Anadolu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik (16 Ağustos 2019)

Anadolu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik (16 Ağustos 2019)
Anadolu Üniversitesi sınav yönetmeliğinde yapılan değişiklik Resmi Gazetede yayımlandı. Anadolu Üniversitesi tarafından Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav usül ve esalarında yapılan değişiklik 16 Ağustos 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.

Anadolu Üniversitesinden:

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/2/2019 tarihli ve 30678 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“n) YNO: Yıl sonu not ortalamasını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Yıllık sistemin uygulandığı birimlerde, bir öğretim yılı; zorunlu dersler için dönem sonu sınavı dâhil 32 haftadan oluşur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Dersler, yarıyıl/yıl esasına göre düzenlenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci fıkrasında yer alan “yarıyıllar,” ibaresi “yarıyıllar/yıllar,” olarak değiştirilmiştir.

“Öğrencilere öğrenimlerini tamamlamaları için tanınan program süresi, yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, 2 yıllık ön lisans programları için 4 yarıyıl/2 yıl; 4 yıllık lisans programları için 8 yarıyıl/4 yıl; 5 yıllık lisans programları için ise 10 yarıyıl/5 yıldır.”

“(2) Yabancı dil hazırlık sınıfı hariç azami öğrenim süreleri; 2 yıllık ön lisans programları için 8 yarıyıl/4 yıl, 4 yıllık lisans programları için 14 yarıyıl/7 yıl, 5 yıllık lisans programları için ise 16 yarıyıl/8 yıldır. Azami süreler sonunda da mezun olamayan öğrencilerden, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı madde hükümlerine göre ödemekle yükümlü oldukları katkı payı/öğrenim ücreti tahsil edilir. Çift anadal programında kayıtlı olan öğrencilerden ise diploma programının öğrenim süresi sonrasında ve ikinci anadalını tamamlaması için verilen 1 yıllık ek sürenin sonrasındaki yarıyıllar/yıllar için bu madde hükümlerine göre katkı payı/öğrenim ücreti alınır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “dönem içi ve dönem sonu” ibaresi “dönem içi/yıl içi ve dönem sonu/yıl sonu” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yarıyıllara” ibaresi  “yarıyıllara/yıllara” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yarıyıl” ibaresi “yarıyıl/öğretim yılı” olarak değiştirilmiş, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasında yer alan “dönemin” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya öğretim yılının” ibaresi eklenmiştir.

“(2) Öğrenci, kayıtlı olduğu her bir program için danışmanının onayını almak kaydıyla güz ve bahar yarıyıllarında en çok 45 AKTS (çift diploma programları için 70 AKTS), yıllık sistemde her öğretim yılında 90 AKTS ve yaz okulunda açılan derslerden ise en çok 20 AKTS (çift diploma programları için 40 AKTS), yıllık sistemde her öğretim yılında 40 AKTS kredilik derse kayıt yaptırabilir. Yaz okulu sonu itibarıyla mezun olma durumundaki öğrenci ise yaz okulunda en fazla 25 AKTS, yıllık sistemde her öğretim yılında 50 AKTS kredilik derse kayıt yaptırabilir. Bu kredilere, diğer yükseköğretim kurumlarından alınan dersin/derslerin kredileri de dâhildir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yarıyıl” ibaresi “yarıyıl/öğretim yılı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinde yer alan “dönem sonu” ibaresi “dönem sonu/yıl sonu” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Derse ya da uygulamaya devam koşulunu yerine getirdiği hâlde başarısızlık nedeniyle ders ya da uygulamanın tekrarı hâlinde devam koşulunun aranıp aranmayacağı, ilgili birim kurulu tarafından belirlenir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ilk dönemin” ibaresi “ilk dönemin/ilk öğretim yılının” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde yer alan “GNO’su” ibaresinden sonra gelmek üzere  “, YNO’su” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 16 – (1) Üniversitede öğrenimine devam eden ve güz/bahar döneminde/öğretim yılında mezuniyet aşamasında olan öğrenci, Senato tarafından kabul edilen Yönerge çerçevesinde ilgili birim yönetim kurulunun önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun kararıyla içeriği ve kredisi eşdeğer dersi/dersleri; o dönemde açılmamış olması veya açılan bir dersin çakışma nedeniyle alınamaması koşuluyla diğer yükseköğretim kurumlarından alabilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci, ikinci, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Her ders için yazılı olarak en az 1 dönem içi/yıl içi sınavı ile dönem sonu/yıl sonu sınavı ve bütünleme sınavı yapılır. Bununla birlikte uygulamalı dersler için sadece dönem sonu/yıl sonu sınavı yapılabilir. İlgili birim yönetim kurulu, sınavın/sınavların sözlü veya pratik çalışma olarak yapılmasına karar verebilir. Bütünleme sınavlarına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir. Dönem sonu/yıl sonu sınavı uygulamalı olarak yapılan dersler için bütünleme sınavı yapılmaz. Uzaktan öğretim programları kapsamında ve uzaktan öğretim yoluyla verilen derslerde yapılacak ara sınav/sınavlar ise yüz yüze veya elektronik ortamda gözetimli veya gözetimsiz olarak gerçekleştirilebilir. Devam koşulunu yerine getirdiği tek dersten FF ya da YZ harf notu alan ya da mezun olabilmek için alması gereken tüm derslerini tamamladığı halde GNO'su 2.00'ın altında kalan ve gireceği tek bir dersin sınavıyla GNO'sunu 2.00 ve üstüne çıkarabileceği ilgili birim yönetim kurulu kararıyla tespit edilen öğrenciye, tek derse kaldığı öğretim yılı yaz okulu sonunda/yaz okulu açılmayan birimlerde ise bütünleme sınavları sonunda tek ders sınavı yapılır. Bu sınavdan yararlanmak isteyen öğrenci, birimine dilekçe ile başvurması hâlinde ilgili birim yönetim kurulu kararı ile sınava girer. Tek ders sınavında FF ya da YZ harf notu alarak başarısız olan ya da GNO'sunu 2.00'ın üzerine çıkaramayan öğrenci, bir sonraki öğretim yılında kayıt yenileme ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmek şartıyla bu derse devam koşulunu yerine getirmeksizin yaz okulu sonunda/yaz okulu açılmayan birimlerde ise bütünleme sınavları sonunda tekrar tek ders sınavına girebilir. Tek ders sınavı yapılan dersin harf notunun nasıl belirleneceği Senato tarafından hazırlanan uygulama esaslarında belirtilir. Tümüyle uygulamalı dersler ve dönem sonu/yıl sonu sınavı uygulamalı olarak yapılan dersler için tek ders sınavı yapılmaz.

(2) Modüler eğitim programının uygulandığı birimlerde, birim kurulu kararı ile zorunlu dersi/dersleri dönem içi sınavı/sınavları en az 1 modül sınavı olarak yapılır. Bu birimlerde birleşik yürütülen uygulamalı ve teorik dersler için dönem sonu sınavı ve bütünleme sınavı uygulanır. Modüler eğitim programının uygulandığı birimlerde sınavların uygulanmasının ve değerlendirilmesinin ne şekilde yapılacağı, ilgili birim kurulunun önerisi ve Senatonun onayıyla kabul edilen uygulama esasları ile belirlenir.”

“(4) Öğrencinin, bir dersin dönem sonu/yıl sonu sınavına ve bütünleme sınavına girebilmesi için devam koşulunu yerine getirmesi zorunludur.

(5) Öğrencinin her bir dersten başarısı, dönem içi/yıl içi notuyla/notlarıyla dönem sonu/yıl sonusınavının/bütünleme sınavının birlikte değerlendirilmesiyle belirlenir. Dönem içi/yıl içi notları; ara/modül sınav notu/notları ve/veya ödevlere, uygulamalara ve pratik çalışmalara verilen notlardan oluşur.

(6) Başarı notu, dönem içi/yıl içi ve dönem sonu/yıl sonu notlarıyla notların yüzdelik bilgileri dikkate alınarak hesaplanır. Bütünleme sınavı olması durumunda ise başarı notu hesaplanırken dönem sonu/yıl sonu sınavı yerine bütünleme sınav notu değerlendirmeye alınır. Bütünleme sınavı sonunda oluşan harf notu için de dönem sonu/yıl sonusınavı sonucuna göre belirlenen harf notu aralıkları kullanılır.

(7) Dersin dönem sonu/yıl sonu sınavına girme koşulunu sağlamasına rağmen sınava girmeyen ya da girdiği dönem sonu/yıl sonu sınavı sonunda harf notu FF veya YZ olan öğrenciye, bütünleme sınav hakkı verilir. Modüler eğitim programının uygulandığı derslerde bütünleme sınavının ne şekilde yapılacağı ve bu sınava hangi koşullarla girileceği, ilgili birim kurulunun önerisi ve Senatonun onayıyla kabul edilen uygulama esasları ile belirlenir.

(8) Ara/modül sınavına/sınavlarına ve bütünleme sınavı olmayan derslerin dönem sonu/yıl sonu sınavlarına Senatonun belirlediği haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle katılamayan öğrencilere, ilgili birim yönetim kurulu kararıyla mazeret sınav hakkı verilir. Bütünleme sınavı yapılan derslerde; her ne sebeple olursa olsun dönem sonu/yıl sonu sınavı ve bütünleme sınavı için mazeret sınavı yapılmaz. Tek ders sınavı için de her ne sebeple olursa olsun mazeret sınavı yapılmaz.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci fıkrasının (c) bendinde yer alan  “dönem sonu/bütünleme sınavına” ibaresi “dönem sonu/yıl sonu bütünleme sınavına” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkranın (ç) bendinde yer alan “dönem” ibaresi “dönem/öğretim yılı” olarak değiştirilmiştir.

“(1) Derslerin ara/modül ve dönem sonu/yıl sonu sınavları, ödev, uygulama ve benzeri değerlendirmelerin türü ile yüzdelik bilgileri, dersi veren öğretim elemanı tarafından dönemin/öğretim yılının ilk 2 haftası içinde öğrenci bilişim sistemi veri tabanına girilerek internet üzerinden dersin tanıtım sayfasında öğrencilere duyurulur.

(2) Dönem/yıl içi değerlendirmelerin başarı notuna katkısı %30’dan az, %60’tan fazla olamaz. Sadece dönem sonu/yıl sonu sınavı yapılan uygulamalı derslerde, dönem sonu/yıl sonu sınavının başarı notuna katkısı %100’dür. Tek ders sınavı dışındaki tüm sınavlarda öğrencilerin başarı notlarının hesaplanmasında yarıyıl/yıl içi etkinliklerinden alınan puanlar dikkate alınır. Ancak tek ders sınavının başarı notuna katkısı % 100'dür.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkrasında yer alan “dönemin” ibaresi “dönemin/öğretim yılının” olarak değiştirilmiş, beşinci fıkrasında yer alan “yarıyılı” ibaresi “yarıyılı/öğretim yılı” olarak değiştirilmiştir.

“(1) Öğrencinin başarı durumu; her dönem sonunda DNO ve GNO ile belirlenir. Yıllık sistem uygulanan birimlerde öğrencinin başarı durumu, her öğretim yılı sonunda YNO ve GNO ile belirlenir. Not ortalaması, not ortalamasına katılan her dersin kredi değeriyle o dersten alınan harf notunun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının, bu derslerin toplam kredi değerine bölünmesiyle bulunur. Bu işlem, bir dönemde harf notu oluşan dersler için yapılırsa DNO, öğretim yılında harf notu oluşan dersler için yapılırsa YNO, o zamana kadar harf notu oluşmuş tüm dersler için yapılırsa GNO elde edilir. Not ortalamaları virgülden (,) sonra iki basamaklı olarak gösterilir.”

“(6) Güz veya bahar dönemi/öğretim yılı sonunda 2,00 GNO’yu sağlayamayan öğrenciye, akademik yetersizlik uyarısı yapılır. Akademik yetersizlik uyarısı alan öğrenci, yaz okulunda veya takip eden dönemde/öğretim yılında GNO’sunu 2,00’ye yükseltirse akademik yetersizlik uyarısı kalkar. Ancak bu durumdaki öğrenci FF, YZ ve DZ harf notu olan derslerini programda gösterilen güz ve bahar dönemlerinde/öğretim yılında tekrar almak zorundadır. Öğrenci bu dersleri; kendi dönemi dışında açılması durumunda, isterse alabilir. Akademik yetersizlik uyarısı alan ve GNO’sunu takip eden dönemde de/öğretim yılında da 2,00’ye yükseltemeyen öğrenci ise bir sonraki dönemde/öğretim yılında FF, YZ ve DZ harf notu olan dersleriyle birlikte akademik yetersizlik uyarısı aldığı dönemden/öğretim yılından itibaren harf notu CC’nin altında olan dersleri de tekrar etmek zorundadır. Öğrencinin, tekrar ettiği dönem sonunda 2,00 GNO’yu sağlaması durumunda ders tekrarı sona erer.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 21 – (1) Herhangi bir dönemde/öğretim yılında aldığı en az 30 AKTS/60 AKTS kredilik dersi başaranlardan ve DNO’su/YNO’su 3,50 veya üzeri olan program süresini aşmamış öğrenciler “Yüksek Onur Öğrencisi”, DNO’su/YNO’su 3,00 ile 3,49 arasında olanlar ise “Onur Öğrencisi” olmaya hak kazanır. Ancak disiplin cezası alan ve/veya ilgili dönemde/öğretim yılında FF, YZ, DZ ve EK harf notu olan öğrenci; belirtilen not ortalamasını sağlasa bile “Yüksek Onur Öğrencisi” veya “Onur Öğrencisi” olamaz.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “yarıyıllık” ibaresi “yarıyıllık/2 yıllık” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 18 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 19 – Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.