97 maddelik kanun tasarısında neler var? Maliye Bakanı açıkladı!

97 maddelik kanun tasarısında neler var? Maliye Bakanı açıkladı!
Yeni kanun tasarısı neleri kapsıyor? 97 maddelik kanun tasarısında neler var? Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın konuya ilişkin Meclis konuşması şu şekilde:

Yeni kanun tasarısı neleri kapsıyor? 97 maddelik kanun tasarısında neler var? Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın konuya ilişkin Meclis konuşması şu şekilde:

Bugün görüşmelerine başladığımız tasarının geneliyle ilgili Genel Kurulu bilgilendirmek üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. Gerçekten çok geniş toplum kesimlerini ilgilendiren bir kanun tasarısının görüşmelerine başlıyoruz. Burada esnafından işçisine kadar, çiftçisinden öğrencisine, memurundan sanayicisine, tüm sosyal kesimleri yani vatandaşımızın yüzde 100’ünü ilgilendiren konular var dolayısıyla, vatandaşımızın yüzde 1’ini değil, vatandaşımızın yüzde 100’ünü ilgilendiren konular var ve vatandaş bu kanunu bekliyor, öğrenci de bekliyor, işçi de bekliyor, sanayicisi de bekliyor, yatırımcısı da bekliyor. İnşallah Genel Kurulumuzla bu görüşmeleri hızlı bir şekilde yapmak suretiyle bu kanunu yasalaştırmış olacağız.

Bu kanun tasarısında yatırım, üretim, ihracat ve istihdamın teşvik edilmesine yönelik önemli düzenlemeler var. Tasarrufların artırılmasına dönük önemli düzenlemeler olacak. İş yapma kolaylığının artırılmasına dönük düzenlemeler var.

Enerji ve madencilikte etkinlik ve verimliliğin artırılmasına dönük düzenlemeler var. Vergi konularıyla ilgili, vatandaşımızın işlerini kolaylaştıran, vergiye gönüllü uyumu destekleyen düzenlemeler var ve kamu taşınmazlarının daha etkin bir şekilde yönetilmesine ilişkin düzenlemeler var.

Burada, öncelikle, yatırımı, üretimi, istihdamı ve ihracatı desteklemek üzere bu tasarıyla getirmiş olduğumuz düzenlemeler hakkında Genel Kurulumuzu bilgilendirmek istiyorum. Bunlardan en önemli düzenleme, tabii ki, sanayi sektöründe, imalat sektöründe faaliyette bulanan imalat işletmelerine sağlamış olduğumuz yeni makine ve teçhizat alımında KDV istisnasıdır. Biliyorsunuz, 2016 sonrası dönemde arka arkaya yatırımı, üretimi, istihdamı ve ihracatı destekleyecek çok sayıda düzenleme yaptık, yapmaya da devam ediyoruz, yapacağız. Ekonomi dinamiktir. Ekonominin değişen, gelişen ihtiyaçlarına uygun olarak, Hükûmet olarak, yatırımla ilgili, üretimle ilgili, istihdamla ilgili, ihracatla ilgili düzenlemeler getirmiş olmamızdan rahatsız olunmaması lazım; tam tersine, bizim bu düzenlemeleri daha fazla getirip ülkenin yarınlarını, ülkenin kalkınmasını sağlayacak bu düzenlemeleri de yapmamız lazım. Bu sene, 2018 yılında imalat sanayisinde yapılacak yatırım harcamalarında kurumlar vergisi teşvikini artırımlı olarak uygulayacağız. Burada yapmış olduğumuz düzenlemede de, 2018 ve 2019 yıllarında imalat sanayisinde faaliyette bulanan bir işletme yeni makine, teçhizat alırsa katma değer vergisi ödemeyecek. Bu, yüzde 18 oranındaki bir katma değer vergisi yükünden işletmelerimizin kurtulması anlamına geliyor, son derece önemli bir teşvik.

Yine, teknoparklarda,   AR-GE ve tasarım merkezlerinde ve üniversitelerin araştırma laboratuvarlarında kullanılacak makine ve teçhizat alımlarında da katma değer vergisi istisnası getiriyoruz. 2019 yılın sonuna kadar yatırımcılarımız da, AR-GE merkezlerimiz de bu istisnadan istifade edecekler.

Yine, 2018 ve 2019 yıllarında yeni alınan makine ve teçhizattan dolayı indirilecek amortisman giderlerini de artırıyoruz. Daha fazla amortisman gideri yazılacak, işletmelerimiz böylelikle daha düşük kurumlar vergisi, gelir vergisi ödeme imkânnaı da kavuşmuş olacaklar.

Böylelikle, 2018 ve 2019 yıllarında yatırım noktasında özelikle yeni yatırımların yapılmasını sağlayacak şekilde hem yatırım teşvik sistemindeki sağladığımız indirimli kurumlar vergisi teşviklerini artırıyoruz hem de makine ve teçhizat alımlarında teşvik belgesine bağlı olmasa dahi yeni makine teçhizat alımlarında katma değer vergisi istisnası getirmiş oluyoruz.

Bu tasarıda, organize sanayi bölgelerinde yapılacak altyapı yatırımlarında, küçük sanayi sitelerinde yapılacak iş yeri inşaatlarında KDV istisnası getiriyoruz. Organize sanayi bölgelerimiz için en önemli yatırım altyapı yatırımları. Bu yatırımlar sırasında yatırım için gerekli olan mal ve hizmet alımlarında bundan sonra organize sanayi bölgesi müteşebbis heyetleri KDV ödemeyecek.

Yine, küçük esnafımızı ilgilendiren küçük sanayi sitelerimiz var. Küçük sanayi siteleri kooperatifleri ne yapıyor? İş yerlerini yapıyor, esnafımıza teslim ediyor. Burada da küçük sanayi sitesi kooperatiflerimiz bu iş yerlerinin yapımı sırasında herhangi bir katma değer vergisi ödemeyecekler. Bu da yine yatırımın, üretimin teşvik edilmesi anlamında  önemli bir düzenleme.

Bu tasarıda istihdamın artırılmasına yönelik kapsamlı ve güçlü teşvikler getiriyoruz gerek 2018’de gerek 2019’da gerek 2020 yılında ilave istihdama çok güçlü yeni teşvikler getiriyoruz.

Öncelikle şunu ifade etmek lazım: Biraz önce de burada ifade edildi, asgari ücretin yıl başında belirlenen tutarının yıl içerisinde hiçbir şekilde ocak ayındaki belirlenmiş seviyenin altına düşmemesini sağlayacak şekilde gelir vergisi istisnasını artırıyoruz. Peki, bunu nereden karşılıyoruz? Bunu bütçeden karşılıyoruz yani burada asgari geçim indirimi tutarlarını artırmak suretiyle çalışanlarımızın ücreti hiçbir şekilde, asgari ücretle çalışan kardeşlerimizin ücreti hiçbir şekilde yıl başındaki tutarın altına düşmemiş olacak.

Yine, 2020 yılı sonuna kadar uygulanmak üzere ilave istihdama sosyal güvenlik primi, gelir vergisi ve damga vergisi teşviki getiriyoruz. Yani herhangi bir işletmemiz 2017 yılında istihdam ettiği personel sayısına ilave yeni personel alırsa yeni alınan bu personelin on iki ay boyunca ödenecek sosyal güvenlik primleri, gelir vergisi ve damga vergisi de devlet tarafından karşılanacak. Yaklaşık olarak 830 lira civarında her bir çalışan başına devlet bu şekilde yeni istihdama teşvik vermiş oluyor.

Burada getirdiğimiz düzenlemede imalat sektöründe ve bilişim sektöründe bu getirdiğimiz prim, vergi ve damga vergisi avantajını artırımlı olarak uygulayacağız. Yani bugün imalat sanayisinde veya bilişim sektöründe bu yıl ve önümüzdeki yıllarda yeni sağlanacak istihdamda her çalışan başına yaklaşık 2.400 liraya kadar imkân sağlıyoruz, teşvik veriyoruz, dolayısıyla bakın, biraz önce de söyledim, imalat sektöründe yatırım teşvik tutarlarını artırıyoruz. Yani yeni yatırım yaparsanız yatırım teşvik sisteminden kaynaklandığınız avantajları artırıyoruz. Makine teçhizat alımında KDV istisnası getiriyoruz, bir de yine imalat sanayisinde yeni istihdam yaparsanız bu durumda da ne yapıyoruz, istihdama da teşvikler getiriyoruz, prim ve vergileri de devlet olarak almıyoruz.

 Burada getirdiğimiz düzenlemede özellikle kadın istihdamını, genç istihdamını ve engelli istihdamını teşvik etmek üzere teşvik süresini on iki aydan on sekiz aya çıkarıyoruz. Yani bir işletmemiz bir kadın kardeşimizi istihdam ederse, bir genci istihdam ederse, bir engelliyi istihdam ederse teşvik süreci on iki aydan on sekiz aya da çıkmış olacak.

Yine imalat sektöründe çalışan küçük işletmelerimize dönük de yine bir teşvik başlatıyoruz. Burada ne yapıyoruz? Özellikle ustalık belgesine sahip küçük imalatçı işletmelerimiz eğer yeni ilave istihdam sağlarlarsa bu durumda diyoruz ki: “Bir senden, bir benden.” Yani on iki aylık süreç içerisinde bir ay işveren kendisi ödeyecek ücret ve diğer kamusal yükümlülükleri, bir ay da devlet olarak ne yapacağız? Sadece gelir vergisini, sadece sosyal güvenlik primini değil, aynı zamanda işverenin işçiye yapacağı ücret ödemesini de devlet olarak biz karşılayacağız.

Dolayısıyla imalat sektöründe faaliyet gösteren bir küçük işletmemiz ilave yeni istihdam yaparsa on iki ayın altı ayını da devlet olarak biz karşılayacağız.

Burada özellikle kadınların istihdama katılımını teşvik etmek amacıyla uzun süredir beklenti hâlinde olan bir uygulamayı da hayata geçiriyoruz; kreş desteği uygulamasına başlıyoruz. Bundan sonra, bu yasal düzenleme çıktığı takdirde artık bir işveren iş yerinde çalışan bir kadın çalışanın eğer çocuğu bir kreşe gitmişse bu kreş için ödenen ücretin yaklaşık 1.015 lirasına kadar devletin buna vergi istisnası olarak destek vermesini sağlıyoruz. Dolayısıyla burada kadın istihdamına çok ciddi anlamda da bir destek vermiş oluyoruz.

Burada getirmiş olduğumuz düzenlemelerden bir tanesi de şudur: İşverenlere 2016 ve 2017 yılında sağlamış olduğumuz asgari ücret desteğine 2018 yılında da devam ediyoruz. Biliyorsunuz 2016 yılında da 2017 yılında da işverenlerimizin asgari ücretle istihdam ettikleri her bir çalışan başına aylık 100 lira asgari ücret  desteği getirmiştik. Bu yasal düzenleme içerisinde bunu 2018 yılında da devam ettiriyoruz. Dolayısıyla yaklaşık 10 milyon civarında çalışanımız için bu desteği de

Bu desteklerin hepsini de devletten karşılıyoruz.

Dolayısıyla değerli arkadaşlar, gerçekten istihdamı artırmak amacıyla genel anlamda çok ciddi teşvikler getiriyoruz, özellikle de imalat sektörüne, bilişim sektörüne dönük artırımlı teşvikler getiriyoruz. Kadın istihdamını, genç istihdamını, engelli istihdamını daha da artıracak önemli teşvikleri de hayata geçiriyoruz.

Bu tasarı içerisinde tasarrufların artırılması yönünde de önemli düzenlemeler yapıyoruz. Burada konut hesabı sistemimiz var, biliyorsunuz, mevcutta konut hesabı teşvikimiz var. Buradaki teşvik oranını yüzde 20’den 25’e çıkarıyoruz. Konut başına yapılacak destek tutarını da 15 bin liradan 20 bin liraya çıkarmış oluyoruz. Yine, çeyiz desteği uygulaması var. Burada da yine destek oranını yüzde 20’den yüzde 25’e çıkarıyoruz. Ayrıca asgari destek tutarını da 5 bin liradan 7.500 liraya çıkarmış oluyoruz.

Minibüsçü esnafımızı ilgilendiren önemli bir düzenleme yapıyoruz. Minibüsçü esnafımızın kullandığı minibüslerle ilgili motorlu taşıtlar vergisinde indirime gidiyoruz. Burada Karayolları Trafik Kanunu’ndaki yapılan tanım ile Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nda yapılan tanımı birbiriyle uyumlu hâle getiriyoruz. Böylelikle minibüsçü esnafımız da motorlu taşıtlar vergisini daha az oranda ödeme imkânına kavuşuyor.

Yine, elektrikli araçları teşvik etmek amacıyla motorlu taşıtlar vergisinde elektrikli araçların motorlu taşıtlar vergisini yüzde 75 indirimli olarak alma konusunda bir düzenleme yapıyoruz. Bu da son derece önemli bir düzenleme.

Yine, tasarıda yer alan diğer bir düzenleme de, hazineye ait taşınmazların tarımsal üretimde daha fazla kullanılmasını sağlamak üzere bir teşvik getiriyoruz. Eğer tarımsal amaçlı kooperatifler hazineye ait tarım arazilerini kiralarlarsa bu durumda harca esas değerin yani emlak vergisi değerinin yüzde 1’i oranında bir kirayla buraları kiralama imkânına kavuşuyorlar. Bu da son derece önemli bir düzenleme. Özellikle son dönemde, biliyorsunuz, vatandaşlarımızın tarım arazisi olarak kullandıkları yerlerin kendisine satışına ilişkin düzenlemeler yapmıştık. Şu anda bu uygulama devam ediyor. Buradaki düzenlemede de kooperatiflere de benzeri bir imkânı getirmiş oluyoruz.

Bu tasarıda yer alan bir diğer  düzenleme de “hurda teşviki” olarak ifade edilen, 16 yaşından büyük araçlar eğer imha edilirse, imha merkezlerine bu araçlar teslim edilirse, trafikten terkin edilirse, bunlar karşılığında yeni araç edinilirse bu durumda 10 bin liraya kadar özel tüketim vergisi teşviki getiriyoruz. Bu da son derece önemli bir düzenleme.

Bu tasarı içerisinde, özellikle ekonominin canlandırılması noktasındaki düzenlemeler dışında enerji sektörüyle ilgili, madencilik sektörüyle ilgili son derece önemli düzenlemeler var. Sektörün gelişmesi, büyümesi noktasında ve maden varlıklarının daha etkin bir şekilde kullanılması konusunda önemli düzenlemeler yapıyoruz.

Burada, yine, öğretmen alımlarına ilişkin, 5 bin sözleşmeli öğretmenin alımı konusunda bir düzenleme yapıyoruz. Bu da son derece önemli.

Bir de internet üzerinden radyo ve televizyon yayıncılığı yapılmasına ilişkin önemli bir düzenleme yapıyoruz. Buradaki, radyo televizyon yayıncılığı yapan diğer işletmeler gibi internet ortamında yapılan radyo ve televizyon yayıncılığı konusunda da bu konuda yetkili kurum ve kuruluşların düzenleyici bir noktada konumlandırılmaları ve bu sistemi denetlemeleri öngörülüyor.

Değerli arkadaşlar, bu tasarı da bundan önceki getirdiğimiz tasarılar gibi yatırımı, üretimi, istihdamı, ihracatı teşvik eden bir düzenleme. Nitekim, son iki yıldır arka arkaya Hükûmet olarak aldığımız kararlarla ve kabul edilen yasal düzenlemelerle yatırım ortamını iyileştirme noktasında önemli düzenlemelere imza attık. Bundan önce çok yakın bir zamanda yine Meclisimizden yatırım ortamının iyileştirilmesi konusunda arka arkaya 2 tane düzenleme geçti. Şimdi, bu, o iki düzenlemenin ardından gelen üçüncü düzenleme. İnşallah, haftaya Katma Değer Vergisi Kanunu’nda reform niteliğinde bir düzenlemeyi getirdik, Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmelerine başlıyoruz. Dolayısıyla Hükûmet olarak ülkemizin büyümesi için, kalkınması için, yatırım ortamının iyileşmesi için yasal düzenleme getirmemiz kadar doğal bir şey yok. Bu konuda da herkesin, vatandaşın takdirini görüyoruz. Vatandaş yapılan düzenlemelerin ne kadar önemli olduğunu biliyor, görüyor ve bu konuda da gerçekten heyecanla bunun karşılığını da veriyor.

Bakın, bütün bu düzenlemeler neticesinde 2017 yılında ne oldu? Bugün rahatlıkla diyebiliyoruz ki yüzde 7’nin üzerinde bir büyüme oranıyla 2017’yi bitireceğiz. Gerçekten bu bakımdan, Türkiye diğer gelişmekte olan ülkelere göre büyüme oranları bakımından pozitif yönde ayrıştığı gibi, OECD ülkeleri arasında da gerçekten büyüme konusunda parmakla gösterilen bir ülke konumunda. Dolayısıyla burada büyümenin sadece nicel olarak artması değil, aynı zamanda nitelik olarak da kalite olarak da artması konusunda arka arkaya tedbirler alıyoruz; onun için yatırım ortamını iyileştirmek için düzenlemeler getiriyoruz.

Bugün vatandaşın güvenle ilgili bir sorunu yok, vatandaş Türkiye’ye güveniyor. Eğer gazeteleri açıp okursanız her gün Türkiye’ye gelen uluslararası doğrudan sermaye yatırımlarının artarak devam ettiğini görürsünüz. Her gün yeni bir uluslararası doğrudan sermaye yatırımıyla ilgili açıklamalar yapılıyor ve son iki yıl da dâhil olmak üzere Türkiye’ye olan sermaye akımları devam ediyor.

Bakın, Türkiye sağladığı güven ortamıyla, yapmış olduğu reformlarla ve istikrarlı ve gelişen ekonomisiyle bu bölgede çekim merkezi ve bu çekim merkezini daha da artırmak için, bunu daha da güçlendirmek için yasalar yapmamız, kararlar almamız, bu konuda adımlar atmamız hususunu da herkesin takdirle karşıladığını da biliyoruz. Sizin de bunu takdirle karşıladığınızı biliyoruz. bize bu konudaki teşekkürlerinizi de biliyoruz ve hatırlıyoruz, takdirle de karşılıyoruz.

Onun için, bugün burada yapmış olduğumuz bu kanunla yapılan değişiklikler de aynı kapsamdaki değişikliklerdir ve burada özellikle şunu söyleyeyim: Yatırım ortamının iyileştirilmesi ve istihdamla ilgili düzenlemeler şu anda piyasalar tarafından, çalışanlar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. İnşallah bu düzenlemeleri de Meclisten geçirdikten sonra ben ümit ediyorum ki 2018 yılında da Türkiye ekonomisi büyüme hedeflerini yakalayacak, büyüme hedeflerinin de üzerinde bir gerçekleşmeyle inşallah yılı bitireceğiz. Türkiye ekonomisi güçlü, Türkiye ekonomisi, içeride dışarıda, ne olursa olsun birçok sınavdan başarıyla geçti. Türkiye ekonomisinin ne kadar güçlü olduğunu son yıllarda karşılaştığımız çeşitli olaylarla da gördük ve bu konuda, geleceğe dönük Türkiye ekonomisinin daha da büyümesi noktasında büyük bir beklenti var. Bunu hep beraber destek olacağız. Hükûmet olarak bu konudaki düzenlemeleri bundan sonra da getirmeye devam edeceğiz ve bu sayede Türkiye ekonomisi güçlü olacak.

İşsizlik Sigortası Fonu’nu da içine alan genel devlet tanımı vardır. Dolayısıyla biz bütçeyi yaparken genel devlet dengesi üzerinden yaparız. Bu masraflar ister genel bütçeden yani merkezî yönetim bütçesinden karşılansın ister İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılansın, ikisi de genel, devletin bir parçasıdır. O açıdan “Getirdiğimiz teşvikler devlet bütçesinden karşılanıyor.” derken bunu kastediyorum.

Göreceksiniz, bu verdiğimiz teşvikler sayesinde 2017 yılında olduğu gibi 2018 yılında da Türkiye ekonomisi hedeflenenden daha fazla büyüyecek, istihdam daha fazla artacak ve vatandaşın verdiği vergilerle vatandaşın büyümesi sağlanacak.

MİLLETVEKİLİ CEMAL ÖZTÜRK'ÜN AÇIKLAMALARI: 

Tabii, 1’i geçici 96 esas maddeden oluşan, toplam 97 maddeden ibaret olan bu kanun tasarısıyla 39 kanun, 3 kanun hükmünde kararname olmak üzere 42 farklı düzenlemede değişiklikler yapıyoruz.

Biraz önce Sayın Kuşoğlu da okudu Hükûmet tasarısındaki gerekçeyi, ben tekrarlamak istiyorum. Gerekçede gerçekleştirilen yapısal reformlar, yatırım, üretim ve istihdamın arttırılması, araştırma geliştirme, yenilik ve tasarım faaliyetlerinin teşvik edilmesi, vergiye uyum maliyetinin azaltılması,  kayıtlı ekonomiye geçişin teşvik edilmesi amacıyla hayata geçirilen düzenlemelerle uygulamaya konulan mali disiplin ve alınan makroekonomik tedbirler sayesinde ülkemiz gelişmekte olan ülkelerden pozitif yönde ayrışmıştır. Çok doğru bir tespit, evet, ülkemiz pozitif yönde ayrışmıştır, ben de buna inanıyorum.

Tabii, biz bu tasarıyı Plan ve Bütçe Komisyonunda 8 Şubattan 22 Şubat tarihine kadar 7 veya 8 oturumda geniş şekilde tartıştık. Biraz önce ana muhalefet partisi grup başkan vekili arkadaşımız da dedi ki: “Çok sayıda iyileştirici düzenleme var. Kabul oyu vereceğimiz maddeler de var.” Nitekim biz bunu Plan Bütçe Komisyonundaki tartışmalar sırasında da muhalefet partimizin temsilcilerinden işittik. Evet, bu 97 madde içinde muhalefetimizin de onay vereceği çok sayıda madde var. Elbette hepsine onay vermelerini beklemiyoruz, doğrudur ama o tasarıda yer alan, yatırım üretim ve istihdamın, araştırma geliştirmenin, yenilik ve tasarım faaliyetlerinin teşvik edilmesinin nesine karşı çıkacaksınız? Amatör sporun desteklenmesine mi karşı çıkacaksınız? Vergi tabanının genişletilmesine mi? ihtilafların ve belirsizliklerin giderilmesine mi? İş yapma kolaylığının, ekonomik canlılığın ve tasarrufların artırılmasına mı karşı çıkacaksınız? Kamu taşınmazlarının değerlendirilmesine mi karşı çıkacaksınız? Enerji verimliliğinin ve enerjide tasarruf sağlayıcı yatırımların teşvik edilmesi, koruma ve bakım altındaki çocukların istihdamının iyileştirilmesi gibi birçok faydalı maddeye karşı çıkmayacağınıza inanıyorum.

Kanun tasarısında -biraz önce belirttiğim gibi- 39 kanun ve 3 kanun hükmünde kararnamede 42 tane farklı değişiklik yapılmaktadır. Piyasamız, iş dünyamız hararetle bunu bekliyor. Elbette hayat dinamik, değişiklikler bununla kalmayacak, ileride de önümüzdeki dönemde de Hükûmetimizden gelecektir, buna inanıyorum.

Kanun tasarısında yatırım ve üretimin teşviki amacıyla 2018 ve 2019 yıllarında imalat sanayisi ve AR-GE, yenilik ve tasarım faaliyetlerine yönelik makine ve teçhizat alımlarında katma değer vergisi istisnası ve aşınma payı uygulama süresinin kısaltılması sağlanmaktadır.

Ayrıca organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerinin altyapı yatırımları ile küçük sanayi sitelerinin iş yeri yapımına ilişkin mal ve hizmet alımlarının katma değer vergisinden istisna tutulması suretiyle sanayicilerimize destek verilmektedir.

16 ve daha büyük yaşlardaki araçların adına kayıtlı gerçek veya tüzel kişiler tarafından doğrudan veya ihracatçılar vasıtasıyla ihraç edilmesi ya da bir daha kullanılmamak üzere hurdaya çıkartılması ve ilgili mevzuat gereğince kayıt ve tescilinin silinmesi şartıyla aynı cins bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden özel tüketim vergisinden Bakanlar Kurulunca 10 bin Türk lirasını aşmamak üzere araçların cinsleri ve özelliklerine göre belirlenecek kısmın terkin edilmesine imkân verilmektedir.

Yine, istihdama yönelik olarak çok sayıda düzenleme getirilmektedir. Bunlardan bazıları: Asgari ücretin yıl boyunca vergi dilimi değişikliklerinden etkilenmemesini sağlayacak kalıcı düzenleme yapılmaktadır. İşverenlere asgari ücret desteği verilmesi uygulamasına 2018 yılında da devam edilecektir. Kadın çalışanların çalışma hayatına katılmasının teşvik edilmesi amacıyla işverenlerce kadın çalışanlara kreş ve gündüz bakımevi hizmeti kapsamında sağlanan imkânlar gelir vergisinden istisna edilmektedir. 2018 yılında uygulanmak üzere, imalat sektöründe 1 ila 3 çalışanı olan küçük esnafa, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçükler için ilave istihdam sağladıkları takdirde, en fazla 2 kişi için iki ayda bir asgari ücret üzerinden ücret gelir vergisi stopajı, damga vergisi ve prim desteği sağlanmaktadır. Bunun gibi yine istihdama yönelik birçok değişiklikler getirilmektedir.

Amatör sporun desteklenmesi amacıyla spor kulüpleri tarafından sporculara yapılan ücret ödemeleri üzerinden kesilen gelir vergisinin amatör spor faaliyetlerinde kullanılması yönünde düzenleme yapılmaktadır.

Yine, belirsizliklerin giderilmesi ve ihtilafların ortadan kaldırılması amacıyla hizmet erbabına iş sözleşmesi sona erdikten sonra çeşitli adlar altında yapılan ödemelerin ücret olduğu hususu ve gelir vergisi istisnası karşısındaki durumu açıklığa kavuşturulmaktadır.

Okul aile birlikleri tarafından yapılan kantin kiralaması işlemlerine katma değer vergisi istisnası getirilmektedir. 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nda yer alan taşıt tanımları, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda yer alan tanımlarla uyumlu hâle getirilmektedir. Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında indirim oranı artırılmakta, elektronik ortamda düzenlenmesi gereken belgelerin kağıt ortamında düzenlenmesi ve e-tebligatla ilgili yükümlülüklere uyulmaması hâlinde kesilecek cezalar netleştirilmektedir. İş yapma kolaylığının artırılması amacıyla ara buluculuk müessesesinde alınacak harç tutarı netleştirilmektedir. Gıda ve ilaç gibi son kullanma tarihi geçen ve imha edilmesi gereken mallar için emsal bedel tespitinin kolaylaştırılmasına yönelik düzenlemeler yapılmaktadır. Ekonomik canlılığın ve tasarrufların artırılması amacıyla konut ve çeyiz hesaplarında biriken tutarlara verilen devlet desteği yüzde 20’den 25’e çıkarılmakta, konut hesabında üst sınır 15 bin Türk lirasından 20 bin Türk lirasına, çeyiz hesabında ise 5 bin Türk lirasından 7.500 Türk lirasına çıkarılmaktadır. Bireysel emeklilik sisteminin etkinliğinin artırılmasına, yeni araç alımının teşvikine yönelik düzenlemeler yapılmaktadır. Kamu taşınmazlarının değerlendirilmesi amacıyla bir dizi tedbir getirilmektedir. Enerji verimliliği ve tasarruf sağlayıcı yatırımların teşvik edilmesi amacıyla yine düzenlemeler yapılmaktadır. Bu amaçla, elektrik enerjisi üretiminin teşvik edilmesi amacıyla apartmanlarda yer alanlar dâhil olmak üzere konutların çatı veya cephelerinde üretilen ve kurulu gücü 10 kilovatı geçmeyen yenilenebilir enerji kaynaklarıyla üretilen elektriğin ihtiyaç fazlasını son kaynak tedarik şirketlerine satanların vergiden muaf esnaflık kapsamına alınması sağlanmaktadır.

Yine, kanun tasarısıyla koruma ve bakım altındaki çocukların istihdamının iyileştirilmesi sağlanmaktadır. Ayrıca, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında ek ders ücreti karşılığında görev yapmış olanlardan belirtilen şartları taşımaları kaydıyla yapılacak sözlü sınav sonuçlarına göre sözleşmeli personel olarak istihdam edilebilenlere imkân sağlanmaktadır. Hülasa, bu 97 madde ekonomik hayatımızı iyileştirecek düzenlemeler getirmektedir.

Tasarıyı desteklediğimi ve lehinde oy kullanacağımı belirtiyor; ülkemize, milletimize hayırlı olması dileklerimle Genel Kurulu ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum

Kamubiz.com ÖZEL HABER / ANKARA

(Sitemizden Alıntılanan Haberlerde Kaynak Gösterilmeden Kullanılması Halinde Yasal İşlem Yapılacaktır)

YENİ FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ