POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI POLİS AMİRLERİ EĞİTİMİ MERKEZİ GİRİŞ VE EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİ -22 MAYIS 2024

POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI POLİS AMİRLERİ EĞİTİMİ MERKEZİ GİRİŞ VE EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİ -22 MAYIS 2024
İçişleri Bakanlığı, Polis Amirleri Eğitimi Merkezine alınacak öğrencilerin niteliği, giriş ve eğitim-öğretime ilişkin usul ve esasları düzenleyen POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI POLİS AMİRLERİ EĞİTİMİ MERKEZİ GİRİŞ VE EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazetede

İçişleri Bakanlığından:

POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI POLİS AMİRLERİ EĞİTİMİ

MERKEZİ GİRİŞ VE EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Polis Amirleri Eğitimi Merkezine alınacak öğrencilerin nitelikleri, giriş ve eğitim-öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Polis Amirleri Eğitimi Merkezine alınacak adaylarda aranacak nitelikleri, adayların başvuru ve seçme sınavları esaslarını, seçme ve değerlendirme komisyonlarının kuruluşunu, öğrencilerin kayıt işlemleri ile eğitim-öğretimlerini, sınavları ve değerlendirme esaslarını, başarı durumlarını, stajlarını, öğrencilere verilecek izinleri, mazeret durumlarını, öğrenciliğin sona ermesi, öğrencilikten çıkma, çıkarılma, mezuniyet ve diploma işlemlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 25/4/2001 tarihli ve 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun ek 1 inci maddesi ile 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun 55 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aday: Polis Amirleri Eğitimi Merkezine müracaat edenlerden henüz kesin kaydı yapılmamış olanları,

b) Akademi: Polis Akademisini,

c) Bakan: İçişleri Bakanını,

ç) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

d) Başkan: Polis Akademisi Başkanını,

e) Başkanlık: Polis Akademisi Başkanlığını,

f) Dönem: Eğitim-öğretim yarıyılını,

g) Eğitim-öğretim yılı: Eğitim-öğretim iki dönemini,

ğ) Eğitim sonu sınavı: 3/6/2015 tarihli ve 29375 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği kapsamında yapılan sınavı,

h) Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulu: Polis Akademisi Başkanlığı Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulunu,

ı) Emniyet mensubu adaylar: Meslekte fiilen iki yılını dolduran lisans mezunu polis memurlarını,

i) Emniyet Teşkilatı: Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatını,

j) Genel Müdür: Emniyet Genel Müdürünü,

k) Genel Müdürlük: Emniyet Genel Müdürlüğünü,

l) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması: İlgili mevzuata göre yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını,

m) İntibak eğitimi: Mesleki disiplinine uyum sağlamak için verilen eğitimi,

n) KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavını,

o) Müdür: Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürünü,

ö) Müdürlük: Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğünü,

p) OBS: Öğrenci Bilgi Sistemini,

r) Öğrenci: Polis Amirleri Eğitimi Merkezine kesin kaydı yapılan meslek mensubu, sivil kaynaklı ve yabancı uyruklu öğrencileri,

s) Öğretim Kurulu: Polis Amirleri Eğitimi Merkezi bünyesinde oluşturulan Öğretim Kurulunu,

ş) PAEM: Polis Amirleri Eğitimi Merkezini,

t) Rütbeli personel: Komiser yardımcısı, komiser, başkomiser, emniyet amiri, dördüncü sınıf emniyet müdürü, üçüncü sınıf emniyet müdürü, ikinci sınıf emniyet müdürü, birinci sınıf emniyet müdürü ve sınıf üstü emniyet müdürü rütbesindeki emniyet hizmetleri sınıfı personeli,

u) Sınav itiraz komisyonu: PAEM öğrencilerine yönelik olarak eğitim-öğretim dönemi içerisinde yapılan sınavların sonuçlarına ilişkin itirazları değerlendirmek üzere PAEM Müdürlüğünce oluşturulan komisyonu,

ü) Sivil kaynaklı adaylar: Örgün eğitim veren üniversitelerin ihtiyaç duyulan uzmanlık alanlarından Genel Müdürlükçe belirlenecek en az dört yıl süreli fakülte mezunlarından Kamu Personel Seçme Sınavında Bakanlıkça belirlenen taban puanı almış olanları,

v) Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları: Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (j) bentleri kapsamında olanların eş veya çocuklarını,

y) Yabancı uyruklu adaylar: İlgili devletlerle yapılan ikili anlaşmalara bağlı olarak Bakan onayı ile PAEM’e alınanları,

z) Yönetim Kurulu: Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Sınav Öncesi Hususlar

Öğrenci kaynakları

MADDE 5- (1) PAEM’in öğrenci kaynağı şunlardır:

a) Meslekte fiilen iki yılını dolduran lisans mezunu polis memurları.

b) Örgün eğitim veren üniversitelerin Genel Müdürlükçe belirlenen en az dört yıl süreli fakülte mezunları.

c) 3201 sayılı Kanunun geçici 29 uncu maddesi uyarınca başpolis memurları ile kıdemli başpolis memurları.

ç) İlgili devletlerle yapılacak ikili anlaşmalara bağlı olarak alınacak yabancı uyruklu öğrenciler.

Alınacak öğrenci sayısının belirlenmesi

MADDE 6- (1) PAEM’e alınacak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenci sayısı, her dönem Genel Müdürlük Personel Başkanlığı ile koordineli olarak Başkanın teklifi ve Genel Müdürün onayı ile belirlenir. Yabancı uyruklu öğrencilerin sayısı ise ikili anlaşmalar çerçevesinde Bakan tarafından belirlenir.

Duyuru, başvuru zamanı ve şekli

MADDE 7- (1) PAEM giriş sınavına ilişkin duyurular, Resmî Gazete ile Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesinde ve Başkanlığın resmî internet sitesinde ilan edilir. Başvuruların hangi tarihler arasında ve nereye yapılacağı ile başvuru tarihlerinin değiştirilmesi veya süresinin uzatılmasına ilişkin hususlar her dönem için Başkanlıkça belirlenir.

(2) Adayların ön başvuruları, elektronik ortam üzerinden alınır.

(3) Sivil kaynaklı adaylarda aranacak KPSS taban puanı ve puan türü Bakan onayıyla belirlenir. Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar, ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının sekiz katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır.

(4) Başvuruda bulunan adaylardan Başkanlıkça belirlenen miktarda sınav ücreti alınır. Ücretler Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına yatırılır. Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları ile gazi unvanı alan emniyet mensubu adaylardan sınav ücreti alınmaz.

(5) Yabancı uyruklu öğrenci alımına ilişkin duyurular Başkanlık tarafından ilgili ülke makamlarına gönderilen davetiye yazısı ile duyurulur.

Adaylarda aranılan şartlar

MADDE 8- (1) PAEM’e başvuru yapacak adaylardan;

a) Emniyet mensubu adaylarda;

1) En az dört yıllık lisans seviyesindeki bir yükseköğretim programından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2) Başvuru tarihinden itibaren meslekte fiilen iki yılını doldurmuş olmak,

3) Son iki performans değerlendirme puanı iyi veya çok iyi olmak,

4) Hakkında verilen kısa veya uzun süreli durdurma cezası ile ilgili olarak, ceza süresi devam ediyor olmamak,

5) Haklarında meslekten veya memuriyetten çıkarma cezasını gerektirecek suçlardan dolayı adli kovuşturma veya idari soruşturma yapılıyor olmamak,

şartları aranır.

b) Sivil kaynaklı adaylarda;

1) Türk vatandaşı olmak,

2) Örgün eğitim veren üniversitelerin Genel Müdürlükçe belirlenen en az dört yıl süreli fakültelerinden mezun olmak,

3) Bakanlıkça belirlenecek KPSS puan türünden taban puan veya üzerinde puan almış olmak,

4) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla erkek ve kadın adaylar için yirmi sekiz yaşından gün almamış olmak,

5) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

6) 3/1/2018 tarihli ve 30290 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

7) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun Genel Ahlaka Karşı Suçlar başlıklı yedinci bölümündeki suçları işlememiş olmak, bu suçlardan dolayı hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

8) Kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî soruşturma/kovuşturma veya idarî soruşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

9) 5237 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

10) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

11) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

12) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

13) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmış olmamak,

14) Terör örgütleri ile bu örgütlerin eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

15) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmamak,

16) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması, ilgili mevzuat hükümlerine göre olumlu olmak,

şartları aranır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıkları sonradan anlaşılanların, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları/öğrencilikleri sona erdirilir.

(3) Yabancı uyruklu adaylarda aranacak şartlar ilgili devletlerle yapılacak ikili anlaşmalara bağlı olarak Bakan onayı ile belirlenir.

Başvuruda istenen bilgi ve belgeler

MADDE 9- (1) Adaylar;

a) T.C. kimlik numarasını,

b) Adli sicil ve arşiv kaydı olmadığı beyanını,

c) Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme beyanını,

ç) Başvuru sırasında herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmadığına dair beyanını,

d) Emniyet Teşkilatı şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları olmaları halinde şehit veya vazife malulü beyanını,

içeren ve biyometrik fotoğrafın yer aldığı yazılı veya PAEM tarafından kabul edilen elektronik ortamda düzenlenen sınav başvuru formu ile başvuru yapar.

(2) Emniyet Teşkilatı dışında şehit veya vazife malullerinin eş veya çocuklarından başvuru yapacak adaylar, onaylı şehit veya malullük belgesini yazılı veya elektronik ortamda yaptığı başvurusuna ekler. Elektronik ortamda başvuru yapılmış ise bu adaylar sınav esnasında belgenin aslını ibraz eder.

(3) Aday tarafından verilen bilgilerin doğrulamasının yapılamaması veya ilave bilgilere ihtiyaç duyulması halinde başvuru sahibinden ayrıca bilgi veya belge talep edilebilir.

(4) Başvuru ile ilgili olarak istenen bilgi ve belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır.

(5) Yabancı uyruklu adaylardan istenecek belgeler Yönetim Kurulunca belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavla İlgili Hususlar

Sınav tarihi ve sınav yerlerinin belirlenmesi

MADDE 10- (1) PAEM giriş sınavlarının yapılacağı tarihler ve sınav yerleri Başkanlıkça belirlenir ve ilan edilir.

(2) Sınav merkezleri ve sınav tarihleri kesinleşip ilan edildikten sonra değiştirilemez. Adayların ilan edilen sınav tarihinde sınava girmeleri zorunludur. Adayların; hastalık, yaralanma gibi mücbir sebeplerle belirtilen tarihte sınava katılmamaları durumunda, Devlet hastanelerinden aldıkları raporu ibraz etmeleri halinde, sınav takvimi içerisindeki uygun görülen başka bir tarihte sınava alınabilirler. Ancak rapor bitiş tarihi aday ile ilgili açıklanmış olan müracaat kabul, ön sağlık kontrolü ve sınav aşamaları için ayrı ayrı ilan edilen takvim dışına denk gelmesi durumunda sınav tarihi değiştirilmez.

Sınav komisyonlarının oluşturulması

MADDE 11- (1) Mülakat sınav komisyonu başkan ve üyeleri Bakan onayıyla, diğer komisyonların başkan ve üyeleri Başkan tarafından aşağıdaki şekilde belirlenir:

a) Müracaat kabul komisyonu: Müracaat kabul işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla görevli olan komisyon, biri en az emniyet müdürü düzeyinde üç rütbeli personelden oluşur.

b) Ön sağlık kontrolü komisyonu: Adayların ön sağlık kontrolü işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla görevli olan komisyon, iki rütbeli personel ve bir doktordan oluşur.

c) Fiziki yeterlilik sınav komisyonu: Adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısını değerlendirme amacıyla görevli olan komisyon, üç rütbeli personel ile Başkanlıkta görevli veya Başkanlık dışından iki beden eğitimi öğretim elemanı/öğretmeni olmak üzere beş personelden oluşur.

ç) Mülakat sınav komisyonu: Bakanın, biri öğretim elemanı (sivil veya emniyet müdürü), biri psikolog veya rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunu olmak üzere görevlendireceği beş personelden oluşur. Bakan tarafından üyeler arasından biri başkan olarak görevlendirilir. İhtiyaca göre aynı usulle birden fazla mülakat sınav komisyonu kurulabilir.

d) Soru hazırlama komisyonu: Sınav sorularının hazırlanması amacıyla görevli olan komisyon, üç rütbeli personel ve yeterli sayıda öğretim elemanından oluşur.

e) Soru denetleme ve soru bankası oluşturma komisyonu: Hazırlanan sınav sorularını denetlemek ve soru bankası oluşturmak amacıyla görevli olan komisyon, üç rütbeli personel ve yeterli sayıda öğretim elemanından oluşur.

f) Yazılı sınav komisyonu: Yazılı sınavın gerçekleştirilmesi ve takibinin sağlanması amacıyla görevli olan komisyon, üç rütbeli personel ile iki öğretim elemanından oluşur.

g) Merkezi sınav komisyonu: Üç emniyet müdürü rütbesinde personel ile iki öğretim elemanından oluşur.

ğ) Sınav değerlendirme komisyonu: Sınavları değerlendirme amacıyla görevli olan komisyon, üç rütbeli personel ile iki öğretim elemanından oluşur.

h) Soru basım komisyonu: Sınav sorularının basımı amacıyla görevli olan komisyon, iki rütbeli personel ve bir öğretim elemanından oluşur.

(2) Oluşturulacak komisyonlarda görev alacak yardımcı personel sayısı, her komisyon için yirmiyi geçmeyecek şekilde Başkan tarafından belirlenir.

(3) Mülakat sınav komisyonu hariç, Başkanlıkça aday sayısı ve işlemlerin yoğunluğu dikkate alınarak her alanda birden fazla komisyon kurulabilir.

(4) Sınavların yapılması, hazırlanması, işleyişi, sınav sonuçlarının açıklanması işlemleri merkezi sınav komisyonu tarafından koordine edilir.

Müracaat usulü

MADDE 12- (1) Emniyet mensubu adaylar, belirlenen başvuru tarihleri içerisinde, bağlı bulundukları il emniyet müdürlükleri bünyesinde bulunan Eğitim Şube Müdürlüklerine, merkez teşkilatında ise PAEM’e başvururlar. Ücretsiz izinli olan veya geçici görevli bulunan personel, başvurularını asli kadrolarının bulunduğu birim amirliklerine yaparlar. 9 uncu maddeye uygun olarak birimlere yapılan müracaatlar Başkanlığa gönderilir. Başvuru evrakı, başvuru yapılan birimler tarafından bir yıl süreyle saklanır ve bu sürenin bitiminde imha edilir.

(2) Sivil kaynaklı adaylar, Başkanlıkça ilan edilen yer, zaman ve ortamda 9 uncu maddeye uygun şekilde müracaatlarını yaparlar.

(3) Eksik bilgi ve belgeyle veya posta yoluyla yapılan başvurular ile başvuru zamanı geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.

(4) Şahsen müracaatlar, müracaat kabul komisyonunca değerlendirilir ve aranılan şartları taşıdığı tespit edilenlerin müracaatı kabul edilir.

(5) Yabancı uyruklu adayların PAEM’e alımlarında, sadece ikili anlaşmalar çerçevesinde ilgili ülke makamları tarafından adaylar adına yapılan başvurular kabul edilir. Yabancı uyruklu adayların şahsen başvuruları kabul edilmez.

Ön sağlık kontrolü

MADDE 13- (1) Şahsen başvuru için çağrılan sivil kaynaklı adaylar PAEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. Ön sağlık kontrolü aşağıda belirtilen şekilde yapılır:

a) Ön sağlık kontrolü Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre yapılır.

b) Ön sağlık kontrolü komisyonu, sivil kaynaklı adaylar hakkında “Polis Amirleri Eğitimi Merkezi öğrenci adayı olur” veya “Polis Amirleri Eğitimi Merkezi öğrenci adayı olamaz” şeklinde karar verir. “Polis Amirleri Eğitimi Merkezi öğrenci adayı olamaz” kararı verilen adaylar hakkında gerekçe belirtilir.

c) Hakkında “Polis Amirleri Eğitimi Merkezi öğrenci adayı olamaz” kararı verilen adaylar, sınavın diğer aşamalarına geçemezler.

(2) Ön sağlık kontrolü komisyonu kararları kesindir.

Sınav aşamaları

MADDE 14- (1) Emniyet mensubu adaylara fiziki yeterlilik ve mülakat sınavından önce çoktan seçmeli yazılı test sınavı yapılır.

(2) Sivil kaynaklı adaylar için PAEM’e giriş sınavları, fiziki yeterlilik ve mülakat sınavı olmak üzere iki aşamalı yapılır.

Emniyet mensubu adaylar için yapılan yazılı sınav

MADDE 15- (1) Sınav sorularının hazırlanması, basımı, saklanması, dağıtımı, sınavlarla ilgili diğer iş ve işlemler Müdürlük tarafından yürütülür. Ancak yazılı sınav sorularının hazırlanması, basımı, saklanması ve yazılı sınavın yapılması işleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi veya Milli Eğitim Bakanlığına ya da Türkiye genelinde sınav yapabilecek üniversitelere de yaptırılabilir.

(2) Yazılı sınavın yaptırılmasına ilişkin işlemler bu Yönetmelik hükümleri ve genel hükümler çerçevesinde hazırlanacak bir protokol ile belirlenir.

(3) Yazılı sınava ait işlemlerde gizlilik dereceli evraka ilişkin usul uygulanır.

(4) Sınavın Başkanlıkça yapılması durumunda, yazılı sınav soruları Başkanlık tarafından oluşturulan soru hazırlama komisyonu tarafından hazırlanır. Hazırlanan sorular içerisinden soru denetleme ve soru bankası oluşturma komisyonu tarafından seçim yapılarak yazılı sınavda sorulacak sorular belirlenir. Belirlenen soruların basım işlemleri ve kitapçık haline getirilmesi soru basım komisyonu tarafından yapılır. Yazılı sınav, yazılı sınav komisyonu tarafından yapılır. Gerektiğinde Başkanlıkça yeteri kadar sınav gözlemcisi görevlendirilir.

(5) Sınavın düzenli bir şekilde yürütülmesinden yazılı sınav komisyonu sorumludur. Yazılı sınav komisyonu tarafından sınava girecek aday öğrencilerin sayısına uygun olarak gerekli düzenleme yapılır ve sınav işlemleri tamamlatılır.

(6) Sınav bitiminde, sınava girenlerin ve girmeyenlerin sayısı ve sınav akışını gösteren tutanaklar düzenlenerek sınav gözlemcileri ve komisyon üyelerince imzalanır.

Emniyet mensubu adaylar için yazılı sınavın niteliği

MADDE 16- (1) Yazılı sınav, test şeklinde yapılır. Sınavda adaylara beş şıklı, çoktan seçmeli, yüz soru sorulur.

(2) Yapılacak sınavda sorulacak soruların konuları ve oranları aşağıda belirtilmiştir:

a) Genel kültür ve analitik düşünme %30.

b) Polis meslek mevzuatı %10.

c) Ceza muhakemesi hukuku %10.

ç) Ceza hukuku %10.

d) Anayasa hukuku %10.

e) İdare hukuku %10.

f) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi %10.

g) İnsan hakları %10.

(3) Yazılı sınav soruları, sınavın başlama saatinde adayların önünde açılır. Yazılı sınavda bilgisayar sisteminde okunabilen özel kâğıtlar kullanılır.

(4) Yazılı sınavda kopya çekenler veya kopya çekme teşebbüsünde bulunanlar ya da yerine başka bir kimseyi sokanlar hakkında tutanak düzenlenerek sınavı geçersiz sayılır. Bu adaylar bir daha adaylığa başvuruda bulunamazlar. Ayrıca söz konusu adaylar hakkında adli ve idari soruşturma açılabilmesi için gerekli işlemler yapılır.

(5) Yazılı sınavda yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar.

Yazılı sınava itiraz ve başarı listesi

MADDE 17- (1) Yazılı sınavın Müdürlük tarafından yapılması halinde, sonuçların ilanını takip eden iki iş günü içerisinde bizzat aday tarafından başvuru merkezlerine veya doğrudan PAEM’e yazılı olarak itiraz edilebilir. Başvuru merkezlerine yapılan itirazlar bir iş günü içerisinde PAEM’e ulaştırılır. İtirazlar, itiraz süresi dolduktan sonra sınav değerlendirme komisyonu tarafından en geç dört iş günü içerisinde incelenir. Sonuçlar Başkanlık internet sayfasında duyurulur.

(2) Yazılı sınavın başka kurumlara yaptırılması halinde, itirazlar sınav takviminde belirtilen esaslara uygun olarak itiraz süresi içerisinde sınavı yapan kuruma yapılır ve sınavı yapan kurum tarafından değerlendirildikten sonra Başkanlık internet sayfasında duyurulmak üzere Başkanlığa bildirilir.

(3) Süresinde ulaşmayan itirazlar değerlendirmeye alınmaz.

(4) Sınav değerlendirmesi sırasında, yazılı sınav sorularından hatalı olduğu anlaşılanlar, sınava katılan tüm adaylar yönünden doğru cevaplanmış kabul edilir.

(5) Yazılı sınav sonucuna göre; belirlenen başarı puanını aşmak koşuluyla, en yüksek puandan başlamak üzere bu gruba ayrılan PAEM öğrenci kontenjan sayısının dört katı kadar aday başarılı sayılır. Puanların eşitliği halinde sınav konularına ilişkin 16 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirlenen sıralamaya göre doğru cevabı daha fazla olan aday başarılı sayılır. Eşitliğin yine bozulmaması halinde başarı listesinde son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da başarılı sayılır. Başarı listesi, Başkanlık internet sayfasında duyurulur.

Fiziki yeterlilik sınavı

MADDE 18- (1) Emniyet mensubu adaylardan yazılı sınavda başarılı olanlar ile sivil kaynaklı adaylardan ön sağlık kontrol komisyonu tarafından “Polis Amirleri Eğitimi Merkezi öğrenci adayı olur” kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.

(2) Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçmesini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar:

a) Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere oluşturulan parkurda uygulamalı olarak yapılır. Emniyet mensubu olan adayların erkek, kadın, gazi ve vazife malulü; sivil kaynaklı adayların ise erkek ve kadın olmak üzere sınavları ayrı ayrı değerlendirilir. Fiziki yeterlilik sınavına ilişkin kriterler ve açıklayıcı diğer hususlar, bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmayacak şekilde Başkanlıkça hazırlanan talimat ile belirlenir.

b) Başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan almak zorunludur. Fiziki yeterlilik sınavı sonuçları Başkanlıkça belirlenen yer ve zamanda ilan edilir ve bu sınavda başarılı olanlar, duyurulacak yer ve zamanda mülakat sınavına alınırlar.

(3) Fiziki yeterlilik sınav komisyonu kararları kesindir.

Mülakat sınavı

MADDE 19- (1) Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınavına tabi tutulurlar.

(2) Adayların psikolojik yeterliliği; duygusal dengesizlik, dışa dönüklük, uyumluluk, sorumluluk, açıklık ve adayın polislik mesleğine istekli olması kıstaslarına göre psikolog veya rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunu üye tarafından değerlendirilir ve bu değerlendirme mülakat sınav komisyonu ile paylaşılır. Adaylara, Başkanlıkça belirlenecek soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirme, adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavrama,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Mülakat sınav komisyonu üyelerinin verdiği puanların aritmetik ortalaması en az yetmiş puan olan adaylar başarılı olur.

(3) Mülakat sınav komisyonu; başarılı olan adaylar hakkında “Polis Amirleri Eğitimi Merkezi öğrenci adayı olur”, başarısız adaylar hakkında “Polis Amirleri Eğitim Merkezi öğrenci adayı olamaz” kararı verir. Puanlama ve karar işlenir.

(4) Mülakat sınav komisyonu kararları kesindir.

(5) Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Başkanlıkça ilan edilir. Kararın bir sureti adayın dosyasına konulur.

Sınav sonuç listesinin belirlenmesi ve ilanı

MADDE 20- (1) Adayların başarı sıralamasına esas PAEM giriş puanı;

a) Emniyet mensubu adaylar için; yazılı sınav puanının % 25’i, fiziki yeterlilik sınavı puanının % 25’i ve mülakat sınavı puanının %50’sinin toplamıdır. Adaylar arasından başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; yazılı sınavdan alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

b) Sivil kaynaklı adaylar için; KPSS puanının % 25’i, fiziki yeterlilik sınavı puanının % 25’i ve mülakat sınavı puanının % 50’sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS’den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

(2) Sınav sonuç listelerinin ve yedek adayların belirlenmesinde aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınır:

a) Sivil kaynaklı adaylar için PAEM giriş puanına göre erkek ve kadın adaylar için asıl, yedek ve başarısız olmak üzere ayrı ayrı sınav sonuç listesi düzenlenir. Asıl adayların %30’una tekabül eden sayıda yedek aday listesi, en yüksek puandan başlanarak belirlenir.

b) Emniyet mensubu adaylar için PAEM giriş puanına göre erkek ve kadın adaylar için asıl, yedek ve başarısız olmak üzere ayrı ayrı sınav sonuç listesi düzenlenir. Asıl adayların %30’una tekabül eden sayıda yedek aday listesi, en yüksek puandan başlanarak belirlenir.

(3) Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Başkanlık internet sayfasında ilan edilir.

(4) Sınav evrakı herhangi bir itiraz olmadığı sürece Müdürlükçe bir yıl süreyle, dava konusu olmuşsa kararın kesinleşme tarihine kadar ilgili birimde saklanır ve bu sürenin bitiminde tutanakla imha edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınav Sonrası Hususlar

Geçici kayıt

MADDE 21- (1) İntibak eğitimine alınan adayların geçici kayıtları intibak eğitiminin başlangıcından itibaren Müdürlükçe yapılır.

(2) Geçici kayıt sırasında, PAEM’e giremeyecekleri anlaşılan, başarı listesinin ilanını izleyen günden itibaren en geç üç iş günü içerisinde Müdürlüğe şahsen başvuruda bulunmayan veya intibak eğitiminden ayrılan ya da vefat eden adayların yerine, yedek adaylar sırası ile çağrılır. Çağrılan yedek aday, çağrı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içinde Müdürlüğe şahsen müracaat etmek zorundadır. 25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanununa göre silah altında bulunması nedeniyle müracaat edemediğini belgeleyenler hariç, bu fıkrada belirtilen süreler içinde müracaat etmeyen adaylar, mazeretleri ne olursa olsun haklarını kaybetmiş sayılırlar. Eğitim-öğretimin başladığı tarihten itibaren en geç üç iş günü geçtikten sonra kontenjan doldurulmamış olsa dahi yedek aday çağrılmaz.

(3) PAEM’e geçici kaydı yapılan öğrencilerin iaşe, ibate ve sağlık giderleri Başkanlıkça karşılanır.

(4) 7179 sayılı Kanuna göre silah altında bulunduğu için geçici kaydı yapılamayan adayların planlamaları, yazılı müracaatları halinde bir sonraki eğitim-öğretim yılına yapılır.

(5) PAEM giriş sınavını kazanan emniyet mensubu adaylar, halihazırda farklı bir görev/eğitimi de kazanması veya farklı bir görev/eğitimde bulunması halinde, bunlardan birini tercih eder. Tercihini bildirmeyen veya tercihte bulunmayan aday, PAEM eğitimi haricindeki görev veya eğitimi tercih etmiş sayılır. Bu fıkra kapsamındaki personelin dosyası Yönetim Kurulu Kararı ve Başkanın onayıyla işlemden kaldırılır.

(6) PAEM’e geçici kayıtları yapılan ve intibak eğitimini tamamlayanlara PAEM öğrenci kimlik kartı verilir. Kimlik kartlarının şekli, ebadı ve içeriği Başkan onayı ile belirlenir.

(7) Geçici kayıt süresince disiplin mevzuatına aykırı hareket eden sivil kaynaklı adayların idari soruşturmaları Polis Akademisi Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre, emniyet mensubu adayların idari soruşturmaları ise 31/1/2018 tarihli ve 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun hükümlerine göre yapılır.

İntibak eğitimi

MADDE 22- (1) PAEM’e geçici kaydı yapılan emniyet mensubu, sivil kaynaklı ve yabancı uyruklu adaylar en çok bir ay süre ile intibak eğitimine tabi tutulurlar. İntibak eğitimi başlangıcından itibaren sivil kaynaklı adaylara sağlık kurulu raporu aldırılır, güvenlik soruşturmaları ve arşiv araştırmaları yaptırılır. Aynı şekilde yabancı uyruklu adaylara da sağlık kurulu raporu aldırılır ve aldırılan bu raporlar incelenmek üzere Genel Müdürlük Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığına gönderilir. İlgili daire başkanlığı inceleme sonucuna göre raporunda eksiklik görülen adayların eksikliklerini tamamlatır, gerekirse öğrenciyi yeniden muayene edebilir veya ettirebilir, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre öğrenci olup olamayacağına ilişkin karar verir ve bu kararı gereği yapılmak üzere Başkanlığa bildirir.

(2) Sağlık kurulu raporu işlemleri ile güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemleri geçici kayıt tarihinden itibaren altmış gün içerisinde tamamlanmayan adayların planlamaları bir sonraki eğitim-öğretim yılına yapılır.

(3) Adaylar, intibak eğitiminin herhangi bir aşamasında Müdürlüğe yazılı başvuruları ile çıkma isteklerini bildirerek ayrılabilirler. Çıkan adayların geri dönme istekleri kabul edilmez.

(4) İntibak eğitimi döneminde çıkan veya çıkarılan adaylar, bu dönemde kendilerine yapılan masraflardan sorumlu tutulmazlar.

Kesin kayıt ve kabul

MADDE 23- (1) Geçici kaydı yapılan sivil kaynaklı adayların güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması tahkikatları, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Başkanlıkça tamamlattırılır. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz olan adaylar ile kendi isteği ile ayrılan ya da vefat eden adayların dosyaları Başkanın onayı ile işlemden kaldırılır.

(2) İntibak eğitimini tamamlayan sivil kaynaklı adaylardan, kesin kayıt için sağlık kurulu raporu ve noter tasdikli taahhütname ve kefalet senedi istenir. Sağlık kurulu raporu olumsuz olan ve on beş gün içinde taahhütname ve kefalet senedini getirmeyen sivil kaynaklı adayların dosyaları Başkanın onayı ile işlemden kaldırılır.

(3) İntibak eğitimini tamamlayan yabancı uyruklu öğrenci adaylarından, kesin kayıt için sağlık kurulu raporu istenir. Sağlık kurulu raporu olumsuz olan yabancı uyruklu öğrenci adaylarının dosyaları Başkanın onayı ile işlemden kaldırılır.

(4) Taahhütname ve kefalet senedi tutarı, her eğitim-öğretim yılı için Başkanlık tarafından belirlenir.

(5) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği gereği aldırılan giriş raporu “Öğrenci Olamaz” kararı ile sonuçlanmış olan adaylar PAEM’den ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde, bir defaya mahsus olmak üzere, Devlet hastanelerinden, Devlet eğitim araştırma hastanelerinden veya Devlet üniversite hastanelerinden kendileri tarafından alınacak ve ilişiklerinin kesilmesine neden olan sağlık sorunları açısından iyileştiklerini belirtir durum bildirir sağlık kurulu raporu ile Başkanlığa başvurmaları halinde, bu rapor incelenmek üzere Genel Müdürlük Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığına gönderilir. Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenmiş olan şartları sağladığı bildirilenler, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre giriş raporu aldırılmak üzere Başkanlıkça hastaneye sevk edilir. Yeniden aldırılan giriş raporunun Genel Müdürlük Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığınca, adayın o anki mevcut sağlık durumuna göre Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde incelenmesi sonucunda; hakkında “Öğrenci Olur” kararı verilenlerin, 8 inci maddede yer alan şartları taşıyor olmaları halinde PAEM’e planlamaları yapılır. Bu kişilerden 30 uncu maddede belirtilen devamsızlık süresini aşmamış olanlar, eğitim-öğretime kaldığı yerden devam eder. Öğrenimini tamamlayıp atanmaya hak kazanmış olanlar ise Genel Müdürlük Personel Başkanlığına bildirilir.

(6) İntibak eğitimini tamamlayan emniyet mensuplarının, akademik takvime göre eğitim-öğretimin başladığı tarih esas alınarak PAEM’e kesin kayıtları yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yabancı Uyruklu Öğrenciler

Yabancı uyruklu öğrencilerin PAEM’e alınmaları

MADDE 24- (1) İlgili devletlerle yapılacak ikili anlaşmalara bağlı olarak yabancı uyruklu öğrencilerin ücretli/ücretsiz PAEM’e alınmaları Bakan onayı ile olur. Bu öğrencilerin PAEM’e kabullerinde sağlık raporu istenir.

(2) Yabancı uyruklu öğrencilerin PAEM’e sınavsız veya sınavla alınmaları hususunda Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulu yetkilidir. Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulu, sınav yapılmasını gerekli gördüğü hallerde, yapılacak olan sınavın şeklini ve esaslarını belirler.

(3) Yabancı uyruklu öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilere uygulanan kurallara uymakla yükümlüdürler.

Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe hazırlık eğitimi

MADDE 25- (1) Yabancı uyruklu öğrencilerin PAEM’de eğitim-öğretime tabi tutulmaları için Yabancı Diller ve Türkçe Öğretimi Bölümü tarafından Türkçe dil yeterlik sınavı yapılır. Yeterlik sınavından altmış ve üzeri puan alanlar başarılı sayılarak PAEM’de eğitim-öğretime başlatılır, başarısız olanlar ise bir eğitim-öğretim yılı süreyle Türkçe hazırlık eğitimine tabi tutulurlar. Türkçe hazırlık eğitimini başarı ile tamamlayanlar PAEM’de eğitim-öğretime başlatılırlar.

(2) Türkçe hazırlık eğitimine alınan yabancı uyruklu öğrencilerin eğitim-öğretim yılı sonunda yapılacak olan Türkçe dil yeterliliği sınavında başarılı olmaları gerekir. Ancak bu sınavda başarılı olamayan hazırlık sınıfı öğrencilerine Başkanlık tarafından belirlenen süre kadar ek dil eğitimi verilir ve bu süre sonunda yapılan sınavlarda başarısız olanlar ile eğitim-öğretim yılı içerisinde yapılan sınavlarda Türkçe hazırlık eğitimlerini tamamlayamayacağı değerlendirilenlerin ilişikleri Başkanın onayıyla kesilerek durumu ilgili ülke makamlarına bildirilir.

(3) Türkçe hazırlık eğitimine alınan yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe eğitim-öğretimine ilişkin diğer hususlar Başkanlıkça çıkarılan Yönerge ile belirlenir.

ALTINCI BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Esasları

Hazırlık sınıfı

MADDE 26- (1) PAEM’in yabancı dil hazırlık eğitimi, bir yıl süreli zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfını kapsar.

(2) Eğitim-öğretim yılının başında yapılan yeterlik sınavından altmış ve üzeri puan alan öğrenciler hazırlık sınıfından muaf tutulurlar.

(3) PAEM’e öğrenci olarak kabul edilen adaylar yabancı dil hazırlık sınıfında öğrenime başlarlar. Hazırlık sınıfında başarılı olanlar ilk derece amirlik eğitimine devam ederler. Başarısız olanların ise PAEM’den ilişikleri kesilir.

(4) Yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim-öğretimine ilişkin diğer hususlar Başkanlıkça çıkarılan Yönerge ile belirlenir.

Eğitim-öğretim esasları

MADDE 27- (1) PAEM’de her seviyedeki eğitim-öğretim aşağıda belirtilen esaslara uyularak yürütülür:

a) Her türlü eğitim faaliyetlerinde ve ders dışı zamanlarda öğrencilere mesleki davranış alışkanlıkları kazandırmak esastır.

b) Eğitim-öğretim faaliyetleri; sınıflarda, laboratuvarlarda, eğitim merkezlerinde ve uygun görülen diğer alanlarda uygulamalı eğitim çalışmaları, inceleme gezileri, araştırma ve seminer yaptırmak suretiyle uygulanır.

c) Ders konularında yer almayan ve öğrencilerin öğrenmesinde faydalı görülen konularda konferans, seminer, sempozyum, panel ve diğer eğitim etkinlikleri düzenlenir.

Eğitim-öğretim dönemleri ve akademik takvim

MADDE 28- (1) PAEM’de uygulanacak akademik takvim Müdürün teklifi ve Başkanın onayı ile belirlenir.

(2) PAEM’de hangi derslerin okutulacağı, sayısı, süresi ve eğitim-öğretimle ilgili diğer hususlar her eğitim dönemi öncesinde toplanan Öğretim Kurulunca belirlenir ve Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulunun kararı doğrultusunda Başkanın onayı ile yürürlüğe girer. Derslerin belirlenmesinde mesleki ihtiyaç ve gelişmeler dikkate alınır.

(3) PAEM’de eğitim-öğretim her yıl ekim ayı içerisinde başlar, haziran ayında sona erer. Eğitim-öğretim dönemleri yarıyıl veya yıl esasına göre düzenlenir. Bir eğitim-öğretim yılı, sınav haftaları hariç 14’ü güz dönemi, 14’ü bahar dönemi olmak üzere 28 akademik ders haftasından oluşur. İki dönem arasında en az iki haftalık süre ile eğitim-öğretime ara verilir.

(4) PAEM’de okutulacak uygulamalı dersler blok olarak da işlenebilir.

(5) Öğrencinin ihtiyaçları doğrultusunda araştırma, inceleme gezileri, sportif ve kültürel çalışmalar, konferans, seminer ve diğer eğitici çalışmalar yapılabilir.

(6) Ders saatlerinden ayrı olarak, hafta sonu tatilleri de dahil olmak üzere boş zamanlarda, uygulamalı eğitim yapılabilir.

Eğitim-öğretime ara verme zamanları

MADDE 29- (1) Eğitim-öğretime yarıyıl izninden başka ulusal bayram ve genel tatil günlerinde de ara verilir. PAEM’de eğitim-öğretim yapılmasını önemli ölçüde etkileyecek olağanüstü durumlarda Müdürün teklifi ve Başkanın onayı ile eğitim-öğretime ara verilebilir. Bu şekilde ara verme, bir haftada üç ders gününü geçerse, ara verilen süre dönem sonuna eklenir. Bu durumda PAEM akademik takvimi yeniden düzenlenir.

Devam mecburiyeti

MADDE 30- (1) Eğitim-öğretim süresince öğrenciler PAEM’e yatılı olarak devam etmek zorundadırlar. Ancak emniyet mensubu öğrencilerin durumları Başkanlıkça ayrıca değerlendirilir.

(2) Öğrencilerin yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmeleri zorunludur.

(3) Mazeretsiz olarak, iki yarıyıl veya bir eğitim-öğretim yılında 20 ders gününden veya 112 ders saatinden fazla eğitim-öğretime katılmayanlar ile herhangi bir yarıyılda 10 ders gününden veya 56 ders saatinden fazla eğitim-öğretime katılmayanların ders başarı durumlarına bakılmaksızın Başkanın onayı ile PAEM’den ilişikleri kesilir.

(4) Müdürlükçe kabul edilebilir mazereti olan öğrenciler bir eğitim-öğretim döneminde yapılan tüm ders saatlerinin 1/3’ünü aşan sürede öğrenime devam imkânı bulamazsa, o döneme ait tüm sınav haklarını kaybederler. Bu durumdaki öğrenciler, bir sonraki eğitim-öğretim dönemine kadar izinli sayılarak yeni eğitim-öğretim döneminde eğitime başlatılırlar.

(5) Devamsızlık sürelerinin hesaplanmasında; yurt dışı ve yurt içi müsabakalarda görevlendirilmeleri, Emniyet Teşkilatını veya Akademiyi sosyal veya sportif alanlarda temsil ile görevlendirilmeleri, PAEM’e geçici kaydı yapılan adayların sağlık kurulu rapor işlemleri süresince meydana gelen devamsızlıkları ile PAEM içinde nöbet görevlendirilmeleri dikkate alınmaz.

(6) Devamsızlık sürelerinin hesaplanmasında, derslerin ulusal bayram ve genel tatil günlerine denk gelmesi, dersler esnasında sınav yapılması, öğretim elemanının derse gelememesi veya Müdürlük oluruyla derslerin işlenmediği durumlarda, dersler işlenmiş ve öğrenciler derse katılmış olarak kabul edilirler.

(7) Öğrencilerin devam durumu Başkanlık Öğrenci İşleri Şube Müdürlüğünce takip edilir.

(8) Emniyet mensubu öğrencilerden, eğitimin başlangıcında ya da devamında hamile olduğu anlaşılanların PAEM’den ilişikleri kesilerek, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan kanuni izin sürelerinin bitimini takip eden ilk eğitim-öğretim yılına planlamaları yapılır.

Öğrenci izinleri

MADDE 31- (1) Öğrencilere; ulusal bayram ve genel tatil, yarıyıl, yaz tatili, evci, günübirlik, hafta sonu, mazeret, yurt dışı ve hastalık izinleri verilir. Bu izinlere ilişkin esaslar şunlardır:

a) Ulusal bayram ve genel tatil izni: Cumartesi, pazar ve diğer resmî tatillerde gündüz verilen izindir. Görevli veya cezalı olanlar hariç bütün öğrenciler izinli sayılır. Evci izni olmayan öğrenciler Öğrenci İşleri Şube Müdürlüğünce belirlenen saatte PAEM’e dönerler.

b) Yarıyıl izni: Öğrenciye eğitim-öğretim dönemleri arasında en az iki haftalık süre ile verilen izindir.

c) Yaz tatili: İki eğitim-öğretim yılı arasında, uygulamalı kamp eğitimi ve uygulamalı mesleki eğitim haricindeki süreyi kapsar.

ç) Evci izni: Anne, baba, eş veya kardeşinin PAEM’in bulunduğu şehirde ikamet ettiği tespit edilenler ile anne-babası vefat etmiş ve evli olmayan öğrencilere, PAEM’in bulunduğu şehirde ikamet ettiğinin tespit edilmesi şartıyla ders yılı boyunca cuma günü ders bitiminden pazar günü akşam yoklamasına kadar, diğer resmî tatil günlerinde tatil günü başlayıp tatilin son günü akşam yoklamasına kadar PAEM’in bulunduğu büyükşehir belediye sınırları dahilinde gece yatısına kalmak üzere verilen izindir.

d) Günübirlik izin: Öğrenciye herhangi bir mazeretinden dolayı Öğrenci İşleri Şube Müdürlüğünce uygun görülen hallerde bütün veya yarım gün olarak verilen izindir. Ancak, bu izin toplamı akademik yıl içerisinde on ders gününü geçemez.

e) Mazeret izni: Öğrencilerin mazeretlerinden dolayı, geçerli belgeye veya inandırıcı bilgiye dayanarak Öğrenci İşleri Şube Müdürlüğünce en fazla on güne kadar verilen izindir.

f) Hastalık izni: Öğrencilere, hastalıklarından dolayı doktor raporuna istinaden rapor süresi kadar verilen izindir. Bu iznin Akademi dışında geçirilebilmesi ve hastalık iznine çevrilebilmesi iş ve işlemleri Öğrenci İşleri Şube Müdürlüğünce yerine getirilir.

g) Yurt dışı izni: Eğitim-öğretim yılı içinde ve dışında öğrencilere mazeretlerinden dolayı Başkanın onayı ile ülke dışında geçirilmesi için verilen izindir. Yurt dışı iznine ek olarak verilen gidiş-dönüş yol izni süresi, yurt dışı izni kapsamı dışında değerlendirilir.

ğ) Hafta sonu izni: Evci izni olmayan öğrencilere, mazeretlerinden dolayı uygun görülen hallerde, cuma günü ders bitiminden pazar akşam yoklamasına kadar Öğrenci İşleri Şube Müdürlüğünce verilen izindir. Öğrencilerin bu izni kullanabilmesi için, büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde evci izninde belirtilen yakınlarından birinin yanında kalacağını belgelendirmesi zorunludur.

(2) İzinli çıkacak öğrenciye iznin türü ve süresini gösteren bir izin belgesi verilir.

(3) İzinli çıkacak öğrencilerin kılık-kıyafetleri kontrol edilir ve kusuru görülenlere kusur giderildikten sonra izin verilir.

Sosyal faaliyetler

MADDE 32- (1) Öğrencilerin bilgi, görgü ve kültürlerinin arttırılması amacıyla PAEM’in bulunduğu il sınırları içerisinde Öğrenci İşleri Şube Müdürlüğünden sorumlu Başkan Yardımcısından, il veya ülke sınırları dışında Başkanlıktan izin alınmak suretiyle eğitim ve kültürel amaçlı gezi, konser, seminer, konferans, panel, çalıştay, spor müsabakası ve benzeri faaliyetler düzenlenebilir.

Danışman görevlendirilmesi

MADDE 33- (1) Öğrencilere, eğitim-öğretim konularında karşılaştıkları güçlüklerin çözümüne yardımcı olmak üzere eğitim-öğretim yılı başında, Yönetim Kurulunca öğretim elemanları ve emniyet hizmetleri sınıfı rütbeli personeli arasından danışmanlar görevlendirilebilir.

Sınav esasları

MADDE 34- (1) Eğitimin ölçme ve değerlendirilmesi için yapılacak sınavlar; ara sınav, final sınavı, bütünleme sınavı, ek sınav ve mazeret sınavlarından oluşur. Her ders için, her eğitim-öğretim yılında iki ara ve bir final sınavı yapılır.

(2) Sınavlar; yazılı, test, uygulamalı, sözlü, ödev veya proje şeklinde yapılabilir. Sınav tarihleri ve sınav yerleri sınavdan en az bir hafta önce öğrencilere duyurulur. Her bir ara sınav notunun % 30’u ve final sınavı notunun % 40'ının toplamı ile başarı notu elde edilir. Final sınavı notu ve başarı notunun en az altmış olması gerekir. Bu şartı sağlayamayanlar bütünleme sınavına ve gerektiğinde ek sınava tabi tutulur. Öğrenci bütünleme sınavından finalde almak zorunda olduğu notu almak zorundadır. Bütünleme sınavlarında en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere ek sınav hakkı verilir. Ek sınavdan başarılı olabilmek için her bir dersten en az altmış almak zorunludur. Ara sınav ve final sınavında alınan notlar dikkate alınmaksızın ek sınavda alınan not, başarı notu sayılır. Bu şartları sağlayamayan öğrenciler başarısız sayılır ve PAEM’den ilişiği kesilir.

(3) Sınavların hangi tarihlerde yapılacağı akademik takvimde belirtilir. Sınavlar haftanın her günü yapılabilir, ancak 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda belirtilen ulusal bayram ve genel tatil günlerinde sınav yapılmaz. Bir günde en çok iki dersin sınavı planlanır. Sınav programları ve yerleri Müdürlükçe tespit edilir ve duyurulur. Bu duyurular öğrenci ve öğretim elemanları için tebliğ niteliği taşır. Sınavlarda, Akademide görevli tüm öğretim elemanları ve emniyet hizmetleri sınıfı rütbeli personeli arasından yeteri kadar gözlemci Başkanın onayı ile görevlendirilir.

(4) Öğretim elemanının sağlık, görevlendirme veya tayin gibi nedenlerden dolayı dersin sınavını yapamaması halinde, sınav ve sonuçlarını değerlendirme işlemleri Müdür tarafından görevlendirilecek aynı veya benzer dersi okutan öğretim elemanına yaptırılır.

(5) Sınavlarda, sınav gözlemcisi tarafından kopya çektiği, verdiği veya kopyaya teşebbüs ettiği tespit edilenler ile sınav kâğıtlarının incelenmesi sırasında kopya çektiği veya verdiği öğretim elemanlarının tespiti ile anlaşılanlar hakkında disiplin soruşturması açılır. Soruşturma sonunda, kopya çektiğine, verdiğine veya kopyaya teşebbüs ettiğine karar verilen öğrenciler o sınavdan sıfır puan almış sayılır ve haklarında ayrıca disiplin mevzuatı hükümleri uygulanır. Kopya fiillerine karışmadığı anlaşılan öğrencilere bir sınav hakkı daha tanınır.

(6) Sınavlar, yüz tam not üzerinden değerlendirilir. Kesirli notlar en yakın tam nota yuvarlanır.

(7) Sınav sonuçları Müdürlüğe teslim edilir. Notlar akademik takvimde belirtilen tarihte toplu olarak ilan edilir.

(8) Sınavlarda görevlendirilen personelin mazereti olması durumlarında, gözlemcilik görev değişikliği Başkanın onayı ile gerçekleştirilir.

(9) Sınav cevap kağıtları Müdürlük tarafından bir yıl süre ile saklanır.

Mazeret sınavları

MADDE 35- (1) 657 sayılı Kanun ile bu Yönetmelikte belirtilen ve kabul edilen bir mazereti sebebiyle ara sınav, final sınavı, bütünleme sınavı ve ek sınava giremeyen öğrenciler akademik takvimde belirtilen mazeret sınavı haftasında her ders için bir kez mazeret sınavına alınırlar.

Sınav sonuçlarının ilanı

MADDE 36- (1) Öğretim elemanları sınav sonuçlarını, sınav takviminin bitiminden itibaren yedi iş günü içerisinde internet üzerinden OBS’ye kaydetmek ve sınav evrakını aynı süre içerisinde tutanakla Müdürlüğe teslim etmek zorundadır. Sınav sonuçları, akademik takvime uygun olarak ilan edilir. Dönem içerisinde yapılan sınav sonuçları, öğrenci tarafından herhangi bir tebligata gerek kalmaksızın takip edilmek zorundadır.

(2) Sınav evrakının zamanında tesliminden ilgili dersin öğretim elemanı sorumludur.

(3) Sınav kâğıtları, sınav döneminin bitiminden itibaren bir yıl süreyle, dava konusu olmuşsa kararın kesinleşmesine kadar ilgili birimde saklanır ve bu sürenin bitiminde tutanakla imha edilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 37- (1) Öğrenciler sınav sonuçlarına, sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç iki iş günü içinde OBS üzerinden itiraz edebilir.

(2) İtiraz üzerine sınav materyali, üç iş günü içerisinde sınav itiraz komisyonu tarafından incelenerek karara bağlanır ve bu karar OBS üzerinden öğrenciye tebliğ edilmiş sayılır.

(3) İncelenen sınav materyaline ilişkin tekrar itiraz edilemez.

Uygulamalı eğitim kampı

MADDE 38- (1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilere; dönem içerisindeki uygulama eksiklerini gidermek, mesleki disiplin kazandırmak, arkadaş ve meslek sevgisi kazandırmak, verilen kurumsal eğitimi uygulamaya çevirmek, irade, zor şartlara uyum sağlama, soğukkanlılık, fiziki kondisyon, moral, mesleki bilgi ve yüzme becerilerinin artırılması için en az bir kez uygulamalı eğitim kampı yaptırılır.

(2) Yabancı uyruklu öğrencilerin kampa katılmaları, ilgili ülke makamlarının resmî yollardan yapacakları talepleri doğrultusunda olur. Bu öğrenciler kampa katılmaları durumunda, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilere uygulanan kurallara uymak, tabi tutuldukları sınavlara girmek ve başarılı olmakla yükümlüdürler.

(3) Uygulamalı kamp eğitimini başarıyla tamamlayamayan öğrenciye bir defaya mahsus ek kamp hakkı tanınır. Yaptırılan ek kamp eğitiminden de başarısız olan öğrenci yetersiz kabul edilerek PAEM’den ilişiği kesilir.

(4) Uygulamalı eğitim kampının süresi, kamp yeri, kampta verilecek dersler, yeterlilik şartları ve kampa ilişkin diğer hususlar, Polis Akademisi Başkanlığı Uygulamalı Eğitim Kampı Yönetmeliğine göre belirlenir.

Uygulamalı mesleki eğitim

MADDE 39- (1) PAEM’de eğitimine devam eden sivil kaynaklı öğrencilere, görmüş oldukları eğitimlerin uygulamaları ve yapılan işlemleri öğrenmelerini ve amirlik vasıflarını kazanmalarını sağlamak maksadıyla Başkanın teklifi ile Genel Müdürün onaylayacağı illerdeki uygun görülen birimlerde ve zamanda, Polis Akademisi Başkanlığı Uygulamalı Mesleki Eğitim Yönetmeliği çerçevesinde uygulamalı mesleki eğitim yaptırılır.

Mesleki eğitim sertifikası

MADDE 40- (1) PAEM’i başarı ile bitiren emniyet mensubu ve yabancı uyruklu öğrenciler ile eğitim sonu sınavında başarılı olan sivil kaynaklı öğrencilere Müdür ve Başkan tarafından imzalanan ilk derece amirlik sertifikası verilir.

(2) Öğrencilere eğitim-öğretim dönemi içinde ve mezuniyette not dökümü bir defa ücretsiz olarak verilir. Daha sonraki talepler, Akademi Yönetim Kurulu tarafından tespit edilen ücret karşılığında yerine getirilir.

Eğitim başarı puanı ve mezuniyet sıralamasının hesaplanması

MADDE 41- (1) Ders başarı notları toplamının ders sayısına bölümü ile eğitim başarı puanı elde edilir.

(2) Mezuniyet sıralaması, eğitim başarı puanı ile disiplin notlarının değerlendirilmesiyle oluşturulan sıralamadır. Emniyet mensubu ve sivil kaynaklı öğrencilerin mezuniyet sıralaması, eğitim başarı puanının % 70’i ile disiplin notunun % 30’unun toplamının en yüksek puandan itibaren sıralanmasıyla belirlenir. Sıralamanın oluşturulmasında puanların eşitliği halinde ise, sırasıyla disiplin notu ve Başkanlık tarafından tespit ve ilan edilen derslerin sırasına göre bu derslerdeki başarı notlarının yüksekliği esas alınır.

(3) Bütünleme sınavı sonucunda eğitim-öğretimini tamamlayan öğrenciler kendi aralarında mezuniyet sıralamasına tabi olur.

(4) Emniyet mensubu ve sivil kaynaklı öğrencilerin atamaya esas mezuniyet sıralaması, birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen hususlara göre yapılır.

(5) Yabancı uyruklu öğrencilerin başarı sıralaması Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerden ayrı olarak kendi aralarında oluşturulur.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

PAEM’den çıkma ve çıkarılma

MADDE 42- (1) Öğrenciler, eğitim-öğretimin herhangi bir aşamasında, tazminat ödemek şartıyla, ayrılma isteklerini yazılı olarak bildirmek suretiyle PAEM’den ayrılabilirler.

(2) İlgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla öğrencilerden;

a) Öğrenimlerini bu Yönetmelikte belirlenen süre içerisinde tamamlayamayanların,

b) Sağlık kurullarınca verilecek raporlara dayalı olarak PAEM’de öğrenime devam imkânı kalmadığı Genel Müdürlük Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığınca belirlenmiş olanların,

c) 657 sayılı Kanuna göre memur olma niteliğini kaybedenlerin,

ç) PAEM’e giriş ile ilgili nitelikleri taşımadıkları öğrenimleri sırasında anlaşılanların,

Yönetim Kurulu kararı, Müdürün teklifi ve Başkanın onayı ile PAEM’den ilişikleri kesilir.

(3) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri gereğince çıkarılanlar hariç, PAEM’den çıkan veya çıkarılan diğer öğrenciler bir daha PAEM’e alınmazlar. PAEM’den çıkma hallerinde bu durum, çıkma talebinde bulunan kişilere yazılı olarak hatırlatılır. Müdürlükçe kendilerine yazılı olarak tebliğ edildiği andan itibaren öğrenciler PAEM’den çıkmış sayılır. Bu öğrencilerin dosyaları Başkanın onayı ile işlemden kaldırılır.

(4) PAEM’den çıkan veya çıkarılan öğrencilerin PAEM’den ilişiklerinin kesilmesi, disiplin soruşturması açılmasına engel değildir.

(5) PAEM öğrencilerinden herhangi bir nedenle vefat edenlerin dosyaları Başkanın onayı ile işlemden kaldırılır.

Eğitim sonu sınavı

MADDE 43- (1) Sivil kaynaklı öğrencilerin komiser yardımcısı olarak Genel Müdürlük kadrolarına atanabilmeleri için öğrenim süresini başarı ile tamamlamaları ve eğitim sonu sınavında başarılı olmaları şarttır.

Tereddütlerin giderilmesi

MADDE 44- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğacak tereddütleri gidermeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 45- (1) 16/7/2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 46- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 47- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.