Yetkili sendika belirleme kapsamında yapılacak iş ve işlemler! Resmi yazı

Yetkili sendika belirleme kapsamında yapılacak iş ve işlemler! Resmi yazı
Milli Eğitim Bakanlığında yetkili sendika belirleme süreci başlıyor. Personel Genel Müdürlüğü yapılacak iş ve işlemleri 10 Nisan 2023 tarihli yazısında illere duyurdu

İŞTE O YAZI

Bilindiği üzere 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 3üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde; kamu görevlisinin, bu Kanun kapsamında yer alan kurum ve kuruluşların kadro veya pozisyonlarında istihdam edilenlerden işçi statüsü dışında çalışan kamu görevlilerini ifade edeceği hüküm altına alınmıştır.

Aynı Kanunun 25’inci maddesinde; "Kamu görevlileri sendikasına, kamu görevlisinin ödeyeceği üyelik ödentileri, 14üncü madde çerçevesinde doldurulan üyelik başvuru formuna ve sendika tüzüğünde belirtilen aylık ödenti tutarına göre kamu işverenince aylığından kesilerek beş gün içinde sendikaların banka hesaplarına yatırılır ve ödenti listesinin bir örneği ilgili sendikaya gönderilir. Kamu işvereni, sendikaya üye olan ve üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerinin listesini her ayın son haftasında, işyerinde herkesin görebileceği yerde ve kurumsal düzeyde duyurulabilecek diğer araçlarla ilan eder." hükmüne yer verilmiştir.

Söz konusu Kanunun 30’uncu maddesinde ise; "Tespite ilişkin toplantıya kurumun işveren vekili ile tahakkuk memuru veya mali hizmetler birimi yetkilisi ve kurumun hizmet kolunda faaliyette bulunan sendikalardan birer temsilci katılır. Toplantı her yıl 15 mayıs tarihinden sonra beş iş günü içerisinde kurumca belirlenerek sendikalara bildirilen yer ve günde yapılır.

 WhatsApp Grubumuz İçin TIKLAYINIZ

Bu Kanuna tâbi olarak kurumda çalışan kamu görevlilerinin, 15 mayıs tarihi itibarıyla listesi ile üyelerinden aidat kesintisi yapılan sendikaların üyelerini gösterir liste, toplantıya katılanlarca değerlendirilir. Bu değerlendirmeden sonra, toplam kamu görevlisi sayısı ile sendika üyesi kamu görevlilerinin sendikalara göre toplam sayılarını belirten tutanak toplantıya katılan taraflarca imzalanır. İmzalı tutanak, kamu işvereni ve sendikalarca Mayıs ayının son iş gününe kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilir.

Kurumların taşra teşkilatları, yukarıdaki esaslara göre tarafların katılımı ile yapılacak toplantı neticesinde düzenlenecek tutanakları kurum merkezinde yapılacak tespitte değerlendirilmek üzere 15 mayıs tarihini takip eden iki iş günü içerisinde kurum merkezine gönderirler. Bu tutanaklar kurum merkezinde tarafların katılımı ile tek tutanak haline getirilir." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce yapılan sendika aidatları ile ilgili duyuruda; "Kurum maaş hesabı yapıldıktan sonra (Mayıs ayı maaşından sendika kesintisi yapılmayanlar) Mayıs ayının 15ine kadar herhangi bir sendikaya yeni üye olan personel için, personelden nakden tahsil edilen sendika kesintisi tutarı Personel Modülünde bulunan Bordro Bilgi Girişi Formundan girilerek ek bordrosu sistemde oluşturulacaktır." açıklamasına yer verilmiştir.

Bu çerçevede, Bakanlığımızın taşra teşkilatında 2023 yılı yetkili sendika belirleme çalışmaları kapsamında yapılacak işlemler aşağıda belirtilmiştir.

1- İl ve ilçe millî eğitim müdürlükleri ile eğitim kurumu müdürlükleri;
a) Sendikadan istifa, Kamu Görevlileri Sendikaları ve Konfederasyonlarınca Düzenlenecek Üyeliğe Başvuru Belgesi, Çekilme Bildirimlerinin Şekli, İçeriği, Tutulacak Defterlerin Şekli, İhtiva Edeceği Bilgiler İle Kayıtların Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe ekli Ek-3 Kamu Görevlileri Sendikaları Kamu Görevlisinin Üyelikten Çekilme Bildirimi Formunun işyeri gelen evrak kaydına işlendiği tarihten başlayarak otuz gün sonra geçerli olacağından, üyesi oldukları sendikalardan istifa edenlerin bu süre içindeki maaşlarından üyelik ödentisi kesintisi yapılması,
b) Sendika üyesi olmak isteyenlerde adaylık veya deneme süresini tamamlamış olma gibi bir şart aranmaması,
c) Sendikalı personel sayısının tespitinde MEBBİS verilerine bakılmadan doğrudan Tevkifat Listelerinin dikkate alınması,
ç) Tevkifat Listelerinin belirtilen süreler içerisinde mutlaka ilgili sendikalara gönderilmesinin sağlanması,
d) Mayıs ayına ilişkin bordroların hazırlanmasından sonra 15 Mayıs tarihine (15 Mayıs tarihinden önceki son iş günü mesai bitimine) kadar kesinleşmiş sendika üyelikleri prosedüre uygun olarak kurumlarına bildirilen ve ek bordro ile bilâhare maaşlarından kesinti yapılan personelin üyeliklerinin, sendika üye sayılarının hesaplanmasında dikkate alınması,
e) Aynı anda iki sendika üyesi olunmasına imkan verilmemesi, birden çok sendikaya üyelik halinde ise sonraki üyeliklerin geçersiz olduğu,
f) İl ve ilçe millî eğitim müdürlükleri ile eğitim kurumlarında sendikalı personel olmasa da, bu yazıya ekli Ek-1 Okul veya Kurum Sendikalı Personel Tespit Formunun doldurulması,
g) Aylıksız izne ayrılan profesyonel sendika ve şube yöneticilerinin, bu yazıya ekli Ek-4 4688 Sayılı Kanunun 18’inci Maddesine Göre Aylıksız İzne Ayrılan Sendikalı Personel Tespit Formuna işlenmesi ve kadrosunun bulunduğu birimlerde sendikalarının üye sayılarının belirlendiği Ek-1 Okul veya Kurum Sendikalı Personel Tespit Formunda değerlendirilmesi (Aylıksız izne ayrılan personel olmasa da bu form doldurulacaktır.),
ğ) Doğum, askerlik, isteğe bağlı ve benzeri nedenlerle aylıksız izne ayrılanların Ek-4 Forma işlenmemesi, sadece sendika yöneticisi olup da aylıksız izne ayrılanların söz konusu Forma işlenmesi,
h) İl bazında sendikaların üye sayılarının eşit olması halinde ise en çok üye kaydetmiş iki sendikanın mutabakatı ile kura çekimi yapılarak yetkili sendikanın belirlenmesi,
ı) Sözleşmeli öğretmenlerin de sendika üyesi olabilecekleri,
hususları göz önünde bulundurulacaktır.
2- İl millî eğitim müdürlüklerinde yetkili sendika belirleme çalışmalarını yürütecek yetkilinin iletişim bilgileri, 08 Mayıs 2023 Pazartesi tarihine kada adresine gönderilecektir.
3- İl ve ilçe millî eğitim müdürlükleri ile eğitim kurumu müdürlüklerince, 15 Mayıs 2023 tarihinde maaş bordrosuna ait Tevkifat Listeleri mal müdürlüklerinden/saymanlıklardan alınıp bu Tevkifat Listelerine göre bu yazıya ekli Ek-1 Okul veya Kurum Sendikalı Personel Tespit Formu doldurulacak ve varsa sendika yetkililerine de imzalatılarak en geç 17 Mayıs 2023 Çarşamba günü mesai bitimine kadar bağlı oldukları il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine teslim edilecektir.
4- İl ve ilçe millî eğitim müdürlükleri ile eğitim kurumu müdürlüklerinde sendikalı personel bulunmaması halinde de Ek-1 Form doldurularak bağlı oldukları il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine teslim edilecek ve doldurulan Ek-1 Formun bir örneği personelin görebileceği öğretmenler odası ve benzeri yerlere asılacaktır.
5- İlçe millî eğitim müdürlükleri, eğitim kurumu müdürlüklerinden gelen Ek-1 Formları, bu yazıya ekli Ek-2 İlçe Sendikalı Personel Tespit Formuna dönüştürecek ve varsa sendikaların ilçe temsilcilerinin de imzasını alarak 22 Mayıs 2023 Pazartesi günü mesai bitimine kadar il millî eğitim müdürlüklerine teslim edecektir.
6- İl millî eğitim müdürlükleri, ilçe millî eğitim müdürlüklerinden gelen Ek-2 Formları, bu yazıya ekli Ek-3 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 30 uncu Maddesinin İkinci Fıkrasının (a) Bendi Gereğince Yapılan Toplantı Tutanağı Formuna dönüştürecek; sendikaların il şube yetkilisi (yoksa il temsilcileri) ile toplantı yaparak tutanak imza altına alınacak ve bir nüshası toplantıya katılan sendika yetkilisine/temsilcisine verilecektir.
7- İl ve ilçe millî eğitim müdürlükleri ile eğitim kurumu müdürlüklerince, sendikalı personel tespit formlarının sendikalar tarafından imzalanması için yapılan yazılı duyuruda belirtilen tarihte ve yerde toplantıya gelmeyen sendika olması halinde, gelmeyen sendika için tutanak tutulacak; belirlenen tarihte ve yerde toplantıya gelmeyen sendika için toplantı tarihi ertelenmeyecektir.
8- İl millî eğitim müdürlüklerince imzalanan Ek-3 ve Ek-4 Formlar en geç 25 Mayıs 2023 Perşembe günü mesai bitimine kadar e-posta adresine pdf formatında gönderilecek; ayrıca, Ek-3 ve Ek-4 Formlar resmî yazıyla en kısa zamanda Personel Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.
9- İl millî eğitim müdürlüklerinde sendika temsilcileri ile yapılan toplantıda sendika temsilcilerinin tutanağı şerh yazarak imzalamaları halinde, ayrı bir kâğıda yazılan bu şerhlerin bir örneği, imzalanan Ek-3 Form ile birlikte Bakanlığımıza gönderilecektir. Ayrıca, somut bilgi ve belgeye dayalı şerhler ilgili mevzuat çerçevesinde incelettirilecek; varsa, sorumlular hakkında işlem yapılacaktır. Yapılan incelemenin sonucu, şerh yazan sendikaya (şube veya temsilciliğine) ve Personel Genel Müdürlüğüne bildirilecektir.
10- Yetkili sendika belirleme çalışmalarının ilgili mevzuatına uygun yürütülmesinin sağlanması amacıyla, bu yazı ekinde yer alan formları Tevkifat Listelerine uygun olarak doldurmayan okul ve kurum müdürleri ile özellikle sendikalara üye olma ve sendika üyeliğinden çekilmede yapılacak iş ve işlemleri mevzuata uygun olarak zamanında gerçekleştirmeyenler hakkında valiliklerce inceleme başlatılacaktır.
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.


Fehmi Rasim ÇELİK
Bakan a.
Genel Müdür

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.