Sahil Güvenlik Komutanlığı Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliği Yayımlandı (4 Mart 2020)

Sahil Güvenlik Komutanlığı Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliği Yayımlandı (4 Mart 2020)
İçişleri Bakanlığınca, Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu muvazzaf ve sözleşmeli subay ile astsubayların atamalarına dair usul ve esaslar yeniden belirlendi ve 4 Mart 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İçişleri Bakanlığından:

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI SUBAY VE

ASTSUBAY ATAMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu muvazzaf ve sözleşmeli subay ile astsubayların atamalarına dair usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu muvazzaf ve sözleşmeli subay ile astsubayları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 9/7/1982 tarihli ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununun 8 inci ve 23 üncü maddeleri ile 12/12/2016 tarihli ve 2016/9742 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Yönetmeliğinin 11, 12, 13 ve 14 üncü maddeleri hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Atama: Subay ve astsubayların; teşkilat kadro görev yerlerine alınması ve bu kadroların yetki, görev ve sorumluluklarının personele verilmesini,

b) Atamaya yetkili amir: Bakanı veya Bakan tarafından atama usul ve esaslarını belirleyen mevzuat hükümleriyle atama yetkisi tanınan veya yetki devri yapılan personeli,

c) Bakan: İçişleri Bakanını,

ç) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

d) Bakmakla yükümlü olunan kişi: 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine göre bakmakla yükümlü olunan kişileri,

e) Branş: Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilatındaki alt hizmet alanlarını,

f) Değerlendirme: Personelin tanımlanan görevlerini yerine getirmedeki başarı düzeyini ölçen ve mesleki gelişimini sağlayan işlemleri,

g) Deniz hizmet süresi: Personelin, deniz hizmeti olarak kabul edilen görevlerde geçirmiş olduğu ve 42 nci maddeye göre hesaplanan süreyi,

ğ) Hizmet bölgesi: Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilatlarının konuş ve kuruluş durumuna göre belirlenen atama yerini,

h) Hizmet bölgesi derecesi: Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 10 uncu maddede belirtilen kıstaslar dikkate alınarak belirlenip yayımlanan ve rakamlarla ifade edilen dereceyi,

ı) Hizmet bölgesi süresi: Hizmet bölgesi derecelerine göre Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 10 uncu maddede belirtilen kıstaslar dikkate alınarak kara birliklerinin bulunduğu her bir hizmet bölgesi için belirlenip yayımlanan personelin görev yapacağı asgari hizmet süresini,

i) Hizmet bölgesi kalış süresi: Personelin bir hizmet bölgesine ilk katılış tarihi ile ayrılış yaptığı tarih arasındaki geçen ve 11 inci maddede belirtilen sürelerin toplamını,

j) İhtisas: Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilatındaki görevlerin yerine getirilebilmesi amacıyla oluşturulan, teknik bilgi ve beceri gerektiren özel hizmet alanlarını,

k) Özel ihtisaslı personel: Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, özel yetenek isteyen pilot, uçuş operatörü, arama kurtarma operatörü, dalgıç, kurbağa adam, özel harekât, uçuş teknisyeni ihtisas alanlarında görevlendirilmek üzere; ilgili kursları başarı ile bitiren personeli,

l) Sahil Güvenlik Komutanlığı merkez teşkilatında görevli başkanlar: 12/12/2016 tarihli ve 2016/9743 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sahil Güvenlik Komutanlığı Teşkilat, Görev ve Yetkileri Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde belirtilen Başkanlık, Genel Sekreter, Karargah Destek Kıtalar Komutanı ve Özel Kalem Müdürü kadro görev yerlerine atanmış personeli,

m) Kara birliği: Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilat, malzeme ve kadrosunda (TMK) “kara” olarak tanımlanmış birlik veya görevleri,

n) Kıta komutanlığı olmayan uygun kadro görev yerleri: 31/10/2016 tarihli ve 2016/9431 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin 1 ve 2 numaralı branş belirleme çizelgelerinde (X) işareti ile belirtilen subay ve astsubayların görevlendirilebilecekleri veya atanabilecekleri Ek-2’de gösterilen kadro görev yerlerini,

o) Kritik ve kilit kadro görev yeri: Görev ihtiyaçlarına göre tespit edilen, özel nitelikli personel istihdamını gerektiren ve Bakanlık tarafından belirlenen kadro görev yerlerini,

ö) Kuradan muaf tutulma kontenjanı: Kura çekmek suretiyle yapılacak atamalarda branş durumu itibarıyla başarı düzeyine göre kuradan muaf tutulacak personel miktarını,

p) Personel: Sahil Güvenlik Hizmetleri sınıfı muvazzaf ve sözleşmeli subay ve astsubayları,

r) Planlı değişim: Personelin, mesleki gelişim programlarında öngörülen görevleri icra etmesi ve üst görevlere hazırlanması maksadıyla görev yapmakta olduğu hizmet bölgesinden farklı dereceli hizmet bölgeleri arasında bir sıra dâhilinde atanmasını,

s) Yüzer birlik: Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilat, malzeme ve kadrosunda (TMK) “yüzer” olarak tanımlanmış birlik veya görevleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Temel İlkeler

Temel ilkeler

MADDE 5 – (1) Atamalarda hizmet bölgesinin özellikleri esas alınır. Bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar hariç olmak üzere kadrosu olmayan bir görev yerine atama yapılmaz.

(2) Personel, görev ihtiyacı esas alınarak ve bu Yönetmelikte düzenlenmiş esaslar kapsamında, meslek hayatları boyunca farklı hizmet bölgeleri arasında zorunlu atama işlemine tabi tutulur.

(3) Personel atamaları, bu Yönetmelik esaslarını ve mesleki gelişim programlarının maksadını gerçekleştirecek şekilde hazırlanmış mesleki gelişim planlarına uygun olarak, planlı değişimi sağlayacak şekilde yapılır.

(4) Kritik ve kilit kadrolar hariç olmak üzere yapılan atamalarda, aynı branş veya ihtisasa sahip personelden aynı hizmet bölgesini tercih edenlerin atamasında 12 nci maddedeki esaslar göz önünde bulundurulabilir.

(5) Birliklerin personel yönünden desteklenmesi iç güvenlik öncelikleri, risk analizleri ve muhtemel gelişmelere göre; Bakanlıkça belirlenen güvenlik öncelikleri ve özel kanunlarda yer alan görevler esas alınarak Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenir.

(6) Personelin, atandığı hizmet bölgesinde hizmet süresini tamamlaması esastır. 13 üncü maddede belirtilen sebepler hariç olmak üzere hizmet bölgesi sürelerini tamamlamayanlar hizmet bölgelerinin değiştirilmesi suretiyle atamaya tabi tutulmaz.

(7) İhtiyaç duyulması halinde subay kadro görev yerlerine, liyakat esas alınarak emsalleri arasında temayüz etmiş astsubaylar atanabilir. Bu şekilde atanan astsubaylar için astları hakkında değerlendirme işlemi yapabilmek için rütbe şartı aranmaz.

(8) Atama yayımlandıktan sonra; herhangi bir sebeple, atamanın ertelenmesi veya iptal edilmesi hususunda başvuru ve teklif yapılamaz.

(9) Karşılıklı anlaşmak suretiyle atama ve yer değiştirmeye yönelik teklif yapılamaz.

(10) Kadrolarda gösterilen branş ve rütbedeki personelin o kadroya atanması esas alınır. Ancak branş, rütbe veya nitelik itibarıyla karşılanamayan kadrolara diğer branş veya rütbelerden personel atanabilir.

(11) Bu Yönetmelikte belirtilen kısıtlamalar ölçüsünde atamalarda personelin asgari sayıda hizmet bölgesi değiştirmesi esas alınır. Atamaların, personelin atandığı hizmet bölgesinde asgari iki yıl görev yapacak şekilde planlanmasına dikkat edilir.

(12) Personelin Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenerek yayımlanan deniz hizmet sürelerini tamamlamaları esastır. Deniz hizmet süreleri, emsallerinin gerisinde kalan personel ile deniz hizmet süresi zorunluluğunu tamamlamış personel, yüzer birliklerde mevcudun kadroyu destekleme oranlarının yüzde yüzün altına düşmesi veya personel rütbelerinin kadro rütbelerinden düşük kalması ile seferberlik ve savaş halinde yüzer birliklere atanabilir.

(13) Birliklerin personel yönünden desteklenmesinde öncelik, yüzer birliklerdir. Yüzer birliklerin kadroya göre mevcut oranının yüzde yüz oranında tutulması esas alınır. Kara birliklerine ise; personel mevcutları ve görev ihtiyacı da göz önünde bulundurularak benzer kadrolu birlikler mümkün olduğunca eşit seviyelerde desteklenecek şekilde atama yapılır.

(14) Personelin atamaları eşleri ile aynı yüzer birlikte olmayacak şekilde yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Atama Yetkileri ve Geçici Görevlendirmeler

Atama yetkileri

MADDE 6 – (1) Sahil Güvenlik Komutanı, Sahil Güvenlik Komutan Yardımcıları, Sahil Güvenlik Bölge Komutanları ve amiraller, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili hükümleri uyarınca atanır.         

(2) Amiraller haricinde Sahil Güvenlik Komutanlığı karargâhında görevli başkanların atamaları Bakan tarafından, diğer subay ve astsubayların atamaları atamaya yetkili amirler tarafından yapılır.

Birlikler arası geçici görevlendirmeler

MADDE 7 – (1) Personelin atandığı kadro görev yerinde çalıştırılması esastır. Ancak acil ve zorunlu durumlarda; personel, yetkili makam tarafından bulunduğu görevden alınarak diğer bir kadro görev yerinde geçici olarak görevlendirilebilir.

(2) Geçici görevlendirme, ilk görevlendirmenin yapıldığı tarihten itibaren bir yıl içerisinde toplamda altı ayı geçemez.

(3) Yapılacak görevlendirmelerin personelin branş ve rütbesine uygun olmasına dikkat edilir.

(4) Bu maddenin uygulanmasına yönelik esaslar Bakanlıkça belirlenir.

Genel kolluk kuvvetleri arası geçici görevlendirmeler

MADDE 8 – (1) Lüzum görüldüğü hallerde Bakan tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı arasında her kademedeki personel, geçici olarak görevlendirilebilir. Bakan bu yetkisini il valilerine devredebilir. Bu şekilde geçici görevlendirilen personel görevlendirildiği teşkilattaki personele sağlanan ilave mali haklardan görevlendirme süresince yararlandırılır.

(2) Birinci fıkraya göre görevlendirilen personelin;

a) Aylık ve diğer mali haklar ile sosyal hakları kendi kurumunun bütçesinden karşılanır.

b) Değerlendirme ve diğer özlük işleri tabi olduğu mevzuata göre kendi kurumu tarafından yürütülür.

c) Disiplin soruşturması fiilen görevli olduğu kurum bünyesinde yapılır ve disiplin soruşturma dosyası işlem yapılmak üzere hakkında disiplin soruşturması yapılan personelin mensubu olduğu kurumun yetkili disiplin amiri ve kurullarına gönderilir.

Sahil Güvenlik Komutanlığı dışındaki devlet hizmetlerinde görevlendirme

MADDE 9 – (1) Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup subay ve astsubaylar, sahil güvenlik hizmetlerinden başka bir göreve atanmazlar. Ancak lüzum görüldüğü hallerde, ilgili mevzuat doğrultusunda Bakan tarafından Sahil Güvenlik Komutanlığı dışındaki devlet hizmetlerinde görevlendirilebilirler. Bu şekilde geçici görevlendirilen personel, görevlendirildikleri kadro veya pozisyon için öngörülen mali ve sosyal hak ve yardımlardan emsali personel gibi faydalandırılır. Aylık ve diğer mali haklar ile sosyal hakları kendi kurumunun bütçesinden karşılanır. Değerlendirme ve diğer özlük işleri tabi olduğu mevzuata göre kendi kurumu tarafından yürütülür.

(2) Bu personel için görev süresi bir yıldır. Bu süre Bakanın onayı ile kısaltılabilir veya uzatılabilir.

(3) Sahil Güvenlik Komutanlığı kadroları dışında görev yapan personelin; görevlendirildikleri hizmet bölgesi Sahil Güvenlik Komutanlığınca yayımlanan hizmet bölgesi dereceleri listesinde yer almıyorsa buralarda geçirecekleri süreler 10 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen esaslar dikkate alınarak Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenecek olan hizmet bölgesi derecesinden sayılır.

(4) Disiplin soruşturması fiilen görevli olduğu kurum bünyesinde yapılır ve disiplin soruşturma dosyası işlem yapılmak üzere Sahil Güvenlik Komutanlığına gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet Bölgesi Derece ve Süreleri

Hizmet bölgesi derece ve sürelerinin tespiti

MADDE 10 – (1) Personelin atanacağı hizmet bölgesi derece ve süreleri; hizmet bölgelerinin genel gelişmişlik düzeyi, barınma imkânları, coğrafya ve iklim koşulları, eğitim imkânları, emniyet ve asayiş, sosyal ve kültürel imkânlar, sağlık imkânları, günlük yaşam, özlük haklarındaki farklılıklar, bölgenin atamaya esas bilgi formlarında istenilme düzeyleri, ulaştırma ve haberleşme imkânları dikkate alınır.

(2) Hizmet bölgesi derece ve süreleri; idari, asayiş veya zaruri sebeplerden dolayı ihtiyaç duyulması halinde güncellenir.

(3) Hizmet bölgeleri 4 dereceye ayrılmıştır. Bu kapsamda;

a) Kara birliklerinin konuşlandığı hizmet bölgeleri 1 inci, 2 nci ve 3 üncü derece olup hizmet bölgesi dereceleri ile hizmet bölgelerinde geçirilecek asgari süreleri gösterir listeler Sahil Güvenlik Komutanlığınca yayımlanır. Personelin aynı hizmet bölgesinde kesintisiz olarak on yıldan daha uzun süre görev yapmaması esas alınır. Ancak bu personelden hizmetine ihtiyaç duyulanlar ile kritik ve kilit kadro görev yerlerinde görev yapanlar ve özel ihtisaslı personel için süre ile ilgili bu hükümler uygulanmaz.

b) Yüzer birlikler 4 üncü derecedir. Bu birliklere atanmış personel için hizmet bölgesi kalış süresi en fazla altı yıl olup asgari hizmet bölgesi süresi yoktur. Ancak deniz hizmet süresini tamamlamasına bir yıl kalan personel ile arama kurtarma gemilerine atanan personelin istekli olmaları durumunda mesleki gelişim planı dâhilinde buralardaki hizmet bölgesi kalış süreleri her seferinde iki yıla kadar olmak üzere en fazla iki sefer uzatılabilir.

Hizmet bölgesi süresinin hesaplanması

MADDE 11 – (1) Personelin hizmet bölgesi kalış süresi, atandığı hizmet bölgesine katılış tarihi ile ayrılış tarihi arasındaki bu Yönetmelikte sayılan süreleri kapsar.

(2) Personelin göreve katılış tarihinden itibaren aylıksız izin ve toplamda 30 günü aşan istirahat süreleri hizmet bölgesi kalış süresinden sayılmaz. Bunların dışındaki görevden ayrı kalınan süreler hizmet bölgesi kalış süresinden sayılır.

(3) Bulundukları hizmet bölgesi kalış sürelerini, katılışlarına göre 30 Eylül tarihine kadar dolduranlar, kendi istekleri halinde ve bu Yönetmelikte belirtilen başka bir engel hal yoksa o yılın atama planına alınırlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Atamaya İlişkin Esaslar

Atamalarda dikkate alınacak esaslar

MADDE 12 – (1) Personelin atamaları, hizmetin aksatılmadan yürütülmesi esasına ve görev ihtiyacı prensibine uygun olarak hizmet bölgeleri arasında aşağıdaki kıstaslar dikkate alınarak yapılır:

a) Mesleki gelişim durumu.

b) Kadro ihtiyaçları.

c) Yüzer birlik hizmet zorunluluğu.

ç) Hizmet bölgesindeki hizmet süresi.

d) Terfi durumu.

e) Branş ve/veya ihtisasları.

f) Kendisinin, eşinin, bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının veya bakmakla yükümlü olduğu ve aynı çatı altında yaşayan anne, baba veya mahkeme kararıyla vasi tayin edilmesi kaydıyla kardeşinin hayati önemi haiz sağlık durumları.

g) Personelin atanma isteğinde belirttiği yerler.

ğ) Asayiş, idari ve zaruri sebepler.

(2) Belediye hudutları içindeki nüfusu 1.000.000’u aşan ilçeler hariç, personel ve eşlerinin evlenmeden önceki nüfusa kayıtlı olduğu ilçelere atamaları yapılmaz. Uçak bakım branşlı ve özel ihtisaslı personel için bu hüküm uygulanmaz.

(3) Deniz hizmet süresi dolan personelin; istekli olmaları halinde, branşlarının kadroyu destekleme oranına bağlı olarak yüzer birliklerde göreve devam etmeleri sağlanır.

(4) Kritik ve kilit kadro görev yerlerine atamalarda, personelin mesleki gelişim planı, branş ve ihtisasları, mesleki başarısı ve safahatı, uzmanlık alanı, akademik çalışmaları, liderlik ve yönetim yetkinlikleri esas alınır.

(5) Kritik ve kilit kadro görev yerlerinde iki yıl görev yapılması esas olup 13 üncü maddede belirtilen nedenlerden dolayı bu süre uzatılabilir veya kısaltılabilir.

(6) Envantere girecek yeni bir yüzer unsura personel atanırken; liyakat, lisan bilgisi, rütbe, değerlendirme notu, başarı durumu ve disiplin durumu ile tercihen aynı veya benzer sistemlere sahip yüzer birliklerde görev yapma durumu dikkate alınır.

(7) Yurt dışı görev veya kurslardan/eğitimlerden dönen personel, değerlendirme notu ve hizmet safahatı dikkate alınarak lisan bilgisi ve yurt dışı görev veya kurs/eğitim tecrübesinden azami derecede faydalanılacak kadro görev yerlerine atanır. Ancak bu durum personelin mesleki gelişim planında yer alan komutanlık görevlerine atanmasına veya eksik deniz hizmetlerinin tamamlatılmasına engel teşkil etmez.

(8) Personelin çocuklarının yükseköğretim, özel ve yatılı okullar hariç olmak üzere eğitim ve okul durumlarına bağlı atanma istekleri imkânlar nispetinde karşılanır.

(9) Disiplinsizlik ve başarısızlıkta ısrar edenlerin ve bunlardan yeniden kazanılması mümkün olmayanların görev yeri değişikliği maksadıyla atama teklifi yapılmaz; amirlerince Sahil Güvenlik Komutanlığından ilişiğinin kesilmesi maksadıyla 31/1/2018 tarihli ve 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanuna göre işlem başlatılır.

(10) Atamalarda görev ihtiyacının yanında; personelin kişisel nitelikleri ile imkânlar nispetinde kendi eş ve çocuklarının durumları göz önüne alınarak hizmetin zorlukları ve kolaylıklarını personele eşit olarak dağıtacak şekilde planlama ve uygulama yapılır.

(11) Bir atama emrinde atamaya tabi tutulan personel sayısı; subay ve astsubay mevcudunun ayrı ayrı, kara birliklerinde yüzde otuz beşini, yüzer birliklerde ise yüzde ellisini geçemez. Ancak 13 üncü maddede belirtilen durumlarda veya subay ve astsubay toplam mevcudu beş ve daha az olan birliklerde bu oranlar dikkate alınmaz.

(12) Atamalarda silahlı kolluk gücünün gerektirdiği hiyerarşik yapının oluşturulması, korunması, bilgi birikim ve tecrübelerin aktarılması ile yüzer birlikler arası rütbe farklılıklarının asgariye indirilmesi esas alınır.

(13) Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Sahil Güvenlik Komutanlığına ait kadrolara, bu makamlarca belirlenen özel ölçütler yok ise görev yerinin özelliğine göre, mesleki gelişimi de dikkate alınarak lisan bilen, emsalleri arasında temayüz etmiş, nitelikli, hizmet safahatı uygun, başarılı ve imkânlar ölçüsünde karargâh görevleri yapmış subay ve astsubaylar atanır.      

(14) Yüzer birliklerde görevli olan veya birlik komutanı görevinde bulunan personel, mesleki gelişim planları kapsamında tefrik edilecekleri üç ay ve daha uzun süreli kurs ve eğitimler süresince bulundukları birlik komutanlığı veya bir üst komutanlık emrine atanırlar.

(15) Atamalar farklı hizmet bölgelerinde ve farklı tip yüzer birliklerde görev yapacak şekilde planlanır. 3 üncü derece hizmet bölgesi olarak belirlenen bölgelerde hizmet bölgesi kalış süresini tamamlayan personel müteakip atamalarda, istekli olma durumu hariç 3 üncü derece hizmet bölgelerine tekrar atanmaz.

Hizmet bölgesi süresini tamamlamadan veya genel atama dönemine bağlı kalınmaksızın atama yapılabilecek haller

MADDE 13 – (1) Aşağıdaki hallerde, hizmet bölgesi kalış süresini tamamlamadan veya genel atama dönemine bakılmaksızın her zaman atama yapılabilir:

a) Kendisinin, eşinin, bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının veya bakmakla yükümlü olduğu ve aynı çatı altında yaşayan anne, baba veya mahkeme kararıyla vasi tayin edilmesi kaydıyla kardeşinin hayati önemi haiz sağlık durumları ve buna bağlı kadro görev yerlerinin boşalması.

b) Terfi.

c) İstifa, emeklilik veya ölüm ve buna bağlı kadro görev yerlerinin boşalması.

ç) Sıralı değerlendirme amirlerince kadro görev yerinde verimli olunamadığının saptanması.

d) Branş veya ihtisas değişikliği.

e) Gördüğü kurs veya öğrenimle ilgili kadro görev yerine atama.

f) Atamayı gerektiren bir eğitime seçilme nedeniyle boşalan kadro görev yerine atama veya aynı nitelikli bir eğitimden göreve atama.

g) 39 uncu maddede belirtilen haller kapsamındaki personelin atama istemesi durumunda.

ğ) Görev ihtiyaçları.

h) Kritik ve kilit kadro görev yerlerine atama ihtiyacı.

ı) Konuş, kuruluş ve kadro değişiklikleri.

i) Statü değişikliği.

j) Deniz hizmet süresi zorunluluğu.

k) Yurt dışı görevlere seçilme.

l) Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde eğitim ve öğrenime başlama.

m) Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına lisansüstü eğitim-öğretime seçilme.

n) Diğer idari, asayiş ve zaruri sebepler.

(2) Değerlendirme notu, değerlendirme tam notunun yüzde altmışından aşağı düşen veya en son alınan disiplin cezasının kesinleştiği tarihten geriye doğru son bir yıl içinde on disiplin cezası puanı veya en az iki farklı disiplin amirinden toplam altı ve daha fazla disiplin cezası alan personel öncelikle bulundukları hizmet bölgesi dâhilinde, bunun mümkün olmaması halinde hizmet bölgesi kalış süresine bakılmaksızın diğer hizmet bölgelerine, değerlendirme veya disiplin amirleri değişecek şekilde atanabilirler.

(3) İdari sebeplerle, bulundukları hizmet bölgelerindeki görevlerinden alınmalarına gerek duyulanlar, aynı derecede diğer hizmet bölgelerine atanırlar. Buna imkân bulunmadığı takdirde önceki safahatları dikkate alınarak başka dereceli hizmet bölgelerine atanırlar.

(4) Bulundukları hizmet bölgesinde, hizmet bölgesi süresini tamamlamadan; yeniden teşkil, lağv, tensik ve konuş değişikliği gibi sebeplerle, birlikleri ile beraber diğer bir hizmet bölgesine atanacaklar, safahatlarına nazaran yeni hizmet bölgesinde görevlerine devamını icap ettiren bir sebep yoksa hizmeti aksatmamak şartı ile öncelikle bulundukları hizmet bölgesinde, bunun mümkün olmaması halinde safahatlarına uygun olan başka hizmet bölgelerine atanabilirler.

ALTINCI BÖLÜM

Atama İşlemleri

İlk atamada kura

MADDE 14 – (1) Statü değişikliği yapanlar hariç olmak üzere öğrenim, eğitim veya temel kurslarını bitiren personelin ilk görev yerlerine atamaları branş ve ihtisaslarına göre kura ile yapılır.

(2) Kura çekmek suretiyle yapılacak atamalarda branş ve ihtisas durumu itibarıyla başarı düzeyine göre birinciden başlamak üzere derecelendirme sırasına göre, personel mevcudunun yüzde onuna tekabül eden kısmı müşterek eğitimlerde kurum veya statü ayrımı yapılmaksızın kuradan muaf tutulur.

(3) Bu şekilde hesaplanan kontenjan değeri virgülden sonra beş ve daha yüksek bir değeri içermesi durumunda bir üste tamamlanır.

(4) Mevcudun on beşten az olması durumunda başarı düzeyine göre sadece birinciler kuradan muaf tutulur.

(5) Kuradan muaf tutulanlar derecelendirme sırasına göre kura listesinden istedikleri kadro görev yerlerine atanır. Kuradan muaf tutulanlar 12 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen yerleri tercih edemezler.

(6) Kuradan muaf tutulma kontenjanına giren personel hariç, diğerlerinin kuraları derecelendirme sırasına uyularak yapılır. Kuraya tabi personelden 12 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen yerleri çekenler için kura işlemi tekrar ettirilir.

(7) Subay ve astsubaylar ile evli olup öğrenim, eğitim veya temel kurslarda aynı anda bulunan eşler kuradan muaf tutulur ve bu personelin atamaları münferiden yapılır. Eşlerden sadece birinin öğrenim, eğitim veya temel kurslarda bulunması halinde ise bu personel de kuradan muaf tutularak münferiden atanır. Her iki halde de bu işlemler personelin isteğine bağlıdır.

(8) Kadın personelin yüzer birliklere atamasında bahse konu birliklerde kadınlara uygun yaşam yeri imkânı olması durumu göz önünde bulundurulması nedeniyle, ilk defa ataması yapılacak kadın personel kendi aralarında yapılacak kuraya tabi tutulabilir.

(9) Kalan son beş kura görev yeri içerisinde 12 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen yerlerden bir veya birkaçı mevcut ise bahse konu görev yerleri ile ilişkili personel sıralamadaki yerleri göz önüne alınmaksızın kendi aralarındaki başarı sıralarına göre öncelikli olarak kura çekimini yaparlar, bilahare diğer personel kendi aralarındaki başarı sırasına göre kuraya devam ederler.

(10) Branş ve ihtisasına göre aynı kadro görev yerine atanacakların atamaları resen yapılır ve haklarında kura çekimi uygulanmaz.

(11) Kura işlemine esas teşkil edecek derecelendirme ile bu madde kapsamındaki diğer hususlara ilişkin esaslar Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenerek kura çekim işlemi öncesinde yayımlanır.

Sahil güvenlik branşı subay atamaları

MADDE 15 – (1) Mesleki yeterlilik, özel ihtisas, eğitim ve sıhhi mecburiyetler olmadıkça sahil güvenlik branşı subaylar, mesleki gelişimlerini sağlamak üzere yüzer birliklere atanırlar. Bu personel binbaşı rütbesine kadar sekiz yıldan az olmamak üzere yüzer birliklerde görevlendirilir.

(2) Sahil güvenlik branşı subayların atamaları daha üst rütbelerde alacakları muhtemel görevler dikkate alınarak mesleki gelişim planına uygun olarak yapılır.

(3) Kara birliklerinde üsteğmen ve yüzbaşı personel istihdam edilebilir. Genel atama dönemi dışında yüzer birliklerde oluşabilecek kadro boşlukları söz konusu personelin atanması suretiyle tamamlanır.

İkmal branşı subay atamaları

MADDE 16 – (1) İkmal branşı subaylar, özel ihtisas ve eğitim mecburiyetleri olmadıkça daha üst rütbelerde alacakları muhtemel görevler dikkate alınarak mesleki gelişim planına uygun branş görevleri arasında atamaya tabi tutulur.

(2) Yüzer birliklere, en az iki yıl süreyle görev alacak şekilde üsteğmen veya yüzbaşı rütbelerindekiler arasından atama yapılır.

Mühendis branşı subay atamaları

MADDE 17 – (1) Mühendis branşı subaylar, daha üst rütbelerde alacakları muhtemel görevler dikkate alınarak mesleki gelişim planına uygun olarak kara birliklerindeki branş görevleri arasında atamaya tabi tutulur.

Güverte, makine ve ikmal branşı astsubay atamaları

MADDE 18 – (1) Mesleki yeterlilik, özel ihtisas, eğitim ve sıhhi mecburiyetler olmadıkça güverte ve makine branşı astsubaylar, mesleki gelişim planına uygun olarak yüzer birliklere atanırlar. Güverte ve makine branşı astsubaylar belirtilen mecburiyetler olmadıkça astsubay kıdemli üstçavuş rütbesinden önce kara birliklerinde idari işler ile ilgili kadro görev yerlerine atanmazlar. İkmal branşı astsubaylar ise deniz hizmet sürelerini tamamlamalarını müteakip kara birliklerine atanırlar.

İdari ve bilgi teknolojileri branşı astsubay atamaları

MADDE 19 – (1) İdari ve bilgi teknolojileri branşı astsubaylar mesleki gelişim planına uygun olarak kara birliklerindeki branş görevleri arasında atamaya tabi tutulur.

Uçak bakım branşı astsubay atamaları

MADDE 20 – (1) Uçak bakım branşı astsubaylar mezuniyetleri hitamında, mesleki gelişim planına uygun olarak Sahil Güvenlik Hava Komutanlığındaki branş görevlerine atanırlar.

(2) Görev başı eğitimini tamamlamış ve Sahil Güvenlik Hava Grup Komutanlıklarında yapılabilecek bakım düzeyine göre yeterlilik sahibi olan uçak bakım branşı astsubaylar ihtisaslarına bağlı olarak Sahil Güvenlik Hava Grup Komutanlıklarına atanırlar.

Özel ihtisaslı personelin atamaları

MADDE 21 – (1) Özel ihtisaslı personel, özel ihtisaslarına uygun kadro görev yerlerine atanırlar. Ancak branşlarına ait kadroları destekleme oranlarında zafiyet olması halinde görev ihtiyaçları göz önünde bulundurularak özel ihtisaslı personel de branş kadrolarına atanabilir.

(2) Özel ihtisasını herhangi bir sebepten kaybeden personelin atamaları, branşının mesleki gelişim planına uygun şekilde yapılır.

(3) Pilot, uçuş operatörü, uçuş teknisyeni, arama kurtarma operatörü ihtisaslı personelin atamalarında aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınır:

a) Sahil Güvenlik Hava Grup Komutanlıklarına uçuş eğitimlerini tamamlamış personel atanır. Ayrılış tarihine kadar uçuş eğitimlerini tamamlayamayacağı değerlendirilen ve atanacağı birlikte eğitim alma imkânı mevcut olmayan personel Sahil Güvenlik Hava Grup Komutanlıklarına atanmaz.

b) Sahil Güvenlik Hava Grup Komutanlıklarına, personele tasarılı uçuş eğitimleri ve Gece Görüş Gözlüğü (GGG) tazeleme uçuşlarını yaptırabilecek asgari birer öğretmen statüsünde uçucu personel ve yeteri kadar 1 inci kategori pilot atanır.

c) Sahil Güvenlik Hava Grup Komutanlıklarına, bu Komutanlıklarda konuşlandırılması planlanan hava vasıtalarının emir verildiğinde tamamının aynı anda havada görev yapabilmesini sağlayacak uçuş kategorisine sahip yeterli sayıda personel atanır.

Komutanlık görevlerine atama

MADDE 22 – (1) Yüzer birlik komutanlık görevlerine komutanlık stajını başarı ile tamamlamış personel atanır. Ancak rütbe ve kıdem itibarıyla atanabilecek personel mevcudunun yeterli olmaması durumunda, komutanlık stajını tamamlamış olma şartı aranmayabilir. Bu şekilde yüzer birlik komutanlık görevine atanan personel, bir ay içinde Komutanlık Stajına tabi tutulur.

(2) Komutanlık vasıflarına sahip olmadığı belgelenen personel komutanlık görevlerine atanmaz.

(3) Komutanlık görevlerinde başarısız olanlar, hizmet bölgesi kalış süresi dikkate alınmaksızın komutanlık görevi haricindeki kadro görev yerine atanır.

(4) İkmal kuruluşlarında komutanlık görevlerine atanacak ikmal branşı subaylarda, daha önce ikmal kuruluşlarında işletme amirliği, grup amirliği veya şube müdürlüğü ya da eşiti görevlerden birisinde en az iki yıl süreli olarak başarıyla görev yapması şartı aranır.

(5) Yüzer birlik komutanlığı görevini başarıyla icra eden astsubaylar, deniz hizmet süreleri emsallerinin ilerisinde olsa dahi istekli ve gerekli niteliklere sahip oldukları takdirde, kadro durumu ve görev safahatına göre yüzer birlik komutanlık görevlerine devam ettirilebilirler veya farklı hizmet bölgelerindeki yüzer birliklere komutan olarak atanabilirler. Bu kapsamda değerlendirilen personel 13 üncü maddede belirtilen sebepler dışında, atandıkları kadro görev yerinde asgari iki yıl atamaya tabi tutulmaz.

Kadın personelin ataması

MADDE 23 – (1) Kadın personelin yüzer birliklere atamasında, bahse konu birliklerde müstakil banyo ve kamara ve benzeri uygun yaşam yeri imkânlarının olması durumu göz önünde bulundurulur.

(2) Yüzer birliklere atanan kadın personelden hamileliği doktor raporu ile belgelenenler kara birliklerindeki kadro görev yerlerine atanırlar.

(3) Hamileliği nedeni ile kara birliklerindeki kadro görev yerlerine atanan personel; çocuğunun 37-66 aylık çocuklar için Milli Eğitim Bakanlığının Okul Öncesi Eğitim Programı kapsamında gündüz bakımevi çağına gelmelerini müteakip tekrar yüzer birlik kadro görev yerlerine atanabilir.

Statü değiştiren personelin atamaları

MADDE 24 – (1) Statü değiştiren personelin ilk ve müteakip atamaları daha önceki hizmet safahatları da dikkate alınarak mesleki gelişim planına uygun şekilde yapılır.

(2) Bu personelin önceki statülerinde geçirmiş oldukları deniz hizmet süreleri atama işlemlerinde dikkate alınmaz.

İstihbarat kadrolarına atama

MADDE 25 – (1) İstihbarat kadrolarına, son beş yıl sıralı değerlendirme amirlerince haklarında düzenlenen değerlendirme belgelerinin “Ortak Nitelikler” başlığı altında yer alan maddelerinden herhangi birinde menfi bir kanaat bulunmayan personel atanır.

(2) Bu atamalarda daha önce istihbarat kadrolarında veya yüzer birliklerde görev yapmış ve yabancı dil bilen personele öncelik verilebilir.

Eğitici veya öğretmen kadrolarına atama

MADDE 26 – (1) Eğitici veya öğretmen kadrolarına; görevleri esnasında başarılı, hakkında menfi kanaat bulunmayan, iletişimi ve hitabeti güçlü, psikolojik sorunları bulunmayan, öğretmenlik niteliklerini haiz, ferdi ve tim eğitimi verebilecek bilgiye sahip, emsalleri arasında temayüz etmiş personel atanır.

(2) Eğitici veya öğretmen kadrolarına atanan personel hakkında amirlerince her yıl Ocak ayı içerisinde Ek-1’de örneği bulunan Eğitici veya Öğretmen Değerlendirme Formu doldurulur ve Sahil Güvenlik Komutanlığına gönderilir. Eğitici veya öğretmenlik niteliği olmayan veya bu niteliğini zaman içinde kaybedenler başka görevlere atanırlar.

(3) Eğitici veya öğretmen kadrolarında emeklilik, istifa veya vefat gibi sebeplerle boş kalan yerlere deniz hizmetini tamamlamış personelden atama yapılamaması durumunda; uygun nitelikli personel içerisinden deniz hizmeti en fazla olandan başlamak üzere yüzer birlikleri zafiyete düşürmeyecek şekilde atama yapılması sağlanır.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı emrine atanacak Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli

MADDE 27 – (1) Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinin eğitim-öğretim ve idari kadro görev yerlerinde görev yapan personelin atama işlemlerinde Bakan onayı ile yürürlüğe konulan Yönetmelik hükümleri geçerlidir. Ancak Bakan onayı ile yürürlüğe konulan ilgili Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

İhale komisyonu başkanlığı, müfettiş ve müfettiş yardımcısı ile iç denetçi kadro görev yerlerine atama

MADDE 28 – (1) İhale komisyonu başkanlığı kadrolarına, taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hapis cezasını gerektiren suçlardan veya cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş, genel veya özel af kanunları kapsamına girmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkarılmış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan veya kaçakçılık, resmî ihale alım ve satımlarına fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurma ve iftira, suç uydurma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin ve benzeri suçlardan hakkında adli veya idari soruşturması devam eden veya bu suçlardan ceza alan personelin ataması yapılmaz.

(2) Müfettiş ve müfettiş yardımcısı atamalarında, özel mevzuatında belirtilen hükümler uygulanır.

(3) İç denetçiliğe atanma ve iç denetçilik görevinin sona ermesinde 26/6/2006 tarihli ve 2006/10654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Personelin Atanma İstekleri, Erteleme ve Birlik Atama Teklifleri

Personelin atanma isteklerine ilişkin esaslar

MADDE 29 – (1) Atama istekleri, atamaya esas bilgi formu ile yapılır.

(2) Personelin atamayı etkileyecek durumlarının ve atama yerlerine ait tercihlerinin yer aldığı atamaya esas bilgi formlarının düzenlenmesine ilişkin hususlar Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenir.

(3) Personel, atamaya esas bilgi formunu her yıl doldurmaktan ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Yönetim Bilgi Sistemindeki kişisel bilgilerindeki değişiklikleri değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren bir ay içinde Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Başkanlığına bildirmekten sorumludur.

(4) Atamaya esas bilgi formu doldurmayan personelin bir önceki doldurmuş olduğu atamaya esas bilgi formundaki bilgiler dikkate alınır.

Erteleme

MADDE 30 – (1) Subay ve astsubaylardan hizmet bölgesi değiştirme sırası gelenlerin atamaları;

a) Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından görev sorumluluğu verilmeden yurt içinde ve yurt dışında öğrenime tefrik edilenler için öğrenimlerinin son bulacağı tarihe kadar,

b) Bazı özel silah veya işletim sistemleri konusunda yurt içi veya yurt dışında öğrenim veya kurs görmüş olanlardan diğer hizmet bölgelerinde istihdamı mümkün olmayanlar için göreve ilişkin aynı nitelikleri haiz başka bir personel atanmadığı sürece,

c) Bir sonraki yıl için yurt dışı sürekli göreve seçilen personelden o yıl atama durumunda olanlar için yurt dışı görevin sonuna kadar,

ç) Uluslararası ve ulusal düzeyde ülkemizi ya da Sahil Güvenlik Komutanlığını temsilen katıldıkları yarışmalarda ilk üç dereceye giren başarılı sporcular için bu unvanlarını muhafaza ettikleri sürece,

d) Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlıkta görev yapanlar için Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlık ile kurulacak koordineye bağlı olarak her defasında bir yıl olmak üzere toplam üç defa,

ertelenebilir.

Birlik atama teklifleri

MADDE 31 – (1) Atama teklifleri; Bölge Komutanları, Sahil Güvenlik Hava Komutanı, Eğitim ve Öğretim Komutanı, Envanter ve Kontrol Merkezi Komutanı, İkmal Merkezi Komutanı ile merkez teşkilatında görevli başkanlar tarafından yapılır.

(2) Yetkili komutanlıklarca, kendilerine intikal ettirilen atama tekliflerinden uygun görülenler, uygulama emrinde belirtilen örnek çizelgeler doğrultusunda tanzim edilir ve genel atamalarda değerlendirilmek üzere, her yıl en geç Aralık ayı sonunda Sahil Güvenlik Komutanlığında hazır bulunacak şekilde gönderilir. Aralık ayı sonrasında atama teklifinde bulunulmaz.

(3) Kadrosu olmayan görevler için atama teklifi yapılamaz.

(4) Kadro artışı, emeklilik, istifa ve branş değişikliği gibi çeşitli nedenlerle atama dönemi dışında boşalan görev yerleri için personel atanması teklifinde bulunulmaz.

(5) Tedavi sonucunda "branş görevini yapar" raporu alanların, sağlık nedeniyle bulundukları kadro görev yerinden atanmaları yönünde teklifte bulunulamaz.

(6) Bir yıldan daha az süreli kurs ve görevlendirme nedeniyle birliğinden ayrı kalanların yerine atama teklifinde bulunulmaz.

(7) İsmen atama teklifinde bulunulmaz.

(8) Kendisinin veya ailesinin sağlık sorunları nedeniyle uygun kadro görevlerine atanan personelin sağlık sorunları nedeniyle görev performansındaki düşüşler gerekçe gösterilerek atama teklifinde bulunulmaz.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Atama Zamanı, Bildirimi, İlişik Kesme

Atama isteği, zamanı ve bildirimi

MADDE 32 – (1) Genel atamalar her yılın Mayıs ve Ekim (dâhil) ayları arasında yapılır. Bu atamalar Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından önceden yayımlanabilir.

(2) Genel atamalar, hizmet gerekleri dikkate alınarak Bakanlık tarafından belirlenecek diğer zamanlarda da yapılabilir.

İlişik kesme ve yeni göreve katılma

MADDE 33 – (1) İlk defa veya yeniden ya da yer değiştirme suretiyle atamalarda;

a) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü,

b) Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini,

izleyen işgünü içinde işe başlamak zorundadırlar. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Yönetmeliğinin 15 inci maddesi uyarınca savaş ve olağanüstü hallerde bu süre Cumhurbaşkanı kararı ile kısaltılabilir.

(2) Birinci fıkrada belirlenen süreler;

a) Kanuni izinlerin kullanılması veya geçici bir görevin yapılması sırasında başka bir göreve atanan personel için iznin veya geçici görevin bitimi,

b) Hesaplarını, yerlerine gelenlere devir zorunda bulunan sayman, mal sorumlusu, hesap sorumlusu, muhasebe yetkilisi ve mutemetler için ise, hiçbir şekilde bir ayı geçmemek kaydıyla devrin sona ermesi,

tarihinde başlar.

(3) Yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda personele atama emirleri tebliğ edilince yollukları, ödeme emri aranmaksızın saymanlıklarca derhal ödenir. Personelin izinli ve raporlu olması tebligata engel olmamakla beraber birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerindeki süreler, izin ve rapor müddetinin bitiminde başlar.

(4) Atama emrinde aksi belirlenmedikçe atama emri, emrin amire ulaşmasından itibaren en geç on gün içerisinde ilgilisine tebliğ edilir.

(5) Atamaya tabi tutulan personelin izinli, raporlu, tutuklu, görevden uzaklaştırılmış, göreve gelmemiş olması veya hastanede yatması tebligata engel olmaz. Bu personelin ilişik kesme işlemleri, Sahil Güvenlik Komutanlığınca uygun görülmesi durumunda, personelin atamalı bulundukları kurum amirliklerince gıyaplarında evrak üzerinden yapılır ve ilişik kesme belgeleri yeni görev yerlerine gönderilir. Bunların yeni görevlerine katılışları da gıyaplarında evrak üzerinden yapılır ve özlük hakları yeni birlikleri tarafından ödenmeye başlanır.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Sağlık Nedeniyle Yapılacak Atamalar

Sağlık nedeniyle yapılacak atamalarda genel esaslar

MADDE 34 – (1) Personelin, sağlık nedeniyle atamaya tabi tutulabilmesi için kendisi, eşi veya bakmakla yükümlü olduğu çocukları ile bakmakla yükümlü olduğu ve aynı çatı altında yaşayan anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edilmesi kaydıyla kardeşlerinden herhangi birinin hastalığıyla ilgili, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği gereği yetki verilen sağlık kuruluşlarından atamaya esas sağlık raporu alması ve bu raporu bir dilekçeyle birlikte bağlı bulunduğu komutanlık kanalıyla gecikmeksizin Sahil Güvenlik Komutanlığına göndermesi gerekir. Süre belirtilmemiş raporlar hastalığın devamı süresince her yıl yenilenir.

(2) Bir defada 120 günden fazla süre ile hava değişimi veya istirahat alanlardan, görevden ayrılmaları hizmetin aksamasına yol açacaklar, raporlarında hava değişimi veya istirahatlarını geçirecekleri yerler belirtilmemişse, bulundukları hizmet bölgelerindeki uygun kadro görev yerlerine atanırlar. Bulundukları hizmet bölgesinde uygun kadro görev yeri olmaması halinde ise öncelikle atamalı bulundukları komutanlık emrine, bunun mümkün olmaması veya lüzum görülmesi halinde bir üst komutanlık emrine atanırlar.

(3) Atama emri yayımlandıktan sonra kendisi, eşi veya bakmakla yükümlü olduğu çocukları ile bakmakla yükümlü olduğu ve aynı çatı altında yaşayan anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edilmesi kaydıyla kardeşleri için atamaya esas rapor alan personelin raporları, lüzum görüldüğü takdirde başka bir hastaneye sevk edilir. Her iki rapor arasında farklılık olması durumunda personel, hakem hastaneye sevk edilir. Hakem hastane tarafından verilecek raporun onay şekline göre personel hakkında işlem yapılır.

(4) Organ kaybı bulunan personelden; "Sahil Güvenlik Komutanlığında görev yapamaz" kararlı sağlık raporu verilenlerden göreve devam etmek için müracaat edip bu istekleri, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda uygun görülenlerin, kadro durumunun müsait olması halinde, istedikleri hizmet bölgelerine atamaları yapılır.

(5) Kendisi, eşi veya bakmakla yükümlü olduğu çocuğu ile bakmakla yükümlü olduğu ve aynı çatı altında yaşayan anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edilmesi kaydıyla kardeşlerinden herhangi birinde, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç duyulan hastalıkları bulunan personel için, yetkili sağlık kuruluşlarından her yıl rapor almak şartıyla hizmet bölgesi kalış süresi, her rütbede aynı hizmet bölgesinde üç yıla kadar uzatılabilir. Ancak bu hastalıkları sebebiyle yapılacak uzatma süresi hiçbir şekilde aynı hizmet bölgesinde toplam altı yılı aşamaz. Bu durumda personel, tedavi ihtiyacının devam etmesi halinde raporun gerektirdiği diğer bir hizmet bölgesine atanır.

(6) Bulaşıcı hastalıkları bulunan personel gıda işleri ile ilgili görevlere atanmaz.

(7) Ömür boyu gözetim altında bulundurulmayı gerektiren ve sürekli tedavi ile yaşamın sürdürülebildiği görme ile bedeni ve zihinsel spastik engellilik hali, kalıtsal yollarla geçen Akdeniz Anemisi gibi hastalıklarla, benzer nitelikte kabul edilen diğer hastalıklar için atamaların ertelenmesinde süre şartı aranmaz. Kendisi, eşi veya bakmakla yükümlü olduğu çocukları bu tür hastalıklara yakalanan personelin atamaları, Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilen sağlık kuruluşlarından alacakları raporlarda öngörülen hizmet bölgelerine yapılır.

(8) Özel eğitim amaçlı değerlendirilmek üzere rapor alacakların atamaları ise; Sağlık Bakanlığınca, Engelli Sağlık Kurulu Raporu düzenleme yetkisi verilmiş sağlık kuruluşlarından alacakları "özel eğitim amaçlı değerlendirilmesi uygundur" kararlı, onaylanmış raporlarda öngörülen hizmet bölgelerine yapılır. Bu kapsama giren hastalıklar için sağlık kurulu raporları iki yılda bir yenilenir.

(9) Atamaya esas bilgi formunda belirtilen sağlık problemleri atamaya esas sağlık raporlarıyla belgelenmediği sürece değerlendirmeye alınmaz.

Branş değiştiren personele ilişkin esaslar

MADDE 35 – (1) Branş değiştiren personel, görev ihtiyaçları ve birliklerin personel yönünden destekleme öncelikleri ile personelin bulunduğu hizmet bölgesinde geçirmiş olduğu süre dikkate alınarak öncelikle bulunduğu hizmet bölgesinde yeni branşına uygun kadro görev yerlerine, bu maddede belirtilen kıstaslara göre bulundukları hizmet bölgesinde istihdam edilemeyecek personel ise hizmet safahatına uygun farklı bir hizmet bölgesine atanır.

(2) Branş değiştiren personelin, eski branşlarının idari, yönetim ve diğer geri hizmetlerindeki kadro görev yerlerine atamaları yapılabilir.

(3) Branşı görevini yapamayacağı yönünde rapor alan personel,

a) Ataması yapılıncaya kadar görevli bulunduğu komutanlık tarafından aynı kuruluş içinde idari hizmetlerde geçici olarak görevlendirilir.

b) Genel atamalara kadar branş değiştirme işlemi tamamlanamayan personel, bağlı olduğu kuruluş emrine atanır. İşlemlerin sonuçlanmasını müteakip, değiştirdiği branşın uygun kadrolarına ataması yapılır.

(4) Sağlık durumları nedeniyle branşı görevini yapamayacağı tespit edilen kıdemli yüzbaşı ve daha üst rütbedeki subaylar ile astsubay kıdemli üstçavuş ve daha üst rütbedeki astsubaylardan kendi istekleriyle müracaat edip bu istekleri, bilgi ve tecrübelerinin branşı için faydalı olacağı değerlendirilerek haklarında branş değiştirme işlemi uygulanmayan subay ve astsubaylar fiili kıta görevlerine atanmayıp idari, yönetim ve diğer geri hizmetlerle ilgili kadro görev yerlerine atanırlar.

ONUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Eşleri subay veya astsubay olan personele uygulanacak esaslar

MADDE 36 – (1) Eşleri subay veya astsubay olan personel, hizmet ve kadro görev yeri imkânları nispetinde eşleri ile aynı hizmet bölgelerine atanırlar. Aynı hizmet bölgesinde kadro görev yeri bulunmayanlar, atama istekleri dikkate alınarak kadro görev yeri bulunan en yakın hizmet bölgesine atanabilirler.

(2) Eşleri subay veya astsubay olan personelin hizmet bölgesi dışına atamalarında, hizmet bölgesi süresini daha önce tamamlayana göre işlem yapılır.

(3) Farklı hizmet bölgelerinde görev yapan subay veya astsubayların evlenmeleri halinde, öncelikle hâlihazırda görev yaptıkları hizmet bölgelerinden birine, bunun mümkün olmaması durumunda, her ikisinin de görev yapabileceği başka bir hizmet bölgesine atamaları, bu personelin isteği göz önünde bulundurularak müteakip genel atamalarda yapılır.

(4) Sonradan kalksa bile evlilik bağlılığı bulunmuş veya bulunanlar ile kan veya sıhrî usul veya füru hısımlığı yahut evlat edinme ilişiği veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan veya evlilik kalmasa bile ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) sıhrî civar hısımlığı bulunan subay veya astsubaylar, aynı 1’inci değerlendirme amiri emrine verilmez ve bu kişilerin birbirlerinin değerlendirme amiri olmayacak şekilde atamaları yapılır.

Eşleri devlet kuruluşlarında çalışan personele uygulanacak esaslar

MADDE 37 – (1) Eşleri devlet kuruluşlarında çalışan personel atamalarında, personelin eşlerinin görevi, emsallerine nazaran avantaj sağlamayacak şekilde göz önünde tutulur. Talep ettikleri hizmet bölgelerine atamalarında; kadro ve görev ihtiyaçları ile personelin görev safahatı dikkate alınır.

(2) Personelin bulunduğu hizmet bölgesinde, eşlerinin atanabileceği görev yeri bulunmaması durumunda, personel ve eşlerinin birlikte çalışabilecekleri bir hizmet bölgesine atanma istekleri, kadro ve görev ihtiyaçları nispetinde karşılanır.

(3) Bulunduğu hizmet bölgesinde eşinin çalıştığı kadro görev yerinin kapatılması ve eşinin o hizmet bölgesinde atanabileceği kadro olmaması durumunda, bu durumun belgelendirilmesi halinde personelin safahatı, kadro ve görev ihtiyaçları dikkate alınarak atanma istekleri genel atamalarda değerlendirilir.

(4) Eşinin sözleşmeli olarak devlet kurumlarında göreve başlaması nedeniyle başka bir hizmet bölgesine atanmak isteyen personelin istekleri kadro ve görev ihtiyaçları dikkate alınarak değerlendirilir.

(5) Aday memur statüsünde bulunan eşler nedeniyle atama veya erteleme talebinde bulunulamaz.

Eşleri özel kurum ve kuruluşlarda çalışan personele uygulanacak esaslar

MADDE 38 – (1) Eşleri özel kurum ve kuruluşlarda çalışan personelin, atanma istekleri hizmet bölgesi süreleri dolmadan uygun görülmez. Ancak söz konusu personelin eşi ile birlikte çalışabilecekleri bir hizmet bölgesine atamaları, emsallerine göre avantaj sağlamayacak şekilde kadro, rütbe ve görev ihtiyaçları ile safahatı göz önünde bulundurularak değerlendirilir.

Eşi, çocuğu, annesi, babası veya kardeşi şehit olan personel ile vazife malulü olan personel ve eşlerinin atanma istekleri

MADDE 39 – (1) Eşi, çocuğu, annesi, babası veya kardeşi şehit olan personel ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında vazife malulü (gazi) olan personel ve eşlerin atamaları, talep etmeleri halinde, şahadet zamanı ile vazife malulü (gazi) olduğu zamana bakılmaksızın, bu durumlarının ilgili makamlarca belgelendirilmiş olması ile branş ve rütbesine uygun kadro bulunması kaydıyla bir defaya mahsus olmak üzere istedikleri hizmet bölgesine yapılır.

Tutuklu veya görevden uzaklaştırılanlar

MADDE 40 – (1) Görevden uzaklaştırılmış veya tutuklu bulunanlardan, bu durumlarının devamı sebebiyle hizmetin aksamasına yol açacaklar, öncelikle atamalı bulundukları komutanlık emrine, bunun mümkün olmaması veya lüzum görülmesi halinde bir üst komutanlık emrine atanırlar.

Kıta komutanlığı olmayan uygun kadro görev yerlerine atama

MADDE 41 – (1) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esaslarına göre hakkında “Branşının kıta komutanlığı olmayan uygun kadro görev yerlerinde görev yapar.” kararlı sağlık raporu tanzim edilen subay ve astsubaylar, Sahil Güvenlik Komutanlığının kara birliklerinde bulunan ve Ek-2 sayılı çizelgede belirtilen kadro görev yerlerine atanırlar.

(2) Bu madde kapsamındaki subay ve astsubaylar, kıta komutanlığı olmayan uygun kadro görev yerlerinin teşkilatında bulunan ve “Komutan” olarak belirtilen kadrolara atanmaz.

(3) “Branşının kıta komutanlığı olmayan uygun kadro görev yerlerinde görev yapar” şeklinde rapor alan subay ve astsubaylar;

a) Aldıkları sağlık raporları onaylanıp atamaları yapılana kadar geçen süre zarfında idari, yönetim ve diğer geri hizmetlerle ilgili kadro görev yerlerinde geçici olarak görevlendirilir.

b) Hâlihazırda bulundukları görev yerleri bu Yönetmelikte belirtilen kıta komutanlığı olmayan uygun kadro görev yerleri olduğu takdirde aynı görevlerine devam ettirilebilir.

c) Bulundukları hizmet bölgesinde branş ve rütbesine uygun kadro görev yeri bulunanların atamaları bu kadrolara yapılır. Bulundukları hizmet bölgesinde branş ve rütbesine ait uygun kadro görev yeri bulunmayan personelin ataması ise ilk genel atama döneminde dikkate alınır.

ç) Geçici görev, tatbikat ve benzeri nedenler de dâhil olmak üzere kıta komutanlığı olan kadro görev yerlerindeki görevlere ve faaliyetlere iştirak ettirilmez.

(4) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği branş belirleme çizelgelerinde (X) işareti bulunan maddelerden rapor alan subaylar ve astsubaylar ilgili uzmanın gerekli gördüğü aralıklarla, sağlık raporunda belirtilmediyse azami iki yılda bir kontrol muayenesi yapılmak üzere Ek-2 sayılı çizelgede belirtilen kadro görev yerlerine atanırlar.

Deniz hizmet süresi ve hesaplanması

MADDE 42 – (1) Aşağıda yer alan görevler deniz hizmeti olarak kabul edilir:

a) Her tip ve tonajdaki gemi ve botlar ile diğer deniz araçlarındaki görevler.

b) Sahil Güvenlik Komutanlığı TMK'sında "yüzer birlik" olarak tanımlanmış kadrolardaki görevler.

c) "TCG ..." ve "KKTC SG...." ifadelerini içeren yüzer birliklerdeki görevler.

ç) Bu fıkrada belirtilen görevler ile BM, NATO ve benzeri organizasyonların deniz görev gruplarında ve yabancı ülke bot veya gemilerinde bir defada, 30 gün veya daha fazla süreli geçici olarak görevlendirilerek yapılan görevler.

(2) Açığa alınma, görevden uzaklaştırılma, tutukluluk, hava değişimi, istirahat, kurs, geçici görev, sıhhi izin ve benzeri sebeplerle görevden ayrı kalınan sürelerin toplam 120 günü deniz hizmet süresinden sayılır ve bu kapsama giren personel için deniz hizmet süresi hesaplanırken 120 günü geçen süreler hesaba katılmaz.

(3) Hükümlülük, izin tecavüzü ve firarda geçen süreler deniz hizmet süresinden sayılmaz.

(4) Yeni gemi inşası/gemi alımı ve hizmet dışına ayrılan gemi/botların hizmet dışına çıkarılma işlemleri maksadıyla kara birlikleri emrine yapılan atamalarda geçen süreler deniz hizmet sürelerinden sayılmaz.

(5) Statü değiştiren personelin yukarıdaki esaslar dâhilinde önceki statüsünde geçirmiş olduğu deniz hizmet süreleri personelin deniz hizmet süresi hesabına dâhil edilir. Bu hesaplama sadece deniz hizmet süresine yönelik tazminatlarda dikkate alınır, sınıfının deniz hizmet süresi hesaplamasında dikkate alınmaz.

(6) Deniz hizmet süreleri Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Yönetim Bilgi Sisteminden bilgilendirme amaçlı yayımlanır.

(7) Personelin branşlarına göre geçirmeleri gereken deniz hizmet süreleri Sahil Güvenlik Komutanlığınca yayımlanır.

(8) Branşlara göre geçirilmesi gereken deniz hizmet sürelerinin hesaplanmasında, envantere yeni giren platformlar, kadro miktarlarındaki artış ve azalışlar ile temin/yetiştirme miktarlarında meydana gelebilecek değişiklikler dikkate alınır.

Yönerge

MADDE 43 – (1) Sahil Güvenlik Komutanlığınca bu Yönetmelikte belirlenen esasların uygulanmasına yönelik olarak yönerge çıkarılabilir.

Yürürlük

MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız.

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.