PTT'den kurum idari kurul raporu ve 2019 personel alım açıklaması

PTT'den kurum idari kurul raporu ve 2019 personel alım açıklaması
2019'da PTT personel alımı ne zaman yapılacak? Birlik Haber-Sen ve Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT) arasında imzalanan Kurum İdari Kurulu 2018 Ekim ayı (İkinci Dönem) Toplantı Raporu yayımlandı. Raporda 2018 yılından boş kalan pozisyonların doldurulması için 2019'da yeni bir personel alımı ilanına çıkılacağı ifade edildi. Ayrıca Kurum İdari Kurulu raporunda PTT personelinin özlük haklarında yapılacak iyileştirmelerde belirtildi.

KURUM İDARİ KURULU
2018 EKİM AYI (03/01/2019) 
TOPLANTI RAPORU
 

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun “Kurum İdari Kurulları" başlıklı 22'nci maddesi gereğince kurulan Kurum İdari Kurulu, 

İşveren olarak PTT A.Ş.'yi temsilen; 

Genel Müdür Yardımcısı Osman ÇETİNKAYA'nın Başkanlığında, I. Hukuk Müşaviri Duygu YURDAKÖK, İnsan Kaynakları Daire Başkanı Engin DEMİR, Destek Hizmetleri ve Ulaşım Daire Başkanı Metin KURŞUN, Muhasebe Daire Başkanı Ziyafettin KILIÇOĞLU, PTTBank Daire Başkan Vekili Şefik GÜNDOGDU, Posta ve Kargo Hizmetleri Daire Başkan Yardımcısı Sabahattin VURAL, Satınalma Daire Başkan Yardımcısı Selami ÖZSOY, 

Yetkili Sendika olarak Birlik Haber-Sen'i temsilen; 

Genel Başkan Omer BUDAK, Genel Başkan Vekili Gürbüz ÎNALTEKIN, Genel Başkan Yardımcıları Mevlüt BURGAÇ, Ahmet KARAGÖZ ile Muzaffer BOSKURT’un. 

Katılımıyla ve Birlik Haber-Sen tarafından hazırlanan gündemle 03/01/2019 tarihinde saat 14.00'de PTT A.Ş. toplantı salonunda toplanmıştır. 

TALEP-1 PTT A.Ş'DE 399'LU STATÜDE ÇALIŞAN PERSONELİN ÜCRETLERİNDE SKALA DÜZENLEMESİ YAPILMASI 

Yüksek Planlama Kurulunca, 18/07/2017 tarihli ve 2017/T-8 sayılı kararı ile 21 Temmuz 2017 tarih ve 30130 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan (ek 2) Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıkları Sözleşmeli Personel Ücret Gruplarının Yeniden Tespit Edilmesine İlişkin Kararı Doğrultusunda; 399'lu çalışanların maaşlarına skala ayarlamasının yapılması PTT A.Ş. Yönetim Kurulunun yetkisine bırakılmıştır. 

Bu doğrultuda PTT A.Ş.'de 399 sayılı KHK'ya göre çalışan sözleşmeli personellerin ücretlerine %5 oranında skala düzenlemesi yapılmasını talep ediyoruz. 

CEVAP-1 

4 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Şirketimiz kamuda emsal ücret uygulaması kapsamına alınmış olup, bu kapsamdan çıkarılmamız yönünde Cumhurbaşkanlığı nezdinde girişimde bulunulmaktadır. Cumhurbaşkanlığı Makamınca verilecek karar doğrultusunda Birlik Haber Sen'in talebi değerlendirilecektir. 

TALEP-2 PTT A.Ş. BÜNYESİNDE İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ OLARAK GÖREV YAPAN GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ, POSTACI VE TEKNİKER ÜNVANLARINDA ÇALIŞAN PERSONELİN MAAŞLARINDA ÜCRET ARTISI YAPILMASI 

PTT A.Ş.'de İdari Hizmet Sözleşmeli olarak çalışan Postacı, Gişe Büro Görevlisi ve Teknikerler, 399 sayılı KHK kapsamında çalıştırılan Dağıtıcı, Memur ve Teknikerler ile aynı işi yapmalarına rağmen daha düşük ücretlerle çalışmaktadırlar. 

Statü farklılıklarından kaynaklı olumsuzlukların giderilmesi iş barışinin sağlanması için 399 sayılı KHK'ya göre ücretleri daha düşük olan ve yukarıda belirtilen unvanlarda çalışan Idari Hizmet Sözleşmeli Personelin temel ücretlerinin 399 sayılı KHK'ya göre çalışanlarla eşit düzeye getirilmesini talep ediyoruz. 

CEVAP-2 

4 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Şirketimiz kamuda emsal ücret uygulaması kapsamına alınmış olup, bu kapsamdan çıkarılmamız yönünde Cumhurbaşkanlığı nezdinde girişimde bulunulmaktadır. Cumhurbaşkanlığı Makamınca verilecek karar doğrultusunda Birlik Haber Sen'in talebi değerlendirilecektir 

TALEP-3 399 SAYILI KHK'YA GÖRE ÇALIŞAN SÖZLEŞMELİ PERSONELLERİN UNVAN YÜKSELMELERİ 

PTT A.Ş.'de görev yapan ve şirketin bu günlere gelmesinde büyük emeği olan ve halen sayıları 18.000 kişi civarında olan 399 sayılı KHK'ya göre çalışan sözleşmeli personellerin görevde yükselmeleri ve unvan değişiklikleri, 03/02/2017 tarihinde yayınlanan Teşkilatı Anonim Şirketi İdari Hizmet Sözleşmeli Personelin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine dair Usul ve Esasların Çeşitli ve Son Hükümler başlıklı 3'üncü Bölümünün Geçici l'inci Maddesinin son cümlesine eklenen "Yazılı ve Sözlü sınav sonucuna göre başarılı olanların atanmaları, Idari Hizmet Sözleşmeli Personel Statüsünde yapılır" maddesi ile ortadan kaldırılmıştır. 

Bu durum 399 sayılı KHK'ya göre çalışan sözleşmeli personelleri büyük üzüntü içerisine sokmuş bu çalışanların kuruma karşı olan bağlılığını olumsuz yönde etkilemiş ve hatta kurum aidiyetlerinin kaybolmasına neden olmuştur. 

PTT A.Ş.'nin bu personelinin moral motivasyonunun, kurum aidiyetinin, verimliliğinin ve performansının artması için söz konusu, Posta Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi İdari Hizmet Sözleşmeli Personelin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine Dair Usul ve Esasların Çeşitli ve Son Hükümler başlıklı 3'üncü Bölümünün Geçici l'inci Maddesinin son cümlesinde yer alan "Yazılı ve Sözlü sınav sonucuna göre başarılı olanların atanmaları, İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Statüsünde yapılır" maddesinin Usul ve Esaslardan çıkarılmasını talep ediyoruz. 

CEVAP-3 

Birlik Haber-Sen'in talebi doğrultusunda işlem yapılmasının hukuken mümkün olup olmadığı hususunda Devlet Personel Başkanlığından görüş sorulacak olup, alınacak görüş doğrultusunda talep değerlendirilecektir. 

TALEP-4 PTT A.Ş. BÜNYESİNDE 399 SAYILI KHK KAPSAMINDA GÖREV YAPAN DAĞITICILARA 399 SAYILI KHK KAPSAMINDA MEMURLUĞA HAKKININ VERİLMESİ 

PTT A.Ş. olduğu tarihte Ulaştırma Bakanlığı yapan Başbakanımız Binali YILDIRIM kurum bünyesinde 399 sayılı KHK'ya tabi dağıtıcı pozisyonunda çalışan 4 yıllık üniversite mezunu personellerin statü değişikliğine gidilmeden memur olarak atanmaları yönünde talimat vermiş fakat aradan geçen zaman içerisinde değil sınavsız, sınavla dahi memur yapılabilmeleri için adım atmamış aksine çıkarılan yönetmeliklerle hem bu çalışanların unvan yükselebilmeleri için statü değişikliğini şart koşmuş hem de bu durumu dahi sinavla yapılabilir hale getirmiştir. 

Çalışanlar bu noktada büyük hak kaybına uğramış sendika olarak defalarca yaptığımız girişimlere ise olumsuz dönüş yapılmıştır. Bu çalışanların artık kurumda çalışma isteği azmi ve şevki kalmamıştır. 

Kurumun bu personeli yeniden kazanması küskünlüklerinin giderilmesi için statü değişikliğine gidilmeden bu personeli açılacak sınavla memurluğa geçişlerinin sağlanmasını bu yapılmaması halinde bu personelin kendi istekleri doğrultusunda başka kurumlara geçişlerinin sağlanması için Personel Havuzuna geçirilmelerini çalışanlarımız adına talep ediyoruz. 

CEVAP-4 

Birlik Haber-Sen'in talebi doğrultusunda işlem yapılmasının hukuken mümkün olup olmadığı Devlet Personel Başkanlığından görüş sorulacak olup, alınacak görüş doğrultusunda değerlendirilecektir. 

TALEP-5 İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ PERSONELİN FAZLA ÇALIŞMA SAATLERİNİN HESAPLANMASINDA, YILLIK İZİN, SIHHİ İZİN, MAZERET İZNİ İLE SENDİKAL İZİNLERİN ÇALIŞILMIŞ SÜRE OLARAK SAYILMASI VE FAZLA ÇALIŞMALARIN TAM OLARAK ÖDENMESİ 

PTT A.Ş Genel Müdürlüğü Muhasebe Daire Başkanlığınızın 07/11/2018 tarih ve 4283 sayılı Fazla Çalışma sürelerinin hesaplaması ile ilgili tebliğinde bahse konu, fiili olarak işbaşında geçen haftalık 40 saat çalışma sürelerinin hesaplanmasında, yıllık, sıhhi, mazeret ve sendikal izinlerin dikkate alınmayacağı hususu yer almaktadır. 

Yıllık izin, mazeret izni, sıhhi izinler ve sendikal izinler çalışanlara çalışma sürelerinden sayılan kanunen tanınmış haklardandır. 

Çalışanlar bu haklarını kullanırken, çalışma saatlerinin ücretlerini almaktadırlar. 

Ancak, “PTT A.Ş İdari Hizmet Sözleşmeli Personelin Sözleşme Esasları, Sözleşme Ücretleri ve Fazla Çalışmaya İlişkin Usul ve Esasları, Fazla çalışma ücreti başlıklı12'nci Maddesinin l'inci bendi "haftalık 40 saati aşan süreleri fazla çalışmadır" hükmü Başkanlığınızca geniş yorumlanarak personelin yıllık, mazeret, sıhhi ve sendikal izinli olduğu süreleri sanki hiç çalışmamış ve işe kanunsuz olarak hiç gelinmemiş süreler olarak değerlendirdiğiniz, bu izinde geçen süreler için de çalışma saati hesaplayarak fazla çalışma saatinden düşülmesi cihetine gitmeniz, anayasa ve kanunlara aykırılık teşkil etmektedir. 

4857 sayılı İş Kanunun Madde 55'de aşağıdaki süreler yıllık ücretli izin hakkının hesabında çalışılmış gibi sayılır: a)İşçinin uğradığı kaza veya tutulduğu hastalıktan ötürü işine gidemediği günler (Ancak, 25'inci maddenin (I) numaralı bendinin (b) alt bendinde öngörülen süreden fazlası sayılmaz.). Madde-(b) alt bendinde sayılan sebepler dışında işçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı; belirtilen hallerin işçinin işyerindeki çalışma süresine göre 17'nci Maddedeki bildirim sürelerini altı hafta aşmasından sonra doğar. Doğum ve gebelik hallerinde bu süre 74'üncü maddedeki sürenin bitiminde başlar. Ancak işçinin iş sözleşmesinin askıda kalması nedeniyle işine gidemediği süreler için ücret işlemez. f) Hafta tatili, ulusal bayram, genel tatil günleri. h) İşçilerin arabuluculuk toplantılarına katılmaları, hakem kurullarında bulunmaları, bu kurullarda işçi temsilciliği görevlerini yapmaları, çalışma hayatı ile ilgili mevzuata göre kurulan meclis, kurul, komisyon ve toplantılara yahut işçilik konuları ile ilgili uluslararası kuruluşların konferans, kongre veya kurullarına işçi veya sendika temsilcisi olarak katılması sebebiyle işlerine devam edemedikleri günler. j) İşveren tarafından verilen diğer izinler ile 65'inci maddedeki kısa çalışma süreleri Bu Kanunun uygulanması sonucu olarak işçiye verilmiş bulunan yıllık ücretli izin süresi. 

Söz konusu 07/11/2018 tarih ve 35060843-869-E.4283 sayılı tebliğde bahse konu Fazla Çalışma Saati Hesaplama tebliğin yukarıda anılan gerekçeler ile Anayasaya, 4857 İş Kanuna, 657 DMK ile 4688 Sendikalar Kanununa uygunluğu bulunmamaktadır. 

Yıllık izin, Sıhhi İzin, Mazeret İzin ve Sendikal izin kullanan personelin bu sürelerinin iş başında geçen süreler olarak haftalık 40 saatin hesaplanmasında dikkate alınarak, bu personellere ait fazla çalışma ücretlerinin eksiltme yapılmadan tam olarak ödenmesini talep 
ediyoruz. 

CEVAP-5 

Talep uygun görülmemiş olup, konu hakkında Birlik Haber Sen'in açmış olduğu davanın sonucuna göre işlem tesis edilecektir. 

TALEP-6 2018/1 PERSONEL ALIM SINAV SONUCU, TAŞERON, GİŞE BÜRO GÖREVLİSİ, DAĞITICI VE TEKNİK PERSONEL ÜNVANLARINDA ALIMA 
ÇIKILAN 5000 SAYISININ DOLDURULAMAMASI 

2018/1 5000 personel alımına ilişkin yapılan sınav sonucunda Şirket bünyesinden müracaat eden taşeron firma elemanlarının müracaat ettikleri unvanlar da yazılı sınavın zor olması nedeniyle kazanamadıkları, dolayısı ile alım yapılacak unvanların boş kaldığı anlaşılmaktadır. 

Bu itibarla; PTT A.Ş bünyesinde personel eksikliğinden kaynaklanan sorun ve problemlerin çözülmesi bakımından, 2018/1 alım sonucunda 5000 personel alımından eksik kalan ve doldurulamayan unvanların tamamlanmasını teminen en kısa sürede alım yapılmasını talep ediyoruz. 

CEVAP-6 

Boş kalan pozisyonların doldurulmasını teminen 2019 yılında yeni bir personel alımı ilanına çıkılması planlanmaktadır. 

TALEP-7 2013 YILINDA İŞE BAŞLAYAN İHS’Lİ ÇALIŞANLARA ÖDENMEYEN FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİ 

2013 yılında işe başlayan İHS’li personellere 4 aylık deneme sürecinde fazla çalışma yapmış ancak ücretlerini alamamış çalışanlarımıza bu meblağların ödenerek mağduriyetlerinin giderilmesini talep ediyoruz. 

CEVAP-7 

Birlik Haber-Sen'in talebi doğrultusunda gerekli inceleme yapılarak çıkacak olan sonuca göre değerlendirme yapılacaktır. 

TALEP-8 19.00'a KADAR YAPILAN MESAİ UYGULAMASI 

19.00 mesaisi uygulamasının yapıldığı işyerleri bünyesinde geçmiş aylarda yapılan istatistiki verilerde, saat 17.30'dan sonra işlemlerin yok denecek kadar az olduğu, veznedarların kasa teslimlerinde sorunların oluştuğu, sabah kasa teslimlerinde başka problemlerin yaşandığı ayrıca bu durumun şirket kaynaklarının ve iş gücünün fuzuli harcanmasına, bayan personellerin kış mevsimlerinde, saat 19.00 mesaisinden çıktıktan sonra evlerine gidişlerde sorun yaşamalarına ve mağdur durumda kalmalarına neden olmaktadır. 

Bu ve buna benzer durumların yaşanmaması için saat 19.00'a kadar yapılan çalışmanın kaldırılarak mesai saatlerinin ülke geneli işyerlerinde sabah 09.00 akşam 18.00 olarak yeniden düzenlenmesini talep ediyoruz. 

CEVAP-8 

Saat 17.30'dan sonra işyerlerinin işlem adetleri ile ilgili istatistiki veriler incelenerek Birlik Haber Sen'in talebi değerlendirilecektir. Bununla birlikte bayan personelin saat 19.00'dan sonra evlerine gidişlerde sorun yaşamamaları için gerekli önlemin alınması hususunda Başmüdürlüklere tebliğ yapılacaktır. 

TALEP-9 NÖBETLİ ÇALIŞAN İHS’Lİ PERSONELLERİN AYLIK 192 SAAT OLAN ÇALIŞMA SÜRELERİNİN 160 SAAT OLARAK BELİRLENMESİ 

Haftalık 40 saat olan İHS'li personellerin çalışma sürelerinin, nöbet usulüyle çalışmaları halinde aylık 192 saat olması, 32 saat daha fazla çalışmalarına ve mağdur duruma düşmelerine neden olmaktadır. Halbuki nöbetleşe çalışan personel, gece, gündüz, hafta sonu ve bayram tatillerinde de göreve gelmeleri nedeniyle diğer çalışanlara göre daha zor bir görevi ifa etmektedirler. Bu bakımdan nöbetleşe çalışan personellerin aylık çalışma sürelerinin 160 saat olarak belirlenmesi, bu süreden fazla yapılan çalışma için mesai ücretinin ödenmesini talep ediyoruz. 

CEVAP-9 

Birlik Haber-Sen'in bir önceki toplantıdaki talebi doğrultusunda gerekli düzenleme yapılacaktır. 

TALEP-10 ŞEHİR MERKEZLERİNE UZAK MESAFEDE BULUNAN, PİM, KİM, PDM, DTM İŞYERLERİNE SERVİS HİZMETİ VERİLMESİ 

Bazı illerin merkezlerine uzak mesafede kurulu bulunan, PİM, KIM, PDM, DTM gibi iş yerlerine, belediyelerce toplu taşıma hizmeti verilmemekte veya araç hareket saatlerinin arası fazla olmaktadır. 

Bu durum çalışanların mesaiye gelişte, dağıtım alanlarına çıkışlarında ve mesai bitimi dönüşlerde sorunlar yaşamalarına mesai saatlerinin aksamasına ve sonucunda da idari yaptırımlara maruz kalmalarına neden olmaktadır. 

Çalışanlarımızın yaşadığı sorunların ve mağduriyetlerin ortadan kaldırılması, hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesi bakımından söz konusu işyerlerinin tespit edilerek buralara servis hizmetinin yeniden uygulamaya konulmasını talep ediyoruz. 

CEVAP-10 

Birlik Haber-Sen'in talebi uygun görülmüştür. 

TALEP-11 ŞEF GÖREVDE YÜKSELME SINAVLARI 

PTT A.Ş.'nin özellikle 2014 yılında yaptığı şef görevde yükselme sınavi sonucunda sinava giren ve girmeyen birçok personel çeşitli nedenlerle mağdur duruma düşmüştür şöyle ki; 

Sınav sonucunda sorular acıklanmamıs olmasına rağmen sınava girenler hafızalarında kalan ve yanlış olduklarına inandıkları sorulara kuruma dilekçe vererek itiraz etmiş, kurum verdiği cevabi yazıda sorularda yanlışlık olmadığını belirtmiş ve atamaları yapmıştı, Atamaların yapılmış olmasına rağmen bazı çalışanlar soruların yanlış olduğu gerekçesiyle mahkemelere dava açmış ve mahkemeler aracılığı ile soruların yanlış olduğu ispat edilmişti, İptal edilen sorulardan sonra bir yıl şeflik yapanların şeflikleri düşmüş ilk mag yanlışların düzeltilmesi için PTT A.Ş. 99 kişiyi şef yapmış üzerinden üç yıl geçtikten sonra açılan davalar sonucu bu şeflerinde şeflikleri iptal edilmiş, bir sınav sonrası dört kez tercih alınmış, mağduriyet üstüne mağduriyet oluşturulmuş, her seferinde de mağdur sayısı artmıştır. 

Bu durumdaki personel birçok dram yaşamış kuruma olan bağlılıkları yok denecek seviyeye gerilemiş ve halende mahkemeler devam etmektedir. 

Bu durumun düzeltilmesi mağduriyetlerin giderilmesi için sendika olarak birçok girişimde bulunmamıza rağmen bir çözüm üretilememiştir. 

Görünen odur ki devam eden davalar nedeniyle de bu sınav birçok sonucu da beraberinde getirmeye devam edecektir. 

Bu durumun düzeltilmesi için; 

A-) Bu güne kadar mağdur olan Şeflerin tamamı için kanuni düzenleme yapıp acil bir çözüm bulunması gerekmektedir, 

B-) En kısa süre içerisinde Müdürlük sınavı nedeniyle boşalan ve daha önceden boş olan şef açığının kapatılması için şef görevde yükselme sınavı açılması gerekmektedir. 

CEVAP-11 

Kurum politikamız ve Birlik Haber Sen'in talebi doğrultusunda 2019 yılı ilk çeyreğinde şef 
görevde yükselme sınavı ilanına çıkılması planlanmaktadır. 

TALEP-12 ŞEF GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA DAHİLEDİLMESİ GEREKEN ÜNVANLAR. 

A-) Dağıtıcılık yapan personelinde dağıtım şefi kadrosu ihdas edilerek dağıtım şefliği sınavina girebilmelerinin önü açılmalı, 

B-) Teknik şeflik sınavı açılmalıdır. 

CEVAP-12 

Birlik Haber-Sen'in talebi doğrultusunda gerekli değerlendirme yapılacaktır. 

TALEP-13 MÜHENDİSLİK SINAVLARININ AÇILMASI 

Daha önceki Kurum İdari Kurul toplantılarında kurumda memur veya dağıtıcı olarak görev yapan ancak mühendis, mimar veya avukat diplomasına sahip personeller için açılacağı duyurulan Mühendislik sınavlarının açılmasını talep ediyoruz. 

CEVAP-13 

Birlik Haber-Sen'in talebi uygun görülmüştür. 

TALEP-14 5600 PERFORMANS PUANINA GÖRE NORM KADRO BELİRLEME UYGULAMASININ KALDIRILMASI 

Birlik Haber Sen olarak ülke genelindeki PTT A.Ş. işyerlerine gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde personel üzerinde çok fazla iş yoğunluğu ve iş baskısının oluştuğu, personelin yıllık iznini dahi kullanamadığı bu durumunda personelin moral motivasyonunu olumsuz yönde etkilediği görülmüştür. Bu durum üzerine yaptığımız incelemelerde 5600 performans puanına göre belirlenen norm kadroların alanda gerçek verileri karşılamakta yeterli olmadığı tespit edilmiştir. 

Şöyle ki; 

a-) İhtisas servislerinde çalışanların, veznedarların, büro memurlarının, işyerleri memurlarının, posta kutusu memurlarının, müşteri temsilcilerinin Pttmatik memurlarının ve pimlerde çalışan sevk ve ayrım memurlarının yaptığı çalışmaların performans sisteminde karşılığı olmaması sebebiyle işyeri puan ortalaması düşmekte, dolayısıyla 5600 puana göre hesaplanan personel sayısı gerçeği yansıtmamaktadır. 

b-) İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük yerlerin iş ve işlem hacmine göre 5600 performans puanına ulaşmak ve aşmak kabul edilebilir bir durum olsa da Karadeniz, Güneydoğu, Doğu Anadolu gibi dağınık yerleşim alanlarında gönderi azda olsa teslimi mecburi olduğundan buralarda eleman yetersiz kalmakta fakat 5600 puana ulaşmak neredeyse imkansız hale gelmektedir. 

C-) Personelin yıllık izni, hastalığı, doğum, ölüm vb. insani durumlar ortaya çıktığında norm kadro yetersiz kalmaktadır. 

d-) Kurumda kadın çalışanların gayet doğal ve haklı olarak doğum iznine ayrılmasından sonra norm kadroda var olarak gözükseler de fiili olarak çalışmadıkları için hem 5600 puan aşağıya düşmekte hem de işleri diğer personele devredilmek zorunda olmaktadır. 

e-) Taşeronlar norm kadroda gözükmekte fakat tebligat dağıtımı yapamadıklarından 5600 puanında olması gereken puana ulaşılamamaktadırlar. 

Yukarıda saydığımız gerekçelerden dolayı, 

a-) 5600 performans puanına göre norm kadro uygulamasından vazgeçilmelidir. 

b) Vazgeçilemiyorsa 5600 gerekmektedir. performans puanının büyük illerde 4500'e indirilmesi 

C-) Dağınık yerleşim alanları, Doğum İzinleri, Posta Dağıtım Merkezlerinde uygulanan performans puanları düşük olduğundan Posta Dağıtım Müdürlükleri ve dağınık yerleşim alanlarında 4000 performans puanına göre norm kadro belirlenmesi gerekmektedir 

CEVAP-14 

Birlik Haber-Sen'in bu konudaki talebi uygun görülmemiştir. 

TALEP-15 PTT A.Ş BÜNYESİNDE ÇALIŞAN TAŞERON FİRMA ELEMANLARININ TEBLİGAT YAPABİLMESİ İÇİN GEREKLİ DÜZENLEMENİN YAPILMASI 

PTT A.Ş. bünyesinde çalışan taşeron firma elemanlarının, kurum çalışanı olmaması nedeniyle tebligat yapamamaları, iş yerleri organizasyonun önemli sıkıntı ve sorunlara neden olmaktadır. 
Örneğin; Bir müşteri adresine aynı gün içerisinde 1- Kayıtsız gönderi, Taahhütlü, 2- Kargo ve Kurye, 3-Tebligat ve Telgraf gönderi teslimleri için üç ayrı personel tarafından adreslere 
gidilerek teslimler sağlanmaktadır. 

Bu nedenle, taşeron firma elemanlarının PTT A.Ş. bünyesine geçirilerek, tebligat yapabilmelerinin sağlanması, iş gücü organizasyonundaki sıkıntı ve sorunların azalmasına ve işgücü verimliliğinin artmasını sağlayacaktır. 

CEVAP-15 

Birlik Haber-Sen'in bu konudaki talebi hukuken mümkün bulunmadığından uygun görülmemiştir. 

TALEP-16 TOPLU SÖZLEŞME HÜKMÜ GEREĞİNCE YEMEK YARDIMINDAN FAYDALANAMAYAN PERSONELE YEMEK KARTI VERİLMESİ 

2018-2019 yıllarını kapsayan Toplu Sözleşme görüşmelerinde bağıtlanıp imza altına alınan Sözleşmeli Personele Yemek Yardımi başlıklı 9'uncu Maddede "19/11/1986 tarihli ve 

86/1220 sayılı Bakanlar kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği hükümlerinden aynı usul ve esaslar çerçevesinde sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelde yararlanır.” denilmekte iken yemekhanesi olmayan iş yerlerinde görev yapan personel bu haktan istifade edememektedir. 

Yemekhane olmadığı için yemek yardımından faydalanamayan personelin hak kaybının önlenmesi için personele Yemek Kartı verilmesini talep ediyoruz. 

CEVAP-16 

Birlik Haber-Sen'in talebi doğrultusunda sorunun giderilmesi için gerekli çalışmaların yapılması hususunda Başmüdürlüklere tebliğde bulunulacaktır. 

TALEP-17 YEMEKHANELERDE HELAL GIDA SERTİFİKALI ÜRÜNLER KULLANILMASI 

2018-2019 yıllarını kapsayan Toplu Sözleşme görüşmelerinde bağıtlanıp imza altına alınan Helal Gıda başlıklı 49'uncu Maddede "Helal gıda sertifikalı ürünlere ilişkin alt yapının kurulmasıyla eşgüdümlü olarak kamu kurum ve kuruluşlarınca yemek hizmeti sunulmasında bu ürünlerin kullanımına ihtimam gösterilir." denilmektedir. 

Toplu sözleşmenin bu hükmü gereğince PTT A.Ş. yemekhanelerinde helal gıda sertifikalı ürünlerin kullanılmasını talep ediyoruz. 
CEVAP-17 Birlik Haber-Sen'in talebi uygun görülmüştür. 

TALEP-18 YEMEKHANELERDE METABOLİK HASTALIKLARA SAHİP PERSONELLERE UYGUN YEMEK TEMİN EDİLMESİ 

Çölyak, Fenilketonuri, Fruktozemi vb. özel diyet yapılmasını zorunlu hale getiren metabolik hastalıklara sahip personeller yemekhanelerde çıkan yemekleri yiyememektedirler. 
Bu hastalıklara sahip personellerin hastalıkları ile ilgili sağlık raporlarını kuruma sunmaları halinde yemekhanelerde kendilerine uygun yemek çıkarılmasını veya temin edilmesini talep ediyoruz. 

CEVAP-18

Birlik Haber-Sen'in talebi uygun görülmüş olup, personelin sağlık raporu ile müracaat etmesi halinde değerlendirilecektir. 

TALEP-19 ZARAR EDEN KANTİNLERİN ZARARININ PERSONELE ZİMMET EDİLMESİ 

Muhasebe daire Başkanlığınca yayınlanan 2018 yılı Envanter İzahnamesinin 35'inci Maddesinde "kantinlerin zararları müsebbipleri adına zimmete alınacak zimmetler tahsil edilerek kapatılacaktır” denilmektedir. 

Personel kendisine verilen görevi en düzeyde performans göstererek yapmakla mükellef olduğu gibi kantin gibi müşteri tercihine bağlı olarak iş yapan yerlerde elde edilen kardan pay almadığı gibi müşterinin tercih etmemesinden kaynaklanan zarardan da sorumlu tutulmamalıdır. 

Bu nedenle "kantinlerin zararları müsebbipleri adına zimmete alınacak zimmetler tahsil edilerek kapatılacaktır" ifadesinin 2018 yılı Envanter İzahnamesinin 35'inci Maddesinden çıkarılmasını talep ediyoruz. 

CEVAP-19

Kantin zararlarının personele zimmet edildiğinin belgelendirilmesi halinde gerekli değerlendirme yapılacaktır. 
 
TALEP-20 MOBİL TAHSİLAT ARAÇLARININ CUMARTESİ GÜNLERİ ÇALIŞTIRILMAMASI VEYA TEŞVİK EDİCİ UYGULAMALARA GEÇİLMESİ 

PTT A.Ş. bünyesinde hizmet veren mobil tahsilat araçlarının birçok iş yerinde çok az sayıda işlem yaptığı ve hatta bazı iş yerleri bünyesinde işlem sayısının on'u bile bulmadığı görülmektedir. 

İşlem adedi çok düşük olan ve kurumsal karlılığa ve verimliliğe katkı sunmayan iş yerleri bünyesindeki Cumartesi günleri mobil araçla yapılan mesai uygulamalarının kaldırılması mümkün olmayıp da çalıştırılmaya devam edilecekse; 

a) Mobil araçlarda çalışacak personellerin İHS’li personeller arasından gönüllülük esasına göre seçilmesi, 

b) Mobil araçlarda çalışacak İHS'li personellere bir saatlik fazla çalışma ücretinin Fazla Çalışma Usul ve Esaslarında düzenleme yapılarak temel ücretinin 240'a bölünmesinden sonra çıkacak rakamın 4 katının verilmesi, 

c) Mobil araçlarda hafta sonu fazla çalışma yapan personele hafta içi izin verilmesi d) Mobil araçlarda yapılan işlemlere gişelerde yapılan işlemlerin iki daha fazla performans puanı verilerek cazip hale getirilmesi. 

CEVAP-20 

Personeli, mobil tahsilat araçlarında görev yapmaya teşvik edici çalışmalar yapılacaktır. 

TALEP-21 DAĞITIM HİZMETLERİNDE KULLANILAN EL TERMİNALLERİ 

Posta ve Kargo/Kurye Dağıtım hizmetlerinde kullanılan el terminallerinde meydana gelen arızalarda personellerin mağduriyetlerinin önlenmesi bakımından, 

a) El Terminallerine kasko yapılması 

b) Amortisman gideri düşülmesi 

c) Kasit olmayan arızalanma işleminde kullanıcı personelden ücret alınmaması 

CEVAP-21 

Birlik Haber-Sen'in talebi doğrultusunda gerekli çalışma yapılacaktır. 

TALEP-22 PTT ŞUBELERİNİN MESAİ SAATLERİNDE KIŞ SAATİ UYGULAMASI YAPILMASI 

Şubelerin kapanış saatlerinde kış saati uygulamasına geçilmediğinden şubelerde merkezler gibi saat 17.00'da kapanmaktadır. 

Saat 17.00'a kadar hizmet veren şubelerde çalışan personelin havanın erken kararması nedeniyle de nakit mevcudun ve kayıtlı posta-kargonun merkezlere taşınması açısından güvenlik sorunları yaşadığı, iş çıkışı trafiği nedeniyle gecikmelerin yaşandığı ve dolayısıyla da şubelerde çalışan personelin servisten yararlanamadığı, şubede toplanan nakit paranın bankaya aktarılamaması nedeniyle de maddi zararın oluşabildiği gibi merkezlerde kasa limitinin aşıldığı ve postaların geç sevk edilmesinden teslime kadar geçen sürede de gecikmeye sebep olduğu ayrıca mahalle aralarında bulunan şubelerde tek başına çalışan personelin ise zaman zaman mahalle sakinleri tarafından tehdit, sarkıntılık gibi hoş olmayan davranışlar sonucu personelimiz mağdur olmaktadır. 

Şubelerde çalışan personelin sıkıntılarının giderilmesi, PTT A.Ş.'nin iş ve işlemlerinin kesintisiz devamının sağlanabilmesi için Şube kapanma saatlerinin yeniden 16.30 olarak düzenlenmesini talep ediyoruz. 

CEVAP-22

Birlik Haber-Sen'in bu konudaki talebi uygun görülmemiştir. 

TALEP-23 DAĞITICI KIYAFETLERİ İLE İLGİLİ ÇALIŞANLARDAN GELEN TALEPLER DOĞRULTUSUNDA ÖNERİLERİMİZ. 

1- Kıyafetlerin tasarımı yaz ve kış için bir standarda bağlanmalı her yıl farklı tasarım ve renk uygulanmamalıdır. 

2- İklim koşulları dikkate alınarak bölgelere göre kıyafet tasarımı yapılmalıdır. 

3- Kıyafetlerin kol ağızları lastikli değil hava alacak şekilde tasarlanmalıdır, 

4. Yazlık ayakkabılar spor tip, kışlık ayakkabılar ise su geçirmeyen ve garoteksli olarak tasarlanmalıdır. 

5- Kıyafetler yıkanabilir olmalı yıkanmalarda renk ve şekil dezenformasyonuna uğramamalı, 

6- Bayan dağıtıcıların kıyafetleri özel olarak tasarlanmalı dağıtım esnasında rahat hareket edebilmeleri sağlanmalıdır. 

7- Motor kullanan dağıtıcılara motor kıyafetinin yanında normal kıyafetlerde verilmeli ayrıca motor kıyafetleri yazlık ve kışlık olarak tasarlanmalıdır. 

8- Kıyafet ihalesi yapılmadan önce farklı tasarımlar illerde dağıtıcılar tarafinca pilot olarak denenmeli ve tasarımlar dağıtıcılar tarafından onaylandıktan sonra ihale yapılmalıdır. 

CEVAP-23 

Birlik Haber-Sen'in talebi uygun görülmüştür. 

TALEP-24 KARAYOLLARI İDARİ TRAFİK CEZALARININ BİR DEFAYA MAHSUS OLMAK SURETİYLE KURUM TARAFINDAN KARŞILANMASI 

Şirkette görev yapan teknik personeller ile dağıtıcı personeller şirketin tahsis ettiği hafif ticari araçlarla şehir giriş ve çıkışlarında bilgi eksikliği nedeniyle araç ağırlık ölçümlerini yaptırmadıklarından ilgililere çeşitli illerde trafik cezaları kesilmiştir. 

Daha sonra Karayolları Genel Müdürlüğü ile Destek Hizmetleri Daire Başkanlığımız şirket adına girişimde bulunarak 29/06/2018 tarihinden itibaren PTT'nin hafif ticari araçlarının denetim istasyonlarına girme zorunluluğu kaldırılmıştır. 

Geniş bir coğrafya ve zorlu iklim koşullarında özveri ile görev yapan personelleriniz her hangi bir kasıt olmadan bu cezalara maruz kalmışlardır. Uygulamadan kaldırılan bu fiilin cezasının da bir defaya mahsus kurum tarafınca karşılanmasını talep ediyoruz. 

CEVAP-24 

Birlik Haber-Sen'in talebi doğrultusunda gerekli çalışma yapılacaktır. 

TALEP-25 SAĞLIK YARDIM SANDIĞINDAN DAHA FAZLA PERSONELİN FAYDALANDIRILMASI. 

Sağlık Yardım Sandığı PTT A.Ş. ve çalışanları için çok fazla öneme sahip olup sandığın devamlılığının sağlanması tüm çalışanlar için elzemdir. Sandığın devamlılığının sağlanması adına gerçekleştirdiğiniz projeler tarafımızca da ilgiyle izlenmektedir. 

Bütün bunlarla beraber yürütülen çalışmalarda değerlendirilmek üzere personel tarafından sendikamıza ulaşan talepler bulunmaktadır. 

Bu talepler; 

a-) Bazı illerde personelin faydalanması için özel hastanelerle anlaşma olmadığından personel aidat yatırdığı halde sandıktan faydalanamamaktadır. Bu durumun ortadan kalkması için her ilde en az bir özel hastane ile anlaşma sağlanması gerekmektedir, 

b-) Emekliye ayrılan personellerinde sandıktan faydalanmaya devamının sağlanması için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. 

C-) Eși bir başka kurumda çalışan PTT A.Ş. personelinin eşlerinin de daha fazla aidat ödeyerek sandıktan faydalanması sağlanmalıdır. 

CEVAP-25 

Birlik Haber-Sen'in konu hakkındaki talebi hukuken mümkün bulunmadığından uygun görülmemiştir. 

TALEP-26 FİRMALARLA YAPILAN APS KURYE GÖNDERİ ANLAŞMALARINDA DAĞITICI PERSONELE CEZA UYGULANMASININ KALDIRILMASI 

PTT A.Ş.'nin çeşitli kurum ve firmalarla yaptığı APS Kurye Gönderi anlaşmalarında teslimde gecikme olması halinde personele ceza uygulanmaktadır. Ancak gönderi tesliminde oluşan gecikmelerde personel eksikliği, adres yetersizliği, sevk ve ayrımdan kaynaklı problemler gibi hususlar dikkate alınmadan personele ceza uygulanması adil olmayan bir durum ortaya çıkaracağından haksız cezaların verilmesine neden olmaktadır. 
Bu tür haksız uygulamaların engellenmesi için yukarıda bahsedilen aksaklıklar giderilmeden personele ceza verilmemesini talep ediyoruz. 

CEVAP-26 

Birlik Haber-Sen'in talebi doğrultusunda gerekli değerlendirme yapılacaktır. 

TALEP-27 TEKNİSYEN VE TEKNİKERLERİN ÜCRET SKALASININ YENİDEN DÜZENLENMESİ 

PTT A.Ş.'de görev yapan teknisyen ve teknikerler; ayni statüyle personel çalıştıran diğer kurumlarda görev yapan personellerden daha düşük mali ve sosyal haklara sahiptirler bu durumun düzeltilmesi için 

1- 399 KHK'ya tabi teknisyen ve teknikerlerin ücret skalasının benzer kurumlarla eşit düzeye getirilmesini talep ediyoruz. 

2- Ücret düzeyleri arasındaki farkın yeniden yapılandırılarak, unvanlara göre 1. 2 ve 3. Düzey ücretleri arasındaki fark kapatılmalı, ek ödeme oranları yeniden düzenlenmelidir. 

3- Teknisyen kadrosundaki personelin lise, 2 yıllık ve üniversite şeklinde ayrı 3 gruba ayrılması ve eğitim nedeniyle teknikerliğe hak kazanmış ancak kadrosunu alamayanlara tekniker ücretinin ödenmesini talep ediyoruz. 

CEVAP-27 

4 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Şirketimiz kamuda emsal ücret uygulaması kapsamına alınmış olup, bu kapsamdan çıkarılmamız yönünde Cumhurbaşkanlığı nezdinde girişimde bulunulmaktadır. Cumhurbaşkanlığı Makamınca verilecek karar doğrultusunda talep değerlendirilecektir. 

TALEP-28 İHS’Lİ TEKNİKERLERE KIDEM ÜCRETİ ÖDENMESİ 

IHS'li Mühendis ve Mimarlara yıllık olarak uygulanan kıdem ücretinin teknikerlere de uygulanmasını talep ediyoruz. 

CEVAP-28 

Birlik Haber-Sen'in talebi değerlendirilecektir. 

TALEP-29 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLERİ VE TEKNİK PERSONELLERDE YENİDEN YAPILANDIRMAYA GİDİLMESİ 

PİM ve KİM'lerdeki yapılanmanın daha verimli hale getirilmesi maksadıyla endüstri mühendislerinin ve diğer teknik personel için yeniden yapılanmaya gidilmesini talep 
ediyoruz. 

CEVAP-29 

Birlik Haber-Sen'in talebi doğrultusunda gerekli çalışma yapılacaktır. 

TALEP-30 İHS’Lİ MÜHENDİS, MİMAR TAZMİNATININ ÖDENMESİ. VE TEKNİKERLERE ARAZİ 

399 sayılı KHK kapsamında çalışan mühendis ve mimarlara ödenen arazi tazminatının, İHS'li Mühendis, Mimar ve Teknikerlere arazi tazminatının ödenmesini talep ediyoruz. 

CEVAP-30 

Birlik Haber-Sen'in talebi doğrultusunda gerekli değerlendirme yapılacaktır. 

Kurum İdari Kurulu toplantı gündemi 30 maddeden ibaret olup, 03/01/2019 tarihinde yukarıda yer alan tarafların katılımıyla görüşülen konularda işbu kararlar alınmıştır. 

İMZALAR 
KAMU İŞVEREN VEKİLLERİ 
SENDİKA TEMSİLCİLERİ 
Osman ÇETİNKAYA Genel Müdür Yardımcısı 
Omer BUDAK Genel Başkan 
Duygu YURDAKÖK I. Hukuk Müşaviri 
Gürbüz INALTEKİN Genel Başkan Vekili 
Engin DEMİR İnsan Kaynakları Daire Başkanı 
Mevlüt BURGAÇE Genel Başkan Yardımcısı 
Metish KURŞUN Destek Hizmetleri ve Ulaşım Daire Başkanı 
Muzaffer BOSKURT Genel Başkan Yardımcısı 
Ziyaretlin KILIÇOĞLU Muhasebe Daire Başkanı 
Ahmet KARAGÖZ Genel Başkan Yardımcısı 
Serik GUADOGDU PTTBank Daire Başkan Vekili 

Sabahattin VIRAL Posta ve Kargo Hizmetleri Daire Başkan Yardım.
Selami ÖZSOY Satınalma Daire Başkan Yardımcısı
 

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.