Daire başkanının 14 ayda beş kez yer değiştirilmesine mahkemeden durdurma!

Daire başkanının 14 ayda beş kez yer değiştirilmesine mahkemeden durdurma!
Danıştay İkinci Dairesi, Rektör tarafından 1 yıl 2 ay 16 gün içerisinde beş kez yeri değiştirilen Daire Başkanının görev yeri değişikliği işlemlerinin süre belirtilmeksizin kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırı olarak gerçekleştirilmesi gerekçesiyle iptal edilen idare mahkemesi kararını onadı.

Dava konusu olayda, bir yükseköğretim kurumunda Personel Daire Başkanı olarak görev yapan davacı bu görevinden alınarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şube Müdürü kadrosuna atanmış ve aynı zamanda kısa süreler içerisinde hakkında beş defa yer değişikliği yapılmıştır.

İlk derece mahkemesi, Personel Daire Başkanlığı görevinin sınavla atanılan ve dolayısıyla kazanılmış hak mahiyetinde bir görev olmadığı gerekçesiyle davacının Şube Müdürlüğü görevine atanmasında hukuka aykırılık görmemiştir. Ancak, ilgilinin 1 yıl 2 ay 16 gün içerisinde hakkında müteaddit defa 2547 sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca yer değişikliği yapılmasını ve en son görev tanımına uymayan Genel Sekreterlikte koordinatör sıfatıyla, süre belirtilmeksizin görevlendirmesini hukuka aykırı bulmuştur.

Bölge İdare Mahkemesi ve Danıştay İkinci Dairesi verilen kararı onamıştır.

T.C.

D A N I Ş T A Y

İKİNCİ DAİRE

Esas No : 2021/16242

Karar No : 2021/4374

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : ...

VEKİLİ : Av. ...

KARŞI TARAF (DAVALI) : ...Üniversitesi Rektörlüğü

VEKİLİ : Av. ...

İSTEMİN KONUSU : ...İdare Mahkemesinin ...günlü, E:..., K:...sayılı kararının davanın kısmen reddi yolundaki kısmına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddine ilişkin ...Bölge İdare Mahkemesi .... İdari Dava Dairesince verilen ...günlü, E:..., K:...sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava Konusu İstem : Dava; ... Üniversitesi Personel Dairesi Başkanı olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Kanun'un 76. ve 2547 sayılı Kanun'un 52/a maddeleri uyarınca, Strateji ve Geliştirme Dairesi Başkanlığında Şube Müdürü kadrosuna atanmasına ve 2547 sayılı Kanun'un 13/b-4 maddesi uyarınca Genel Sekreterlikte Koordinatör olarak görevine devam etmesine ilişkin ...günlü, E....sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti :

...İdare Mahkemesinin ...günlü, E:..., K:...sayılı kararıyla; dava konusu işlemin, davacının Personel Daire Başkanlığı kadrosunun iptal edilerek, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığında Şube Müdürü kadrosuna atanmasına dair kısmının iptali istemi yönünden; olayda, idarenin mevzuatta kendisine verilen görevleri yapabilmesi için istediği personelle çalışma konusunda kamu yararı ve hizmet gerekleriyle sınırlı olmak üzere takdir yetkisi bulunduğu, Personel Daire Başkanlığı görevinin sınavla atanılan ve dolayısıyla kazanılmış hak mahiyetinde bir görev de olmadığı ve dosya kapsamındaki tüm bilgi ve belgeler değerlendirildiğinde, davacının Personel Daire Başkanlığına devam etmesi durumunda kamu hizmetinin verimli ve etkili sunulmasında anılan eşgüdümün sağlanması ve devamının mümkün olamayacağı, dolayısıyla davacının Personel Daire Başkanlığı görevine devam etmesinin davalı idarenin ifa etmekte olduğu kamu hizmetini sekteye uğratacağının anlaşılması ve davacının kazanılmış hak aylık ve derecesinin korunmuş olduğunun görülmesi nedeniyle, dava konusu atama işleminde hukuka, kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırılık olmadığı gerekçesiyle davanın reddine, dava konusu işlemin, davacının Genel Sekreterlikte Koordinatör olarak görevine devam etmesine ilişkin kısmının iptali istemi yönünden ise; davacının, 05/01/2017 tarihli işlemle ...Üniversitesinde Personel Daire Başkanı kadrosuna atandığı, bu görevine ilaveten Genel Sekreter Yardımcısı olarak görevlendirildiği, 28/02/2017 tarihli işlemle tekrar Genel Sekreter Yardımcısı olarak görevlendirildiği, akabinde 05/06/2017 tarihinde hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle bu görevlendirmesi iptal edilerek, Teknoloji Fakültesinde süresiz olarak koordinatör olarak görevlendirildiği, 25/08/2017 tarihinde 6 ay süreyle Turizm Fakültesinde görevlendirildiği, bu görevlendirme biter bitmez bu defa 16/02/2018 tarihinde 6 ay süreyle Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde görevlendirildiği, bu tarihten kısa bir süre sonra da 21/03/2018 tarihli işlemle süresiz olarak Genel Sekreterlikte görevlendirildiği, davacının 05/01/2017-21/03/2018 tarihleri arasındaki dönemi görevlendirmelerle geçirdiği, davalı idare tarafından hizmet ihtiyacının tam ve somut olarak ortaya konulamamış olması ve davacının mevcut kadrosu ve görev tanımına uymayan Genel Sekreterlikte koordinatör sıfatıyla, süre belirtilmeksizin görevlendirmesinin devam etmesine karar verilmiş olması nedeniyle, anılan işlemin hizmet gerekleri ve kamu yararı ile uyuşmadığı sonucuna varıldığı gerekçesiyle dava konusu görevlendirme işleminin iptaline karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi Kararının Özeti : ...Bölge İdare Mahkemesi .... İdari Dava Dairesinin temyize konu kararıyla; İdare Mahkemesi kararının usul ve hukuka uygun olduğu ve kaldırılmasını gerektiren bir neden bulunmadığı belirtilerek davacı ve davalı idarenin istinaf başvuruları kesin olarak reddedilmiştir.

...Bölge İdare Mahkemesi .... İdari Dava Dairesince verilen ...günlü, E:..., K:...sayılı temyize konu kararın davacı tarafından temyiz edilmesi üzerine; ...Bölge İdare Mahkemesi .... İdari Dava Dairesince verilen ...günlü, E:...sayılı kararla, 2577 sayılı Kanun'un 46. maddesi uyarınca dava konusu uyuşmazlığa ilişkin kesin olarak verilen karara karşı temyiz yoluna gidilemeyeceği gerekçesiyle, anılan Kanun'un 48. maddesinin 6. fıkrası gereğince temyiz isteminin reddine karar verilmiş olup; anılan kararın davacı tarafından temyizi üzerine, Danıştay İkinci Dairesinin 17/12/2020 günlü, E:2020/747, K:2020/3560 sayılı kararıyla; uyuşmazlığın, davacının daire başkanlığı görevinden alınarak, şube müdürlüğüne atanmasına ilişkin olduğu, bu nedenle, ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesince her ne kadar Danıştaya temyiz yolu kapalı olmak üzere karar verilmiş ise de, temyiz istemine esas teşkil eden kararın, 2577 sayılı Kanun'un 46. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendinde yer alan daire başkanı ve daha üst düzey kamu görevlilerinin görevden alma işlemlerine ilişkin davalar kapsamında değerlendirilmesi gerektiği sonucuna varıldığından, temyiz yolu açık olmak üzere karar verilmesi gerekirken, anılan karara karşı temyiz yoluna gidilemeyeceği gerekçesiyle temyiz isteminin reddi yolunda verilen kararda hukuki isabet bulunmadığı gerekçesiyle bozulmuştur.

...Bölge İdare Mahkemesi .... İdari Dava Dairesinin ...günlü, E:..., K:...sayılı kararıyla; dosya esas kaydının kapatılarak temyiz incelemesi yapılmak üzere dosyanın Danıştay İkinci Dairesine gönderilmesine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacı tarafından; Personel Dairesi Başkanlığı görevinden alınarak Strateji ve Geliştirme Dairesi Başkanlığında Şube Müdürü kadrosuna atanmasına ilişkin işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI : Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : ...

DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :

Bölge İdare Mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU :

Açıklanan nedenlerle;

1. DAVACININ TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE,

2. ...İdare Mahkemesinin ...günlü, E:..., K:...sayılı kararının davanın kısmen reddi yolundaki kısmına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddine ilişkin ...Bölge İdare Mahkemesi .... İdari Dava Dairesince verilen ...günlü, E:..., K:...sayılı kararın ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan davacı üzerinde bırakılmasına,

4. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 7035 sayılı Kanun ile değişik 50. maddesi uyarınca, bu kararın taraflara ve bir örneğinin de belirtilen İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın, kararı veren ...İdare Mahkemesine gönderilmesine, 22/11/2021 tarihinde oybirliğiyle kesin olarak karar verildi.

memurlar.net

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
1 Yorum