Hakim ve savcı adaylarına 70 puan şartı getirildi

Hakim ve savcı adaylarına 70 puan şartı getirildi
Türkiye Adalet Akademisi tarafından düzenlenen, Meslek Öncesi Eğitimin Uygulama Esasları ile Yazılı ve Sözlü Sınavlara Dair Yönetmelik 12 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni düzenleme ile hakim ve savcı adaylığı sürecinin sonunda yapılacak yazılı sınavda 70 puan alanlar sözlü sınava çağrılacak.

Türkiye Adalet Akademisi Meslek Öncesi Eğitimin Uygulama Esasları ile Yazılı ve Sözlü Sınavlara Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Akademinin kapasitesi ile adayların staj süreleri göz önünde bulundurularak, Adalet Bakanlığı ile iş birliği içinde kısa veya uzun vadeli akademik eğitim planı hazırlanacak.

Hakim ve savcı adayları, Akademi tarafından belirlenen eğitim programlarına katılmak ve kurallara uymak zorunda olacak.

Adaylar hakkındaki gizli sicil fişi, hazırlık ve son eğitim dönemi bitiminde mevzuata uygun olarak, Akademinin ilgili daire başkanı tarafından düzenlenecek.

Akademide alınacak eğitimlerde, adli ve idari yargı adaylarının hazırlık dönemi 3 ay, son eğitim dönemi 4 ay, avukatlık mesleğinden geçen adli yargı adaylarının hazırlık eğitim dönemi 2 ay, son eğitim dönemi 4 ay, avukatlık mesleğinden geçen idari yargı adaylarının hazırlık eğitim dönemi 2 ay, son eğitim dönemi 3 ay olacak.

Eğitim müfredatı, Danışma Kurulunun önerileri de göz önünde bulundurularak, Türkiye Adalet Akademisi Başkanınca belirlenecek. Müfredatın belirlenmesinde çeşitli kriterler dikkate alınacak.

Hazırlanan eğitim müfredatı, ihtiyaç duyulması halinde Danışma Kurulunun önerisiyle güncellenebilecek.

Akademi tarafından, eğitim müfredatına uygun olarak, adaylara ve öğretim elemanlarına yönelik eğitim modülleri oluşturulacak.

Eğitim programı
Eğitim planına ve müfredata uygun olarak, dersler, ders süreleri ve öğretim elemanlarını içerir eğitim programı belirlenecek. Eğitim programı, eğitim dönemleri başlamadan önce ilgili öğretim elemanlarına bildirilecek.

Söyleşi, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler de eğitim programında yer alabilecek. Akademi, eğitim programında değişiklik yapabilecek.

Eğitimlerde, yüksek mahkemelerin daire başkanı ve üyeleri, hakimler ve savcılar, yükseköğretim kurumlarında görev yapan öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri ile araştırma görevlileri, akademide öğretim elemanı olarak görevlendirilenler, alanında uzman kişiler öğretim elemanı olarak belirlenebilecek.

Akademide görev yapan öğretim elemanlarına ücret ödenecek.

Yazılı ve sözlü sınav şartları
Adaylar, adaylık süresi sonunda Akademi tarafından yazılı ve sözlü sınava tabi tutulacak.

Yazılı sınav, eğitim müfredatında yer alan dersleri ve temel hukuk bilgisini kapsayacak.

Yapılacak sınavı yönetmek ve sonuçlandırmak üzere bir başkan, dört asıl ve iki yedek üyeden oluşan bir sınav kurulu oluşturulacak. Yazılı Sınav Kurulunun başkan ve üyeleri, Akademide ders veren öğretim elemanları arasından Başkan tarafından seçilecek.

Yazılı sınavda başarılı olan sözlü sınava çağırılacak
Yazılı sınav, Kurul tarafından 100 puan üzerinden değerlendirilecek. Yapılan değerlendirmede 70 ve üzeri puan alanlar sınavda başarılı kabul edilecek.

Sınavda başarısız kabul edilenler tebliğ tarihinden itibaren 5 iş günü içinde Akademiye yazılı olarak itirazda bulunabilecek.

Yazılı sınavda başarısız olanlara bir ayı geçmemek üzere ek eğitim verilebilecek, bu durumda bulunanlara ikinci sınav hakkı tanınacak.

Yazılı sınavda başarılı olanlar sözlü sınava çağrılacak. 

Sözlü Sınav Kurulu, Türkiye Adalet Akademisi Başkanının başkanlığında, Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanı ve Personel Genel Müdürü ile adaylara ders verenler arasından ilgili Bakan Yardımcısı tarafından seçilen iki asıl ve bir yedek üyeden oluşacak.

Adaylık sürelerinin sonunda yapılan yazılı sınav puanının yüzde 60'ı ile sözlü sınav puanının yüzde 40'ının toplamının en az 70 olması halinde adaylar başarılı sayılacak.

Türkiye Adalet Akademisinden:

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ MESLEK ÖNCESİ EĞİTİMİN UYGULAMA

ESASLARI İLE YAZILI VE SÖZLÜ SINAVLARA DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Hedefler

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; hâkim ve savcı adaylarının, Türkiye Adalet Akademisindeki meslek öncesi eğitimlerinin uygulama esasları ile yazılı ve sözlü sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, hâkim ve savcı adaylarının Türkiye Adalet Akademisindeki meslek öncesi eğitimlerinde uygulanacak iş ve işlemleri, eğitim konularını, eğitim sürelerini, hâkim ve savcı adaylarına yapılacak yazılı ve sözlü sınavlar ile eğitim verecek öğretim elemanlarının görevlendirilmelerine ve ücretlerine ilişkin hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 10 uncu ve ek 2 nci maddeleri ile 2/5/2019 tarihli ve 30762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 34 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 15 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aday: Hâkim ve savcı adayını,

b) Akademi: Türkiye Adalet Akademisini,

c) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,

ç) Başkan: Türkiye Adalet Akademisi Başkanını,

d) Danışma Kurulu: Türkiye Adalet Akademisi Danışma Kurulunu,

e) Öğretim elemanı: 34 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 inci maddesi kapsamında atanan veya görevlendirilenleri,

f) Sözlü sınav: Adaylık süresinin sonunda yapılan sözlü sınavı,

g) Sözlü Sınav Kurulu: Sözlü sınavı yapacak kurulu,

ğ) Yazılı sınav: Adaylık süresinin sonunda yapılan yazılı sınavı,

h) Yazılı Sınav Kurulu: Yazılı sınavı yapacak kurulu,

ifade eder.

Eğitimin hedefleri

MADDE 5 – (1) Eğitimin hedefleri şunlardır:

a) Mesleğin gerektirdiği tarafsızlık, bağımsızlık, hak ve adalet anlayışının kazandırılması ile mesleki kimlik edindirilmesi.

b) Mesleğin gerektirdiği bilgi ve becerinin kazandırılması.

c) Yükseköğretimde edinilen bilgilerle ulusal ve uluslararası yüksek mahkeme kararlarından da yararlanarak hukuki uyuşmazlıkları çözme becerisinin kazandırılması.

ç) Karar metinlerinin ve gerekçelerinin yazımına ilişkin usul ve esasların öğretilmesi.

d) Yargı mercileri ve diğer kurumlarla olan ilişkiler ile yazışma kurallarına dair usul ve esasların öğretilmesi.

e) Kişisel gelişimi destekleyen eğitimler verilmesi.

f) İnsan haklarına ve evrensel hukuk ilkelerine uygun, adil, hızlı ve etkin yargılama yapabilme becerisinin kazandırılması.

g) Yargıya güven ve saygıyı tesis edecek davranışların kazandırılması.

ğ) Çalışma disiplinine uyma alışkanlığının kazandırılması.

İKİNCİ BÖLÜM

Adaylara İlişkin İş ve İşlemler

Eğitim plânının hazırlanması

MADDE 6 – (1) Akademinin kapasitesi ile adayların staj süreleri göz önünde bulundurularak Bakanlıkla iş birliği içinde kısa veya uzun vadeli akademik eğitim plânı hazırlanır.

Adayların görevlendirilmesi

MADDE 7 – (1) Adaylığa atananlar, belirlenen eğitim plânına uygun olarak hazırlık ve son dönem eğitimlerini yapmak üzere, Bakanlık tarafından Akademide geçici olarak görevlendirilirler.

(2) Akademide görevlendirilen adayların, her eğitim dönemi için başlayış ve ayrılış işlemleri yapılır.

Adayların eğitime katılım ve izinleri

MADDE 8 – (1) Adaylar, Akademi tarafından belirlenen eğitim programlarına katılmak ve kurallara uymak zorundadırlar. Bu amaçla Akademi tarafından hazırlanan yönerge adaylara tebliğ edilir.

(2) 2802 sayılı Kanunun 7 nci maddesi uyarınca, adaylar 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabidirler.

Gizli sicil fişi

MADDE 9 – (1) Adaylar hakkındaki gizli sicil fişi, hazırlık ve son eğitim dönemi bitiminde mevzuata uygun olarak Akademinin ilgili daire başkanı tarafından ayrı ayrı düzenlenir.

Aday eğitim dosyası

MADDE 10 – (1) Akademi tarafından fiziki veya elektronik ortamda aday eğitim dosyası oluşturulur.

(2) Aday eğitim dosyasında; aday bilgi formu, devamsızlık bilgisi, izin ve mazeret durumu, disiplin evrakı ve gizli sicil fişi nüshaları ile yazılı ve sözlü sınav sonuç bilgileri bulundurulur.

(3) Öğretim elemanlarının varsa adaylar ile ilgili görüşleri, kişisel gelişim merkezi veya ölçme ve değerlendirme merkezi tarafından hazırlanacak değerlendirme raporları gibi eğitime dair diğer bilgi ve belgeler dosyaya konulabilir.

(4) Adaylar tarafından ibraz edildiği takdirde özel yeteneklerine dair almış oldukları diploma, sertifika, kurs katılım veya bitirme belgesi gibi dokümanların onaylı örnekleri dosyaya konulabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitimin Uygulanmasına İlişkin Esaslar

Eğitimin amacı

MADDE 11 – (1) Tamamlayıcı, sürdürülebilir ve kişisel gelişimi esas alan bir eğitim modeliyle Anayasa ve kanunlardan almış oldukları yetki çerçevesinde; hukuka ve insan haklarına bağlı, tarafsız, bağımsız, hür vicdanıyla karar veren, mesleki etik ilkelerini benimseyen ve uygulayan, toplumun adalet ihtiyacına cevap verebilecek nitelikte hâkim ve savcılar yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Eğitimin süresi ve yeri

MADDE 12 – (1) Eğitim süreleri;

a) Adli ve idari yargı adaylarının hazırlık eğitim dönemi üç ay, son eğitim dönemi dört ay,

b) Avukatlık mesleğinden geçen adli yargı adaylarının hazırlık eğitim dönemi iki ay, son eğitim dönemi dört ay,

c) Avukatlık mesleğinden geçen idari yargı adaylarının hazırlık eğitim dönemi iki ay, son eğitim dönemi üç ay,

olup, eğitimleri Akademide yaptırılır.

(2) Yürürlükteki diğer mevzuatta düzenlenen hükümler saklıdır.

Eğitim müfredatı

MADDE 13 – (1) Eğitim müfredatı, Danışma Kurulunun önerileri de dikkate alınmak suretiyle Başkan tarafından belirlenir.

(2) Müfredatın belirlenmesinde;

a) Akademi tarafından yapılacak ihtiyaç analizi çalışmaları, ölçme ve değerlendirme raporları,

b) Yüksek mahkemelerin, bölge adliye/idare mahkemelerinin, ilk derece mahkemelerinin, Hâkimler ve Savcılar Kurulunun, Bakanlığın, baroların, hukuk fakültelerinin ve diğer ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri,

c) Akademinin taraf olduğu ulusal ve uluslararası projeler kapsamında taahhüt edilen konular,

ç) Mevzuat çerçevesinde; usul dersleri ağırlıklı olmak üzere mesleğin ilk yıllarında sıkça karşılaşılan, kişisel gelişime ve mesleki kimliğin oluşumuna etki eden, mesleğin gerektirdiği idari görevleri ilgilendiren hususlar,

göz önünde bulundurulabilir.

(3) Hazırlanan eğitim müfredatı ihtiyaç duyulması halinde Danışma Kurulunun önerisi üzerine güncellenebilir.

Eğitim modülleri

MADDE 14 – (1) Akademi tarafından, eğitim müfredatına uygun olarak, adaylara ve öğretim elemanlarına yönelik eğitim modülleri oluşturulur.

(2) Eğitim modülleri oluşturulurken eğitim programlama ile ölçme ve değerlendirmenin temel ilkelerine riayet edilir.

(3) Eğitim modüllerine uygun diğer eğitim materyalleri geliştirilir.

Eğitim programı

MADDE 15 – (1) Eğitim plânına ve müfredata uygun olarak, dersler, ders süreleri ve öğretim elemanlarını içerir eğitim programı belirlenir. Eğitim programı, eğitim dönemleri başlamadan önce ilgili öğretim elemanlarına bildirilir.

(2) Söyleşi, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler de eğitim programında yer alabilir.

(3) Akademi, durum ve koşullar gerektirdiği takdirde eğitim programında değişiklik yapabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Öğretim Elemanlarının Görevlendirilmesi, Görevleri ve Ücretleri

Öğretim elemanlarının görevlendirilmesi

MADDE 16 – (1) Eğitimlerde;

a) Yüksek mahkemelerin daire başkanı ve üyeleri,

b) Hâkimler ve savcılar,

c) Yükseköğretim kurumlarında görev yapan öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri ile araştırma görevlileri,

ç) Akademide öğretim elemanı olarak görevlendirilenler,

d) Alanında uzman kişiler,

öğretim elemanı olarak belirlenebilir.

(2) Öğretim elemanı belirlenirken, ölçme ve değerlendirme sonuçları esas alınarak, tercihen eğitim ve ders anlatma tecrübesi olan, mesleki ve bilimsel eseri bulunan, üstün başarısı ile eğitim faaliyetinde faydalı olacağı değerlendirilenlere öncelik verilir.

(3) Akademide ders vermek üzere belirlenen öğretim elemanlarının bağlı bulundukları yetkili makam, kurul veya organlarından görevlendirilmeleri talep edilir. Görevlendirilenler ders verdikleri günlerde izinli sayılırlar.

Öğretim elemanlarının görevleri

MADDE 17 – (1) Öğretim elemanlarının görevleri şunlardır:

a) Adaylara eğitim vermek.

b) Akademi tarafından belirlenen eğitim programını, eğitim modülü ve materyallerini uygulamak.

c) Eğitim müfredatıyla ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde belirlenen çalışma konularında, her türlü araştırma ve inceleme yapmak.

ç) Her eğitim dönemi sonunda, verdikleri derslerle ilgili soru ve cevaplar hazırlamak.

d) İlgili mevzuat hükümlerine göre verilen diğer görevleri yapmak.

Öğretim elemanlarının ders ücreti

MADDE 18 – (1) Akademiye öğretim elemanı olarak atanan veya görevlendirilen hâkim ve savcılar ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu hükümlerine göre Akademide görevlendirilen öğretim elemanlarına haftalık on ders saatini aşan kısım için ders ücreti ödenir.

(2) Akademide ders vermekle görevlendirilen Yargıtay ve Danıştay üyeleri ile hâkim ve savcılar, avukatlar, noterler ve alanında uzman kişilere, verdikleri her ders için ders ücreti ödenir.

(3) Birinci fıkra uyarınca ödenecek ders ücreti haftalık yirmi, ikinci fıkra uyarınca ödenecek ders ücreti haftalık otuz ders saati karşılığı miktarı geçemez.

(4) Akademide ders veren üniversite öğretim elemanlarına 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa göre ödenenin bir kat fazlası ders ücreti ödenir. Üniversite öğretim elemanı olmayıp Akademide ders verenlerden; birinci derecede olanlar için profesörlere, ikinci derecede olanlar için doçentlere, üç veya daha aşağı derecede olanlar ile kamu görevlisi olmayanlar için öğretim görevlilerine 2914 sayılı Kanuna göre ödenen kadar ders ücreti ödenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sınavlara İlişkin Genel Hükümler

Sınavlar

MADDE 19 – (1) Adaylar, adaylık süresi sonunda Akademi tarafından yazılı ve sözlü sınava tabi tutulurlar.

(2) Sınavların amacı, adayların hazırlık ve son dönem eğitimlerinde aldıkları ders konuları ile mevzuat ve içtihat bilgilerini, mesleki yeterliliklerini, hukuki meseleleri kavrama, çözme ve ifade etme yeteneklerini ölçmek ve değerlendirmektir.

Eğitimin etkinliğinin değerlendirilmesi

MADDE 20 – (1) Öğretim elemanları tarafından eğitim müfredatına uygun anlatılan derslerin etkinliğini ölçmek ve değerlendirmek amacıyla uygulamalar yapılabilir.

ALTINCI BÖLÜM

Yazılı Sınavlara İlişkin Usul ve Esaslar

Yazılı sınavın tarihi, yeri ve usulü

MADDE 21 – (1) Yazılı sınavın tarihi, yeri ve usulü Başkan tarafından belirlenir. Yazılı sınavın yeri ve zamanı, Akademinin ilan panosunda ve internet sitesinde sınavdan en az on beş gün önce ilan edilir, bu ilan tebliğ yerine geçer.

Yazılı sınav konuları

MADDE 22 – (1) Yazılı sınav, eğitim müfredatında yer alan dersleri ve temel hukuk bilgisini kapsar.

Soruların belirlenmesi

MADDE 23 – (1) Hazırlık ve son eğitim dönemlerinde ders veren öğretim elemanları en geç eğitim döneminin bitimine kadar, Başkan tarafından belirlenen usule göre kendi alanlarıyla ilgili hazırlayacakları dört sınav sorusunu cevap anahtarlarıyla birlikte fiziki ve elektronik ortamda kapalı imzalı zarf içinde Yazılı Sınav Kurulu Başkanına ulaştırılmak üzere Akademiye teslim ederler.

(2) Yazılı Sınav Kurulu sınav sorularını; eğitim müfredatı ve modüllerine uygun olarak, öğretim elemanları tarafından teslim edilen soruların içerisinden seçebileceği gibi, bu sorular üzerinde değişiklik yaparak veya bu Yönetmeliğin 22 nci maddesi kapsamında hazırlamak suretiyle de belirleyebilir.

Yazılı Sınav Kurulunun oluşumu

MADDE 24 – (1) Yapılacak sınavı yönetmek ve sonuçlandırmak üzere bir başkan, dört asıl ve iki yedek üyeden oluşan bir sınav kurulu oluşturulur. Yazılı Sınav Kurulunun başkan ve üyeleri, Akademide ders veren öğretim elemanları arasından Başkan tarafından seçilir.

(2) Yazılı Sınav Kurulu, asıl üyelerinin tamamının katılımı ile toplanır ve salt çoğunlukla karar verir. Yazılı Sınav Kurulu Başkanının toplantılara katılamaması durumunda yerine mesleki olarak en kıdemli asıl üye vekâlet eder. Asıl üyelerden birisinin mazereti nedeniyle katılamaması veya Yazılı Sınav Kurulu Başkanına vekâlet etmesi halinde Başkanın uygun göreceği yedek üye Yazılı Sınav Kuruluna katılır.

Yazılı Sınav Kurulunun görevleri

MADDE 25 – (1) Yazılı Sınav Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Sınavın süresi, kuralları ve puan hesaplama esaslarını içeren yazılı sınav yönergesini hazırlamak.

b) Bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca sınav sorularını belirlemek.

c) Sınavın düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak.

ç) Cevapları değerlendirmek, sınav tutanaklarını düzenlemek ve sınav evrakını Akademiye teslim etmek.

d) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları incelemek ve karara bağlamak.

Yazılı Sınav Kurulu ücreti

MADDE 26 – (1) Yazılı Sınav Kurulu üyelerine 2802 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi uyarınca 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre hesaplanan sınav ücreti ayrı ayrı ödenir.

Yazılı sınav yönergesi

MADDE 27 – (1) Sınavın süresi, kuralları ve puan hesaplama esaslarını içeren yazılı sınav yönergesi Yazılı Sınav Kurulu tarafından, Akademinin internet sitesinde sınavdan önce duyurulmak üzere Akademiye teslim edilir.

Yazılı sınavın yapılması

MADDE 28 – (1) Sınav hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla sınav görevlisi olarak yeterince personel görevlendirilir.

(2) Adaylar, yazılı sınav saatinden yarım saat önce sınav salonuna alınırlar.

(3) Yazılı sınav soruları, sınav görevlileri tarafından adaylar önünde açılır ve dağıtılır.

(4) Sınav görevlileri tarafından sınava ilişkin tutanak tutulur. Bu tutanakta; sınava giren adayların sayısı, kitapçık sayısı, sınavın başlangıç ve bitiş saatleri, sınavı etkileyecek herhangi bir olayın meydana gelip gelmediği hususlarına yer verilir.

Yazılı sınavın değerlendirilmesi ve başarılı sayılma

MADDE 29 – (1) Sınav, Yazılı Sınav Kurulu tarafından yüz (100) tam puan üzerinden birlikte değerlendirilir.

(2) Yapılan değerlendirmede yetmiş (70) ve üzeri puan alanlar sınavda başarılı kabul edilirler. Bu değerlendirme sonucunda (0,5) ve daha büyük kesirler bir sonraki tam sayıya tamamlanır.

Yazılı sınav sonuçları

MADDE 30 – (1) Yazılı Sınav Kurulu tarafından tutanakla tespit edilip, imzalanan yazılı sınav sonuçları Akademiye teslim edilir. Başarılı ve başarısız kabul edilenler, Akademinin internet sitesinde ilan edilir, bu ilan tebliğ yerine geçer.

(2) Sınavda başarısız kabul edilen adaylara, sınav sonucu ayrıca tebliğ edilir.

Yazılı sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 31 – (1) Yazılı sınav sonucuna göre başarısız kabul edilenler tebliğ tarihinden itibaren beş iş günü içinde Akademiye yazılı olarak itiraz edebilirler.

(2) İtirazlar, Yazılı Sınav Kurulu tarafından karara bağlanır ve ilgilisine tebliğ edilir.

Yazılı sınava katılamama

MADDE 32 – (1) Adaylardan haklı bir sebeple yazılı sınava giremeyenler, mazeret olarak ileri sürdükleri hususun ortadan kalktığı günden itibaren durumlarını en geç beş iş günü içinde Akademiye bildirir.

(2) Mazereti Başkan tarafından haklı görülen adayların yazılı sınavı, Başkan tarafından belirlenen tarihte yapılır.

Yazılı sınavın geçersiz sayılması

MADDE 33 – (1) Adaylardan;

a) Sınav salonundan izinsiz ayrılanlar,

b) Sınav kitapçıklarının mahsus alanları dışında kimliğini belirtici yazı yazan ya da işaret koyanlar,

c) Kendi yerine başkasının sınava girmesini sağlayanlar,

ç) Yazılı Sınav Kurulu tarafından hazırlanan sınav yönergesi ile sınav düzeni ve kurallarına aykırı davranışta bulunanlar,

hakkında tutanak düzenlenir ve bu kişilerin sınavları geçersiz sayılır.

Yazılı sınavda başarısız kabul edilme

MADDE 34 – (1) Adaylardan;

a) Sınavda yetmiş (70) puandan düşük puan alanlar,

b) Sınavı geçersiz sayılanlar,

c) Sınava haklı sebep olmaksızın katılmayanlar,

başarısız kabul edilir.

Ek eğitim verilmesi

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince başarısız kabul edilen adaylara, başarısız olduğu konulara yönelik Bakanlığın olumlu görüşü alınmak suretiyle bir ayı geçmemek üzere ek eğitim verilebilir.

(2) Bu eğitimin içeriği, süresi, yeri ve zamanı Akademi tarafından belirlenir.

İkinci sınav hakkı

MADDE 36 – (1) Bu Yönetmeliğin 34 üncü maddesi gereğince başarısız kabul edilenlere ikinci sınav hakkı tanınır.

(2) İkinci sınav, birinci sınav sonuçlarının kesinleşmesinden itibaren Akademinin eğitim plânı ile verilmesi halinde ek eğitim de göz önünde bulundurularak iki ay içerisinde birinci sınavın usul ve esaslarına göre yapılır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Sözlü Sınava İlişkin Usul ve Esaslar

Sözlü sınavın tarihi ve yeri

MADDE 37 – (1) Sözlü sınavın, tarihi ve yeri Başkan tarafından belirlenir. Sözlü sınavın yeri ve zamanı Akademinin ilan panosu ile internet sitesinde ilan edilir, bu ilan tebliğ yerine geçer.

Sözlü sınavın kapsamı

MADDE 38 – (1) Sözlü sınavda adayların;

a) Eğitim konularına ilişkin mevzuat, içtihat ve uygulama bilgileri,

b) Mesleki yeterlilikleri, hukuki meseleleri kavrama, çözme ve ifade etme yetenekleri,

c) Özgüvenleri, temsil kabiliyetleri ve davranışlarının mesleğe uygun olup olmadıkları,

ç) Akademi tarafından belirlenen kurallara uyup uymadığı ve eğitim programlarına katılım sağlayıp sağlamadığı,

kriterleri esas alınır.

Sözlü sınav kurulunun oluşumu

MADDE 39 – (1) Sözlü Sınav Kurulu, Başkanın başkanlığında, Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanı ve Personel Genel Müdürü ile adaylara ders verenler arasından ilgili Bakan Yardımcısı tarafından seçilen iki asıl ve bir yedek üyeden oluşur.

(2) Sözlü Sınav Kurulunun Başkan ve üyelerinin hukuki veya fiili sebeplerle sınava katılamamaları halinde; seçilen üyelerin yerine yedek üye, Başkan ve diğer üyelerin yerine ise vekâlet edenler kurula katılır.

Sözlü Sınav Kurulu Başkanının görevleri

MADDE 40 – (1) Sözlü Sınav Kurulu Başkanının görevleri şunlardır:

a) Sözlü Sınav Kurulu üyelerinin görüşü alınmak suretiyle sınav tarihi ve yerini belirlemek.

b) Sınavın düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak.

c) Sözlü sınava katılamayan adayların mazeretlerini değerlendirmek.

Sözlü Sınav Kurulunun görevleri

MADDE 41 – (1) Sözlü Sınav Kurulunun görevleri şunladır:

a) Değerlendirme ve puanlama yapmak.

b) Sınav tutanaklarını düzenlemek ve sınav evrakını Akademiye teslim etmek.

Sözlü sınavın yapılması

MADDE 42 – (1) Yazılı sınavda yetmiş (70) ve üzerinde puan alan adaylar sözlü sınava girmeye hak kazanır.

(2) Sorular, Sözlü Sınav Kurulu üyeleri tarafından adaylara doğrudan yöneltilir.

Sözlü sınavın değerlendirilmesi

MADDE 43 – (1) Sözlü sınav;

a) Eğitim konularına ilişkin mevzuat, içtihat ve uygulama bilgisi otuz (30),

b) Mesleki yeterlilik, hukuki meseleleri kavrama, çözme ve ifade etme yeteneği otuz (30),

c) Özgüven, temsil kabiliyeti ve davranışların mesleğe uygunluğu otuz (30),

ç) Eğitim programlarına katılım ve kurallara uyma on (10),

puan olmak üzere, yüz (100) tam puan üzerinden değerlendirilir.

(2) Sözlü sınav puanı, Sözlü Sınav Kurulu üyelerinin birinci fıkrada belirtilen hususları değerlendirerek yüz (100) üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasıdır.

(3) Sözlü sınav sonuçları tutanakla tespit edilerek, Sözlü Sınav Kurulu tarafından imzalandıktan sonra Akademiye teslim edilir.

Sözlü sınava katılamama

MADDE 44 – (1) Haklı bir sebeple sözlü sınava giremeyenler, mazeret olarak ileri sürdükleri hususun ortadan kalktığı günden itibaren durumlarını en geç beş iş günü içinde Akademiye bildirir.

(2) Mazereti haklı görülen adayların sözlü sınavı, Başkan tarafından belirlenen günde yapılır.

Nihai sınav sonuçları

MADDE 45 – (1) Adaylık sürelerinin sonunda yapılan sınavlarda; yazılı sınav puanının yüzde altmışı ile sözlü sınav puanının yüzde kırkının toplamının en az yetmiş (70) puan olması halinde adaylar başarılı sayılır.

(2) Nihai sonuçlara ilişkin liste Akademinin internet sitesinde ilan edilir, bu ilan tebliğ yerine geçer.

(3) Başarısız kabul edilen adaylara sonuç ayrıca tebliğ edilir.

(4) Eğitim sonunda başarılı sayılanlara eğitimi bitirdiklerine dair belge verilebilir.

Sınav sonuçlarının Bakanlığa bildirilmesi

MADDE 46 – (1) Sınav sonucunda başarılı ve başarısız olanların isim listesi Akademi tarafından Bakanlığa gönderilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 1/6/2004 tarihli ve 25479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hâkim ve Savcı Adaylarının Meslek Öncesi Eğitimlerine İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelikle;

a) 12/3/2016 tarihli ve 29651 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adayları İle İdarî Yargı Hâkim Adaylarının Meslek Öncesi Hazırlık ve Son Dönem Eğitimlerinin Yaptırılmasına Dair Yönetmelik,

b) 12/3/2016 tarihli ve 29651 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avukatlık Mesleğinden Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı İle İdarî Yargı Hâkim Adaylığına Atananların Meslek Öncesi Eğitimlerinin Yaptırılmasına Dair Yönetmelik,

c) 12/3/2016 tarihli ve 29651 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Adalet Akademisi Öğretim Elemanları, Görevlendirilenler ve Diğer Çalışanların Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik,

ç) 27/7/2004 tarihli ve 25535 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adayları İle İdarî Yargı Hâkim Adaylarının Eğitimleri Sonunda Yapılacak Yazılı ve Sözlü Sınavların Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik,

yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Adalet Akademisi Başkanı yürütür.

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.