110 bin YHS personeli, hizmet sınıfı değişikliği bekliyor (Kanun Teklifi)

110 bin YHS personeli, hizmet sınıfı değişikliği bekliyor (Kanun Teklifi)
Kamu kurumlarında çeşitli unvanlarda (teknisyen yardımcısı, hizmetli, aşçı, kaloriferci, dağıtıcı, mübaşir, terzi, berber, garson, bahçıvan, matbaacı vb.) görev yapan 111.000 olan Yardımcı Hizmetler Sınıfi personeli, bulundukları siniftan kaynaklı olarak birçok maddi ve manevi mağduriyet yaşadıklarından, hizmet sınıflarının değiştirilmesi suretiyle bu mağduriyetlerinin giderilmesini beklemektedirler. Bilindiği gibi 2005 yılında memur sendikaları ile hükümet arasında imzalanan Toplu Görüşme Mutabakat Metnind

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLETİ MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur.
Gereğini saygılarımla arz ederim.
Mehmet Ali ÇELEBİ

GENEL GEREKÇE
Kamu kurumlarında çeşitli unvanlarda (teknisyen yardımcısı, hizmetli, aşçı, kaloriferci, dağıtıcı, mübaşir, terzi, berber, garson, bahçıvan, matbaacı vb.) görev yapan 111.000 olan Yardımcı Hizmetler Sınıfi personeli, bulundukları siniftan kaynaklı olarak birçok maddi ve manevi mağduriyet yaşadıklarından, hizmet sınıflarının değiştirilmesi suretiyle bu mağduriyetlerinin giderilmesini beklemektedirler.
Bilindiği gibi 2005 yılında memur sendikaları ile hükümet arasında imzalanan Toplu Görüşme Mutabakat Metninde; "Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışanların öğrenim durumlarına göre bir defaya mahsus olmak üzere sınavsız atanmalarının sağlanması" için çalışma yapılacağı kararının yer alması, Yardımcı Hizmetler Sinifi pe değişikliğine ilişkin beklentisini daha da arttırmıştır.

Yardımcı Hizmetler Sınıfı kapsamındaki kadro unvanlarında görev yapan Devlet memurları, bulundukları hizmet sınıfından kaynaklı olarak;

-Yardımcı Hizmetler Sınıfında bulunan personelin kurumlardaki ana hizmetlere yardımcı mahiyetteki görevlerde çalıştırılabileceği gibi çok geniş bir tanımı olması ve bu sinifin içinde bulunan yirmi iki unvanın ayrı ayrı görev tanımının da olmaması sebebiyle amirleri tarafından ünvanları göz ardı edilerek Yardımcı Hizmetler Sınıfı'nda bulundukları gerekçe gösterilerek ünvanı ile uyumsuz işlerde çalıştırılmaktadırlar. Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışan personelin kadro unvanlarına ilişkin görevlerin sınırının belirtilmemiş olması bu personele kurumlarında pek çok işin gördürülebileceği personel olarak bakılmasına neden olmaktadır. Ayrıca hukuki yönü olmamasına rağmen bazı görev ve işlerin yardımcı hizmetler sinifi personeline gördürülmesi, zaman içinde söz konusu görevlerin ilgililerin unvanı ile özdeşleşmesi ve haklı olarak bu görevi yapmak istememelerinde ise sorunlu personel olarak düşünülmesine sebep olmaktadır.
-Yardımcı Hizmetler Sinifi personelinin yükselebileceği kadrolara (mühendis, teknisyen, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur) kurumlar tarafından genellikle ilk defa atama yoluyla personel alımına gidildiğinden ve kurumların periyodik olarak Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavi açmamalarından dolayı YHS personelinin eğitim durumları yeterli olsa dahi görevde yükselerek söz konusu unvanlara atanmaları pek mümkün olmamaktadır
-Maaş ve emeklilik hakları bakımından sorun yaşamaktadırlar. 657 sayılı kanunda bahsedilen hizmet sınıfları arasında sadece Yardımcı Hizmetler Sınıfına dahil personel için ek gösterge belirlenmemiştir. Ek gösterge belirlenirken bir hizmet sinifina dahil personelin tamamının dışarıda tutulmasinin rahatsızlık yaratmasının yanı sıra, ek göstergeden yararlanamadıkları için Yardımcı Hizmetler Sinifi personelinin aylık ücretleri ve emeklilik hakları (emekli aylığı ve emekli ikramiyesi) memurlar arasında oldukça düşük seviyede bulunmaktadır.
Taşeron firmalara bağlı olarak kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan taşeron personelin devlet kadrolarına işçi olarak geçirilmeleri ile birlikte ana hizmetlere yardımcı mahiyetteki görevlerin bu personel eliyle gördürülmesi sonucu YHS personeline ihtiyaç da kalmamış olduğundan YHS personelinin diğer hizmet sınıflarında değerlendirilmeleri kamu yararına olacaktır.

Bu itibarla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenecek geçici madde ile atıl durumda olan ve hali hazırda memurun tanımı ile uyuşmayan Yardımcı Hizmetler Sınıfı tümden kaldırılarak bu sinifta bulunan personelin öğrenimlerine uygun hizmet sınıflarında değerlendirilerek kamu yararının gözetilmesi ve verimliliğin arttırılması amaçlanmaktadır.

MADDE GEREKÇELERİ
MADDE 1- 657 sayılı Kanundan Yardımcı Hizmetler Sınıfının kaldırılması amaçlanmaktadır.
MADDE 2- 1'inci madde ile kaldırılan Yardımcı Hizmetler Sınıfi bünyesindeki personelin öğrenim durumlarına göre diğer hizmet sınıflarındaki uygun kadro ve unvanlara atanmaları öngörülmektedir.
MADDE 3- Yürütme maddesidir.
MADDE 4- Yürürlük maddesidir.

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ

 

· MADDE 1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayili Devlet Memurları Kanununun 36'nci maddesinin "X- YARDIMCI HİZMETLER SINIFI" başlıklı bendi, başlığı ile birlikte madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 2- 657 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “Geçici Madde 46- Kamu kurum ve kuruluşlarında Yardımcı Hizmetler Sinifindaki kadrolarda görev yapan personel, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonraki altmış gün içinde, Genel Hizmetler Sınıfına dâhil ayni dereceli memur unvanlı kadrolara veya kurumların görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmelikleri ve diğer ilgili mevzuatla aranan şartları taşımaları kaydıyla, memur unvanlı kadroyla aynı düzeydeki ve aynı dereceli diğer unvanlı kadrolara; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce mesleki veya teknik öğrenimlerini tamamlamış olan personel ise söz konusu öğrenimle ihraz etmiş bulundukları unvanlara ilişkin diğer hizmet sınıflarındaki aynı dereceli veya 45 inci madde esas alınarak daha üst dereceli kadrolara atanırlar.
Bu madde kapsamında öğrenimle ihraz edilen unvanlara ilişkin kadrolara yapılacak atama işlemleri, ilgili personelin bu maddenin yürürlüğe girmesinden sonraki on iş günü içinde talep etmesi halinde; memur unvanlı kadroyla aynı düzeydeki diğer unvanlı kadrolara yapılacak atama işlemleri, ilgili personelin bu maddenin yürürlüğe girmesinden sonraki on iş günü içinde talep etmesi ve ilgili kamu kurum ve kuruluşunun ihtiyaçları doğrultusunda bu talebi uygun görmesi halinde; bu maddenin yürürlüğe girmesinden sonraki on iş günü içinde herhangi bir talepte bulunmayan personelin memur unvanlı kadroya yapılacak atama işlemleri ise resen kurumlarınca yürütülür.
Bu madde kapsamındaki personelin atanacaklari kadrolar, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan sinif, unvan ve derecelerine uygun olmak şartıyla, başka bir işleme gerek kalmaksızın atama işleminin yapıldığı tarih itibarıyla ihdas edilerek kurumların 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerinin ilgili bölümlerine eklenmiş ve bu kadrolara atananların Yardımcı Hizmetler Sınıfındaki kadroları başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. İhdas ve iptal edilen kadrolar; unvanı, sınıfi, adedi, derecesi, teşkilatı ve birimi belirtilmek suretiyle birinci fıkrada belirtilen altmış günlük sürenin bitiminden itibaren iki ay içinde Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.
Bu maddenin uygulamasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı yetkilidir."

MADDE 3- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Kanun teklifi için TIKLAYINIZ

Kamubiz.com ÖZEL / ANKARA

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
50 Yorum