16 maddelik öğretmen ve idarecilerin yıl sonu yapması gereken iş ve işlemler (MEB resmi yazı)

16 maddelik öğretmen ve idarecilerin yıl sonu yapması gereken iş ve işlemler (MEB resmi yazı)
Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 29.05.2019 tarih ve 10230228/200/10611726 sayılı "Sene Sonu İş ve İşlemleri " konulu yazısı ile okullarda sene sonunda yapılacak iş ve işlemlere yönelik resmi yazı gönderdi. Buna göre ilçe millî eğitim müdürlükleri, okul yöneticileri ve öğretmenlerce 2018/2019 yıl sonunda yapılacak iş ve işlemler 16 maddede şu şekilde olacak..

Öğretmenlerin yıl sonu yapması gereken iş ve işlemler neler olacak? Öğretmen ve idarecilerin 2018/2019 eğitim öğretim yılı 2. dönem sonu yapması gereken iş ve işlemler madde madde haberimizde

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü

Sayı : 10230228/200/...
Konu: Sene Sonu İş ve İşlemleri

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : a) 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu.
         b) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği.
         c) Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği.
         d) İlkokullarda Yetiştirme Programı Yönergesi.

İlköğretim kurumlarında sene sonunda yapılacak iş ve işlemlere yönelik il/ilçe millî eğitim müdürlükleri, okul yöneticileri ve öğretmenlerce görev alanları ile ilgili iş ve işlemleri herhangi bir aksaklığa meydan verilmeden zamanında yapması için aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.   

Bu kapsamda; 

1- Öğrencilere ait seçmeli dersler dâhil tüm derslere ait not bilgilerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemine zamanında işlenmesi sağlanarak not işlemleri tamamlanmamış öğrenci bırakılmayacaktır.

2- İlgi (b) Yönetmeliğin 32 nci maddesinin 4 üncü fıkrası kapsamında ortaokul/imam hatip ortaokullarında hafızlık eğitimi sebebiyle izinli sayılan öğrencilerin kayıtları aktifleştirilerek sınavları yapılacak ve sınavlarda 45.00'in altında puan alan öğrencilerin durumları, 10-13 Haziran 2019 tarihleri arasında şube öğretmenler kurulunda görüşülerek karara bağlanacaktır.

3- Ortaokul ve imam hatip ortaokullarında Şube öğretmenler kurulu toplantıları 10-13 Haziran 2019 tarihleri arasında yapılarak kurullarda alınan kararlar e-Okul ŞÖK İşlemleri ekranına kaydedilecektir. ŞÖK kararı alınmamış ve hakkında işlem tamamlanmamış öğrenci bırakılmayacaktır.

4- Öğrencilere ait özürlü-özürsüz devam devamsızlık bilgilerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemine titizlikle, zamanında ve günlük olarak işlenmesi sağlanmalıdır. Buna göre, okul müdürlüklerince zamanında işlenmemiş yahut hatalı işlenmiş öğrenci devamsızlıkları ile ilgili olarak Bakanlığa gönderilen evrakların ilgi (a) Kanunun 52 nci maddesi ve ilgi (b) Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri doğrultusunda hassasiyetle değerlendirilerek gönderilmesi gerekmektedir.

5- İlgi (b) Yönetmeliğin 23 üncü maddesi kapsamında geçerli mazereti olmadan sınavlara katılmayan, projesini teslim etmeyen öğrencilerin ilgili ders hanesine “G” yazılacaktır. Sürekli devamsız olan öğrenciler sistem tarafından otomatik olarak sınıfta bırakılacağından bu öğrencilerin ders hanelerine “G” yazılmayacaktır.

6- İlgi (b) Yönetmeliğin 19 uncu maddesi kapsamında mecburi öğrenim çağı dışına çıkan öğrenciler, ders yılı sonunda "e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi/Öğrenci İşlemleri/Ayrılma İşlemleri" ekranından pasifleştirilecek ve EK-3 Öğrenim Belgesi verilerek, Açık Öğretim Ortaokuluna yönlendirilecektir.

7- Eylül ayında ilkokula başlayacak olmasına rağmen okul öncesi eğitimden yararlanamamış olan çocukların hazırbulunuşluk düzeyini artırmak ve onların ilkokula akranlarıyla eşit şartlarda başlamalarını sağlamak amacıyla ilgi (b) Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin 1 inci fıkrasının  (c) ve (ç) bentleri hükümleri doğrultusunda okul öncesinde yaz okulları açılacaktır.

8- Okul yönetimleri, mevsimlik tarım işçileri ile göçer ve yarı göçer ailelerin çocuklarının eğitime erişimine dair olarak yayınlanmış olan 2016/5 sayılı Genelge hükümleri doğrultusunda,  e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'nde “Mevsimlik Tarım İşçi Öğrencisi” geçici nakil sebebi ile gelen bu statüdeki öğrencilerin okula devam takip ve not girişlerini sağlayacaktır. Aynı genelgede ifade edilen “İl/İlçe Mevsimlik Tarım İşçileri İle Göçer ve Yarı Göçer Ailelerin Çocuklarını Takip Ekipleri” oluşturulacak ve Genelgenin 3 üncü maddesi hükümleri gereğince işlemler gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda bulunan öğrencilerden 2019 Merkezi Sınav ve İOKBS’ye katılanların iş ve işlemleri Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Valiliklere gönderilen 22.05.2019 tarihli ve 10001722 sayılı yazısı doğrultusunda yapılacaktır.

9- 2018-2019 eğitim öğretim yılında ilgi (d) Yönerge kapsamında Kasım ayının ilk haftasında uygulanan Öğrenci Belirleme Aracı (ÖBA) ile programa alınması gerektiği tespit edilen fakat çeşitli sebeplerle program uygulanmayan veya program dışına çıkarılan öğrencilerin durumu incelenecektir.

10- Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Standartları Sistemine veri giriş (algısal yarar anketleri ve okul mevcut durum veri girişleri) işlemlerinin, veri giriş takvimi doğrultusunda sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve tamamlanması sağlanacaktır.

11- e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'ndeki veriler, sadece Bakanlığımızca yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinde kullanıldığından il/ilçe ve okul yönetimleri tarafından üçüncü şahıslarla ve resmî/özel kurumlarla paylaşılmayacak, bu konuda gerekli hassasiyet gösterilecektir.

12- Bakanlığımızca ilgi (c) Yönetmelik doğrultusunda e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi içerisinde oluşturulan “Sosyal Etkinlik Modülü” için Genel Müdürlüğümüzün internet sayfasının “http://tegm.meb.gov.tr/” Sosyal Etkinlik Modülü Bölümünde yer alan Sosyal Etkinlik Modulü Uygulama Kılavuzu ve diğer açıklamalar doğrultusunda öğrencilerin gerçekleştirdikleri sosyal etkinliklerin ilgili öğretmenlerce Sosyal Etkinlik Modülüne işlenmesi gerekmektedir. Modüle işlenen etkinliklerin okul yönetimince (sosyal etkinlikler kurulu başkanı) onaylanarak etkinlik girişi yapılmamış öğrenci bırakılmayacaktır. 2018-2019 eğitim öğretim yılı öncesinde gerçekleştirilen sosyal etkinlikler Modüle işlenmeyecektir.  

13- İl/ilçe millî eğitim müdürlüklerince 2018-2019 eğitim öğretim yılında düzenlenen/izni verilen sosyal etkinliklerin, “Sosyal Etkinlik Modülü’ne” Sosyal Etkinlik Modülü Uygulama Kılavuzu’nda belirtildiği üzere “Merkezî Etkinlikler” kapsamında sırasıyla “e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi/Bakanlık MEM İşlemleri/Sosyal Etkinlikler/Sosyal Etkinlik Tanımlama” ekranlarından işlenmesi sağlanacaktır.

14- Okul Müdürlüklerince Sosyal Etkinlik Modülü Uygulama Kılavuzu’nda belirtildiği üzere öğrencilerin okuldan bağımsız olarak okul dışında velilerinin kontrolünde gerçekleştirdikleri sosyal etkinlikler “Sosyal Etkinlik Modülü’nde” “Okul Dışı Bireysel Etkinlikler” adıyla kayıt altına alınacaktır. Öğrencilerin Okul Dışı Bireysel Etkinlik kapsamında katıldıkları etkinliklerin isteğe bağlı olarak veliler tarafından “Sosyal Etkinlik Bilgilendirme Formu” (Ek-1) ile belgelendirilmesi gerekmektedir. Ancak öğrenciler okuldan bağımsız olarak Kılavuzda belirtilen kurum ve kuruluşlar aracılığı ile merkez (Bakanlıklar) veya mülkî idare amiri (Valilik/Kaymakamlık) tarafından izinli/onaylı etkinliklere katılım sağladığı/ürün ortaya koyduğu/performans gösterdiği takdirde Okul Dışı Bireysel Etkinlik gerçekleştirmiş olur. Okul Dışı Bireysel Etkinliklerin Modüle işlenebilmesi için okul yönetimince (sosyal etkinlikler kurulu başkanı) öğrencinin etkinliği gerçekleştirdiği kurum/kuruluş tarafından düzenlenen Sosyal Etkinlik Bilgilendirme Formu’ndaki(Ek-1) bilgilerin eksiksiz ve doğru olarak doldurulduğu ve imzalandığı kontrol edilecek ve uygunluğu tespit edilen formların sınıf/şube rehber öğretmenince Modüle işlenmesi sağlanacaktır. Okul Dışı Bireysel Etkinlikler kapsamında öğrencilerin derece alması durumunda Sosyal Etkinlik Bilgilendirme Formu gerekmemekte olup yalnızca derece alındığını gösteren belge/resmi yazı Sosyal Etkinlik Modülü’ne işlenecektir.

15- Öğrencilere karneleri ile birlikte “Öğrenci Sosyal Etkinlik Belgesi” verilecek olup söz konusu belgeye sırasıyla “e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi/İlkokul-Ortaokul Kurum İşlemleri/Sosyal Etkinlikler/Sosyal Etkinlik Tamamlama/Raporlar/Öğrenci Sosyal Etkinlik Belgesi” ekranlarından ulaşılmaktadır.  

16- e-Okul Yönetim Bilgi Sisteminde öğrencilerin sosyal etkinlikler kapsamında yapacakları çalışmaları sonuçlandırıp sonuçlandırmadıkları, karnelerin sosyal etkinlik bölümüne "TAMAMLADI", "TAMAMLAMADI" şeklinde işaretlenmesi İlgi (c) Yönetmelik gereği kaldırılmıştır.
Yukarıda yapılan açıklamalarla birlikte, ilgili mevzuat ve yasal dayanaklarla tarif edilmiş olan görevlere ilişkin olarak gerekli bütün tedbirlerin alınması ve aksaklığa meydan verilmeden zamanında yapılması hususlarında,
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Mustafa Safran
Bakan a.
Bakan Yardımcısı

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.