleyerek, Yardımcı Hizmetler Sınıfi kapsamında çeşitli unvanlarda görev yapan Devlet memurlarının, kurumlarında Genel Idare Hizmetleri Sınıfına dahil Memur unvanlı kadrolara atanmaları öngörülmektedir.
MADDE 3-Yürürlük maddesidir.
MADDE 4- Yürütme maddesidir.

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDADEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ
MADDE 1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin “X – YARDIMCI HİZMETLER SINIFI" başlıklı bendi, başlığı ile birlikte madde metninden çıkarılmıştır.
MADDE 2-657 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
"Geçiçi Madde 46- Kamu kurum ve kuruluşlarına ait Yardımcı Hizmetler Sinifi kapsamındaki dolu kadroların unvanları, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi izleyen aybaşından geçerli olmak üzere ve başka bir işleme gerek kalmaksızın, aynı dereceli Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil Memur unvanlı kadrolar olarak değişmiş sayılır."
MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA
Aşağıdaki sorularımın Anayasa'nın 98 ve TBMM İçtüzüğünün 96. Ve 99. Maddeleri uyarınca T.C. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. Saygılarımla. 22.10.2018
Ömer Fethi Gürer / Niğde Milletvekili

1) Kamu kurumlarında çeşitli unvanlarda (teknisyen yardımcısı, hizmetli, aşçı,
kaloriferci, dağıtıcı, mübaşir, terzi, berber, garson, bahçıvan, matbaacı vb.) görev yapan ve sayıları 111.000 olan Yardımcı Hizmetler Sınıfı personeli, bulundukları sınıftan kaynaklı olarak birçok maddi ve manevi mağduriyet yaşamaktadır. Yardımcı Hizmetler Sınıfının kaldırılarak bir defaya mahsus Genel İdari Hizmetler Sınıfı ya da Öğrenim durumuna göre kadrolarına atanması düşünülmekte midir?

Kamubiz.com ÖZEL / ANKARA

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ