Çevre Sağlıkçılar Yıpranmada Unutuldu

Çevre Sağlıkçılar Yıpranmada Unutuldu
03/08/2018 tarih ve 30498 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 26/7/2018 tarih ve 7146 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tabloya (20) sıra numarası ile eklenen bent uyarınca sağlık çalışanlarının fiili hizmet süresi zammından yararlandırılmalarına ilişkin hüküm gereğince, maddenin yayımı tarihi olan 03/08/2018 tarihinden geçerli olmak üzere insan sağlığına ilişkin işlerde 11/4/1928

Fiili hizmet süresi zammından yararlandırılacak olanların unvanları Sağlık Bakanlığından alınan ve ekli listede yer alan tablo ile belirlenmiştir. Belirlenen bu unvanlara göre insan sağlığına ilişkin işlerde fiilen koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde çalışanlar fiili hizmet süresi zammından yararlandırılacaktır. Ancak, sağlık meslek mensubu sayılmakla birlikte fiilen koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde çalışmayanlar ile yine sağlık meslek mensubu sayılmakla birlikte işin sevk ve idaresinden sorumlu olarak görev yapanlar bu şekilde geçen çalışmaları için fiili hizmet süresi zammı uygulamasından yararlandırılmayacaklardır. denmektedir.

T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden SGK dan gelen yazı uyarınca Sağlık Personeline uygulanacak Fiili Hizmet Süresi Zammı konusundaki bir resmi yazı yazılmış ve bu yazı gereğince görev yapan personelin isim listeleri istenmiştir. Gönderilen ek listede ise Fiili Hizmet Süresi Zammından yararlanacaklar belirtilmiş olmasına rağmen birçok meslek grubu yazılmamıştır. Konuyu değerlendirdiğimizde listenin eksik olmasında 2014 yılında değişen Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş Ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelikte ya da SGK’ya gönderilen listeye değişiklik yapılmalıdır.

Ayrıca Devlet Memurları Kanununun 36 Maddesi III.fıkrası SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFINI şöyle listeler.
Bu sınıf, sağlık hizmetlerinde (Hayvan sağlığı dahil) mesleki eğitim görerek yetişmiş olan tabip, diş tabibi, eczacı, veteriner hekim gibi memurlar ile bu hizmet sahasında çalışan yüksek öğrenim görmüş fizikoterapist, tıp teknoloğu, ebe, hemşire, sağlık memuru, sosyal hizmetler mütehassısı, biyolog, psikolog, diyetçi, sağlık mühendisi, sağlık fizikçisi, sağlık idarecisi ile ebe ve hemşire, hemşire yardımcısı, (Fizik tedavi, laboratuvar, eczacı, diş anestezi, röntgen teknisyenleri ve yardımcıları, çevre sağlığı ve toplum sağlığı teknisyeni dahil) sağlık savaş memuru, hayvan sağlık memuru ve benzeri sağlık personelini kapsar. denmekte olup görüldüğü gibi Çünkü Çevre Sağlığı Teknisyeni/Teknikeri sağlık personelidir.

Ayrıca Çevre sağlığı teknisyeni/teknikeri görev tanımında
a) Bulaşıcı hastalıklar mücadelesinde görev alır.
b) Tıbbi ve diğer atıkların yönetiminde ve denetiminde görev alır.
c) İyonize olmayan radyasyon ile ilgili konularda kontrol ve denetimlerde görev alır.
ç) İş Sağlığı ve güvenliği denetiminde görev alır.
d) Hava kirliliği ölçümü yapar, hava kirleticilerine karşı gerekli önlemleri alır.
e) Gürültü kirliliği ölçümleri yapar, gürültü kirliliğine karşı gerekli önlemleri alır.
f) Su güvenliği ile ilgili iş ve işlemlerde görev alır. denmiş olup
sözkonusu iş ve işlemlerin yansıra bulundukları kurumlarda personel eksikliğinden oluşan koruyucu sağlık ve diğer görevleri ( tütün ve uçucu madde denetimi, biyosidal madde denetimi, okul ve yurt sağlığı denetimi, vb.) üstlenmektedirler.

Sözkonusu olayda fiili olarak sahada çalışan meslektaşlarımızın söz konusu zamdan faydalanması gerekmektedir. Bu konuda Çevre Sağlıkçılar Yıpranmada Unutulmuştur.

Konunun bir an önce çözülmesi yönünde Sağlık Bakanlığının harekete geçmesi ve aksaklığın giderilmesini Platform olarak istiyoruz.

Meslektaşlarımızdan arzumuz ise gerek Bakanlık gerek se sendikasal yönden bu haklı talebin iletilmesi ve sonuç için baskı yapılmasıdır.

İŞTE YIPRANMA ALACAK SAĞLIK ÜNVANLARI

SAĞLIK MESLEK MENSUBU SAYILAN VE FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINDAN YARARLANDIRILACAKLARA İLİŞKİN UNVAN LİSTESİ
Sıra No    Unvan    İlgili Kanun    İlgili Madde
1    Tabip    1219 Sayılı Tababet Ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun    1
2    Diş Tabibi    1219 Sayılı Tababet Ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun    29
3    Eczacı    6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun    1
4    Ebeler    1219 Sayılı Tababet Ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun    47
5    Hastabakıcı Hemşireler    1219 Sayılı Tababet Ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun    63
5    Hemşire    6283 sayılı Hemşirelik Kanunu    1
5    Hemşire    1219 Sayılı Tababet Ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun    GM 11
6    Sağlık Memuru (Toplum Sağlığı Teknisyeni)    6283 sayılı Hemşirelik Kanunu    GM 2
7    Klinik Psikolog    1219 Sayılı Tababet Ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun    13
8    Psikolog (Tıbbi Uygulama Yetkisi olan Sertifikalı)    1219 Sayılı Tababet Ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun    GM 7
9    Fizyoterapist    1219 Sayılı Tababet Ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun    13
10    Odyolog    1219 Sayılı Tababet Ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun    13
11    Diyetisyen    1219 Sayılı Tababet Ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun    13
12    Dil ve konuşma terapisti    1219 Sayılı Tababet Ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun    13
13    Podolog    1219 Sayılı Tababet Ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun    13
14    Sağlık fizikçisi    1219 Sayılı Tababet Ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun    13
15    Anestezi teknisyeni    1219 Sayılı Tababet Ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun    13
16    Anestezi teknikeri    1219 Sayılı Tababet Ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun    13
17    Tıbbi laboratuvar ve patoloji teknikeri    1219 Sayılı Tababet Ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun    13
18    Tıbbi laboratuvar teknisyeni    1219 Sayılı Tababet Ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun    13
19    Tıbbi görüntüleme teknisyeni    1219 Sayılı Tababet Ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun    13
20    Tıbbi görüntüleme teknikeri    1219 Sayılı Tababet Ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun    13
21    Ağız ve diş sağlığı teknikeri    1219 Sayılı Tababet Ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun    13
22    Diş protez teknikeri    1219 Sayılı Tababet Ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun    13    
23    Diş protez teknisyeni    1219 Sayılı Tababet Ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun    GM 1    
23    Diş protez teknisyeni    1219 Sayılı Tababet Ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun    GM 2    
23    Diş protez teknisyeni    1219 Sayılı Tababet Ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun    GM 3    
23    Diş protez teknisyeni    1219 Sayılı Tababet Ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun    GM 4    
23    Diş protez teknisyeni    1219 Sayılı Tababet Ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun    GM 5    
23    Diş protez teknisyeni    1219 Sayılı Tababet Ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun    GM 6    
24    Tıbbi protez ve ortez teknisyeni    1219 Sayılı Tababet Ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun    13    
25    Tıbbi protez ve ortez teknikeri    1219 Sayılı Tababet Ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun    13    
26    Ameliyathane teknikeri    1219 Sayılı Tababet Ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun    13    
27    Adli tıp teknikeri    1219 Sayılı Tababet Ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun    13    
28    Odyometri teknikeri    1219 Sayılı Tababet Ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun    13    
29    Diyaliz teknikeri    1219 Sayılı Tababet Ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun    13    
30    Fizyoterapi teknikeri    1219 Sayılı Tababet Ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun    13    
31    Perfüzyonist    1219 Sayılı Tababet Ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun    13    
32    Perfüzyonist    1219 Sayılı Tababet Ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun    GM 7    
33    Radyoterapi teknikeri    1219 Sayılı Tababet Ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun    13    
34    Eczane teknikeri    1219 Sayılı Tababet Ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun    13    
35    Eczane teknikeri    1219 Sayılı Tababet Ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun    GM 7    
36    Eczane teknikeri    1219 Sayılı Tababet Ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun    GM 7    
37    İş ve uğraşı terapisti (Ergoterapist)    1219 Sayılı Tababet Ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun    13    
38    İş ve uğraşı teknikeri (Ergoterapi teknikeri)    1219 Sayılı Tababet Ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun    13    
39    Elektronörofizyoloji teknikeri    1219 Sayılı Tababet Ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun    13    
40    Mamografi teknikeri    1219 Sayılı Tababet Ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun    13    
41    Acil tıp teknikeri    1219 Sayılı Tababet Ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun    13    
42    Acil Tıp Teknisyeni    1219 Sayılı Tababet Ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun    GM 7    
43    Hemşire yardımcısı    1219 Sayılı Tababet Ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun    13    
44    Ebe yardımcısı    1219 Sayılı Tababet Ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun    13    
45    Sağlık bakım teknisyeni    1219 Sayılı Tababet Ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun    13

 

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.