Cumhurbaşkanlığı, nihayet memur atama sayılarını açıkladı

Cumhurbaşkanlığı, nihayet memur atama sayılarını açıkladı
Cumhurbaşkanlığı, 2024 yılı için serbest memur atama sayıları ile istisna atamaları belirleyerek kamu kurumlarına duyurdu!

T.C.

CUMHURBAŞKANLIĞI

KARAR/2024-117

Kamu idare, kurum ve kuruluşlarının memur ve öğretim elemanı kadrolarına 2024 yılı içinde açıktan veya diğer kurum ve kuruluşlardan nakil suretiyle yapabilecekleri atama sayısı, bu sayı sınırlamasına tabi tutulmayacak atamalar ile uygulamaya ilişkin diğer hususlara dair ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

02 Mayıs 2024

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

02/0572024 TARİHLİ VE 2024/Ali SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

MADDE 1- (1) 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesi uyarınca;
a) Anılan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamına giren kamu idare, kurum ve kuruluşlarının 2024 yılı için memur kadrolarına açıktan veya nakil suretiyle yapabilecekleri atama sayıları ekli (1) sayılı listede gösterilmiş,
b) Yükseköğretim kurumlarının 2024 yılı için öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına açıktan veya nakil suretiyle yapabilecekleri atama sayıları ekli (2) sayılı listede gösterilmiş,
c) Yükseköğretim kurumlarının 2024 yılı için öğretim üyesi kadrolarına açıktan veya nakil suretiyle yapabilecekleri atama sayısı 6.000 olarak belirlenmiştir. Bu atama sayısının dağılımı Yükseköğretim Kurulunca yapılır.

MADDE 2- (1) 1 inci maddedeki atama sayısı sınırlarına;
a) Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği uyarınca asistan kadrolarına yapılacak atamalar,
b) 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 1 inci ve ek 6 ncı maddeleri uyarınca yapılacak atamalar,
c) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesine göre yapılacak engelli personel atamaları,
ç) 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesi ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesi ve geçici 15 inci maddesi uyarınca yapılacak atamalar,
d) Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden; döner sermaye teşkilatında bulunan kadrolar hariç olmak üzere bakanlık ile bağlı kuruluşlarının veya aynı bakanlığa bağlı kuruluşların kendi aralarında yapacakları nakiller,
e) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi uyarınca yapılacak nakiller,
f) Yargı kararlarının yerine getirilmesi amacıyla yapılacak atamalar,
g) Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği, Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği ve Veteriner Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği uyarınca araştırma görevlisi kadrolarına yapılacak atamalar,
ğ) 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun uyarınca yurt dışına eğitim amacıyla gönderilenlerden yapılacak atamalar,
h) 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kadrolara, yurt dışı teşkilatı adına ihdas edilmiş kadrolara, ilgili mevzuatı uyarınca atama işleminin gerçekleşmesiyle birlikte ihdas olmuş sayılan kadrolara, bakan müşaviri ünvanlı kadrolara yapılacak atamalar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 37 nci maddesi uyarınca yapılacak atamalar,
ı) 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 34 üncü maddesi, 4/2/1983 tarihli ve 2797 sayılı Yargıtay
Kanununun ek 1 inci maddesi, 11/12/2010 tarihli ve 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kanununun 13 üncü maddesinin beşinci fıkrası, 6/1/1982 tarihli ve 2575 sayılı Danıştay Kanununun 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası, 30/11/2017 tarihli ve 7062 sayılı Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin altıncı fıkrası ve 34 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Adalet Bakanlığına nakil suretiyle yapılacak atamalar,
i) Milli Savunma Üniversitesi, Polis Akademisi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalar,
j) 31/7/1970 tarihli ve 1325 sayılı Askeri Okullar, Askeri Öğrenciler, Askeri Fabrikalar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun ek 10 uncu maddesi, 1/11/1983 tarihli ve 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununun 19 uncu maddesi ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca yapılacak atamalar,
k) Sağlık Bakanlığının sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına ait kadrolarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesi kapsamında yapılacak atamalar,
tabi değildir.
(2) Yükseköğretim kurumlarının öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına, 2023 yılında emeklilik, ölüm, istifa, nakil, eğitimin tamamlanması veya başarısızlık sonucu kurulularından ayrılan araştırma görevlisi sayısı kadar açıktan veya nakil suretiyle yapılacak atamalar 1 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen atama sayısı sınırına tabi değildir.
(3) 1 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen atama sayısı sınırına;
a) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 35 inci maddesi uyarınca doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlayanlardan mezuniyet tarihinden itibaren bir yıl içinde adına eğitim gördükleri yükseköğretim kurumunun doktor öğretim üyesi kadrosuna yapılacak atamalar,
b) Öğretim elemanları arasından kadrosunun bulunduğu yükseköğretim kurumunun doktor öğretim üyesi, doçent ve profesör kadrolarına yapılacak atamalar,
c) Sağlık Bakanlığı ile Sağlık Bilimleri Üniversitesinin birlikte kullanım protokolü imzaladığı eğitim ve araştırma hastanelerinde görev yapan personelden Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinin profesör, doçent ile 1/1/2024 tarihindeki profesör ve doçent ünvanlı dolu kadro sayısının binde yirmi beşini geçmemek üzere doktor öğretim üyesi ünvanlı kadrolarına yapılacak atamalar,
tabi değildir.
(4) Bu Karara ekli (2) sayılı listede gösterilen atama sayılarına ilave olarak (500) atama sayısının yükseköğretim kurumlan nezdinde dağılımını yapmaya Yükseköğretim Kurulu yetkilidir. Bu ilave atama sayısının (400) adedinin dağılımı öncelikli alanlarda araştırma görevlisi kadrosunda lisansüstü eğitim yaptırılması amacıyla kullanılmak üzere yapılır.
(5) Kamu idare, kurum ve kuruluşlarının döner sermaye teşkilatlarından merkez ve taşra teşkilatlarına yapılacak atamalar atama sayısı sınırlamalarına tabidir.

MADDE 3- (1) 2023 yılında verilmiş bulunan açıktan ve naklen atama izinleri dâhilinde 31/12/2023 tarihi itibarıyla;
a) Naklen atama işlemlerinde, muvafakat talebi söz konusu personelin görev yaptığı kurum veya kuruluşa gönderilmiş bulunan,
b) Açıktan yapılacak atamalarda sınav ilanı yapılan,
c) Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre yerleştirme yapılması Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından talep edilen,
ve 2023 yılında sonuçlandırılmayan atama işlemleri, 2023 yılında verilmiş bulunan atama izinlerinden kullanılması kaydıyla 2024 yılında tamamlanabilecektir.
(2) 2018/7 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi uyarınca 2023 yılında; sınav izni talep edilmiş olmasına rağmen izin süreci sonuçlanmamış ya da izin süreci sonuçlanmış olduğu halde sınav ilanına çıkılamamış olması nedeniyle yapılamayan atamalar, 2023 yılında verilmiş bulunan atama izinlerinden kullanılması kaydıyla 2024 yılında tamamlanabilecektir.
(3) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemleri sebebiyle 31/12/2023 tarihi itibarıyla tamamlanamamış atama işlemleri, işlemin ait olduğu yıl atama izninden kullanılması kaydıyla 2024 yılında tamamlanabilecektir.
(4) Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte belirtilen usûl ve esaslar çerçevesinde personel alımına öncelik verilmesi ve genç işgücünün kamu yönetimine kazandırılması amacıyla; verilen atama izin sayısının en fazla yüzde 2’si, daire başkanı ve daha üst yönetici kadroları ile kariyer meslek kadrolarına yapılacak atamalar hariç olmak üzere 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi uyarınca yapılacak atamalar için kullanılabilecektir. Atama izin sayıları 50 adedin altında kalan kurumlarda ise bu sayı 1 adet olarak uygulanacaktır.

MADDE 4- (1) Bu Karar 1/1/2024 tarihinden geçerli olmak üzere Karar tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- (1) Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
1 Yorum