2018 MEB Şube Müdürlüğü Deneme Sınavı ve Cevap Anahtarı

2018 MEB Şube Müdürlüğü Deneme Sınavı ve Cevap Anahtarı
Milli Eğitim Bakanlığınca 01.04.2018 tarihinde düzenlenecek Şube Müdürlüğü sınavına girecek adaylara hazırlık olması için Deneme Sınavı ve Cevap Anahtarı yayımlıyoruz.

Milli Eğitim Bakanlığınca 01.04.2018 tarihinde düzenlenecek Şube Müdürlüğü sınavına girecek adaylara hazırlık olması için Deneme Sınavı ve Cevap Anahtarı yayımlıyoruz.

1. Aşağıdaki birleşik kelimelerden hangisi birleşik yazılması gerekirken ayrı yazılmıştır?

A) Arz etmek

B) Güler yüz

C) Ana konu

D) boşu boşuna

E) Baş öğretmen

2. “Bilmek” sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde “bir şeyi anlamış bulunmak” anlamında kullanılmıştır?

A) Sözü edilen romanın kime ait olduğunu bilemedi.

B) Hangi çağ, kendi şairlerinin değerini bilmiş?

C) Kabileler arasında kullanılan bu dili kimse bilmiyordu.

D) Kuşların cinsini tüylerinin renginden bilirdi.

E) Sorunun cevabını hemen bildi.

3. “Çanakkale içinde vurdular beni.” cümlesinin öznesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) İçinde B) Çanakkale C) Gizli özne “Onlar”  D) Beni E) Özne yoktur.

4. Sende derya gibi taşkın, daima çalkalanan bir gönlün vardır.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir?

A) taşkın sözcüğü atılarak

B) sende sözcüğündeki “de” atılarak

C) çalkalanan yerine çalkalanmış getirilerek

D) gönlün sözcüğündeki iyelik eki atılarak

E) “derya gibi” ifadesi atılarak

5. “Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;” bu mısrada virgül işareti (,) en uygun hangi kelimenin sonuna konulmalıdır?

A) Korkma B) sönmez C) bu  D) şafaklarda E) yüzen

6- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde iletişimin temel öğelerinin baştan sona sıralanışı doğru verilmiştir?

A) Kaynak – Mesaj – Kanal – Alıcı – Dönüt

B) Mesaj – Alıcı – Kanal – Dönüt – Kaynak

C) Kaynak – Kanal – Mesaj – Alıcı – Dönüt

D) Dönüt – Kaynak – Mesaj – Kanal – Alıcı

E) Kanal – Kaynak – Mesaj – Alıcı – Dönüt

7-Hiyerarşik yapılanmada birbirleriyle doğrudan bağlantısı olmayan ve hiyerarşinin farklı düzeylerinde, farklı bölümlerindeki bireyler arasında oluşan iletişim akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yatay     B) Çift yönlü     C) Aşağıdan yukarıya     D) Yukarıdan aşağıya    E) Çapraz

8-“Bilimsel Yönetimin Prensipleri”ilk defa kim tarafından yazılmıştır?

A)Weber

B)Fayol

C)Taylor

D)Herzberg

E)Elten Mayo

9. Aşağıdakilerden hangisi X teorisinde yer alan varsayımlardan biridir?

A) Birey, kendi arzu ve amaçlarını örgüt amaçlarına tercih eder.

B) İnsan sorumluluğu kabul ettiği gibi sorumluluk istemeyi de öğrenir.

C) Sıkı denetim ve ceza ile korkutma kişiyi örgütsel amaçlara yöneltecek tek yol değildir.

D) İnsanlar ödüllendirildiği sürece örgüt amaçlarını benimserler.

E) Amaçlara bağlılık, insanların kişilik ihtiyaçlarının karşılanması gibi

motive edici öğelere bağlıdır.

10-“İşleri küçük birimlere ayırmak ve bu birimlere ayrı görevliler atamak” şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Örgütleme

B) Hakkaniyet

C) Uzmanlaşma Bölümleme

D) Uzmanlaşma

E) İşbölümü

11-İnsan hakları kavramının ilk belgesi olarak kabul edilen ve Büyük Özgürlük Bildirgesi anlamına gelen belge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Magna Charta Libertatum

B) İngiliz İnsan Haklar Bildirgesi

C) ABD Bağımsızlık Bildirgesi

D) Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi

 E) İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi

12-“Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” aşağıdakilerden hangisi hakkında uygulanamaz?

 A) Üniversiteler

B) Mahalli idareler ve bunların birlikleri

C) Kamu iktisadi teşebbüsleri

D) Döner sermayeli kuruluşlar

 E) Genel bütçeye dahil daireler

13-Aşağıdakilerden hangisi İl İdare Kurulu’nun üyesi değildir?

A) Emniyet Müdürü

B) Milli Eğitim Müdürü

C) Bayındırlık Müdürü

D) Defterdar

E) Hukuk İşleri Müdürü

14-Belediyeler ile il özel idarelerinin seçimle gelen organlarının, organlık sıfatlarını kaybetmeleri aşağıdakilerden hangisinin kararı ile olur?

A) Danıştay

B) İçişleri Bakanı

C) Bakanlar Kurulu

D) Bölge İdare Mahkemesi

 E) Maliye Bakanlığı

15-Protokol kurallarına göre Ulusal bayrağın makam odasında yeri neresidir?

A) Makamın önünde       B)Makamın arkasında           C)Makamın sağ gerisinde            D)Makamın sol gerisinde        E)Makamın ortasında

16-Ulusal Egemenlik kavramı Atatürk ilkelerinden hangisine temel dayanak olmuştur?

A)Cumhuriyetçilik

B)Milliyetçilik

C)Halkçılık

D)Devletçilik

E)Demokrasi

17-Aşağıdakilerden hangisinde ”Türk Milletinin bağımsızlığını yine milletin azmi ve iradesi kurtaracaktır.”kararına varılmıştır?

A)Sivas Kongresi

B)Amasya Genelgesi

C)Havza Genelgesi

D)Erzurum Kongresi

E)Misak-I Milli

18- 2018 Şubat ayı itibariyle "HOROZ YILI"NI geride bırakıp "KÖPEK YILINA" giren ülke hangisidir?

a) Çin

b ) Hindistan

c) Cezayir

d) Cibuti

e) Angola Cumhuriyeti

19- Türkiye'de açılan ve sağlık alanında büyük bir ihtiyacı karşılayan şehir hastanelerinin ılki hangi şehrimizde açılmıştır?

a)Antalya

b)Mersin

c)Yozgat

d)Şanlıurfa

e)Aksaray

20-1 Ocak 2018’den itibaren hangi ülke kadınlar  için askerliği zorunlu kılmıştır?

A ) İsrail

B ) Filistin

C) Ukrayna

D) İsveç

E) Norveç

21- Aşağıdakilerden hangisi herhangi bir merkez bankası, resmî kuruluş vb. ile ilişiği olmayan ancak ülkelerin para birimleriyle alınıp satıla- bilen dijital para birimidir?

A)Fund     B) Bitcoin   C) Imports   D) Specimen   E)Euro

22- Bu platformun amacı, bilgi teknolojileri aracı- lığıyla etkili materyal kullanımını destekleyip teknolojinin eğitime entegrasyonunu sağlamaktır. Sunduğu e-içerikler; sınıf seviyelerine uygun ve güvenilir olup herkesin kullanımına açıktır.Ayrıca Türkiye’de ve dünyada dijital yayıncılık alanında önde gelen eğitim firmaları tarafından sağlanan içeriklerle de zenginleştirilmektedir. Sosyal ağ yapısıyla öğretmenleri de ortak bir paydada buluşturarak eğitime el birliğiyle yön vermelerini sağlamaktadır.

Hakkında bilgi verilen Millî Eğitim Bakanlığının elektronik uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?

A)DYS           B) e-Okul       C) EBA      D) MEBBİS   E) KDK Çocuk

23- 2709 sayılı 9 Kasım 1982 tarihli ülkemizin

- 4'üncü olup

- 7 kez referanduma tabi tutulmuş olan

- 7 KISIMDAN oluşan

- 2 Geçici Madde ve

- 177 maddeli

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASAMIZA" göre; "Konut elde etme hakkı" hangi haklar kapsamında incelenmiştir?

a) Kişi Hakları -- Mülkiyet Hakkı

b) Kişi Hakları----Yerleşme Hürriyeti

c) Sosyal ve Ekonomik Haklar---Kamu Yararî Hakkı

d) Sosyal ve Ekonomik Haklar---Sağlık, çevre ve konu hakkı

e) Siyasi Haklar----Türk Vatandaşlığı

24-T.C. Anayasası’na göre milletvekili seçilme yeterliliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kamu hizmetinden yasaklılar milletvekili seçilemezler.

B) On sekiz yaşını dolduran her Türk milletvekili seçilebilir.

C) En az ilkokul mezunu olmayanlar milletvekili seçilemezler.

D) Terör eylemlerine katılmaya teşvik suçundan hüküm giymiş fakat affa uğramış olanlar millet vekili seçilebilirler.

E) Görevlerinden çekilmiş devlet memurları

25-T.C. Anayasasina göre grev ve lokavtın yasaklanabileceği veya ertelenebileceği haller aşağıdakilerden hangisiyle düzenlenir?

A)Kanun

B)Tüzük

C)Yönetmelik

D)Genelge

E)Yönerge

I. Danıştay üyelerinin dörtte birini seçmek

II. Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli gördüğü takdirde halk oyunasunmak

III. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanlığını temsiletmek

26-T.C. Anayasası’na göre Cumhurbaşkanının yukarıda verilen görev ve yetkilerinin doğru sınıflandırılması hangisidir?

   

  Yasama Yürütme Yargı

A) I               III               II

B ) II              III               I

C) III               I                 II

D) III               II                 I

E I                   II                 III

I- Din ve vicdan hürriyeti

II- Konut dokunulmazlığı

III- Haberleşme hürriyeti

IV- Düşünce ve kanaat hürriyeti

V- Yerleşme ve seyahat hürriyeti

VI- Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti

27-T.C.Anayasasına gore yukardakilerden hangileri “özel hayatın gizliliği ve korunması” kapsamına  girmektedir?

A) I-II

B) II-III

C) I-IV-VI

D) III-V-VI

E) Yalnız VI

28-T.C. Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi yüksek mahkemeler arasında yer almaz?

A) Anayasa Mahkemesi

B) Yargıtay

C) Danıştay

D) Uyuşmazlık Mahkemesi

E) Sayıştay

29. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi özel kanun hükümlerine tabidir?

A)Kefalet sandıklarında çalışan memurlar

B)Kanunlarla kurulan fonlarda çalışan memurlar

C) Cumhurbaşkanı Senfoni Orkestrası üyeleri

D)Beden terbiyedi bölge müdürlüklerinde çalışan memurlar

E)İl özel idaresinde çalışan personel

30-236 maddeden oluşan 657 sayılı DEVLET MEMURLARI KANUNU(DMK)'na göre

Soruşturma sonucunda kendisine

- AYLIKTAN KESME TECZİYESİ verilen 5 YIL

- KADEME İLERLEMESİ DURDURULMASI cezasında ise 10 YIL BOYUNCA bazı kadrolara ATANAMAZLAR.

Aşağıdakilerden hangisi kısıtlamalardan değildir?

a) Daire Başkanlığına

b) Bölge ve il teşkilatlarının en üst yönetici kadrolarına

c) Düzenleyici ve denetleyici kurum başkanlık ve üyeliklerine

d) Vali ve büyükelçi kadrolarına

e) Şube Müdürlüğüne

31- "Memur Bay X’in 15.03.2014 tarihinde “Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek ” suçunu işlediği, 30.03.2015 tarihinde öğrenilmiştir."

İlgili hakkında disiplin soruşturması veya disiplin kovuşturmasına başlanması gereken en son tarih ile bu suç nedeniyle en son ceza verilebilecek tarihi sırasıyla gösteren seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A ) 30.09.2015; 30.03.2017

B ) 30.04.2015; 30.03.2017

C ) 30.09.2015; 15.03.2016

D ) 30.04.2015; 15.03.2016

E )15.04.2014; 15.03.2016

32- 657 sayılı DEVLET MEMURLARI KANUNU' na göre;  "Memur OLMAYAN eşi ile aile yardımı ödeneğine müstahak çocuğu" ÖLEN  memura ne kadar ÖLÜM YARDIMI ödeneği verilir?

a) En Yüksek Devlet Memuru Aylığı kadar

b) En Yüksek Devlet Memuru aylığının 2 KATI

c) En son ay aldığı maaş kadar

d) Cari brüt asgari ücretin 2 KATI

e) Memurun kendisi ölmediği için ölüm yardîmı ödeneği verilmez.

33-1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanuna göre Okul öncesi eğitiminin amaç ve görevleri arasında değildir?

A) Çocukların beden, zihin ve duygu gelişmesini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak

B) Onları ilköğretime hazırlamak

C)Şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetişme ortamı yaratmak

D)Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak

E) Her Türk çocuğuna iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmak; onu milli ahlak anlayışına uygun olarak yetiştirmek

34-İlköğretim görmek her Türk vatandaşının hakkıdır.

İlköğretim kurumlarından sonraki eğitim kurumlarından vatandaşlar ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlanırlar.

Yukarıda anlatılan bilgiler Milli Eğitimin Temel ilkelerinden hangisini ifade etmektedir?

A)Genellik ve Eşitlik

B)Eğitim hakkı

C)Fırsat ve İmkan Eşitliği

D)Yöneltme

E)Süreklilik

35-Aşağıdakilerden hangisi 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanuna göre Yükseköğretim kurumlarından değildir?

A)Üniversiteler

B) Fakülteler

C) Enstitüler

D)Yüksekokullar

E) Proje Meslek Okulları

36-222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre birleştirilmiş sınıflarda bir öğretmene düşen öğrenci sayısı kaçtan fazla olamaz?

A)25   B) 30 C) 35   D)40 E)45

37-222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre mecburi öğrenim çağını bitirdiği öğretim yılı sonuna kadar ilköğretim okulunu bitiremeyen çocukların ilköğrenimlerini tamamlamak üzere en çok kaç öğretim yılı daha okula devamlarına izin verilir?

A)1     B) 2          C) 3      D)4       E)6 ay

38-Okul öncesi ve ilköğretim okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını, ders kitaplarını, eğitim araç - gereçlerini hazırlamak veya hazır latmak ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak

-İlköğretim öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarının  giderilmesi ve maddi yönden desteklenmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek

652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde  Kararname’ye göre yukarıdaki görevler Bakanlığa ait hizmet birimlerinden hangisine aittir?

  1. Strateji Geliştirme Başkanlığı
  2. Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
  3. İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı
  4. Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü
  5. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

39- 652  sayılı milli eğitim Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararname ye göre her kademedeki öğrencilere yönelik dernek ve vakıflar ile gerçek ve diğer tüzel kişilerce açılacak veya işletilecek yurt pansiyon ve benzeri kurumların açılması devri nakli ve kapatılması ile ilgili esasları belirlemek ve denetlemek görevi aşağıdakilerden hangisine aittir?

A- Özel Öğretim kurumları genel müdürlüğü

B- Ortaöğretim genel müdürlüğü

C- İnsan kaynakları genel müdürlüğü

D- Rehberlik ve denetim Başkanlığı

E- Temel eğitim kurumları genel müdürlüğü

40-652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre Talim ve Terbiye Kurulunun Başkan ve Üye dağılımı hangisinde doğru verilmiştir?

  1. 1 Başkan 10 üye
  2. 1 Başkan 9 üye
  3. 1 Başkan 8 üye
  4. 1 Başkan 11 üye
  5. 1 Başkan 7 üye

I. Ortaöğretim okul ve kurumlarının yönetimine ve öğrencilerinin eğitim ve öğretimine yönelik politikalar belirlemek ve uygulamak.

II. Ortaöğrenim öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarının giderilmesi ve maddî yönden desteklenmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

III. Yükseköğretim politikasının, strateji ve amaçlarının belirlenmesi, geliştirilmesi ve etkili bir şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak.

IV. Ortaöğretim okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını, ders kitaplarını, eğitim araç-gereçlerini hazırlamak veya hazırlatmak ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak.

41-652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre  Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün görevleri ile ilgili olarak yukarıdaki ifadelerden  hangileri doğrudur?

A) I-II

B) II-IV

C) II-III-IV

D) I-II-IV

E) I-II-III-IV

42-4483 sayılı Kanun’a göre Ön İnceleme Raporunun teslim edilme süresi en geç 30 gündür. Bu süre zorunlu hallerde en fazla kaç günü geçmemek üzere bir defaya mahsusu uzatılır?

 A) 15 Gün   B) 20 Gün   C) 30 Gün   D) 45 Gün   E) 60 Gün

43-4483 sayılı Kanun’a göre ast memur ile üst memurun aynı fiile iştiraki halinde soruşturma izin verme yetkisi kime aittir?

 A) Vali Yardımcısı   B) Ast memurun bağlı olduğu merci   C) Vali    D) Üst memurun bağlı olduğu merci E) Kurum Müdürü

44-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre,Bakanlar,kamu kaynaklarını etkili,ekonomik ve verimli kullanılması ile hukuki ve mali konularda aşağıdakilerden hangilerine karşı sorumludurlar?

A)Bakanlar Kurulu ve Sayıştay

B)Başbakan ve Bakanlar Kurulu

C)Başbakan ve TBMM

D)Sayıştay ve TBMM

E)Bakanlar Kurulu ve Danıştay

45-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre,Devlet tüzel kişiliğine dahil olan ve bu Kanuna ekli (1)sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerinin bütçesine ne denir?

A)Genel Bütçe

B)Özel Bütçe

C)Mahalli İdare Bütçesi

D)Düzenleyici ve denetleyici kurum bütçesi

E)Milli bütçe

46-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre,zorunlu nedenlerle çıkarılacak geçici bütçe uygulaması kaç ayı geçemez?

A)Bir        B)Üç           C)Alt ı      D)On iki       D)İki

47- 2886 Sayılı D.İ.K.'e göre müteahhit veya müşterinin "YASAK FİİL ve DAVRANIŞLARDA" bulunmasının sübutu halinde, ihaleyi yapan bakanlık tarafından ne kadar süreyle bütün ihalelere katılmaları yasaklanır?

a) 1 aya kadar

b) 6 aya kadar

c) 1 yıla kadar

d) 3 yıla kadar

e) 10 yıla kadar

48- 2886 Sayılı D.İ.K.'e göre günlük gazete ile yapılacak İLK ve SON ilan tarihleri ile ihale tarihleri arasındaki süre sırasıyla ne kadar olmalıdır ?

a) 2-5 günden az olamaz.

b) 5-10 günden az olamaz.

c) 10-5 günden az olamaz

d) 1- 15 günden az olamaz.

e) 180-365 günden az olamaz.

49- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihalelerde,teklif edilen bedelin yüzde kaçından az olmamak üzere,istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır?

A)3  B)1   C)5   D)4   E)2

50-Gerek 2866 sayılı Devlet İhale Kanunu gerekse 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince yapılan ihale konusu olan işlemin tahmini ve uygulanabilir bedelleri üzerinden alınan GEÇİCİ ve KESİN TEMİNAT oranları sırasıyla aşağıdaki hangi seçenekte doğru verilmiştir?

a) % 1--% 6

b) % 1-- % 3

c) %3-- %6

d) %6-- %10

e) %5-- %15

51-4982 sayılı Bilgi Edinme Kanununa göre,özel hayatın gizliliği kapsamında,kamu yararının gerektirdiği hallerde,kişisel bilgi veya belgeler,kurum ve kuruluşlar tarafından,ilgili kişiye en az kaç gün önceden haber verilerek yazılı rızası alınmak koşuluyla açıklanabilir?

A)5                    B)7                C)10                     D)15                 E)30

52-5442 sayılı İl İdaresi Kanununa göre ilçe idare kurulu kararlarını karşı itiraz aşağıdakilerden hangisine yapılır?

A) İl idare kuruluna

B) Kaymakama

C) Valiye

D) Yargıtaya

E) Danıştaya

53- İçişleri Bakanlığının inhası, Bakanlar Kurulunun kararı ve Cumhurbaşkanının tasdiki ile tayin olunurlar. 5442 Sayılı İL İDARESİ KANUNU'na göre tayin olan memur kimdir?

a) Kaymakam

b) İç İşleri Bakanı

c) Vali

d) Belediye Başkanı

e) Muhtar

54-4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanuna  göre,işin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla Sözleşmelerde aşağıdakilerden hangisi değişebilir?

A)İşin süresi

B)İşin teslim yeri

C)İşin yapılma yeri

D)Sözleşme bedeli

E)Sözleşme yeri

55-4688 sayılı KAMU GÖREVLİLERÎ SENDİKALARI ve TOPLU SÖZLEŞME KANUNU' na göre;  Sendika ve Konfederasyon yönetim kurullarının üye sayıları aşağıdaki şıklardan hangisinde yer almaktadır?

a) EN AZ EN ÇOK

Sendikalar 3 7

Konfederasyon 5 10

b)

Sendikalar 10 5

Konfederasyon 3 5

c)

Sendikalar 7 10

Konfederasyon 1 3

d)

Sendikalar 2 4

Konfederasyon 6 10

e)

Sendikalar 3 6

Konfederasyon 3 3

56- 4688 sayılı KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI ve TOPLU SÖZLEŞME KANUNU'na göre toplu sözleşme görüşmelerinin UZLAŞMAZLIKLA sonuçlanması halinde TOPLANTI TESPİT TUTANAĞİ'nı kim hazırlar?

a) Kamu Personeli Danışma Kurulu(KPDK)

b) Kamu Görevlileri Sendika Heyeti

c) Kamu Görevlileri Hakem Heyeti

d) Devlet Personel Başkanlığı(DPB)

e) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı(ÇSGB)

57-4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre,üye sayısı 50 ve daha fazla olan sendikanın ilçe temsilcisi haftada kaç saat izinli saylır?

A)4       B)10     C)2     D)8    E)6

58-5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre,bir özel okula alınabiecek yabancı uyruklu öğrenci sayısı,o okulda okuyan Türk vatandaşı öğrencilerin yüzde kaçını aşamaz?

A)5   B)10   C)20   D)30   E)40

59-5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre,”kurum açma izni” ile ilgili başvurular aşağıdakilerden hangisine yapılır?

A)Valilik

B)Bakanlık

C)İl Milli Eğitim Müdürlükleri

D)İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri

E)Kaymakam

60-Zeytin Dalı Harekatı” nın komutanı kimdir?

A)Ümit Dündar

B)Hulusi Akar

C)Yaşar Güler

D)Hasan Küçükakyüz

E) İsmail Metin Temel

DENEME SINAVINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

Salih HAZIR / Eğitimci YAZAR

Kamubiz.com ÖZEL HABER

(Sitemizden Alıntılanan Haberlerde Kaynak Gösterilmeden Kullanılması Halinde Yasal İşlem Yapılacaktır)

YENİ FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
3 Yorum