MHP'den Sağlık Personeli Hakkında 2 Yeni Kanun Teklifi

MHP'den Sağlık Personeli Hakkında 2 Yeni Kanun Teklifi
MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer AYCAN tarafından, Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan tüm çalışanlara döner sermaye gelirinden ek ödeme yapılması ve söz konusu gelirlerin bu kişilerin emeklilik ikramiyeleri ve yaşlılık aylıklarının hesabına dâhil edilmesi amacıyla ve sağlık çalışanlarına çalıştıkları her yıl için 90 gün fiilî hizmet zammı; acil servislerde, 112 Acil Hizmetlerde, yoğum bakım servisleri ile ameliyathanelerde çalışanlara ise çalıştıkları her yıl için 120 gün fiilî hizmet zammı veri

Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlerdirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi 20 Nisan 2020 de Sağlık Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna havale edildi. Teklif ile, sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan tüm çalışanlara döner sermaye gelirinden ek ödeme yapılması ve söz konusu gelirlerin bu kişilerin emeklilik ikramiyeleri ve yaşlılık aylıklarının hesabına dâhil edilmesi amaçlanmaktadır.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

04.01.1961 tarih ve 209 Sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Gerekçesi ekte sunulmuştur.Gereğini arz ederim. 07.04.2020 Prof. Sefer AYCAN/Kahramanmaraş Milletvekili

GENEL GEREKÇE 

Ülkemizde yaşanan COVİD-19 pandemisi ile mücadelede en ön safta yer alan ve her koşulda büyük fedakarlıklar ile kamu hizmetlerini yürüten sağlık ve yardımcı sağlık personellerinin söz konusu fedakarlıkları ve sunmakta oldukları kamu hizmetlerinin karşılığı olarak geçici süre ile sınırlı olacak şekilde iyileştirme ve düzenlemeler yapılmıştır. 
Her ne kadar söz konusu iyileştirme ve düzenlemeler sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sinifi personeli için güzel gelişmeler olsa da söz konusu düzenlemelerin süreklik gerek bu dönemde gerekse tüm çalışma hayatları boyunca vermiş oldukları hizmetlerin karşılığını alabilmeleri açısından söz konusu değişikliklerin hayata geçirilerek mevcut yönetmeliklerde de bu değişikliklerin uygulanmasının sağlanması büyük önem arz 
etmektedir. 

Anayasamızda yer alan 49. Madde ile devletin yükümlülükleri arasında yer alan çalışma barışının sağlanması açısından kamu hizmetlerinde risk oranının en yüksek olduğu sağlık hizmetleri sunumunda özellikle yardımcı sağlık personelleri açısından iyileştirilmesi mevcut düzenlemeler ve çalışanların özlük hakları dikkate alındığında bir gerekliliktir. 
Bu kapsamda, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan tüm sağlık çalışanlarının, mesai içi ve dışı ayrımı yapılmaksızın döner sermaye gelirleri üzerinden ek ödeme yapılması, söz konusu ödemelerin asgari hak ettikleri sabit ek ödeme kadar olması ve bu tutarın nakdi olarak sürekli olarak ödenmesinin sağlanması, yapılan ödemelerde mahsuplaşma yolu ile değil sabit ek ödemelerin yanında ilgili mevzuat hükümlerince döner sermaye ödemelerinden faydalanmalarının sağlanması ve nihayetinde tüm bu gelirlerin emeklilik ve yaşlılık aylıklarının hesabına dahil edilmesi gerekmektedir. 

MADDE GEREKÇELERİ 
MADDE 1- Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan memur, sözleşmeli personel ayrımı yapılmadan tüm çalışanlara ek ödeme yapılması ve bu ek ödemenin emeklilik ikramiyesi ve yaşlılık aylığı hesabına dahil edilmesi düzenlenmiştir, 
MADDE 2- Türkiye Tıbbi İlaç ve Cihaz Kurumu'nda çalışan personele bakanlık döner sermaye hesabından ek ödeme yapılması, bu ek ödemenin oranları ve bu ek ödemelerin prime esas kazanç kapsamında değerlendirilmesi düzenlenmiştir. 
MADDE 3- Yürürlük maddesidir. 
MADDE 4- Yürütme maddesidir. 

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUMLARI İLE ESENLENDİRME (REHABİLİTASTON) TESİSLERİNE VERİLECEK DÖNER SERMAYE HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1- 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitaston) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"(...) (1) döner sermaye gelirlerinden, sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan memurlar ve sözleşmeli personel ile açıktan vekil olarak atananlara mesai içi veya mesai dışı ayrımı yapılmaksızın ek ödeme yapılabilir; bu gelirler, söz konusu kişilerin emeklilik ikramiyesi ve yaşlılık aylıklarının hesabına da dahil edilir." 

MADDE 2- Aynı Kanunun 5. Maddesinin 2. Fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Bakanlık merkez teşkilatı ile Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (laboratuvarlar hariç) ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun merkez teşkilatında görev yapanlar dışındaki personele, (...) (1) döner sermaye gelirlerinden, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri ile teknik hizmetler sinifi kadrolarına atanmış olup Kurumun analiz ve kontrol laboratuvarlarında fiilen görev yapan personele döner sermaye gelirlerinden dördüncü fikra uyarınca Bakanlık döner sermaye hesabına aktarılan tutardan birinci fikrada belirtilen esaslar çerçevesinde bir ayda yapılacak ek ödemeniri tu personelin bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dâhil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı ile yabancı dil tazminatı hariç) toplamının; eğitim görevlisi ile uzman tabip kadrosuna atanan profesör ve doçentlerde yüzde 800'ünü, uzman tabip ve tipta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda bu mevzuat hükümlerine göre uzman olanlar ile uzman diş tabiplerinde yüzde 700'ünü, pratisyen tabip ve dis tabipleri ile uzman eczacılar yüzde 500'ünü, idarî sağlık müdür yardımcısı, idarî halk sağlığı müdür yardımcısı, hastane müdürü ve eczacılarda yüzde 250'sini, başhemşirelerde yüzde 200'ünü, diğer personelde ise yüzde 150'sini geçemez. Sağlık Bakanlığı tarafından, Maliye Bakanliğının onayı ile belirlenen özellikli tibbi işlemler karşılığı yapılacak ek ödemelerde, yüzde 800 ve yüzde 700 oranları beş kat artırılarak uygulanır. İşin ve hizmetin özelliği dikkate alınarak yoğun bakim, doğumhane, yeni doğan, süt çocuğu, yanık, diyaliz, ameliyathane, enfeksiyon, özel bakım gerektiren ruh sağlığı, organ ve doku nakli, acil servis ve benzeri sağlık hizmetlerinde çalışan personel için yüzde 150 oranı, yüzde 200 olarak uygulanır. Nöbet hizmetleri hariç olmak üzere mesai saatleri dışında gelir getirici çalışmalarından doğan katkılarına karşılık olarak profesör, docent ve eğitim görevlilerine bu fikradaki oranların yüzde 50'sini, tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlara bu fikradaki oranların yüzde 30'unu, diğer personele yüzde 20'sini geçmeyecek şekilde ayrıca ek ödeme yapılır. Sözleşmeli olarak istihdam edilen personele yapılacak ek ödemenin tutarı ise, aynı birimde aynı unvanlı kadroda çalışan ve hizmet yılı aynı olan emsali personel esas alınarak belirlenir ve bunlara yapılacak ek ödeme hiçbir şekilde emsaline yapılabilecek ek ödeme üst sinirini geçemez. Bu fikra uyarınca personele her ay yapılacak ek ödeme net tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödeme net tutarından az olamaz. Hesaplanan miktar, sabit ek ödeme ile mahsuplaşma yoluna gidilmeden ayrıca hesaplanarak personele ödenir ve bu madde hükmüne göre hesaplanan ve personele ödenecek olan tutar, sabit ek ödeme tutarından az olamaz. Bu madde uyarınca yapılacak ödeme 5510 Sayılı Kanun'un ilgili hükümleri uyarınca prime esas kazançlar kapsamında değerlendirilir." 

MADDE 3- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4- Bu kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 20 Nisan 2020 de Sağlık Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna havale edildi. Teklif ile, sağlık çalışanlarına çalıştıkları her yıl için 90 gün fiilî hizmet zammı; acil servislerde, 112 Acil Hizmetlerde, yoğum bakım servisleri ile ameliyathanelerde çalışanlara ise çalıştıkları her yıl için 120 gün fiilî hizmet zammı verilmesi amaçlanmaktadır.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Gerekçesi ekte sunulmuştur. Gereğini arz ederim. 13.04.2020 Prof. Sefer AYCAN/Kahramanmaraş Milletvekili 

GENEL GEREKÇE 

Halen sürmekte olan COVID-19 salgini nedeniyle bir kez daha görülmüştür ki sağlık hizmetleri, çalışanlar bakımından ciddi riskler barındıran bir meslek olmasının yanı sıra, bir millet için hayati önem arz etmektedir. Bu nedenle bu hizmeti sunan sağlık çalışanlarının yeterli imkanlarla donatılmış olması çalışmalarını yürütürken çalışma şartlarına ilişkin kaygılardan azami derecede uzak olmaları elzem bir durumdur. Bunu sağlamaya dönük olarak özlük haklarının iyileştirilmesi ve benzer meslek grupları ile eşit şartlarda çalışmalarının sağlanmasi gerekmektedir. 

Bilindiği üzere 2018 yılında yapılan kanun değişikliği ile insan sağlığına ilişkin işlerde çalışanların 360 günlük hizmet sürelerine 60 günlük fiili hizmet zammı (yıpranma payı) eklenmesi hakkı tanınmıştı. 

Sağlık çalışanları için getirilen fiili hizmet zammi, emsallerinin hatta kendilerinden daha az riskli grupların çok altındadır. Şöyle ki 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda yirmi farklı meslek grubu için 60, 90 ve 180 gün olmak üzere üç ayrı fiili hizmet zammı (yıpranma payı) öngörülmüştür. Örneğin basın kartı sahibi gazeteciler için 90 gün, TRT haber çalışanları için 90 gün ve infaz koruma memurları için 90 gün fiili hizmet zammı öngörülmüş iken 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu bakımından tehlikeli ve çok tehlikeli işyerleri sınıflarından olan sağlık tesislerinde görev yapan sağlık çalışanları için ise sadece 60 günlük yıpranma payı hakkı verilmiştir. Bu eşitsiz durumun düzeltilmesi, bugünlerde özellikle gözetilmesi gereken bir husus haline gelmiştir. 

Genel sağlık çalışanlarinin yıpranma payını 90 güne, çok daha ağır işleri olan yoğun bakım, acil servis, ameliyathane, 112 Acil Serviste çalışan sağlık çalışanları için 120 güne çıkarılması önerilmiştir. 

Bir diğer husus ise, sağlık çalışanları gibi fiili hizmet zammı hakkı sahibi olan meslek gruplarından olan subay ve astsubayların öğrencilik dönemi eğitim süreleri fiili hizmet sürelerinden sayılmakta, ancak sağlık çalışanları böyle bir haktan mahrum bırakılmışlardır. Bu nedenle sağlık çalışanlarının tıp fakültesi ve sağlık lisans öğrencilik döneminin son sınıfının eğitim sürelerinin fiili hizmet sürelerine eklenmesi benzer riskler taşıyan meslek grupları arasında adaletin sağlanması bakımından önem taşımaktadır. . 

MADDE GEREKÇELERİ 
MADDE 1- Bu madde ile sağlık çalışanlarının fiili hizmet zammı (yıpranma payı) süresinin hak edilen seviyeye çıkarılması amaçlanmaktadır. 
MADDE 2- Sağlık çalışanlarından, iş riski daha fazla olan ameliyathane, acil servis, 112 acil hizmetler, yoğun bakımda çalışanlar için 120 güne çıkarılması düzenlenmiştir. 
MADDE 3 - Tıp Fakültesi ve sağlık lisans programlarında eğitim görenlerin son sınıflarında aktif olarak çalıştıkları için bu sürenin fiili hizmetler sayılması düzenlenmiştir. 
MADDE 4 - Yürürlük maddesidir. MADDE 5 - Yürütme maddesidir.

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1-31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 40 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tablonun (20) numaralı sırasında bulunan “60” ibaresi “90” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 2- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 40 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tabloya aşağıdaki sira eklenmiştir. 

“21) İnsan sağlığına ilişkin işler Mevzuat uyarınca sağlık meslek mensubu sayılanlardan acil 120’’; acil servislerde, 112 Acil Hizmetlerde, yoğun bakım servisleri, ameliyathanelerde çalışanlar. 

MADDE 3- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. maddesine son fikra olarak aşağıdaki cümle eklenmiştir. 
"Tip fakültesi öğrencilerinin 6.sınıf eğitim süreleri ile sağlık bilimleri fakültesi lisans programlarındaki öğrencilerin 4.sınıf eğitim süreleri fiili hizmetlerinden sayılır." 

MADDE 4 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5- Bu kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. 

Kamubiz.com ÖZEL/ANKARA

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
4 Yorum