Hâkim ve Savcı Adaylarını İlgilendiren 2 Yönetmelikte Değişiklik

Hâkim ve Savcı Adaylarını İlgilendiren 2 Yönetmelikte Değişiklik
Adalet Bakanlığınca Hâkim ve Savcı Adaylarının Meslek Öncesi Eğitimlerine İlişkin Yönetmelikte ve Staj Dönemi ile Staj Mahkemelerine İlişkin Yönetmelikte yapılan değişiklik 13 Eylül 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.

Adalet Bakanlığından:

HÂKİM VE SAVCI ADAYLARININ MESLEK ÖNCESİ EĞİTİMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/6/2004 tarihli ve 25479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hâkim ve Savcı Adaylarının Meslek Öncesi Eğitimlerine İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 3 – Bu Yönetmelik, 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g), (m) ve (n) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Eğitim Merkezi Başkanının” ibaresi “Başkanın” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları sırasıyla aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Adaylara sicil numarası verilir ve Genel Müdürlükte haklarında gizli sicil dosyası ile özlük dosyası tutulur.”

“Adayın kimliği, öğrenim durumu, bildiği yabancı dil, meslekî eserleri ve yazıları, aile durumu, staj yaptığı yerler, izin, rapor, disiplin ve ceza soruşturması ve sonuçları, askerlik durumu, başka görevlerde geçen hizmetleri gibi hususlar Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemine kaydolunur.

Özlük dosyasına üçüncü fıkrada yer alan bilgilere ait belgeler ile diğer belgeler konulur.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Eğitim Merkezi Başkanı ve Daire Başkanı” ibaresi “Akademi ilgili daire başkanı” şeklinde değiştirilmiş, ikinci fıkrası ve beşinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Adaylar hakkında düzenlenen (1) numaralı gizli fişler arasındaki farklılıkların değerlendirildiği ve kişisel görüş ve kanaatlerin yer aldığı (2) numaralı gizli fiş, staj dönemi sonunda ilgili adalet komisyonu başkanı tarafından düzenlenir.”

“b) İdarî yargı adayları için; Danıştayda düzenlenenler hemen, Akademide düzenlenenler hazırlık ve son eğitim döneminin sonunda, staj mahkemelerinde düzenlenenler staj döneminin sonunda,”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“ b) İdarî yargıda meslek öncesi eğitim; staj ve eğitim olmak üzere iki dönemden oluşur. Staj dönemi on yedi aydır. Eğitim dönemi ise hazırlık eğitimi üç ay, son eğitim dört ay olmak üzere toplam yedi aydır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 10/A maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 10/A – Avukatlık mesleğinden adlî yargı hâkim ve savcı adaylığı ile idarî yargı hâkim adaylığına atananların meslek öncesi eğitim süresi bir yıl olup aşağıdaki dönem ve sürelerde yaptırılır:

a) Avukatlık mesleğinden adlî yargı hâkim ve savcı adaylığına atananların meslek öncesi eğitimi iki kısma ayrılır:

1) Birinci kısım meslek öncesi eğitim, avukatlık mesleğinden adlî yargı hâkim ve savcı adaylığına atanmakla başlar ve adayların tümüne aynı meslek öncesi eğitim programı uygulanır. Bu kısımda hazırlık eğitim dönemi iki ay, genel staj dönemi bir aydır.

2) İkinci kısım meslek öncesi eğitim, avukatlık mesleğinden adlî yargı hâkim ve savcı adaylarının, teşkilâtın ihtiyaç durumu ile 9 uncu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları gereğince doldurulan belge ve raporlar esas alınarak imkânlar ölçüsünde adayların istekleri göz önünde bulundurulmak ve Hâkimler ve Savcılar Kurulunun da görüşü alınmak suretiyle, Bakanlıkça hâkimliğe veya Cumhuriyet savcılığına atanacak şekilde ayrılmaları ile başlar ve bu şekilde ayrılan adaylara meslek öncesi eğitim programı ayrı ayrı uygulanır. Bu kısımda görev stajı dönemi beş ay, son eğitim dönemi ise dört aydır.

b) Avukatlık mesleğinden idarî yargı hâkim adaylığında meslek öncesi eğitim, staj ve eğitim olmak üzere iki dönemden oluşur. Staj dönemi yedi aydır. Eğitim dönemi ise hazırlık eğitimi iki ay, son eğitim üç ay olmak üzere toplam beş aydır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Eğitim Merkezince” ibaresi “Akademide” şeklinde değiştirilmiş, (e) bendine ve (f) bendine sırasıyla aşağıdaki alt bentler eklenmiştir.

“4) Yargıtayda,”

“4) Danıştayda,”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Eğitim Merkezindeki” ibaresi “Akademideki” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Eğitim Merkezinde” ibaresi “Akademide” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinde yer alan “Türkiye Adalet Akademisi Kanunu,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Türkiye Adalet Akademisi Kanunu ile” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin başlığı “Adaylık Süresinin Sonunda Yapılan Sınavda Başarısız Olanlar” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan “Meslek öncesi eğitim” ibaresi “Adaylık süresinin” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 20/A maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Hazırlık ve son eğitim döneminde birinci disiplin amiri Akademinin ilgili daire başkanı, ikinci disiplin amiri Başkandır.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin geçici 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesinin başına “2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 7 nci maddesi gereğince, mülga” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin geçici 8 inci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesinin başına “2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 7 nci maddesi gereğince, mülga” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 17 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 18 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

Adalet Bakanlığından:

HÂKİM VE SAVCI ADAYLARININ STAJ DÖNEMİ İLE STAJ MAHKEMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/6/2004 tarihli ve 25479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hâkim ve Savcı Adaylarının Staj Dönemi ile Staj Mahkemelerine İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 3 – Bu Yönetmelik, 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (f) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Genel staj: Adlî yargı hâkim ve savcı adayları ile avukatlık mesleğinden geçen adlî yargı hâkim ve savcı adaylarının, hâkimlik ve Cumhuriyet savcılığı görevi ayrımı yapılmaksızın birlikte yaptıkları stajı,

g) Görev stajı: Adlî yargı hâkim ve savcı adayları ile avukatlık mesleğinden geçen adlî yargı hâkim ve savcı adaylarının, hâkimlik ve Cumhuriyet savcılığı görevi ayrımına göre yaptıkları stajı,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin başlığı “Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile Avukatlık Mesleğinden Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığına Atananların Çalıştırılma Esasları” şeklinde değiştirilmiş ve birinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Adlî yargı hâkim ve savcı adayları ile avukatlık mesleğinden adlî yargı hâkim ve savcı adaylığına atananların stajları aşağıdaki esaslar dâhilinde yaptırılır:”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İdarî yargı hâkim adayları ile avukatlık mesleğinden idarî yargı hâkim adaylığına atananların stajları aşağıdaki esaslar dahilinde yaptırılır:”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“Avukatlık mesleğinden adlî yargı hâkim ve savcı adaylığına atananların staj dönemi süresi altı ay, avukatlık mesleğinden idarî yargı hâkim adaylığına atananların staj dönemi süresi ise yedi aydır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Hâkimliğe atanacak adaylar, görev stajlarında uzmanlaşmalarını sağlamaya yönelik, dördüncü fıkranın (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde sayılan mahkemeler yerine veya bu mahkemelere ilaveten istekleri, bilgi ve becerileri dikkate alınarak aile, iş, ticaret, tüketici, fikri ve sınai haklar, kadastro, icra ve çocuk mahkemelerinde süresi belirtilmek suretiyle ilgili Komisyonlarca görevlendirilebilirler.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının ilk cümlesinde yer alan “Görev stajı bölge adliye mahkemelerinin bulunduğu yerlerdeki staj merkezlerinde;” ibaresi “Görev stajı;” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiş ve aynı maddenin mevcut dördüncü ve beşinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“b) Cumhuriyet savcılığına atanacak adaylar için; ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin bulunduğu yerlerde Cumhuriyet başsavcılığı stajı içerisinde on beş günü ceza infaz kurumu ve tutukevinde olmak üzere altı ay Cumhuriyet başsavcılığında, bir ay ağır ceza mahkemesinde, yirmi gün asliye ceza mahkemesinde, on gün sulh ceza hâkimliğinde, dört ay bölge adliye mahkemesinde, iki ay Yargıtayda,”

“Bölge adliye mahkemelerinin bulunmadığı yerlerdeki staj merkezlerinde staj yapan adayların, staj yapacakları bölge adliye mahkemeleri belirlenirken tercihleri, bölge adliye mahkemesinin bulunduğu staj merkezlerindeki aday sayısı ile daire sayısı dikkate alınır. Belirlenen sayıdan fazla adayın aynı bölge adliye mahkemesini tercih etmesi durumunda sırasıyla mazeretleri ve nihaî başarı listesindeki sıraları esas alınır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 9/A maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 9/A – Avukatlık mesleğinden adlî yargı hâkim ve savcı adaylığına atananlar stajlarını, bir ay süreli genel staj ve beş ay süreli görev stajı olmak üzere iki kısım halinde yaparlar.

Genel staj;

a) On gün Cumhuriyet başsavcılığında,

b) On gün asliye ceza mahkemesinde ve on gün asliye hukuk mahkemesinde,

yaptırılır.

Görev stajı;

a) Hâkimliğe atanacak adaylar için; on beş gün asliye hukuk mahkemesinde ve on gün sulh hukuk mahkemesinde, on gün ağır ceza mahkemesinde, on beş gün asliye ceza mahkemesinde, on gün sulh ceza hâkimliğinde, iki ay bölge adliye mahkemesinde ve bir ay Yargıtayda,

b) Cumhuriyet savcılığına atanacak adaylar için; ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin bulunduğu yerlerde Cumhuriyet başsavcılığı stajı içerisinde on günü ceza infaz kurumu ve tutukevinde olmak üzere bir ay on beş gün Cumhuriyet başsavcılığında, on beş gün sulh ceza hâkimliğinde, iki ay bölge adliye mahkemesinde ve bir ay Yargıtayda,

yaptırılır.

Hâkimliğe atanacak adaylar, görev stajlarında uzmanlaşmalarını sağlamaya yönelik, üçüncü fıkranın (a) bendinde sayılan mahkemeler yerine veya bu mahkemelere ilaveten istekleri, bilgi ve becerileri dikkate alınarak aile, iş, ticaret, tüketici, fikri ve sınai haklar, kadastro, icra ve çocuk mahkemelerinde süresi belirtilmek suretiyle ilgili Komisyonlarca görevlendirilebilirler.

Bölge adliye mahkemelerinin bulunmadığı yerlerdeki staj merkezlerinde staj yapan adayların, staj yapacakları bölge adliye mahkemeleri belirlenirken tercihleri, bölge adliye mahkemesinin bulunduğu staj merkezlerindeki aday sayısı ile daire sayısı dikkate alınır. Belirlenen sayıdan fazla adayın aynı bölge adliye mahkemesini tercih etmesi durumunda sırasıyla mazeretleri ve nihaî başarı listesindeki sıraları esas alınır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 13/B maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bir” ibaresi “iki” şeklinde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan “onbeş gün” ibareleri “bir ay,” şeklinde değiştirilmiş, dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci fıkrasının ilk cümlesinde yer alan “Avukatlık mesleğinden adlî yargı hâkim ve savcı adaylığına atananlara ceza ve hukuk dairelerinde;” ibaresi “Adaylara ceza ve hukuk dairelerinde;” şeklinde değiştirilmiş ve altıncı fıkrasında yer alan “Avukatlık mesleğinden adlî yargı hâkim ve savcı adaylığına atanan adaylar” ibaresi “Adaylar” şeklinde değiştirilmiştir.

“Avukatlık mesleğinden;

a) Adlî yargı hâkim adaylığına atananların birinci dönem stajı hukuk dairelerinin, ikinci dönem stajı ceza dairelerinin birinde yaptırılır. Daire sayısı ve ihtiyaç durumu nazara alınarak staj yaptırılacak daireler, bölge adliye mahkemesi başkanınca belirlenir.

b) Adlî yargı savcı adaylarının birinci ve ikinci dönem stajı iki farklı ceza dairesinde yaptırılır. Daire sayısı ve ihtiyaç durumu nazara alınarak staj yaptırılacak daireler, bölge adliye mahkemesi başkanınca belirlenir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 14 – Adlî yargı hâkim ve savcı adaylarının Yargıtay staj süresi iki aydır.

Adlî yargı hâkim ve savcı adaylığına atanan adaylar, Yargıtay stajlarını yapmak üzere Personel Genel Müdürlüğünce geçici olarak görevlendirilirler.

Adlî yargı hâkim adaylarının Yargıtay stajı Yargıtay Başkanlığınca uygun görülen hukuk dairelerinde veya ceza dairelerinde yaptırılır.

Adlî yargı savcı adaylarının Yargıtay stajı Yargıtay Başkanlığınca uygun görülen ceza dairelerinde veya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında yaptırılır.

Daire sayısı ve ihtiyaç durumu nazara alınarak staj yaptırılacak daireler, Yargıtay Başkanlığınca belirlenir.

Yargıtayda staj yapılan yerler ve staj yerlerinin süresi staj konuları ile çalışma yöntemleri, staj yerlerinin sayısına ve ihtiyaca göre Yargıtay Başkanlığınca değiştirilebilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğe 14 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 14/A maddesi eklenmiştir.

Avukatlık Mesleğinden Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığına Atananların Yargıtay Stajı

Madde 14/A – Avukatlık mesleğinden adlî yargı hâkim ve savcı adaylığına atananların Yargıtay staj süresi bir aydır.

Avukatlık mesleğinden adlî yargı hâkim ve savcı adaylığına atanan adaylar, Yargıtay stajlarını yapmak üzere Personel Genel Müdürlüğünce geçici olarak görevlendirilirler.

Avukatlık mesleğinden adlî yargı hâkim adaylığına atananların Yargıtay stajı, Yargıtay Başkanlığınca uygun görülen hukuk dairelerinde veya ceza dairelerinde yaptırılır.

Avukatlık mesleğinden adlî yargı savcı adaylığına atananların Yargıtay stajı, Yargıtay Başkanlığınca uygun görülen ceza dairelerinde veya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında yaptırılır.

Daire sayısı ve ihtiyaç durumu nazara alınarak staj yaptırılacak daireler, Yargıtay Başkanlığınca belirlenir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında Staj

Madde 15 – Stajda adlî yargı savcı adayları ile avukatlık mesleğinden adlî yargı savcı adaylığına atananların Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının gözetiminde ve görevlendirdiği ilgili Yargıtay Cumhuriyet savcısının nezaretinde;

a) Dava dosyalarının incelenmesi,

b) Tebliğnamenin hazırlanması,

c) Temyiz nedenlerinin tartışılması,

konularında uygulama yaptırılarak deneyim ve beceri kazandırılır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin başlığı “Yargıtayda Staj” şeklinde değiştirilmiş ve birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Adlî yargı hâkim ve savcı adayları ile avukatlık mesleğinden adlî yargı hâkim ve savcı adaylığına atananların Yargıtaydaki stajlarında, Yargıtay Birinci Başkanının belirleyeceği ceza ve hukuk dairelerinde;

a) Dava dosyalarının incelenmesi,

b) Dosyanın özetlenip anlatılması,

c) Temyiz sebeplerinin tartışılması,

ç) Kararların yazılması,

konularında uygulama yaptırılarak deneyim ve beceri kazandırılır.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 17 – Yargıtaydaki staj döneminde adlî yargı hâkim ve savcı adayları ile avukatlık mesleğinden adlî yargı hâkim ve savcı adaylığına atananlara, Yargıtay Birinci Başkanının belirleyeceği konularda konferans verilebilir, eğitimleri ile ilgili seminerler düzenlenebilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 18/A maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 18/A – Avukatlık mesleğinden idarî yargı hâkim adaylığına atananların staj süresi yedi aydır.

Staj;

a) İki ay idare mahkemelerinde,

b) Bir ay vergi mahkemelerinde,

c) İki ay bölge idare mahkemelerinde,

ç) İki ay Danıştayda,

yaptırılır.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 18/C maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Avukatlık mesleğinden idarî yargı hâkim adaylığına atananların bölge idare mahkemesinde staj süresi iki aydır.

Bölge idare mahkemesinde;

a) Birinci dönem bir ay,

b) İkinci dönem bir ay,

olmak üzere iki dönem halinde staj yaptırılır.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğe 22 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 22/A maddesi eklenmiştir.

Avukatlık Mesleğinden İdarî Yargı Hâkim Adaylığına Atananların Danıştay Stajı

Madde 22/A – Avukatlık mesleğinden idarî yargı hâkim adaylığına atananların Danıştay staj süresi iki aydır.

Danıştayda;

a) Birinci dönem bir ay,

b) İkinci dönem bir ay,

olmak üzere iki dönem halinde staj yaptırılır.

Avukatlık mesleğinden idarî yargı hâkim adaylığına atanan adayların birinci dönem stajı idarî dava dairelerinin, ikinci dönem stajı vergi dava dairelerinin birinde yaptırılır.

Adaylara; Danıştay Başkanlığınca hazırlanacak plan ve programa göre görevlendirilecek Danıştay üyeleri, tetkik hâkimleri ve savcıları tarafından;

a) İdarenin yapısı,

b) Danıştayın idarî görevleri,

c) İdari yargının özelliği,

ç) İdarî yargılama usulü,

d) Hukuk kaynaklarından yararlanma,

e) Dava dosyalarının hazırlanması,

f) Karar yazma,

konularında uygulama çalışmaları ve grup çalışmaları yaptırılır.

Dairelerdeki stajda adaylar; dosyaların hazırlanmasında tetkik hâkimi ile birlikte çalışırlar, dosyanın kurula sunulmasında yardımcı olurlar, kurulca verilecek karar doğrultusunda karar taslağının yazılmasına katılırlar, dairelerin kurul hâlindeki çalışmalarını ve duruşmalarını izlerler.

İdarî dava daireleri ve vergi dava dairelerinin görev alanına giren işler ve iş durumları göz önüne alınmak suretiyle, adayların hangi dairede ne kadar süre çalışacakları Danıştay Başkanı tarafından belirlenir.

Danıştayda uygulanan staj dönemleri, süreleri, konuları ile çalışma yöntemleri, staj yerlerinin sayısına ve ihtiyaca göre Danıştay Başkanlığınca değiştirilebilir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 23 – Danıştaydaki staj döneminde idarî yargı hâkim adayları ile avukatlık mesleğinden idarî yargı hâkim adaylığına atananlara, Danıştay Başkanının belirleyeceği konularda konferans verilebilir, eğitimleri ile ilgili seminerler düzenlenebilir.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 24 – İdarî yargı hâkim adayları ile avukatlık mesleğinden idarî yargı hâkim adaylığına atananlara, idare, vergi ve bölge idare mahkemelerindeki stajlarında;

a) Dilekçe üzerinde ilk inceleme,

b) Harç ve posta giderlerine ait işlemler,

c) İlk inceleme üzerine verilecek kararlar,

ç) Yürütmenin durdurulması,

d) Tebligat işlemleri,

e) Keşif ve bilirkişi incelemesi,

f) Ara kararıyla belge ve bilgi istenmesi,

g) Dosyaların incelenmesi ve kurula sunulması,

ğ) Karar yazma tekniği,

h) İtiraz ve temyiz istemleri hakkındaki dilekçeler üzerine yapılacak işlemler,

ı) İdarî Yargılama Usulü Kanunundaki diğer usul işlemleri,

i) Mahkemelerin görev alanına giren her türlü işlemler,

konularında uygulama yaptırılarak deneyim ve beceri kazandırılır.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin başlığı “Staj Merkezlerine Atama, Staj Döneminde ve Eğitim Döneminde Geçici Görevlendirilme” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Adayların staj yapacakları merkezlere atanmalarına, staj dönemindeki geçici görevlendirilmelerine, Bölge Adliye Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştaydaki stajları ile Akademideki hazırlık ve son eğitim döneminde geçici olarak görevlendirilmelerine ilişkin işlemler Personel Genel Müdürlüğünce yapılır.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Staj Döneminin Planlanması, Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarının Stajdaki Etkileri

Madde 30 – Adayların; meslek öncesi eğitimlerinde, eğitim dönemlerinin tarihine ilişkin planlama ile staj döneminde staj merkezleri dışında staj yapılacak yerlerdeki staj tarihlerine ilişkin planlama Personel Genel Müdürlüğünce yapılır. Meslek öncesi eğitimlerde, eğitim dönemlerinin tarihine ilişkin planlamanın yapılmasında Akademinin görüşü alınır. Yapılan planlama, adaylar göreve başladığında elektronik ortamda adayların bilgisine sunulabilir.

Adayların staj merkezleri ile Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerindeki staj dönemine ilişkin Personel Genel Müdürlüğünce eğitim planı yapılabilir. Staj dönemi eğitim planı yapıldığında komisyonlar bu plan doğrultusunda stajı yürütürler.

Staj dönemi eğitim planında, adayların staj birimlerinde elde etmesi gereken kazanımlar ve bunların süreleri yer alır.

Staj dönemi eğitim planı, mahkeme stajında mahkeme başkanı veya hâkimine, Cumhuriyet başsavcılığındaki stajda ise Cumhuriyet başsavcısı veya görevlendirilen Cumhuriyet savcısına ve adaylara komisyonlarca bildirilir.

Staj mahkemesindeki stajda mahkeme başkanı veya hâkimi, Cumhuriyet başsavcılığındaki stajda ise Cumhuriyet başsavcısı veya görevlendirilen Cumhuriyet savcısı;

a) Adaylar staja başladığında nelere dikkat etmeleri hususunda bilgilendirme yapar.

b) Adayın kazanımlarını ve mesleki gelişimlerini değerlendirmek üzere adaylarla bir araya gelir.

c) Değerlendirme sonucunda adayların uygulamaya yönelik bilgi ve becerilerinde eksiklik tespit edilmesi halinde eksikliklerin giderilmesine yönelik veya stajın verimliliğini arttırmak için adaylara yönelik ders, seminer, sempozyum ve konferans gibi kısa süreli etkinlikler yapabilir.

ç) Adayların yetiştirilmesine yönelik gerekli gayret ve ilgiyi gösterir.”

MADDE 24 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 25 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.