Kaymakam Adayları Yönetmeliğinde Değişiklik (29 Haziran 2019)

Kaymakam Adayları Yönetmeliğinde Değişiklik (29 Haziran 2019)
İçişleri Bakanlığınca, Kaymakam Adayları Yönetmeliğinde yapılan değişiklik 29 Haziran 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.

İçişleri Bakanlığından:

KAYMAKAM ADAYLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/7/2011 tarihli ve 27986 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kaymakam Adayları Yönetmeliğinin 2 nci maddesinde yer alan “kaymakam adaylarının” ibaresinden sonra gelmek üzere “mesleğe alınma ile” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 9/6/1930 tarihli ve 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanununun 3 üncü maddesi ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 274/A maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (h) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin ikinci bölümünün başlığı ‘‘Eğitim Şartı, Değerlendirme Kurulu, Sınav Hazırlık Komisyonu, Adayların Göreve Başlatılması ve İllerin Tespiti” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Eğitim Şartı, Değerlendirme Kurulu, Sınav Hazırlık Komisyonu, Göreve Başlama”

“(4) Kaymakam aday adaylarının, yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye ve finans, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde seksenine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olmaları veya üniversitelerin sosyal bilimler, mühendislik fakülteleri ile tarih bölümlerinde en az dört yıllık lisans eğitimi yapmış ve uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış olmaları gerekir. Yukarıda belirtilen bölümlerden mezun olmayan kaymakam aday adayları; mezun oldukları bölümlerin müfredatının bahse konu bölümlerin müfredatının yüzde seksenine sahip olduğuna ilişkin Yükseköğretim Kurulundan alacakları eşdeğerlik belgesini, lisansüstü eğitim yapan kaymakam aday adayları ise noter onaylı diploma suretlerini ya da mezun olduklarını gösterir resmi belgeleri mülakat sınavı için evrak teslimi esnasında diğer evraklarla birlikte İçişleri Bakanlığına ibraz etmek zorundadırlar.

(5) Değerlendirme Kurulu; Personel Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan Yardımcısının başkanlığında Personel Genel Müdürü, Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı, İller İdaresi Genel Müdürü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü, Strateji Geliştirme Başkanı ve Eğitim Dairesi Başkanından oluşur. Değerlendirme Kurulu, kaymakam adaylarının yetiştirilme süreçlerinde bu Yönetmelikte belirtilen görevleri yerine getirir. Değerlendirme Kurulunun kararları Bakan Onayı ile kesinleşir.

(6) Sınav hazırlık komisyonu, Personel Genel Müdürlüğünden bir başkan ve iki üyeden teşekkül eder. Sınav Hazırlık Komisyonu; kaymakam adaylığı sınavlarının hazırlık çalışmalarını yapar, başvurularını inceler ve aranan şartların sınavlara başvuranlarda mevcut olup olmadığını tespit eder.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu kararı” ibaresi “Cumhurbaşkanı Kararı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Encümenin” ibaresi “Değerlendirme Kurulunun” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tez Değerlendirme Komisyonu; Genel Müdür veya görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısının Başkanlığında, Mülkiye Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı, İller İdaresi Genel Müdürlüğü, Personel Genel Müdürlüğü, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Strateji Geliştirme Başkanlığından katılacak M.İ.A. sınıfından en az daire başkanı unvanında olan birer görevli ile Eğitim Dairesi Başkanlığı temsilcisi olmak üzere yedi kişiden oluşur.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde yer alan “Strateji Geliştirme Başkanı ve Eğitim Dairesi Başkanının da katılacağı Encümen” ibaresi “Değerlendirme Kurulu” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Encümen” ibaresi “Değerlendirme Kurulu” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Her kursun sonunda Bakanlık onayı ile belirtilen gün, saat ve yerde Değerlendirme Kurulu tarafından adaylar bir sözlü sınava tabi tutulurlar. Bu sınav sırasında Eğitim Dairesi Başkanı raportörlük görevini yürütür. Her adaya birisi teziyle ilgili olmak üzere en az üç soru sorulur. Sorular, bir kaymakamın bilmesi gereken ve kurs programında yer verilen konular esas alınarak önceden Başkanlıkça hazırlanıp, Değerlendirme Kurulunun tasvibinden geçirilir. Sınav sırasında adayların Staj Rapor Dosyaları da Değerlendirme Kurulunun tetkikine hazır bulundurulur. Adaylara genel bilgileri ile inandırma ve idarecilik yeteneklerini ölçecek nitelikte sorular da yöneltilebilir.

(2) Sorular adaylar tarafından cevaplandırıldıktan sonra Değerlendirme Kurulu Başkan ve üyelerince 100 tam not üzerinden değerlendirilir, takdir edilen notların aritmetik ortalaması alınır. 0.50’den aşağı olan kesirler dikkate alınmaz, 0.50 ve üstü kesirler tam sayıya tamamlanır. Değerlendirme notu;

60’tan aşağı olanlar yetersiz,

60–70 olanlar yeterli,

71–85 olanlar başarılı,

86–100 olanlar üstün başarılı sayılırlar.

(3) Üstün başarılı olanlardan ilk üçü Değerlendirme Kurulu tarafından kurs birincisi, ikincisi ve üçüncüsü olarak ilan edilir. Bunlara kurs kapanış töreninde Bakanlıkça uygun görülecek ödüller verilir.”

“(6) Sınav sonunda adaylar hakkında takdir edilen notlar ve değerlendirmeler Değerlendirme Kurulu Başkan ve Üyeleri tarafından imzalanan bir tutanak ile tespit edilir. Başarı dereceleri kurs sınav fişlerinin B Formu (EK–3) özel hanesine yazılarak aynı şekilde imzalanır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-2 ve EK-3 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
 

Ekleri için tıklayınız.

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.