Sağlık Bakanlığı Personeline Ek Ödeme Yapılacak

Sağlık Bakanlığı Personeline Ek Ödeme Yapılacak
Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik 4 Mart 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. Sağlık Bakanlığınca belirlenen hizmet sunum şartları ve kriterleri dikkate alınmak suretiyle personelin unvanı, görevi, çalışma şartları ve süresi, hizmete katkısı, performansı, tetkik, eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri, yapılan muayene, ameliyat, anestezi ve girişimsel işlemlerden oluşan genel tıbbi işlemler, özellikli tıbbi işlemler ile uluslararası sağ

Sağlık Bakanlığından:

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ

PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sağlık Bakanlığınca belirlenen hizmet sunum şartları ve kriterleri dikkate alınmak suretiyle personelin unvanı, görevi, çalışma şartları ve süresi, hizmete katkısı, performansı, tetkik, eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri, yapılan muayene, ameliyat, anestezi ve girişimsel işlemlerden oluşan genel tıbbi işlemler, özellikli tıbbi işlemler ile uluslararası sağlık hizmetlerinde çalışma gibi unsurlar esas alınarak, döner sermayeden yapılacak ek ödemenin oran, usul ve esaslarını belirlemek, sağlık hizmetlerini iyileştirmek, kaliteli ve verimli hizmet sunumunu teşvik etmektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerinde görev yapan memurları, sözleşmeli personeli (663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 42 nci ve 45 inci maddeleri uyarınca istihdam edilenler hariç), açıktan vekil olarak atananları, sağlık tesislerinde; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesine göre görevlendirilenleri, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarında bulunan ve haftanın belirli gün veya saatlerinde veyahut belirli vakalar ve işler ile en az bir ay süreyle görevlendirilen sağlık personelini kapsar.

(2) Bu Yönetmeliğin üçüncü bölümünde yer alan hükümler; hastane rollerine göre D ve E grubu sağlık tesisleri, meslek hastalıkları hastaneleri ve ceza infaz kurumu devlet hastaneleri hariç olmak üzere ikinci basamak sağlık tesislerinde görev yapan tüm tabipleri kapsar.

(3) Bu Yönetmeliğin dördüncü bölümünde yer alan hükümler; Sağlık Bakanlığına bağlı ağız ve diş sağlığı eğitim hastaneleri hariç olmak üzere, ağız ve diş sağlığı merkezleri ile ağız ve diş sağlığı hastanelerinde görev yapan tüm tabipleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AMATEM: Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezlerini,

b) Ameliyat ve girişimsel işlem puanı oranı: Cerrahi branşlarda görev yapan her bir uzman tabip tarafından Tıbbi İşlemler Yönergesinde yer alan A1, A2, A3, B, C ve D grubu ameliyat ve girişimlerden o dönem elde edilen toplam puanın, mesai içi tıbbi işlemler puanına oranını,

c) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

ç) Bilimsel çalışma destek puanı: Sağlık tesislerinde görev yapan personele Ek-6 sayılı listede yer alan bilimsel çalışmaları başhekim tarafından belirlenen şekilde belgelemesi halinde belgelemenin yapıldığı dönemi takip eden 6 ay süreyle verilen ve aynı listede yer alan bilimsel çalışmalara karşılık gelen puanı,

d) Birim performans katsayısı: Sağlık tesislerinde görev yapan tabiplerin görev yaptığı birim için bu Yönetmeliğin üçüncü ve dördüncü bölümlerindeki usul ve esaslara göre belirlenen ve tabiplere yapılacak ek ödemenin hesaplanmasında kullanılacak olan (0,85) ilâ (1) arasında değişen katsayıyı,

e) Dönem ek ödeme katsayısı: Sağlık tesislerinde 8 inci maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendine göre tespit edilen dağıtılacak döner sermaye miktarının, sağlık tesisi toplam puanına bölünmesi sonucu bulunan katsayıyı,

f) Eğitici destekleme puanı: Üçüncü basamak sağlık tesislerinde başhekimlik tarafından belirlenen ve kontrol edilen usul çerçevesinde, o dönem içinde dâhili klinikler için en az toplam 20 saat vizit, konsey, klinikler arası ve klinikopatolojik toplantı, mortalite konseyi, sağlık kurulu ve 20 saat poliklinik, cerrahi klinikler için toplam 10 saat vizit, konsey, klinikler arası ve klinikopatolojik toplantı, mortalite konseyi, sağlık kurulu ve 15 saat poliklinik ile 15 saat ameliyat, laboratuvar klinikleri için 40 saat pratik eğitim çalışması ve her bir eğitici için 8 saat teorik asistan eğitimi yapıldığının eğitim sorumlusu tarafından belgelenmesi ve başhekimin oluru halinde verilen ek puanı,

g) Ek ödeme dönemi: Döner sermaye ek ödemesinin yapılacağı aylık dönemleri,

ğ) Ek ödeme matrahı: Personelin bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dâhil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı ile yabancı dil tazminatı hariç) toplamını,

h) Ek puan: Personele Ek-5 sayılı listede belirtilen görevleri yerine getirmesi halinde ilgili dönem için tabloda öngörülen oranlarda verilen ek puanların toplamını,

ı) Genel tıbbi işlemler: Genel tıbbi işlemler puanına esas olan işlemleri,

i) Genel tıbbi işlemler puanı: O dönem içinde genel tıbbi işlemler yapan uzman tabip, uzman diş tabibi, tabip ve diş tabiplerinden her biri için ilgili formüllerinde kullanılmak üzere mesai içi ve mesai dışı olmak üzere ayrı ayrı hesaplanan, genel tıbbi işlemler karşılığı elde edecekleri puanların toplamını,

j) Ham puan: İkinci basamak sağlık tesislerinde çalışan personel için 9 uncu, üçüncü basamak sağlık tesislerinde çalışan personel için 10 uncu maddede yer alan esaslara göre hesaplanan mesai içi, mesai dışı, uluslararası sağlık hizmetleri ve özellikli tıbbi işlemler için ayrı ayrı hesaplanan puanları,

k) Hazine payı: Sağlık tesislerinde, 17/9/2004 tarihli ve 5234 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen oran üzerinden tespit edilecek tutarı,

l) Hizmet alanı-kadro unvan katsayısı: Ek-2 sayılı listede belirlenen katsayıyı,

m) Hizmet puanı: 11 inci maddeye göre hesaplanan puanı,

n) Hizmet verimlilik katsayısı: Sağlık tesisinde hizmet veren personelin maliyet kontrolü ve verimliliğe teşviki amacıyla, sarf malzeme kullanımı, ilaç tüketimi, laboratuvar ve görüntüleme gibi tetkikler ile hasta memnuniyeti gibi kriterler dikkate alınarak usul ve esasları Bakanlıkça belirlenen 0,9 ile 1,1 arasındaki katsayıyı, (Bakanlıkça konuya ilişkin esaslar yayımlanıncaya kadar tüm personel için, hizmet verimlilik katsayısı 1 olarak kabul edilir)

o) İzolasyon odaları: Yüksek bulaştırıcılığı olan ve standart önlemler dışında solunum, damlacık, temas izolasyonu gerektiren Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, H1N1, SARS, Kuş gribi, Menengokoksik menenjit gibi tanıları bulunan hastalara hizmet verilen odaları,

ö) Mesai dışı aktif çalışılan gün katsayısı: O dönem içinde sınırları başhekim tarafından belirlenen mesai dışı çalışma günlerinde çalışılan günlerin, mesai dışı olarak belirlenen günlere bölünmesi sonucu bulunan katsayıyı,

p) Mesai dışı çalışma: Mesai saatleri içinde yapılan çalışmalar ile nöbet ve icap nöbetlerinde yapılan çalışmalar hariç, sınırları başhekim tarafından belirlenen çalışma günlerinde yapılan çalışmaları,

r) Mesai dışı klinik hizmet puan ortalaması: Üçüncü basamak sağlık tesislerinde bir klinikte çalışan tabiplerin mesai dışı genel tıbbi işlemler puanlarının toplamının, o klinikte çalışan asistanlar dâhil, tabiplerin mesai dışı aktif çalışılan gün katsayılarının toplamına bölünmesi sonucu bulunan puanı,

s) Mesai dışı sağlık tesisi puan ortalaması: Sağlık tesislerinde her bir tabip için ayrı ayrı hesaplanan mesai dışı genel tıbbi işlemler puanları toplamının, ilgili tabiplerin mesai dışı aktif çalışma gün katsayılarının toplamına (asistanlar dâhil) bölünmesi ile elde edilen puanı,

ş) Mesai dışı tavan ek ödeme tutarı: Ek ödeme matrahının Ek-1 sayılı listede mesai dışı çalışmalar için belirlenmiş olan tavan ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarı,

t) Mesai içi aktif çalışılan gün katsayısı: O dönem içindeki toplam gün sayısından çalışılmayan günlerin çıkarılması sonucu bulunan çalışılan gün sayısının, o dönem içindeki toplam gün sayısına bölünmesi sonucu bulunan katsayıyı,

u) Mesai içi çalışılmayan günler: Resmî tatil günleri, nöbet izinleri ile görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya, yaralanmaya veya saldırıya uğrayanların bu durumlarını sağlık raporuyla belgelendirmesi ve başhekimin onaylaması halinde kullandıkları hastalık izin süreleri hariç olmak üzere tüm çalışılmayan günleri,

ü) Mesai içi çalışma: Mesai saatleri içinde yapılan çalışmalar ile nöbet ve icap nöbetlerinde yapılan çalışmaları,

v) Mesai içi klinik hizmet puan ortalaması: Üçüncü basamak sağlık tesislerinde bir klinikte çalışan tabiplerin mesai içi genel tıbbi işlemler puanları ile özellikli tıbbi işlem puanlarının (özellikli tıbbi işlem puanı katılım oranı kadarının) toplamının, o klinikte çalışan asistanlar dâhil tabiplerin mesai içi aktif çalışılan gün katsayılarının toplamına bölünmesi sonucu bulunan puanı,

y) Mesai içi sağlık tesisi puan ortalaması: Sağlık tesislerinde her bir tabip için ayrı ayrı hesaplanan, mesai içi genel tıbbi işlemler puanları ile özellikli tıbbi işlemler puanı toplamının, bu işlemler için puan öngörülen tabiplerin mesai içi aktif çalışılan gün katsayılarının toplamına (asistanlar dâhil) bölünmesi ile elde edilen puanı,

z) Mesai içi tavan ek ödeme tutarı: Ek ödeme matrahının Ek-1 sayılı listede mesai içi çalışmalar için belirlenmiş olan tavan ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarı,

aa) Net performans puanı: 12 nci maddeye göre hesaplanan puanı,

bb) Özellikli tıbbi işlemler: Özellikli tıbbi işlemler puanına esas işlemleri,

cc) Özellikli tıbbi işlemler puanı: O dönem içinde özellikli tıbbi işlemler yapan eğitim görevlisi, başasistan, uzman tabip ve uzman diş tabiplerinden her biri için ayrı ayrı hesaplanan özellikli tıbbi işlemler karşılığı elde edecekleri puanların toplamını,

çç) Özellikli tıbbi işlemler tavan ek ödeme tutarı: Ek ödeme matrahının Ek-1 sayılı listede özellikli tıbbi işlemler için belirlenmiş olan tavan ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarı,

dd) Primer sezaryen oranı: O dönem içerisinde her bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanı tarafından gerçekleştirilen primer sezaryen sayısının, sezaryen dâhil toplam doğum sayısına oranını,

ee) Sağlık tesisi: Üniversiteler ile birlikte kullanılan hastaneler de dâhil olmak üzere ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti veren kurumları,

ff) Sağlık tesisi kalite katsayısı: Bakanlık tarafından yayımlanan usul ve esaslara göre hesaplanan ve sağlık tesislerinde dağıtılabilecek döner sermaye tutarının belirlenmesinde kullanılacak olan (0) ilâ (1) arasında değişen katsayıyı,

gg) Sağlık tesisi puan ortalaması tablosu: Personelin net performans puanının sağlık tesisi puan ortalaması esas alınarak değerlendirildiği durumlar ile bu durumlara ilişkin süreleri ve hizmet alanı kadro unvan katsayılarını gösteren Ek-4 sayılı tabloyu,

ğğ) Sağlık tesisi toplam puanı: Sağlık tesislerinde mesai içi ve mesai dışı çalışan tüm personelin mesai içi ve mesai dışı net performans puanları toplamı ile özellikli tıbbi işlemler net performans puanları toplamını,

hh) Tabip toplam doğum sayısı: O dönem içerisinde her bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanı için ayrı ayrı hesaplanan ve sezaryen dâhil tüm doğumların sayısını,

ıı) Tıbbi işlemler: Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlıkça çıkarılacak yönerge ile belirlenen ve genel tıbbi işlemler puanına esas olan işlemler ile özellikli tıbbi işlemler puanına esas işlemleri,

ii) Tıbbi işlemler puanı: O dönem içinde Tıbbi İşlemler Yönergesi doğrultusunda puan öngörülen tabiplerden her biri için gerçekleştirdikleri işlemler karşılığı elde edecekleri puanların toplamını,

jj) Uluslararası sağlık hizmetleri: 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan uluslararası sağlık hizmetleri kapsamında Bakanlık tarafından yayımlanan mevzuatı çerçevesinde belirlenen sağlık tesislerinde hastalara verilen hizmetleri,

kk) Uluslararası sağlık hizmetleri tavan ek ödeme tutarı: Ek ödeme matrahının Ek-1 sayılı listede uluslararası sağlık hizmetleri için belirlenmiş olan tavan ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarı,

ll) Uluslararası sağlık hizmetleri tıbbi işlemler puanı: Uluslararası sağlık hizmetleri kapsamındaki hastalara uygulanan işlemlerden elde edilen ve bu hizmetlerde görev alan profesör, doçent, uzman tabip ve uzman diş tabipleri için ayrı ayrı hesaplanan genel tıbbi işlem ve özellikli tıbbi işlem puanlarının toplamını,

mm) Uluslararası sağlık hizmetleri sağlık tesisi puan ortalaması: Sağlık tesislerinde her bir tabip için ayrı ayrı hesaplanan uluslararası sağlık hizmetleri tıbbi işlemler puanlarının ortalamasını,

nn) Uluslararası sağlık hizmetleri dönem ek ödeme katsayısı (A): Sağlık tesislerinde 8 inci maddenin dördüncü fıkrasının (a) bendine göre belirlenen dağıtılacak ek ödeme tutarının bu kapsamda görev yapanların uluslararası sağlık hizmetleri net performans puanları toplamına bölünmesi sonucu bulunan katsayıyı,

oo) Uluslararası sağlık hizmetleri dönem ek ödeme katsayısı (B): Sağlık tesislerinde 8 inci maddenin dördüncü fıkrasının (b) bendine göre belirlenen dağıtılacak ek ödeme tutarının aynı fıkrada belirtilen personelin uluslararası sağlık hizmetleri net performans puanları toplamına bölünmesi sonucu bulunan katsayıyı,

öö) Vizit puanı oranı: Dâhili branşlarda görev yapan her bir uzman tabip tarafından servislerde ve yoğun bakım ünitelerinde gerçekleştirilen vizit-hasta takip puanlarından o dönem elde edilen toplam puanın, mesai içi tıbbi işlemler puanına oranını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Sağlık Tesislerinde Ek Ödeme Hesaplama Usul ve Esasları

Temel esaslar

MADDE 5 – (1) Sağlık tesislerinde görevli personele yapılacak ek ödemeye ilişkin temel esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Ek ödeme, personele sağlık tesisine fiilen katkı sağladığı sürece verilebilir. Sağlık tesisinin o dönemde elde ettiği gayrisafi hasılattan öncelikle Hazine payı, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi gereğince ayrılacak pay ile Bakanlık merkez payı ayrıldıktan sonra kalan miktar, 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirlenen oranları geçmemek üzere personele ek ödeme olarak dağıtılabilir. Bağış, faiz, kira gelirinden elde edilen döner sermaye gelirleri hiçbir şekilde personele ek ödeme olarak dağıtılamaz.

b) Tabiplerce gerçekleştirilen tıbbi işlemleri incelemek amacıyla her bir sağlık tesisinde inceleme heyeti oluşturulur. Koordinatör Başhekimliğe bağlı her bir hastane için Koordinatör Başhekim tarafından ayrı ayrı inceleme heyeti oluşturulabilir. Başhekim, inceleme heyeti üyelerini; mesleğinde en az 5 yıl çalışmış, yok ise daha az çalışmış ve inceleme heyeti raporuna istinaden disiplin cezası almamış olan tabip veya diş tabipleri arasından seçer. Heyet başkanı heyet üyelerinin kendi aralarında yapacakları seçimle belirlenir. İnceleme heyeti üye sayısı 3’ten az, 12’den fazla olamaz. İnceleme heyeti üyelerinin görev süresi, takvim yılı sonu itibarıyla sona erer. Görev süresi sona eren üye tekrar seçilebilir. Lüzumu halinde aynı takvim yılı içerisinde başhekim tarafından inceleme heyeti üyesi görevden alınabilir veya yeni görevlendirme yapılabilir. İnceleme heyeti üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar alır. Oyların eşitliği halinde, heyet başkanının oyu yönünde karar alınmış sayılır. İnceleme heyetinin çalışmaları sırasında ihtiyaç duyduğu bilgi, belge ve kayıtlar ilgili birimlerce ivedilikle temin edilerek heyete sunulur. Heyetin sekretaryası idari ve mali hizmetler müdürlüğünce yapılır. Tabipler, ilgili dönemde gerçekleştirdikleri tıbbi işlemlerin doğruluğunu, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (ıı) bendi kapsamında Bakanlıkça yayımlanan Tıbbi İşlem Listelerindeki açıklama ve hükümlere uygunluğunu sağlık tesisinin bilgi yönetim sistemi üzerinden düzenli olarak kontrol etmekle yükümlüdür. Tabiplerin inceleme heyeti toplantısı öncesine kadar başhekimliğe bildirilmiş yazılı bir düzeltme talebi yok ise adına kayıtlı işlemlerin doğruluğu onaylanmış sayılır. İnceleme heyeti; sağlık tesisi kayıtlarında yapıldığı bildirilen tıbbi işlemlerin yapılıp yapılmadığını, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (ıı) bendi kapsamında Bakanlıkça yayımlanan Tıbbi İşlem Listelerindeki açıklama ve hükümler ile tıp etiğine uygunluğunu inceler, işlemleri yerindelik, nitelik ve nicelik yönünden değerlendirir. Her ek ödeme dönemi için ilgili personelin birim performans katsayılarının tespitine ilişkin tüm işlemleri yürütür. Tıbbi işlemlerle ilgili itiraz ve şikâyetleri inceler ve karara bağlar. İlgili dönem için yapacağı inceleme ve değerlendirme sonucunda hazırlayacağı raporu döner sermaye komisyonu toplantısı öncesinde başhekime, Koordinatör Başhekimlerce oluşturulan İnceleme Heyetleri ise Koordinatör Başhekime sunar. İnceleme heyeti tarafından, sağlık tesisi kayıtlarında yapıldığı bildirilen tıbbi işlemlerin, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (ıı) bendi kapsamında Bakanlıkça yayımlanan Tıbbi İşlemler Yönergesi eki listelerin açıklamalar kısmında yer alan hükümlere açıkça uygun olmadığının tespit edildiği durumlarda, söz konusu işlemlere ait puanlar heyet tarafından iptal edilir. Bu husus haricinde tabiplerce gerçekleştirildiği bildirilen tıbbi işlemlerle ilgili olarak inceleme heyeti tarafından herhangi bir düzenleme yapılamaz. Başhekim; inceleme heyeti çalışmalarının takibinden ve inceleme heyeti raporlarının gereğinin uygulanmasından sorumludur, inceleme heyeti kararlarına istinaden ek ödemeye esas olacak işlemleri sonuçlandırarak kesin karara bağlar, önceki ek ödeme dönemleri için de inceleme yaptırabilir. Gerekli hallerde İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde de inceleme heyeti oluşturulabilir. Aynı ödeme dönemi için İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki inceleme heyeti tarafından değerlendirme yapılması halinde bu değerlendirme sonuçları esas alınır.

c) Personelin yaptığı işe ilişkin bilgi ve yeteneği, işini düzenli ve kaliteli yapabilme, bağımsız iş yapabilme ve inisiyatif kullanabilme, verilen işi organize edebilme becerisi, kendini geliştirme gayreti, amir ve çalışma arkadaşlarına karşı tutum ve davranışları, hizmet sunduğu kesime karşı tutum ve davranışları, birim tarafından yapılan işlerin geliştirilmesine katkısı, işin güçlüğü ve riski gibi faktörler dikkate alınarak, çalışan personel sayısının %5’ini geçmemek kaydıyla başhekimin gerekçeli teklifi üzerine döner sermaye komisyonunun 2/3 oy çokluğu ile belirlenen personele, o dönem için sağlık tesisi puan ortalamasının % 20’sine kadar ek puan verilebilir. Bu hüküm kapsamında belirlenen personele verilecek ek puan bir yıl içinde altı ayı geçmemek üzere uygulanır. Komisyon bu kararlarını yazılı olarak saklamakla mükelleftir.

ç) Sağlık tesisleri arasında görevlendirilen personele, geçici görev yaptığı sağlık tesisinden ek ödeme yapılır.

d) Bakanlık merkez teşkilatı ile Bakanlık bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatı kadrolarında bulunan personelden sağlık tesislerine en az bir ay süreyle geçici görevle görevlendirilen personele, geçici olarak görev yaptığı sağlık tesisinin döner sermayesinden ek ödeme yapılır. Bu şekilde görevlendirilenlere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca ek ödeme yapılmaz.

e) Sağlık tesislerinden, Bakanlığın taşra teşkilatına görevlendirilen personele görevlendirildiği yerden ek ödeme yapılır.

f) Bakanlığın taşra teşkilatında görev yapan personelin sağlık tesislerine görevlendirilmesi halinde personele, geçici olarak görev yaptığı sağlık tesisinden ek ödeme yapılır. Ancak, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında bulunan personelden sağlık tesislerine görevlendirilenlere görevlendirildiği sağlık tesisinden ek ödeme yapılmaz.

g) Bakanlıkça oluşturulacak komisyon tarafından ihtiyaç planlaması yapılan yerlere resen geçici olarak görevlendirilen uzman tabip, uzman diş tabibi, tabip ve diş tabiplerine görevlendirildikleri sağlık tesisinden yapılacak ek ödemenin yanında asıl kadrosunun bulunduğu sağlık tesisinden, sağlık tesisi puan ortalaması ve kendi hizmet alanı kadro unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır. Bu şekilde yapılan ek ödeme tutarı toplamı, mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemez.

ğ) Bakanlık dışındaki kurumlara geçici görevlendirilen personele, bu Yönetmelik kapsamında yalnızca 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibariyle belirlenmiş olan ek ödeme net tutarında ek ödeme yapılır. Ancak tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi programı çerçevesinde birden fazla kurumda uzmanlık eğitimi gören asistanlara Bakanlığımıza bağlı sağlık tesislerinde geçen eğitim süresince fiilen görev yaptığı sağlık tesisinden ek ödeme yapılır.

h) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 88 inci maddesine göre ikinci görevle görevlendirilen personelin ek ödemesi, ikinci görevli olduğu yerden yapılır.

ı) 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca haftada bir gün izinli sayılan yönetim kurulu üyeleri, izinli sayıldığı bu günlerde sağlık tesisi puan ortalaması esas alınarak değerlendirilir.

i) Bu Yönetmelik kapsamındaki personele yapılacak ek ödeme tutarı, tavan ek ödeme tutarını geçemez. Sözleşmeli personele yapılacak ek ödemenin tutarı, aynı birimde aynı unvanlı kadroda çalışan ve hizmet yılı aynı olan emsali personel esas alınarak belirlenir ve bunlara yapılabilecek ek ödeme hiçbir şekilde emsaline yapılabilecek tavan ek ödeme tutarını geçemez.

j) Yan dal klinikleri ve bir kliniğe bağlı olarak çalışmayan yan dal uzmanları başhekimin kararıyla, en az bir ek ödeme dönemi için ilgili ana dal içinde değerlendirilebilir.

k) Semt poliklinikleri bağlı oldukları sağlık tesisi ile birlikte değerlendirilir. Üçüncü basamak sağlık tesislerine bağlı semt poliklinikleri ilgili kliniklerle ilişkilendirilir ve personel o klinikteki eşdeğer personel gibi değerlendirilir.

l) Üçüncü basamak sağlık tesislerinde biyokimya ve mikrobiyoloji laboratuvar hizmetlerini yürüten eğitim sorumlusu, eğitim görevlisi, başasistan ve uzman tabipler ile diğer personelin ham puanlarının hesaplanmasında, klinik hizmet puan ortalamaları yerine sağlık tesisi puan ortalamaları esas alınır.

m) Üçüncü basamak sağlık tesislerinde kliniklerde eğitim sorumlusu, eğitim görevlisi, başasistan ve uzman tabipler puanlandırılır. Acil servis ve acil kliniklerde ise pratisyen tabipler de puanlandırılır.

n) Üçüncü basamak sağlık tesislerinde görevli asistanlara ve yan dal asistanlarına rotasyonda geçirdiği sürelerde kadrosunun bulunduğu sağlık tesisinin sağlık tesisi puan ortalaması üzerinden ek ödeme yapılır. Bu şekilde yapılacak ek ödemede, rotasyonda bulunan asistanların aktif çalışma gün katsayıları klinik/sağlık tesisi puan ortalamasının belirlenmesinde hesaplamaya dâhil edilmez. Asistanlar kendi sağlık tesislerindeki asistanlık eğitimi sırasında ana dala bağlı yan dallarda geçen eğitim süresince başhekimin kararıyla yan dal kliniğinden değerlendirilebilir.

o) Ek ödeme tutarı, özelleştirme kapsamında naklen tayin edilen personele 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi kapsamında ve 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında ödenen fark tazminatı hesabına dâhil edilir. 6/1/2005 tarihli ve 5283 sayılı Kanun kapsamında Bakanlıkça devralınan personele ödenen ek ödeme tutarı da, fark tazminatı hesabına dâhil edilir.

ö) Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca personele sağlık tesisi puan ortalaması üzerinden ek ödeme yapılması gereken hallerde mesai içi sağlık tesisi puan ortalaması esas alınır. Ek-4 sayılı tablonun (B) bölümünde belirtilen hallerde sağlık tesisi puan ortalamasının öngörülen oranı esas alınır.

p) 17/8/1983 tarihli ve 2879 sayılı Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 4 üncü maddesine göre görevlendirilen personel ile 6253 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanununun 30 uncu maddesinin 8 inci fıkrasına göre Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı özel kalem müdürlüğüne geçici olarak görevlendirilen personele görevlendirildiği ek ödeme döneminde kadrosunun bulunduğu sağlık tesisinden ek ödeme yapılır. Bu şekilde yapılacak ek ödemelerde girişimsel işlem puanı üretme imkânı bulunan tabiplerde görevlendirildiği ek ödeme döneminin tamamı için kadrosunun bulunduğu sağlık tesisinde ilgili branştaki en yüksek genel tıbbi işlem puanı ve kendi hizmet alanı kadro unvan katsayısı esas alınır. Branşında tek olan tabip ile diğer personele ise görevlendirme süresince kadrosunun bulunduğu sağlık tesisinden sağlık tesisi puan ortalaması esas alınarak ek ödeme yapılır, bu şekilde yapılacak ek ödemelerde hizmet alanı kadro unvan katsayısı % 50 oranında arttırılır.

r) Bakanlıkça sağlık tesisleri içinde mükemmeliyet merkezi olarak tescillenen birimlerde ilgili mevzuat çerçevesinde fiilen tam zamanlı görev yapan personelin mesai içi hizmet puanı hesaplanmasında kullanılan hizmet alanı kadro unvan katsayıları %50’ye kadar Bakanlıkça belirlenen oranlarda arttırılır.

s) İlgili dönemde, 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun Ek-4 üncü maddesi uyarınca akademik teşvik ödeneğinden faydalanan personel için bilimsel çalışma destek puanı hesaplanmaz.

(2) Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına (döner sermaye dâhil) atanan ve 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi (altıncı ve yedinci fıkrası kapsamında ek ödeme alanlar hariç) gereğince döner sermaye gelirlerinden ek ödeme alan eğitim görevlilerine en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) % 410’u, uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman diş tabiplerine % 335’i, pratisyen tabip ve diş tabiplerine ise % 180’i oranında, her ay maaş ödemesi ile birlikte herhangi bir katkıya bağlı olmaksızın ek ödeme yapılır. Bu ödemeye hak kazanılmasında ve ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. 209 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi gereği yapılan aylık ek ödeme tutarı, bu Yönetmelik kapsamında aynı aya ilişkin olarak ek ödeme yapılması halinde, yapılacak ek ödeme tutarından mahsup edilir. 209 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi gereği yapılan ek ödemenin bu Yönetmelik kapsamında aynı aya ilişkin olarak yapılacak ek ödemeden fazla olması halinde aradaki fark geri alınmaz.

(3) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca personele her ay yapılacak ek ödeme net tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibariyle belirlenmiş olan ek ödeme net tutarından az olamaz. Bu kapsamda yapılacak ödemeler, tabip dışı personele herhangi bir katkıya bağlı olmaksızın aylıklara ilişkin hükümler uygulanmak suretiyle her ay aylıklarla birlikte ödenir. Bu şekilde yapılan ek ödeme tutarı, bu Yönetmelik kapsamında aynı aya ilişkin yapılacak ek ödeme tutarından mahsup edilir.

(4) Kadrosu Türkiye Büyük Millet Meclisinde bulunan personel hariç, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından bu Yönetmelik kapsamında yer alan sağlık tesislerine belirli bir süre için sağlık personeli görevlendirilmesi halinde, söz konusu personele görevlendirildiği sağlık tesisinin döner sermaye gelirlerinden aşağıdaki şekilde ek ödeme yapılır:

a) En az bir ay süreyle sağlık tesislerine görevlendirilen sağlık personeline, ilgili mevzuatı uyarınca kadrolarının bulunduğu kurum veya kuruluşlar tarafından yapılan ilave ödemelerden faydalanmamaları kaydıyla yapılacak ek ödemenin tutarı, görevlendirildikleri birimde aynı unvanlı kadroda çalışan ve hizmet yılı aynı olan emsali Bakanlık personeli esas alınarak belirlenir ve bunlara yapılabilecek ek ödeme, hiçbir şekilde emsaline yapılabilecek tavan ek ödeme tutarlarını geçemez.

b) Haftanın belirli gün veya saatlerinde veyahut belirli vakalar ve işler için görevlendirilen sağlık personelinin aktif çalışılan gün katsayısı, o dönem personelin görevlendirme süresince çalıştığı saatlerin toplamının, o dönem mesai saatleri toplamına bölünmesi suretiyle bulunur. Çalışılan süre, vaka veya iş için sağlık tesisine geliş ve ayrılış saatleri Başhekimliklerce kayıt altına alınır. Sağlık tesisi puan ortalamaları ve klinik hizmet puan ortalamaları hesaplamasında tıbbi işlemler puanı bulunan personelin puanları ve bu şekilde hesaplanan aktif çalışma gün katsayıları kullanılır. Bu şekilde görevlendirilen personelin ham puanı hesaplamasında ilgisine göre 9 uncu veya 10 uncu maddede belirtilen esaslar uygulanır.

c) Bu şekilde yapılacak ek ödemelerde sağlık personelinin asıl kadrosunun bulunduğu kurumdaki döner sermaye işletmesinden aynı aya ilişkin yapılan ödemenin yanı sıra, görevlendirildiği sağlık tesisi tarafından aynı aya ilişkin yapılacak ek ödemenin toplam tutarı, söz konusu personelin tavan ek ödeme tutarını geçemez.

(5) Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji, tıbbi biyokimya ve tıbbi mikrobiyoloji uzmanlarının mesai içi ham puanlarının hesaplanmasında; sağlık tesisi puan ortalamasının, ilgili branş için Personel Dağılım Cetvelinde (PDC) öngörülen uzman sayısının çalışan uzman sayısına oranı kadarı kullanılır. Bu oran 1 (bir)’den büyük olamaz. Bu fıkra kapsamındaki uzmanlardan askerlik, ücretsiz izin, analık izni veya geçici görev sebebiyle görevinden ayrılanlar ile üniversite kadrosundakiler hariç olmak üzere diğer tüm nedenlerle fiilen görev yapmayanlar da ilgili branştaki uzman sayısına dâhil edilir.

(6) Tabip dışı personel için Ek-2 sayılı tablodaki Hizmet Alanı - Kadro Unvan Katsayıları, Ek-3 sayılı Tıbbi Hizmet Sunum Alan Oranı Tablosunda belirtilen oranlarda artırımlı olarak uygulanır. Tıbbi Hizmet Sunum Alan Oranı hesaplanırken ilgili ek ödeme döneminde en uzun süre ile görev yaptığı alan esas alınır.

(7) Mesai içi klinik hizmet puan ortalaması ve özellikli tıbbi işlem ham puanlarının belirlenmesinde özellikli tıbbi işlem puanı katılım oranlarını (0 ile 1 arasında) belirleme Bakan yetkisindedir. Bu oranlar belirlenmediği durumda özellikli tıbbi işlem puanı katılım oranları, ilgili hesaplamalarda kullanılmaz.

Sağlık tesislerinde döner sermaye komisyonunun teşkili

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik ile verilen görevleri yerine getirmek üzere her bir sağlık tesisinde döner sermaye komisyonu teşkil edilir.

(2) Döner sermaye komisyonu aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) Başhekim/Koordinatör Başhekim,

b) İdari ve Mali Hizmetler Müdürü,

c) Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü,

ç) Dâhili ve cerrahi klinikleri ile laboratuvar ve röntgen birimlerini temsilen birer sorumlu uzman tabip, üçüncü basamak sağlık tesislerinde ise birer eğitim sorumlusu/eğitim görevlisi veya uzman tabip,

d) Bir pratisyen tabip,

e) Bir asistan,

f) Bir diş tabibi,

g) Bir sağlık lisansiyeri (psikolog, diyetisyen, fizyoterapist, sosyal hizmet uzmanı, biyolog gibi),

ğ) Bir sağlık hizmetleri sınıfı temsilcisi (hemşire, ebe veya sağlık memuru gibi),

h) Bir teknik hizmetler sınıfı temsilcisi,

ı) Bir yardımcı hizmetler sınıfı temsilcisi,

i) Bir genel idari hizmetler sınıfı temsilcisi,

j) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlık ve sosyal hizmetler kolunda faaliyet gösteren sendikalardan o kurumda en çok üyeye sahip sendikanın temsilcisi.

(3) İkinci fıkranın (ç), (d), (e), (f), (g), (ğ), (h), (ı) ve (i) bentlerinde belirtilen üyeler, ilgili personelin kendi aralarında yapacakları seçimle belirlenir ve ayrıca her üye için birer yedek üye seçilir. Seçimin usul ve esasları başhekim/koordinatör başhekim tarafından yazılı olarak belirlenerek ilgili personele duyurulur.

(4) Üçüncü fıkrada belirtilen şekilde seçilen üyeler mali yılsonuna kadar görev yaparlar. Üyeliğe tekrar seçilmek mümkündür.

(5) Kurumda en çok üyeye sahip sendika ve sendika temsilcisinin görev süresi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen usul ve esaslara göre belirlenir.

Döner sermaye komisyonunun çalışma usul ve esasları

MADDE 7 – (1) Komisyonun başkanı başhekim/koordinatör başhekimdir. Komisyon, başkanın daveti üzerine önceden belirlenmiş toplantı gündemine göre her ayın ilk haftası içinde, üye sayısının en az 2/3 çoğunluğu ile toplanır ve katılanların oy çokluğu ile karar alır. Oylarda eşitlik olması halinde, başkanın oy verdiği tarafın görüşü yönünde karar alınır. Komisyon dağıtılacak ek ödeme tutarını belirlerken, sağlık tesisinin gelir-gider dengesi ile borç, alacak, nakit durumu ve ihtiyaçlarını gözetmekle yükümlü ve sorumludur. Komisyon kararları karar defterine yazılır ve toplantıya katılan üyelerce imzalanır. Komisyonun sekretarya hizmetleri idari ve mali hizmetler müdürlüğünce yürütülür.

Dağıtılabilecek döner sermaye tutarının belirlenmesi

MADDE 8 – (1) Döner sermaye komisyonu, uluslararası sağlık hizmetleri kapsamı dışındaki dağıtılacak tutarı (karar alınan tutar), sağlık tesisinin o dönemde bu kapsamda elde ettiği gayrisafi hasılattan öncelikle Hazine payı, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi gereğince ayrılacak pay ile Bakanlık merkez payı ayrıldıktan sonra kalan miktarın 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirlenen oranın sağlık tesisi kalite katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan miktarı geçmeyecek şekilde belirler.

(2) Döner sermaye komisyonu, uluslararası sağlık hizmetleri kapsamında dağıtılacak tutarı (karar alınan tutar), sağlık tesisinin o dönemde bu kapsamda elde ettiği gayrisafi hasılattan öncelikle Hazine payı, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi gereğince ayrılacak pay ile Bakanlık merkez payı ayrıldıktan sonra kalan miktarın 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin onuncu fıkrasında belirlenen oranı geçmeyecek şekilde belirler.

(3) İl Sağlık Müdürlüğü, sağlık tesisi döner sermaye komisyonunca belirlenen ve ayrı ayrı dağıtılacak olan;

a) Uluslararası sağlık hizmetleri kapsamı dışındaki dağıtılacak tutarı (karar alınan tutar) aynen veya 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirlenen oranın sağlık tesisi kalite katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan miktarı geçmeyecek şekilde değiştirerek onaylar ve bu şekilde verilen onay doğrultusunda karar kesinleşir.

b) Uluslararası sağlık hizmetleri kapsamında dağıtılacak tutarı (karar alınan tutar) aynen veya 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin onuncu fıkrasında belirlenen oranı geçmeyecek şekilde değiştirerek onaylar ve bu şekilde verilen onay doğrultusunda karar kesinleşir.

c) İhtiyaç halinde Bakanlık tarafından, 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü ve onuncu fıkralarında belirlenen oranları geçmeyecek şekilde ve sağlık tesisi bazında veya tüm sağlık tesisleri için bir oran belirlenebilir ve döner sermaye komisyonu veya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından dağıtılabilecek tutar belirlenirken bu oranlar dikkate alınır.

(4) a) Uluslararası sağlık hizmetleri kapsamında belirlenen dağıtılacak tutarın %80’i bu hizmetlerde görev alan profesör, doçent, uzman tabip ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman diş tabiplerine ek ödeme olarak dağıtılır.

b) Uluslararası sağlık hizmetleri kapsamında belirlenen dağıtılacak tutarın %20’si ile varsa bu fıkranın (a) bendi kapsamında dağıtılan tutarın fazlası aynı bentte sayılanların dışındaki personele ek ödeme olarak dağıtılır.

İkinci basamak sağlık tesislerinde ham puanın hesaplanması

MADDE 9 – (1) İkinci basamak sağlık tesislerinde ham puan, esas olarak hizmet puanından oluşur. Ancak sağlık tesisi puan ortalaması referans alınanlarda aktif çalışma gün katsayısı, mesai içi ham puan hesaplamalarında birim performans katsayısı ayrıca çarpan olarak kullanılır.

(2) Mesai içi çalışan personelin ham puanları aşağıdaki şekilde hesaplanır. Birim performans katsayısı hesaplanmayan personelin ilgili katsayısı 1 (bir) kabul edilir.

a) Genel tıbbi işlemler puanı bulunan uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi ve diş tabipleri: Ham puanı = Genel tıbbi işlemler puanı x birim performans katsayısı.

b) Ek-4 sayılı tablo kapsamında sağlık tesisi puan ortalamasından ek ödeme alacak tabipler ve diğer personel: Ham puanı = Mesai içi sağlık tesisi puan ortalaması x mesai içi aktif çalışma gün katsayısı x birim performans katsayısı.

(3) Mesai dışı çalışan personelin ham puanları aşağıdaki şekilde hesaplanır.

a) Genel tıbbi işlemler puanı bulunan uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi ve diş tabipleri: Ham puanı = Mesai dışı genel tıbbi işlemler puanı.

b) Diğer personel (tabip dışı personel): Ham puanı = Mesai dışı sağlık tesisi puan ortalaması x mesai dışı aktif çalışma gün katsayısı.

(4) Özellikli tıbbi işlemler yapan tabiplerin ham puanları aşağıdaki şekilde hesaplanır:

a) Özellikli tıbbi işlemler ham puanı = Özellikli tıbbi işlemler puanı.

(5) Uluslararası sağlık hizmetleri kapsamında çalışan personelin Uluslararası sağlık hizmetleri ham puanları aşağıdaki şekilde hesaplanır:

a) Uluslararası sağlık hizmetleri tıbbi işlemler puanı bulunan profesör, doçent, uzman tabip ve uzman diş tabiplerinin Uluslararası sağlık hizmetleri ham puanı = Uluslararası sağlık hizmetleri tıbbi işlemler puanı.

b) Uluslararası sağlık hizmetlerinde görev alan ve tıbbi işlem puanı bulunmayan profesör, doçent, uzman tabip ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzmanların uluslararası sağlık hizmetleri ham puanı = Uluslararası sağlık hizmetleri sağlık tesisi puan ortalaması x 0.10 x mesai içi aktif çalışma gün katsayısı.

c) Uluslararası sağlık hizmetlerinde görev alan profesör, doçent, uzman tabip ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman diş tabipleri dışındaki personelin Uluslararası sağlık hizmetleri ham puanı = Uluslararası sağlık hizmetleri sağlık tesisi puan ortalaması x mesai içi aktif çalışma gün katsayısı.

Üçüncü basamak sağlık tesisleri ile ikinci basamak sağlık tesislerinin üniversite ile iş birliği yapılan birimlerinde ham puanın hesaplanması

MADDE 10 – (1) Eğitim kliniklerinde mesai içi ve mesai dışı çalışmalarda ham puan; klinik hizmet puanı ortalaması, sağlık tesisi puan ortalaması ve genel tıbbi işlemler puanının belli oranlarının toplamından oluşur. Ancak sağlık tesisi ve/veya klinik puan ortalaması referans alınanlarda aktif çalışılan gün katsayısı ayrıca çarpan olarak kullanılır. Özellikli tıbbi işlemler ham puanı ve uluslararası sağlık hizmetleri ham puanı ise ilgili personelin kendi tıbbi işlem puanları toplamından oluşur. Tıbbi işlemler puanı bulunmayan diğer personelin uluslararası sağlık hizmetleri ham puanı ise uluslararası sağlık hizmetleri sağlık tesisi puan ortalaması ve aktif çalışılan gün katsayısı çarpımından oluşur.

(2) Mesai içi çalışan personelin ham puanları aşağıdaki şekilde hesaplanır.

a) Bir kliniğe bağlı olarak çalışanlar:

1) Eğitim sorumlusu, eğitim görevlisi, başasistan ve uzman tabipler, diş kliniklerinde uzman diş tabipleri, acil kliniklerde ise pratisyen tabipler: Ham puanı = [(Mesai içi klinik hizmet puan ortalaması x (Mesai içi genel tıbbi işlemler puanı / Mesai içi klinik hizmet puan ortalaması))* + (Mesai içi sağlık tesisi puan ortalaması x (Mesai içi genel tıbbi işlemler puanı / Mesai içi sağlık tesisi puan ortalaması))**] x Mesai içi aktif çalışma gün katsayısı + (Mesai içi genel tıbbi işlemler puanı x 0,25).

* “Mesai içi genel tıbbi işlemler puanı / Mesai içi klinik hizmet puan ortalaması” oranı 0,50 in üzeri bir değer olursa 0,50 olarak esas alınır.

** “Mesai içi genel tıbbi işlemler puanı / Mesai içi sağlık tesisi puan ortalaması” oranı 0,25 in üzeri bir değer olursa 0,25 olarak esas alınır.

2) Tıbbi işlem puanı oluşan kliniklerdeki asistanlar ve yan dal asistanları: Ham puanı = ((Mesai içi klinik hizmet puan ortalaması x 0,25) + (Mesai içi sağlık tesisi puan ortalaması x 0,75)) x Mesai içi aktif çalışılan gün katsayısı.

3) Enfeksiyon hastalıkları ile biyokimya ve mikrobiyoloji kliniklerinde çalışan eğitim sorumlusu, eğitim görevlisi, başasistan, uzman tabipler ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile ÜYTE merkezlerinde çalışan tıbbi histoloji ve embriyoloji uzmanları ve tıbbi işlem puanı oluşmayan kliniklerdeki asistanlar ve yan dal asistanları: Ham puanı = Mesai içi sağlık tesisi puan ortalaması x mesai içi aktif çalışma gün katsayısı.

b) Bir kliniğe bağlı olarak çalışmayanlar:

1) Eğitim araştırma hastanelerinde genel tıbbi işlemler puanı bulunan uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi ve diş tabipleri: Ham puanı = [Mesai içi sağlık tesisi puan ortalaması x (Mesai içi genel tıbbi işlemler puanı / Mesai içi sağlık tesisi puan ortalaması)*] x Mesai içi aktif çalışma gün katsayısı + (Mesai içi genel tıbbi işlemler puanı x 0,30).

* “Mesai içi genel tıbbi işlemler puanı / Mesai içi sağlık tesisi puan ortalaması” oranı 0,70 in üzeri bir değer olursa 0,70 olarak esas alınır.

2) Ağız ve diş sağlığı eğitim hastanelerinde genel tıbbi işlemler puanı bulunan uzman diş tabibi ve diş tabipleri: Ham puanı = Mesai içi genel tıbbi işlemler puanı.

3) Sağlık tesisi puan ortalamasından ek ödeme alacak tabipler ve diğer personel: Ham puanı = Mesai içi sağlık tesisi puan ortalaması x mesai içi aktif çalışma gün katsayısı.

(3) Mesai dışı çalışan personelin ham puanları aşağıdaki şekilde hesaplanır.

a) Klinik olarak mesai dışı çalışanlar:

1) Eğitim sorumlusu, eğitim görevlisi, başasistanlar ve uzman tabipler diş kliniklerinde uzman diş tabipleri: Ham puanı = [Mesai dışı klinik hizmet puan ortalaması x (Mesai dışı genel tıbbi işlemler puanı / Mesai dışı klinik hizmet puan ortalaması)*] + [Mesai dışı sağlık tesisi puan ortalaması x (Mesai dışı genel tıbbi işlemler puanı / Mesai dışı sağlık tesisi puan ortalaması)**] x Mesai dışı aktif çalışılan gün katsayısı + (Mesai dışı genel tıbbi işlemler puanı x 0,25).

* “Mesai dışı genel tıbbi işlemler puanı / Mesai dışı klinik hizmet puan ortalaması” oranı 0,50 in üzeri bir değer olursa 0,50 olarak esas alınır.

** “Mesai dışı genel tıbbi işlemler puanı / Mesai dışı sağlık tesisi puan ortalaması” oranı 0,25 in üzeri bir değer olursa 0,25 olarak esas alınır.

2) Asistanlar ve Yan dal asistanları (Klinik hizmet puanı bulunmayan asistanlar hariç): ham puanı = ((Mesai dışı klinik hizmet puan ortalaması x 0,25) + (Mesai dışı sağlık tesisi puan ortalaması x 0,75)) x mesai dışı aktif çalışma gün katsayısı.

b) Bireysel olarak mesai dışı çalışanlar:

1) Eğitim araştırma hastanelerinde genel tıbbi işlemler puanı bulunan uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi ve diş tabipleri: Ham puanı = [Mesai dışı sağlık tesisi puan ortalaması x (Mesai dışı genel tıbbi işlemler puanı / Mesai dışı sağlık tesisi puan ortalaması)*] x Mesai dışı aktif çalışılan gün katsayısı + (Mesai dışı genel tıbbi işlemler puanı x 0,30)

* “ Mesai dışı genel tıbbi işlemler puanı / Mesai dışı sağlık tesisi puan ortalaması” oranı 0,70 in üzeri bir değer olursa 0,70 olarak esas alınır.

2) Ağız ve diş sağlığı eğitim hastanelerinde genel tıbbi işlemler puanı bulunan uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi ve diş tabipleri: Ham puanı = Mesai dışı genel tıbbi işlemler puanı.

3) Diğer personel (tabip dışı personel): Ham puanı = Mesai dışı sağlık tesisi puan ortalaması x mesai dışı aktif çalışma gün katsayısı.

(4) Özellikli tıbbi işlemler yapan tabiplerin ham puanları aşağıdaki şekilde hesaplanır.

Özellikli tıbbi işlemler ham puanı = Özellikli tıbbi işlemler puanı x Özellikli tıbbi işlem puanı katılım oranı.

(5) Uluslararası sağlık hizmetleri kapsamında çalışan personelin Uluslararası sağlık hizmetleri ham puanları aşağıdaki şekilde hesaplanır.

a) Uluslararası sağlık hizmetleri tıbbi işlemler puanı bulunan profesör, doçent, uzman tabip ve uzman diş tabiplerinin Uluslararası sağlık hizmetleri ham puanı = Uluslararası sağlık hizmetleri tıbbi işlemler puanı.

b) Diğer personel Uluslararası sağlık hizmetleri ham puanı= Uluslararası sağlık hizmetleri sağlık tesisi puan ortalaması x mesai içi aktif çalışma gün katsayısı.

Hizmet puanının hesaplanması

MADDE 11 – (1) Mesai içi, mesai dışı, özellikli tıbbi işlemler ve uluslararası sağlık hizmetleri hizmet puanları, madde 9 ve 10’a göre hesaplanan ilgili ham puanların hizmet verimlilik katsayısı ve hizmet alanı kadro unvan katsayısı ile çarpılarak hesaplanır.

Hizmet puanı = Ham puan x Hizmet verimlilik katsayısı x Hizmet alanı kadro unvan katsayısı.

Net performans puanının hesaplanması

MADDE 12 – (1) Mesai içi net performans puanı; mesai içi hizmet puanı, bilimsel çalışma destek puanı ve ek puanın toplamından oluşur. Mesai dışı net performans puanı, uluslararası sağlık hizmeti net performans puanı ve özellikli tıbbi işlemler net performans puanı ise kendi hizmet puanlarından oluşur.

a) Mesai içi net performans puanı = Mesai içi hizmet puanı + Bilimsel çalışma destek puanı + Ek puan.

b) Mesai dışı net performans puanı = Mesai dışı hizmet puanı.

c) Uluslararası sağlık hizmeti net performans puanı = Uluslararası sağlık hizmetleri hizmet puanı.

ç) Özellikli tıbbi işlemler net performans puanı = Özellikli tıbbi işlemler hizmet puanı.

Ödenecek net ek ödeme tutarı

MADDE 13 – (1) Personele ait mesai içi net performans puanının dönem ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu brüt ek ödeme tutarı bulunur. Bu tutar mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemez. Tavan ek ödeme tutarını aşmayacak şekilde belirlenen tutardan gelir vergisi ve damga vergisi düşülerek ödenecek net ek ödeme tutarı bulunur.

(2) Mesai dışı ödenecek brüt ek ödeme tutarı ise mesai dışı net performans puanının dönem ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunur. Bu tutar mesai dışı tavan ek ödeme tutarını geçemez. Tavan ek ödeme tutarını aşmayacak şekilde belirlenen mesai dışı brüt ek ödeme tutarından gelir vergisi ve damga vergisi düşülerek ödenecek net ek ödeme tutarı bulunur.

(3) Özellikli tıbbi işlemler brüt ek ödeme tutarı, personele ait özellikli tıbbi işlemler net performans puanının dönem ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunur. Özellikli tıbbi işlemler brüt ek ödeme tutarı özellikli tıbbi işlemler tavan ek ödeme tutarını geçemez. Özellikli tıbbi işlemler brüt ek ödeme tutarından gelir vergisi ve damga vergisi düşülerek ödenecek özellikli tıbbi işlemler net ek ödeme tutarı bulunur.

(4) Uluslararası sağlık hizmetleri brüt ek ödeme tutarı, sağlık tesislerinde 8 inci maddenin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamındaki personel için uluslararası sağlık hizmetleri net performans puanının uluslararası sağlık hizmetleri dönem ek ödeme katsayısı (A) ile çarpımı sonucu, sağlık tesislerinde 8 inci maddenin dördüncü fıkrasının (b) bendi kapsamındaki personel için uluslararası sağlık hizmetleri net performans puanının uluslararası sağlık hizmetleri dönem ek ödeme katsayısı (B) ile çarpımı sonucu bulunur. Bu tutar uluslararası sağlık hizmetleri tavan ek ödeme tutarını geçemez. Tavan ek ödeme tutarını aşmayacak şekilde belirlenen uluslararası sağlık hizmetleri brüt ek ödeme tutarından gelir vergisi ve damga vergisi düşülerek ödenecek net ek ödeme tutarı bulunur.

Ek ödeme zamanı

MADDE 14 – (1) Ek ödeme, aylık dönemler halinde yapılır. Dağıtılmasına karar verilen ek ödeme tutarı, o dönemin bitiminden sonraki yirmi gün içinde hak sahiplerine ödenir. Ancak, döner sermaye gelirlerinin tahsilatında gecikme olması halinde tahsilatı takip eden ilk ödeme döneminde ödeme yapılır.

Kanunî kesintiler

MADDE 15 – (1) Ek ödemeden 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda belirtilen vergi dilimleri ve personele daha önce ödenen aylık ve döner sermaye ek ödemelerine ilişkin süregelen gelir vergisi matrahı da dikkate alınarak, gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İkinci Basamak Sağlık Tesislerinde Görev Yapan Tabiplere Birim Performans

Katsayısının Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar

Temel esaslar

MADDE 16 – (1) İlgili ek ödeme dönemi için birim performans katsayılarının tespitine ilişkin tüm işlemler inceleme heyeti tarafından yürütülür.

(2) Hizmete yeni açılan sağlık tesisinde görevli tüm tabiplerin birim performans katsayısı 12 (oniki) ek ödeme döneminde hesaplanmaz.

(3) Doğal afet, savaş, salgın hastalık, seferberlik, yangın vb. olağandışı durumlara hizmet sunumunu aksatacak düzeyde maruz kalan sağlık tesislerinde görevli tüm tabiplerin birim performans katsayıları, olağandışı durumun meydana geldiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğünün kararıyla 6 (altı) ek ödeme döneminde hesaplanmaz. Bu süre Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde 18 (onsekiz) ek ödeme dönemine kadar uzatılabilir.

(4) Üçüncü kısım ile tanımlanan birim performans katsayıları mesai içi çalışmada gerçekleştirilen ve aşağıdaki tablolarda ayrı ayrı belirtilen işlem puanları genel tıbbi işlemler puanına oranlanarak her dönem hesaplanır ve tabiplerin mesai içi ham puanlarının hesaplanmasında kullanılır.

İkinci basamak sağlık tesislerinde birim performans katsayısının belirlenmesi

MADDE 17 – (1) Dâhili Branş Birim Performans Katsayısının Belirlenmesi:

a) Vizit puanı oranına karşılık gelen ve aşağıdaki tabloda yer alan katsayı, o dönem ilgili uzman tabibin dâhili branş birim performans katsayısı olarak esas alınır.

b) İnvaziv girişim yapan kardiyoloji uzmanlarının birim performans katsayısı: İlgili tabibin Kardiyoloji branşı girişimsel işlem puanı oranına karşılık gelen ve aşağıdaki tabloda yer alan katsayı, o dönem ilgili uzman tabibin birim performans katsayısı olarak belirlenir.

c) İlgili dönem invaziv girişim yapan kardiyoloji uzmanı için kardiyoloji branşı birim performans katsayısı ile dahili branş birim performans katsayısı birlikte hesaplanarak yüksek bulunan katsayı esas alınır.

(2) Cerrahi Branş Birim Performans Katsayısının Belirlenmesi:

a) Ameliyat ve girişimsel işlem puanı oranına karşılık gelen ve aşağıdaki tabloda yer alan katsayı, o dönem ilgili uzman tabibin cerrahi branş birim performans katsayısı olarak esas alınır.

(3) Kadın hastalıkları ve doğum branşı birim performans katsayısının belirlenmesi:

a) Kadın hastalıkları ve doğum branşı ameliyat ve girişimsel işlem puanı oranına karşılık gelen ve aşağıdaki tabloda yer alan katsayı, o dönem kadın hastalıkları ve doğum branşı ameliyat ve girişimsel işlem puanı katsayısı olarak belirlenir.

b) Primer Sezaryen oranına karşılık gelen ve aşağıdaki tabloda yer alan katsayı, o dönem primer sezaryen oranı katsayısı olarak belirlenir.

c) Kadın hastalıkları ve doğum branşı birim performans katsayısının hesaplanması: Kadın hastalıkları ve doğum branşı ameliyat ve girişimsel işlem puanı katsayısı ile primer sezaryen oranı katsayısının ortalaması esas alınarak hesaplanır.

ç) O dönem içerisinde ilgili kadın hastalıkları ve doğum uzmanının toplam doğum sayısının 0 (sıfır) olması durumunda, ilgili tabibin kadın hastalıkları ve doğum branşı birim performans katsayısı olarak sadece kadın hastalıkları ve doğum branşı ameliyat ve girişimsel işlem puanı katsayısı esas alınır.

(4) Anestezi ve Reanimasyon branşı birim performans katsayısının belirlenmesi:

a) Anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanlarının birim performans katsayısı: Rejyonel anestezi puanı oranına karşılık gelen ve aşağıdaki tabloda yer alan katsayı, o dönem ilgili uzman tabibin birim performans katsayısı olarak hesaplanır. Anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı için rejyonel anestezi puanı oranına karşılık gelen katsayısı ile diğer tabipler birim performans katsayısı birlikte hesaplanarak yüksek bulunan katsayı esas alınır.

(5) İkinci basamak sağlık tesislerinde ortalama birim performans katsayısının belirlenmesi:

a) Sağlık tesisi ortalama birim performans katsayısı: Birim performans katsayısı hesaplanan tüm uzman tabiplerin birim performans katsayılarının ortalaması esas alınarak belirlenir.

b) Patoloji, anesteziyoloji, radyoloji, acil tıp, temel tıp bilimleri, halk sağlığı, nükleer tıp, aile hekimliği, radyasyon onkolojisi, tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji, sualtı hekimliği ve hiperbarik tıp, dermatoloji, kapalı psikiyatri servisi bulunmayan sağlık tesislerinde çalışan erişkin ve çocuk psikiyatri uzmanları, spor hekimleri, adli tıp, çevre sağlığı, tıbbi genetik, hava ve uzay hekimliği, askeri sağlık hizmetleri, yan dal uzmanları, pratisyen tabipler, uzman diş tabipleri, diş tabipleri, semt polikliniklerinde, yoğun bakımlarda, evde bakım hizmetlerinde, dal hastanelerinde farklı branşta konsültan olarak çalışan uzman tabipler ile sağlık tesisi puan ortalamasından ek ödeme alan tüm tabiplerin birim performans katsayısı olarak sağlık tesisi ortalama birim performans katsayısı esas alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri ile Ağız ve Diş Sağlığı Hastanelerinde Görev

Yapan Tabiplere Birim Performans Katsayısının Uygulanmasına

Dair Usul ve Esaslar

Temel esaslar

MADDE 18 – (1) İlgili dönem birim performans katsayılarının tespitine ilişkin tüm işlemler inceleme heyeti tarafından yürütülür.

(2) Hizmete yeni açılan sağlık tesisinde görevli tüm tabiplerin birim performans katsayısı 12 (oniki) ek ödeme döneminde hesaplanmaz.

(3) Doğal afet, savaş, salgın hastalık, seferberlik, yangın vb. olağandışı durumlara hizmet sunumunu aksatacak düzeyde maruz kalan sağlık tesislerinde görevli tüm tabiplerin birim performans katsayıları, olağandışı durumun meydana geldiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğünün kararıyla 6 (altı) ek ödeme döneminde hesaplanmaz. Bu süre Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde 18 (onsekiz) ek ödeme dönemine kadar uzatılabilir.

(4) Dördüncü kısım ile tanımlanan birim performans katsayıları mesai içi çalışmada gerçekleştirilen ve aşağıdaki tablolarda ayrı ayrı belirtilen işlem puanları genel tıbbi işlemler puanına oranlanarak her dönem hesaplanır ve tabiplerin mesai içi ham puanlarının hesaplanmasında kullanılır.

Ağız ve diş sağlığı merkezleri ile ağız ve diş sağlığı hastanelerinde görev yapan tabiplere birim performans katsayısının hesaplanması

MADDE 19 – (1) Diş Tabibi Birim Performans Katsayısının Hesaplanması:

a) Diş tabibi birim performans katsayısı (DTBPK): Tedavi Endodonti Puanı, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Puanı, Pedodonti Puanı, Protez Puanı ve Periodontoloji Puanının toplamlarının ayrı ayrı genel tıbbi işlem puanı oranlarına karşılık gelen ve aşağıdaki tablolarda gösterilen katsayıların ortalaması alınarak hesaplanır.

DTBPK = (Tedavi Endodonti Puan Katsayısı + Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Puan Katsayısı + Pedodonti Puan Katsayısı + Protez Puan Katsayısı + Periodontoloji Puan Katsayısı) /5

b) İlgili dönemde, 2-15 yaş grubu hasta muayenesi yapılmamış ya da sadece nöbet hizmetinde yapılmış ise diş tabibi birim performans katsayısı hesaplanmasında pedodonti puan katsayısı kullanılmaz.

(2) Doktoralı/Uzman Diş Tabibi Birim Performans Katsayısının Hesaplanması:

a) Doktoralı/Uzman diş tabibi birim performans katsayısı: Doktoralı/Uzman diş tabiplerinin ilgili dönemde her bir branşa ait puan toplamının genel tıbbi işlemler puanları oranına karşılık gelen ve aşağıdaki tablolarda belirlenen katsayı esas alınır.

(3) Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri ile Ağız ve Diş Sağlığı Hastanelerinde ortalama birim performans katsayısının belirlenmesi:

a) Sağlık tesisi ortalama birim performans katsayısı: Birim performans katsayısı hesaplanan tüm diş tabibi ve uzman diş tabiplerinin birim performans katsayılarının ortalaması esas alınarak belirlenir.

b) Ağız, diş ve çene radyolojisi doktoralı/uzmanı diş tabipleri, diş tabipleri ile doktoralı/uzman diş tabipleri dışındaki diğer tabip ve uzman tabipler ile sağlık tesisi puan ortalamasından ek ödeme alan tüm tabiplerin birim performans katsayısı olarak sağlık tesisi ortalama birim performans katsayısı esas alınır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

MADDE 20 – (1) 12/5/2006 tarihli ve 26166 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 14/2/2013 tarihli ve 28559 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik 1/4/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız.

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
1 Yorum