Bayındır Memur-Sen'den 39 maddelik toplu sözleşme talebi

2022 ve 2023 yıllarını kapsayan Kamu Görevlileri 6. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri öncesi Bayındır Memur Sen toplu sözleşme taleplerini açıkladı. İşte Bayındır Memur Senin toplu sözleşme taleplerinin tam metni...

Bayındır Memur-Sen'den 39 maddelik toplu sözleşme talebi

Bayındır Memur-Sen'den 39 maddelik toplu sözleşme talepleri. Memur-Sen'e bağlı yetkili Sendika Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu'nun sunduğu 6.dönem toplu sözleşme teklifleri haberimizde...

Koruyucu giyim malzemesi

Madde 1- (1) Bu hizmet kolu kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların şantiye, atölye, laboratuar, yer altı ve açık arazi şartlarında görev yapan personeli ile göreve hazır personeline, hizmetin gereği olarak görev esnasında giyilmesi gereken koruyucu giyim malzemesi verilir. Giyim malzemelerinin standartları ile hangi personele ne kadar süreyle verileceği ve nasıl muhafaza edileceği hususları ile bu malzemelerin kullanımına ilişkin usul ve esaslar kurum ve kuruluşlar ile hizmet kolunda yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir.

Lisans Tamamlama

Madde 2- (1) Bu hizmet kolunda çalışan 4688 sayılı kanuna bağlı kamu görevlileri arasında Teknik bölümlerden ön lisans diploması alanlardan Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği teknik alanlarda lisans tamamlama eğitimi yaptırılır. Bu eğitimler, Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği alanlarda uzaktan eğitim yöntemleri ile verilebilir. Uygulama eğitimleri için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Hizmet kolundaki ilgili Bakanlıklar ile Yükseköğretim Kurulu iş birliği yapar. Bu eğitimlerin usul ve esasları Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

TKGM personeli için fazla çalışma ücreti

Madde 3- (1) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile merkez ve taşra teşkilatında görev yapan memurlar ile sözleşmeli personelden normal çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara her bir personel için ayda 50 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin beş katını aşmamak kaydıyla döner sermaye bütçesinden fazla çalışma ücreti ödenir.

Tapu Müdürlüklerinde çalışan personelin zam puanları

Madde 4-(1) Tapu Müdürlüklerinde bilgisayar işletmeni, veri hazırlama kontrol işletmeni, kadastro teknisyeni, teknisyen, memur, uzman, arşiv memuru ve muhasebeci unvanında görev yapan personele 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Karan eki (II) sayılı Cetvelin (E) Teknik Hizmetler Bölümü'nün l/d maddesinde öngörülen oranlarda özel hizmet tazminatı ödenir.

Tapu Müdürlüklerinde çalışan personelin ek ödemeleri,

Madde 5- (1) Tapu Müdürlüklerinde Tapu Sicili Tüzüğünün 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında görev yapan personelin özel hizmet tazminatı oranlarına 50 puan ilave edilir. Söz konusu personele 1500 puan ilave iş riski zammı ödenir.

Tapu Müdürlüklerinde çalışan personele yeni unvan verilmesi,

Madde 6- (1) Tapu Müdürlüklerinde Tapu Sicili Tüzüğünün 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında görev yapan ve unvanlarının farklı olması nedeniyle aynı işi yapmakla birlikte farklı maaş ve özlük haklarına sahip personelin Tapu İşlem Memuru unvanı altında yeniden ihdas edilecek bir kadroya atanmasına yönelik çalışma yapılacaktır.

Kadastro Müdür Yardımcılarının ek ödemeleri,

Madde 7- (1) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesindeKadastro Müdür Yardımcısı unvanında görev yapan personelin özel hizmet tazminatı oranlarına 50 puan ilave edilir.

Tapu Kadastro Tazminatı

Madde 8- (1) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kadrolarında memur ve sözleşmeli personel pozisyonlarında bulunanlardan tapu ve kadastro hizmetlerinde, arazide fiilen çalışanlara ve yapılan işlemlerin tapu tescili ile ilgili işlemlerinde çalışan personellere, döner sermaye bütçesinden ödenmek üzere, fiilen çalıştıkları her gün için 300 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda tapu ve kadastro tazminatı ödenir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeline Ek Ödeme

Madde 9- (1) (1) 6083 sayılı sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeline Ek Ödeme Yapılması Hakkında Kanunun 4. Maddesinin ; ''Döner sermaye faaliyetlerine ilişkin hizmetler Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra personeline yaptırıldığı takdirde, döner sermaye gelirlerinden ödenmek üzere, kendilerine 3000 rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımından elde edilecek tutardan, yaptıkları hizmetin özelliğine ve güçlüğüne göre Genel Müdürün onayı ile belirlenecek miktarda aylık görev ücreti verilebilir.'' Şeklinde uygulanmasına karar verilmiştir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Araç Kullananlara İlave Ücret

Madde 10- (1) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında görev yapan memur ve sözleşmeli personelden Tapu ve Kadastro hizmetlerini aynı zamanda araç kullanarak fiilen yerine getiren kamu görevlilerine aylık ilave 250 TL ücret ödenir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personel İhtiyacı

Madde 11-(1) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Personel İhtiyacının karşılanmasına yönelik çalışma yapılacaktır.

Mesleki Sorumluluk Fonu

Madde 12- (1) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde Tapu ve Kadastro Müdürlüklerine akitli ya da akitsiz işlem yapan personele Medeni Kanunun 1007. Maddesinden doğan ve mahkeme kararıyla kasıtlı olmadığı anlaşılan personel ile ölümü halinde kasıt aranmaksızın rücu ödemelerinin karşılanması için Mesleki Sorumluluk Fonu oluşturulur. Döner Sermaye gelirlerinden aktarılacak ve miktarı Maliye Bakanlığı görüşüyle belirlenecek tutarda Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinde görev yapan ve emekli personelin mesleki zararları Mesleki Sorumluluk Fonundan karşılanır.

Arşiv Memurlarının Teknik Hizmetler Sınıfına Geçirilmesi

Madde 13- (1) 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki Cetvellerin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne ait bölümünde Genel İdari Hizmetler Sınıfında yer alan "Arşiv Memuru" kadro unvanıyla görev yapan ve öğrenim şartlarını taşıyan personellerin Teknik Hizmetler Sınıfına geçirilmesine karar verilmiştir.

İşçilikte Geçen Sürenin Sayılması

Madde 14- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nde geçici işçi (büro personeli) olarak çalışırken, 5620 sayılı kanun ile 657 sayılı kanuna tabi kadrolara atanan personelin (özelleştirme nedeniyle kapatılan kurumlardan TKGM'ye devredilen personel dahil) aynı görevi yürütmeleri nedeniyle geçici işçi olarak çalıştıkları sürelerin kadro/derecelerine sayılmasına karar verilmiştir.

Karayolları Genel Müdürlüğünde araç kullananlara ilave ücret

Madde 15- (1) Karayolları Genel Müdürlüğünde bakım ve trafik emniyeti hizmetlerini aynı zamanda araç kullanarak fiilen yerine getiren kamu görevlilerine aylık ilave 250 TL ücret ödenir.

Seyyar görev tazminatı

Madde 16- (1) Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde Bakım ve İşletme Şefliklerinde gişe sistemleri izleme memuru ve tünel İzleme memuru olarak çalışanlardan asli görevleri gereği memuriyet mahalli dışında ve belirli bir görev bölgesi içinde fiilen gezici olarak görev yapanlara seyyar görev tazminatı ödenmesi uygulamasına ilgili mevzuatı çerçevesinde devam edilir.

Şube Şefliği Görevi Yapanlara İlave Ödeme

Madde 17- (1) Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde Bakım ve İşletme Şeflikleri ile Şube Şefliklerinde Fiilen Şube Şefi olarak görev yapanlara aylık ilave 250 TL ücret ödenir.

Yol Kenarı Denetim İstasyonlarında Çalışanlara İlave Ücret

Madde 18- (1) Karayolları Genel Müdürlüğü kadrosunda çalışan memurlar ve sözleşmeli personelden Yol Kenarı Denetim İstasyonlarında görev yapan personele çalıştıkları her gün için 30 TL tutarında ilave ücret ödenir.

Karayolları Genel Müdürlüğündefazla çalışma ücreti

Madde 19- (1) Karayolları Genel Müdürlüğü kadrosunda çalışan memurlar ve sözleşmeli personelden, normal çalışma saatleri dışında fiilen görev yapanlara, her bir personel için ayda 50 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin beş katını aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenir.

Araçlara Kasko Yapılması

Madde 20-(1) Bu hizmet kolu kapsamında yer alan kurum ve kuruluşlara ait teknik donanımı yüksek ve özel nitelikli araçlar ile arama, kurtarma ve yardım faaliyetlerine katılan araçların kasko sigortası giderleri, bütçeye bu amaçla konulacak olan ilgili tertiplerinden karşılanır.

Karla Mücadele Tazminatı

Madde 21- (1), Karayolları Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı kadro ve pozisyonlarında bulunan personelden, karla mücadele faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacıyla fiilen görev yapanlara her gün için (900) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere tazminat ödenir. Bu şekilde bir ayda yapılacak ödeme tutarı (5400) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemez.

Karayollarında çalışan personele tayın bedeli verilmesi

Madde 22- (1) Karayolları Genel Müdürlüğü Kadro ve Pozisyonlarında görev yapan personellere 2155 sayılı Kanuna göre tayın bedeli verilir.

Madencilik faaliyetlerinin İncelenmesi ve Denetlenmesinde gündelik

Madde 23- (1) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, İlbank A.Ş ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından Madencilik ile 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu kapsamında petrol faaliyetlerinin incelenmesi ve denetlenmesi için memuriyet mahalli dışında görevlendirilen personel hakkında da 3213 sayılı Maden Kanununun 35 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uygulanır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı fazla çalışma ücreti

Madde 24- (1) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kadrolarında görev yapan memur ve sözleşmeli personelden "Alo 181" çağrı merkezine gelen şikayet, ihbarlar ile denetim,tespit ve kontrollük hizmetlerini mesai saatleri dışında fiilen yerine getirenlere, her bir personel için; büyükşehirlerde yılda toplam 600 saati, diğer yerlerde yılda toplam 400 saati geçmemek üzere saat başı yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin beş katını aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Araç Kullananlara İlave Ücret

Madde 25- (1) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görev yapan memur ve sözleşmeli personelden denetim, tespit ve kontrollük hizmetlerini aynı zamanda araç kullanarak fiilen yerine getiren kamu görevlilerine aylık ilave 250 TLücret ödenir.

Çevre Şehircilik Bakanlığında Çalışan Biyologların Özel Hizmet Tazminatı

Madde 26 (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvele göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında görev yapan Biyologların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 20 puan ilave edilir.

Milli Emlak Genel Müdürlüğü Personel İhtiyacı

Madde 27- (1) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü birimlerinin Personel İhtiyacının karşılanmasına yönelik çalışma yapılacaktır.

Kontrollük hizmetlerinde ilave ödeme

Madde 28- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında veteriner, veteriner hekim, biyolog, kimyager, jeolog, jeomorfolog, şehir plancı, laborant, teknik öğretmen, tekniker ve teknisyen unvanlı kadro ve pozisyonlarda olanlar ile mimar ve mühendis unvanlı kadro ve pozisyonlarda bulunanlara, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi gazete de yayımlanan 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97 nci maddesi kapsamında etüd, mali tespit, denetim ve kontrol görevi yürüttükleri her gün için 300 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ilave ödeme yapılır.

Fazla çalışma ücreti

Madde 29- (1) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca kurulmuş olan geçici barınma merkezleri ile Başkanlığın afet ve acil durum öncesi hazırlıklarında, tedbir, önlem ve müdahale faaliyetlerinde ve iyileştirme çalışmalarındafazla çalışma yapılmasına ihtiyaç duyulan birimlerinde; normal çalışma saatleri dışında görev yapan memurlar ve sözleşmeli personele, ayda toplam 50 saate kadar yapılan fiili fazla çalışmalar karşılığında yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin beş katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenir.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında araç kullananlara ilave ücret

Madde 30- (1) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında çalışan arama kurtarma teknisyenleri, sağlık memurları ve teknisyen yardımcıları ile Afet ve Acil Durum hallerinde hizmetine ihtiyaç duyulacak diğer personelden, arama kurtarma faaliyetlerini aynı zamanda araç kullanarak fiilen yerine getiren kamu görevlilerine aylık ilave 250 TL ücret ödenir.

Arama kurtarma teknisyenlerinin iş riski zammı

Madde 31- (1) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı taşra teşkilatı arama kurtarma teknisyeni kadrolarında bulunanlara, 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara göre 1100 puan üzerinden iş riski zammı ödenir.

Toplu taşıma

Madde 32- (1) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında çalışan personele resmi üniformalı bulundukları sürece belediyeler tarafından işletilen toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanırlar.

AFAD personele tayın bedeli verilmesi

Madde 33- (1) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı planlama, müdahale ve iyileştirme hizmetlerinde görev yapan kamu görevlilerine 2155 sayılı Kanuna göre tayın bedeli verilir.

Fiili Hizmet Süresi Zammı

Madde 34- Deprem, sel, heyelan, çığ, yangın, kimyasal, biyolojik, radyolojik, ve nükleer kazalar gibi afet ve acil durumlar ile sivil savunma hizmetlerini yürüten Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatı bünyesinde görev yapan personelin, görevlerini ifa ederken maruz kaldıkları risk ve tehlikeler nedeniyle prim ödeme gün sayılarına her 360 gün için 90 gün fiili hizmet süresi zammı olarak eklenir.

İlave Ücret

Madde 35- (1)Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı kadrolarındaki personelinden TAMP (Türkiye Afet Müdahale Planı) projesinde fiilen çalışanlara her ay 250 TL tutarında ilave ücret ödenir.

Enformasyon Memuru, Kameraman Ve Otobüs Kaptanlarının Teknik Hizmetler Sınıfına Geçirilmesi

Madde-36- (1) 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki Cetvellerin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlına ait bölümünde Genel İdari Hizmetler Sınıfında yer alan "Enformasyon Memuru, Kameraman ve Şöför (Otobüs Kaptanlığı bölüm mezunu)" kadro unvanıyla görev yapan ve öğrenim şartlarını taşıyan personelin Teknik Hizmetler Sınıfına geçirilmesine karar verilmiştir.

AFAD tazminatı

Madde 37- (1) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personele, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek devlet memuru aylığını geçmemek üzere, personelin kadro ve görev unvanı, görevinin önem ve güçlüğü gibi hususlar dikkate alınmak suretiyle Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak her ay afad tazminatı ödenir.

DAP,GAP,KOP ve DOKAP Kapsamında çalışanlara Büyük Proje Tazminatı ödenmesi;

Madde 38- (1) Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DAP), Güneydoğu Anadolu Projesi Kalkınma İdaresi Başkanlığı ( GAP), Konya Ovası Projesi Bölge Kalkinma idaresi (KOP) ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) kadrolarında çalışan personele 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvelin Teknik hizmetler (E) Teknik hizmetler bölümünde düzenlenmiş Büyük Proje Tazminatı ödenir.

İLBANK A.Ş ÇALIŞANLARINA YEŞİL PASAPORT HAKKI

Madde 39- (1) 5682 sayılı pasaport kanunu'nun 14. Maddesine ''6107 sayılı sayılı Ilbank AŞ. Kanununa tabii banka personeli'' ibaresinin eklenmesine karar verilmiştir.

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
y.hizmetli 2 ay önce

YARDIMCI HİZMETLİLER BİR DEFAYA MAHSUS OKUDUĞU OKULA GÖRE GİH KADROSU VERİLMESİ MÜBAŞİRELERDE OLDUĞU GİBİ NASIL SENDİKACISINIZ ÜYELERİNİZDEN HİÇ GÖRÜŞ BİLGİ ALMIYORMUSUNUZ ÇEVRE BAKANLIĞINA GELİN SORUN ARAŞTIRIN BOŞ SENDİKACILIK YAPMAYIN.