Yazıda, kapsam, atama, Pozisyon unvanıyla aynı unvanlı kadrolara atanacaklar, Pozisyon unvanından farklı unvanlı kadrolara atanacaklar, kadro ve pozisyon işlemleri, Diğer hususlar, bildirim olmak üzere 7 farklı başlık yer aldı.
Kamu kurum ve kuruluşları

WhatsApp Grubumuz İçin TIKLAYINIZ

657 sayılı Kanunun geçici 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında memur kadrolarına atananlar, sözleşmeli personel olarak geçen süreler dahil olmak üzere dört yıl süreyle nakil veya kurum içi yer değişikliği suretiyle başka bir yere atanamayacaktır.

Ancak, aşağıdaki durumlarda yapılacak atamalarda söz konusu hüküm uygulanmaz:

- ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmeler,

-Kurumsal sınavlar sonucu yapılacak atamalar,

-Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucu yapılacak atamalar,

-İlgililerin memur kadrosuna atanmadan önce tabi oldukları mevzuatta yer alan süre, usul ve şartlarla kurum içinde görev yerlerinin değiştirilmesi suretiyle yapılacak atamalar.

Mahalli İdareler
 657 sayılı Kanunun geçici 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında memur kadrolarına atananların il özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamaz. Ancak, aşağıdaki durumlarda yapılacak atamalar bu sınırlamaya tabi değildir:

 ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmeler,

Bakan Yardımcısının Yeğeni Yolsuzluktan Memuriyetten Atıldı Bakan Yardımcısının Yeğeni Yolsuzluktan Memuriyetten Atıldı

Kurumsal sınavlar sonucu yapılacak atamalar,
gazetememur