TCDD sözleşmeli mühendis, mimar, tekniker, sürveyan ve hareket memuru alımı hazırlığında

TCDD sözleşmeli mühendis, mimar, tekniker, sürveyan ve hareket memuru alımı hazırlığında
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Mühendis, Mimar, Tekniker, Sürveyan, Hareket Memurları Hakkında Sınav ve Atama Yönetmeliği Resmi Gazetede bugün yayımlandı.TCDD Personel Alımı İçin Sınav ve Atama Yönetmeliği esaslarında yapılan değişiklik sonrası TCDD'nin yakın bir zamanda sözleşmeli mühendis, mimar, tekniker, sürveyan, hareket memuru alım ilanına çıkacağı değerlendirilmektedir.

TCDD Personel Alımı İçin Sınav ve Atama Yönetmeliği esaslarında yapılan değişiklik Resmi Gazetede bugün yayımlandı. Sözleşmeli mühendis, mimar, tekniker, sürveyan, hareket memuru Giriş sınavı başvuru şartları, Yazılı / sözlü sınav ve konuları neler?

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL

MÜDÜRLÜĞÜNDE İSTİHDAM EDİLECEK SÖZLEŞMELİ MÜHENDİS,

MİMAR, TEKNİKER, SÜRVEYAN, HAREKET MEMURLARI

HAKKINDA SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünce 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli mühendis, mimar, tekniker, sürveyan, hareket memuru pozisyonlarına açıktan ilk defa atanacaklarda aranacak şartları, yapılacak giriş sınavlarının şekli, uygulanması ile Sınav Komisyonuna ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri dışında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli mühendis, mimar, tekniker, sürveyan, hareket memuru pozisyonlarına açıktan ilk defa atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde çıkarılan yılı Genel Yatırım ve Finansman Kararnamesinin ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Genel Müdür: TCDD Genel Müdürünü,

b) Genel Müdürlük: TCDD Genel Müdürlüğünü,

c) Giriş Sınavı: Adaylar için yapılacak yazılı ve sözlü/uygulamalı bölümlerden oluşan sınavı,

ç) KPSS: Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik uyarınca yapılacak sınavı,

d) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

e) Sınav Komisyonu: Giriş sınavı işlemlerini her türlü şüphe ve tereddütten uzak bir şekilde, gizlilik esasına uygun olarak yürütmek ve değerlendirmekten sorumlu komisyonu,

f) TCDD: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünü,

g) YDS: ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Seviye Tespit sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Giriş Sınavına İlişkin Esaslar

Sınav komisyonunun oluşumu

MADDE 5 – (1) Sınav işlemlerini yürütmek üzere beş kişiden oluşacak sınav komisyonu teşkil edilir. Sınav komisyonu, Genel Müdür veya görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında Genel Müdür tarafından belirlenecek insan kaynakları temsilcisi veya temsilcileri ile diğer üyelerden oluşur. Ayrıca, Genel Müdür tarafından dört yedek üye tespit edilir ve asıl üyelerin herhangi bir nedenle Sınav Komisyonuna katılamamaları halinde yedek üyeler tespit sırasına göre Sınav Komisyonuna katılır.

(2) Sınav Komisyonunun başkan ve üyeleri; aşağıdaki durumlarda sınav komisyonunda görev alamazlar:

a) Aralarında evlilik bağı kalksa bile eşinin katıldığı sınavda,

b) Kendisi veya eşinin altsoy veya üstsoyunun katıldığı sınavda,

c) Kendisi veya eşi ile arasında evlatlık bağı bulunanın katıldığı sınavda,

ç) Üçüncü derece de dâhil olmak üzere kan veya kendisini oluşturan evlilik bağı kalksa dahi kayın hısımlığı bulunanların katıldığı sınavda,

d) Nişanlısının katıldığı sınavda,

e) Kendisi veya eşinin vekili, vasisi, kayyımı veya yasal danışmanı sıfatıyla hareket ettiklerinin katıldıkları sınavda.

Sınav komisyonunun görevleri

MADDE 6 – (1) Sınav Komisyonu, giriş sınavı ilanında yer alacak hususların tespit edilmesi, sınavın yapılması, itirazların incelenerek sonuçlandırılması ve sınavla ilgili diğer işlemlerin yürütülmesiyle görevli ve yetkilidir.

(2) Sınav Komisyonu, üye tam sayısıyla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Oylama sırasında çekimser oy kullanılamaz. Karara katılmayanlar karşı oylarını gerekçeleriyle birlikte belirtmek zorundadır.

(3) Sınav Komisyonunun sekretarya hizmetleri İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

Giriş sınavı

MADDE 7 – (1) Giriş sınavı, boş pozisyon ve ihtiyaç durumuna göre Genel Müdürlükçe uygun görülen zamanlarda Sınav Komisyonu tarafından yapılır. Giriş sınavı yazılı ve sözlü/uygulamalı sınavlardan oluşur.

(2) Sınav Komisyonu yazılı sınavı; ÖSYM, üniversiteler ile Milli Eğitim Bakanlığı veya bu konuda uzmanlaşmış diğer kamu kurum ve kuruluşlarına yaptırır. Sınava ilişkin hususlar, Genel Müdürlük ile sınavın yaptırılacağı kuruluş arasında yapılan protokolle belirlenir.

Giriş sınavı duyurusu

MADDE 8 – (1) Giriş sınavına katılma şartları, sınavın şekli, sınav tarihi ve yeri, asgari KPSS puanı, başvuru yeri ve tarihi, başvuru şekli, başvuruda istenecek belgeler, internet üzerinden başvuru adresi, sınav konuları, atama yapılması planlanan pozisyon sayısı ve gerekli görülen diğer hususlar yazılı sınav tarihinden en az otuz gün önce Resmî Gazete ve Genel Müdürlük ile Devlet Personel Başkanlığının internet sayfasında ilan edilmek suretiyle duyurulur.

Giriş sınavı başvuru şartları

MADDE 9 – (1) Giriş sınavına katılmak isteyenlerin son başvuru tarihi itibarıyla aşağıdaki şartları taşımaları gerekir:

a) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

b) Yüksekokulların, fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Genel Müdürlüğün ihtiyacına göre giriş sınavı duyurusunda belirtilen bölümlerinden mezun olmak.

c) Son başvuru tarihi itibarıyla ilanda belirtilen geçerlilik süresi dolmamış 70 puandan az olmamak üzere, giriş sınavı ilanında belirtilmiş olan asgari KPSS puanı almış olmak.

ç) İlanda belirtildiği takdirde çalışma süresi, sertifika, lisans ve benzeri şartları taşımak.

d) İlanda belirtildiği takdirde, ilanda belirtilmiş olan asgari YDS puanını veya ÖSYM tarafından hazırlanan YDS eşdeğerlik tablosuna göre geçerli bir sınav puanı almış olmak.

Giriş sınavı başvuru işlemleri

MADDE 10 – (1) Giriş sınavı başvurusu, şahsen veya posta yoluyla ilanda belirtilen adrese ya da ilanda belirtildiği takdirde internet üzerinden yapılabilir.

(2) Giriş sınavına katılmak isteyen adaylar, Genel Müdürlük İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığından veya Genel Müdürlük internet adresinden temin edecekleri başvuru formuna aşağıdaki belgeleri eklerler:

a) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği).

b) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı.

c) Özgeçmiş.

ç) 3 adet vesikalık fotoğraf.

d) T.C. kimlik numarası beyanı.

e) Görevini yapmasına engel olabilecek akli veya bedensel engeli olmadığına dair yazılı beyan.

f) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı.

g) İlanda belirtilmişse yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge.

ğ) İlanda istenilen diğer belgeler.

(3) İnternet üzerinden başvuruların kabul edilmesi durumu haricinde, ikinci fıkrada sayılan belgelerin son başvuru tarihi mesai bitimine kadar Genel Müdürlüğe teslim edilmesi şarttır. Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Genel Müdürlük İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca onaylanabilir.

(4) Posta ile yapılan başvurularda, ikinci fıkradaki belgelerin giriş sınavı duyurusunda belirtilen son başvuru tarihine kadar Genel Müdürlüğe ulaşmış olması gerekir. Postadaki gecikmeler ve son başvuru tarihi mesai bitiminden sonra Genel Müdürlük kayıtlarına geçen başvurular dikkate alınmaz.

Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 11 – (1) İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca, sınav için öngörülen süre içerisinde yapılan başvurular incelenerek adayların aranan şartları taşıyıp taşımadıkları tespit edilir. İstenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(2) Aranılan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSS puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak ve atama yapılması planlanan pozisyon sayısının on katını geçmemek üzere bir sıralamaya tabi tutulur. KPSS puan türü itibarıyla en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır. Sıralamaya giren adayların ad ve soyadları ile sınav yerleri giriş sınavından en az on gün önce Genel Müdürlük internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur. Ayrıca sınava başvuran adaylara başvuru sonuçları yazılı ve/veya elektronik ortamda bildirilir.

(3) Başvuru şartlarını haiz olmayanlar ile sıralamaya giremeyen adayların kendilerine ilişkin başvuru ile ilgili belgeleri, giriş sınavına katılabileceklerin isim listesinin ilanından itibaren otuz gün içerisinde şahsen istemeleri halinde kendilerine teslim edilir.

Yazılı sınav ve konuları

MADDE 12 – (1) Giriş sınavının yazılı kısım sorularının tamamı giriş sınavı duyurusunda belirtilen mesleki alan bilgisinden hazırlanır.

(2) Sınav sorularının hangi konulardan oluşacağı hususu sınav ilanında duyurulur.

(3) Yazılı sınavın değerlendirilmesi yüz tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak gerekir.

Sözlü/uygulamalı sınava çağrı

MADDE 13 – (1) Yazılı sınavdan yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alan adaylardan; yazılı sınavda en yüksek puandan başlamak üzere atama yapılması planlanan pozisyon sayısının üç katı kadar adayın isimleri (son sıradaki adayla eşit puan alanlar dahil), sözlü/uygulamalı sınav tarihi ve yeri de belirtilerek Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilir. Ayrıca sözlü/uygulamalı sınava katılacak adaylara bu sınavın tarih ve yeri yazılı ve/veya elektronik ortamda bildirilir.

(2) Sözlü/uygulamalı sınava çağrılacak aday sayısı yazılı sınava çağrılan aday sayısının %40’ından fazla olamaz.

Sözlü/uygulamalı sınav

MADDE 14 – (1) Sözlü sınavda adaylar;

a) Giriş sınavı ilanında belirtilen konular ve mesleki alan bilgisi ile birlikte Genel Müdürlüğün faaliyet alanıyla ilgili konular,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Genel yetenek ve genel kültür düzeyi,

d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak (a) bendi için elli, (b) ile (d) bentlerinin tamamı için elli olmak üzere toplam yüz puan üzerinden değerlendirilir. Sınav Komisyonunun her bir üyesi tarafından verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçilir ve üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

(2) Uygulamalı sınav, ilanda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda yapılır.

Giriş sınavı sonuçlarının ilanı ve sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 15 – (1) Giriş sınavını başarmış sayılmak için yazılı ve sözlü/uygulamalı sınavların her birinden en az 70 puan alınması zorunludur. Adayların nihai başarı puanı KPSS, yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak bulunur. Bu aritmetik ortalamalara göre başarı sırası oluşturulur. Sınav komisyonu, adayları en yüksek puandan başlamak üzere başarı sırasına göre sıralayarak, ilan edilen kadro sayısı kadar adayı asıl, bu sayının en fazla yarısı kadar adayı da yedek olarak belirler ve bu durumu bir tutanağa bağlar. Hesaplanan yedek aday sayısının küsuratlı olması halinde bir üst tam sayı esas alınır. Asıl ve yedek listelerinde sıralama yapılırken, adayların giriş sınavı puanının eşit olması halinde, yazılı puanı yüksek olan adaya, yazılı puanının eşit olması durumunda KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Sınav Komisyonunun belirlediği nihai başarı listesi İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına gönderilir.

(2) Başarı listesi Genel Müdürlüğün ilan panosunda ve internet sayfasında ilan edilir. Ayrıca, başarılı olan adaylara sonuç yazılı olarak tebliğ edilir ve atamaya esas belgeleri teslim etmeleri istenir.

(3) Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren yedi gün içinde yazılı olarak Sınav Komisyonuna itiraz edilebilir. İtirazlar, Sınav Komisyonunca itiraz süresinin bitiminden itibaren yedi iş günü içinde ve sözlü/uygulamalı sınav tarihinden önce incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonucu, adaya yazılı olarak bildirilir.

(4) Sınav Komisyonu tarafından nihai başarı listesi, sözlü/uygulamalı sınavın yapıldığı son günü takiben yedi iş günü içerisinde açıklanır.

(5) Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen pozisyon sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir. Yedek listede yer almak, adaylar için daha sonraki sınavlar için kazanılmış hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez.

Gerçeğe aykırı beyan

MADDE 16 – (1) Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 17 – (1) Ataması yapılanların sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosyalarında; başarısız olanlar ile başarılı olduğu halde herhangi bir nedenle atanamayanların sınav belgeleri ise bir yıl süreyle İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca saklanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sözleşmeli Personel Pozisyonuna Atama ve Bildirim

Atamadan önce istenecek belgeler

MADDE 18 – (1) Giriş sınavında başarılı olan adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:

a) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair belge,

b) Altı adet vesikalık fotoğraf,

c) Adli sicil kaydı,

ç) İlanda belirtilen ayrıntıların yer aldığı görevini yapmasına engel olabilecek akli veya bedensel engeli olmadığına dair tam teşekküllü kamu sağlık hizmeti sunucularından alınacak sağlık kurulu raporu.

(2) Bu belgeleri teslim etmeyenlerin atamaları yapılmaz.

Sözleşmeli personel pozisyonuna atanma

MADDE 19 – (1) Sınav sonucunda, ilan edilen atama yapılacak kadro sayısı kadar adayın, güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olması halinde atamaları yapılır.

(2) Sınavda başarılı olanlardan, atama şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, yapılmış olsa dahi iptal edilir.

(3) Atama işlemi yapılmadan önce feragat edenlerin atamaları yapılmaz.

(4) Atamaları yapılanlardan belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın 15 gün içerisinde göreve başlamayanların atanmaları iptal edilir. Bunların belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atama işlemi atamaya yetkili makamlarca iptal edilir.

(5) Atamaya esas belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyenler, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkrada sayılanlar ile ataması yapılıp göreve başladıktan sonra çeşitli nedenlerle görevinden ayrılanların yerine, sınavı kazananlara ilişkin listenin ilan edildiği tarihten itibaren altı ay içinde başarı sırasına göre yedek listede yer alan adaylar arasından atama yapılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınmak kaydıyla 657 sayılı Kanun ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürü yürütür.

Kamubiz.com ÖZEL 

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.