Öğretmen ve sağlık personeline her yıl ikramiye verilmesi hakkında teklif

Öğretmen ve sağlık personeline her yıl ikramiye verilmesi hakkında kanun teklifi.

Öğretmen ve sağlık personeline her yıl ikramiye verilmesi hakkında teklif

Teklif ile, Devlet Memurları Kanunu kapsamında öğretmen unvanlı kadrolarda görev yapanlar ile statü ayrımı gözetilmeksizin Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmen olarak istihdam edilen personele, her yıl 24 Kasım gününde, Öğretmenler Günü ikramiyesi verilmesi amaçlanmaktadır.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifimiz ve gerekçesi ekte sunulmuştur. Saygılarımızla arz ederiz. 
Ednan ARSLAN /İzmir Milletvekili
Veli AĞBABA/ Malatya Milletvekili
Hüseyin YILDIZ /Aydın Milletvekili

GEREKÇE 

Eğitim, bireylerin günün koşullarına uygun bilgi ve becerileri kazanmasının yanı sıra bir ülkenin sosyal ve ekonomik olarak gelişmesi ve kalkınmasında önemli bir rol üslenir. Bu nedenle ülke bütçelerinde de eğitime ayrılan kaynaklar en önemli kalemler arasında yer almaktadır. 

Özellikle öğretmelerin ücretleri, kamuda çalışan diğer meslek mensuplarının bir hayli gerisinde kalmıştır. Bununla birlikte kadrolu öğretmenler dışında istihdam güvencesi olmayan, emsallerine göre daha düşük ücret alan, sözleşmeli, ücretli gibi yeni öğretmen istihdam statüleri yaratılmıştır. 

Sözleşmeli öğretmenler; öncelikle kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde olmak üzere Bakanlığın boş öğretmen norm kadrosu bulunan örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fikrası kapsamında çalışmaktadır. Bu öğretmenler ile bir yıllık sözleşme yapılmaktadır. İlk atandıkları yerde 3 yıl sözleşmeli ve çakılı olarak çalışmak zorundadırlar. 3 yıldan sonra kadroya geçirilen bu öğretmenler, çalıştıkları yerde 1 yıl daha kalmak zorunda bırakılmaktadır. Eş ya da mazeret tayin hakları, iş garantileri yoktur. Sayıları ise 120 bin civarındadır. 

Ücretli öğretmenler ise girdikleri ders saatine göre ücret alan öğretmenlerdir. Genel olarak kadrolu ve sözleşmeli öğretmen eksiğinin bulunduğu yerlerde ya da izinli öğretmenlerin yerine çalıştırılmaktadırlar. İş garantileri yoktur. İlçe milli eğitim müdürleri istedikleri zaman bu öğretmenlerin görevine son verebilmektedir. Ücretli öğretmenler haftalık en fazla 30 saat derse girerken ders saati karşılığında ücret almaktadırlar. Yaklaşık 90 bin dolayında ücretli öğretmen görev yapmaktadır. 

Öğretmenlerin farklı özlük haklarına sahip olması ve farklı maaş almaları çalışma verimi ve çalışma barışını olumsuz yönde etkilediği gibi, öğretmenlik mesleğinin sağlığının korunması konusunda da bir olumsuzluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu farlılıkların giderilerek bütün öğretmenlerin aynı statüye getirilmesi gerekmektedir. 

Eğitim İş Sendikası tarafından yapılan bir araştırma öğretmenlerin ekonomik, sosyal durumlarında yaşanan gerilemeyi göstermesi açısından çarpıcı bir tabloyu ortaya koymaktadır. Araştırmaya göre öğretmenlerin yüzde 43'ü daha iyi maddi imkânlar sağlayan bir iş bulması halinde mesleği bırakacağını, yüzde 26'sı ek iş yaptığını, yüzde 86'sı çocuğunun öğretmen olmasını istemediğini, yüze 46'sı annesi, babası ya da arkadaşlarından yardım aldığını, yüzde 46'sı görevden alınma korkusu yaşadığını, yüzde 59'u ise gelecekten ümitli olmadığını ortaya koymuştur 

Vermiş olduğumuz Kanun teklifi hangi statüde çalışıyor olurlarsa olsunlar bütün öğretmenlere 24 Kasım Öğretmenler Gününde bir maaş ikramiye verilmesini öngörmektedir. Bu ikramiyenin, bütün öğretmenler için aynı tutarda ve ez az 1. derece kadroda görev yapan öğretmene her yılın ocak ayında ödenen net maaş tutarı kadar olması teklif edilmiştir. Bu teklifin kabul edilmesi halinde öğretmenlerimiz bir nebze de olsa maddi açıdan rahatlatılacak ayrıca öğretmenlik mesleğinin saygınlığı ve önemine yönelik olumlu bir adımda atılmış olacaktır. 

DEVLET MEMURLARI KANUNUNDADEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun ek 32'nci maddesine aşağıdaki fikra eklenmiştir. 
"Bu Kanuna göre öğretmen unvanlı kadrolarda görev yapanlar ile Milli Eğitim Bakanlığında farklı statüde öğretmen olarak istihdam edilen personele, her yıl 24 Kasım Öğretmenler Gününde, Öğretmenler Günü ikramiyesi ödenir. Bu ikramiye tutarı, bu Kanuna görel. Dereceli kadroda görev yapan öğretmene ocak ayında ödenen net maaşı tutarından az olamaz." 
MADDE 2-Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Teklif ile, sağlık hizmetleri sınıfına ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına dâhil olan sağlık çalışanlarına 14 Mart Tıp Bayramı ikramiyesi olarak, 14 Mart 2021 tarihinden itibaren her yıl mart ayı brüt maaş tutarında, 2 maaş ikramiye ödenmesi öngörülmektedir.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur. Gereğini saygılarımla arz ederim. Fahrettin YOKUŞ/ Konya Milletvekili 

GENEL GEREKÇE 

Sağlık çalışanlarımızın tamamı, ırk, renk, dil, din gözetmeksizin vatandaşın sağlıkla ilgili her türlü problemlerinde yasalar çerçevesinde ve kendilerine tanımlanan görev tanımları kapsamında, sağlık hizmetlerinin eksiksiz olarak yerine getirilmesi ile görevlendirilmiş kamu görevlisidir. Küresel salgın COVİD 19'un 10.03.2020 tarihinde ülkemizde görülmesiyle birlikte; sağlık çalışanlarımız büyük bir özveri ile milletimizin bireysel ve toplumsal sağlığı ve devletin güvenliği için çalışmaktadır. 

10.03.2020 tarihinden itibaren COVİD 19 salgını mücadelesi kapsamında alınan tedbirler gereğince; sağlık hizmetleri, hizmet sınıfında fiili olarak görev yapan sağlık çalışanlarımız, salgın nedeniyle görevlerini zorlu şartlar altında yerine getirmek adına yoğun çaba sarf etmektedir. 

Sağlıklı bir toplum olarak, milletimizin, yurdumuzun ve devletimizin geleceği, ekonomik yönden kalkınması her şeyden önce sağlık çalışanlarımızın mesleklerinde göstereceği başarıya bağlıdır. Sağlık çalışanlarımızın önemli bir kısmı ekonomik ve sosyal durumları ve çalışma koşullarında yaşanan olumsuzluklar nedeniyle, yaşadıkları maddi zorlukların yanı sıra, toplumdaki itibarlarının azaldığını düşünmektedir. Bununla birlikte bir kısmı ailelerinden ayrı kalmakta bir kısmı da ayrı şehirlerde görev yapmaktadır. 

Sağlık çalışanlarımıza bugün itibariyle verilen reel ücret gündelik hayatlarındaki zorunlu harcamaları dahi karşılamaktan uzakken, ülkemizi ve milletimizi tehdit eden COVİD 19 salgınıyla birlikte, çalışma şartları öngörülemez bir şekilde daha da ağırlaşmıştır. Vatandaşların sağlığını korumakla ve bu alanda her türlü destek ve tedavi hizmetlerinde görev almakla yükümlü olan sağlık çalışanlarımız, gece gündüz ayrımı yapmadan, izin kullanmadan salgının yayılmasına karşı büyük çaba sarf etmekte, bu doğrultuda kendi sağlıklarını da tehlikeye atmaktadırlar. 

Yaşanan pandemi sürecinde, tepeden tirnağa bütün sağlık meslek mensuplarımıza zor dönemden geçtiğimiz bugünlerde ne kadar ihtiyacımız olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Bu doğrultuda milletimizin sağlığını emanet ettiğimiz Sağlık Hizmetleri Sınıfındaki sağlık çalışanlarımızın maddi sorunlarının giderilmesi hususunda Gazi Meclisimiz üzerine düşen görevi yerine getirmelidir. 

Bu kanun teklifimiz ile tüm sağlık çalışanlarımızın ekonomik sorunlarına bir nebze çözüm üretilmesi amacıyla 14 Mart Tip Bayramlarında iki maaş tutarında ikramiye verilmesi öngörülmektedir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

MADDE 1 - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan Sağlık Hizmetleri Sınıfına ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına dâhil olan sağlık çalışanlarına 14 Mart 2921 tarihinden itibaren, her yıl 14 Mart Tip Bayramı münasebetiyle iki maaş ikramiye verilmesi. 
MADDE 2- Yürürlük maddesidir. 
MADDE 3- Yürütme maddesidir. 

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
“GEÇİCİ MADDE 47-657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan, Sağlık Hizmetleri Sınıfına ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına dâhil olan sağlık çalışanlarına, 14 Mart Tıp Bayramı ikramiyesi olarak, 14 Mart 2021 tarihinden itibaren, her yılın Mart ayı brüt maaşı tutarı kadar, iki maaş ikramiye ödenir.” 
MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. 

Kamubiz.com ÖZEL /ANKARA

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
HİZMETLİ 4 hafta önce

TAŞORANA VAR YHS NA YOK HANİ HAK.

Avatar
YHS 4 hafta önce

HA GAYRET VEKİLLERİZ.

Avatar
Arif efe 3 hafta önce

Öğretmenler evlerinde bir yıldır çok çalışıp yoruldular ya ikramiyeyide hak (!) ettiler. Hadi sağlık çalışanları ne ise. Adamlar bir yıldır yatarak tıkır tıkır maaş ve ek ders ücretlerini aldılar,Hazırlık ödeneklerini aldılar. Yok bunlar az geldi birde ikramiye. Yan gel yat osman.

Avatar
Nahit ULAŞLI 3 hafta önce

Geçmez bu yasalar.