Sivil memurların özlük hakları için 3 kanun teklifi TBMM'de

Sivil memurların özlük hakları için 3 kanun teklifi TBMM'de
Kamuda çeşitli kurumlarda çalışan sivil memurların özlük haklarına ilişkin 3 kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Kanun teklifleri ile sivil memurlara fiili hizmet zammı, döner sermaye katkı payı ödemesi, fazla çalışma, silah alım kolaylığı ve ruhsat harcı muafiyeti sağlanması gibi hususlar öngörülüyor.

1. Kanun Teklif ile; Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde çalışan sivil memurlara da fiili hizmet zammı verilmesi öngörülmektedir.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Gerekçesi ekte sunulmuştur. Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Mehmet Ali Çelebi/İzmir Milletvekili 

GENEL GEREKÇE : MSB bünyesindeki sivil memurların TSK mensupları ile aynı ortam içerisinde çalışması ve mesai saatlerinin sıkı bir disipline sahip olması özlük haklarında iyileştirme yapılmasını : esasen gerekli kılmaktadır. 
5510 sayılı kanunun 40'inci maddesinin 13'üncü fıkrasında subay, yedek subay,. astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve erlerin fiili hizmet zammından faydalandıkları görülmektedir. Teklifimizle TSK'da görev yapan sivil memurların, anayasanın eşitlik ilkesi gereğince aynı şartlar altında çalışan diğer rütbeli personel gibi fiili hizmet zammından yararlandırılması amaçlanmıştır. 

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 40'inci maddesinin ikinci fıkrasının (13) numaralı bendinde yer alan "erler ibaresinden sonra gelmek üzere "ile Devlet memurları" ibaresi eklenmiştir. 
MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. 

2. Kanun Teklif ile; yükseköğretim kurumlarında çalışan memur, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, teknisyen, tekniker, hizmetli vb. kadrolarda görev yapan idari ve teknik personelin bütçeye ek bir yük getirmeksizin, katkıları oranında döner sermaye katkı payı ödemelerinden yararlandırılmaları amaçlanmaktadır.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifimdir. Gereğini saygıyla arz ederim. 
Fahrettin YOKUŞ /Konya Milletvekili 

GENEL GEREKÇE: Bilindiği üzere 2547 Sayılı Kanunun Yükseköğretim kurumlarında Döner Sermaye Işletmeleri kuruluş, işletme ve yürütme faaliyetlerini düzenleyen 58. maddesinin Döner Sermaye Gelirlerinden kurum çalışanlarına yapılacak katkı payı ödemelerini düzenleyen (d) ve (e) maddelerinde 11/10/2011 tarihli ve 666 sayılı KHK'nin 5 inci madde (f) bendinde 
d) fikrasında yer alan "personele” ibaresi “öğretim elemanlarına" şeklinde, 
e) fikrasında yer alan “, memurlara ve sözleşmeli personele ödenir.” ibaresi “ödenir." 
Şeklinde değişikliğe gidilerek yükseköğretim kurumlarında çalışan tip ve diş hekimliği fakülteleri ile sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde ihtiyaç duyulan personel ve akademik personel haricindeki diğer bütün idari ve teknik personele Döner Sermaye Katkı payı ödenmesi uygulamasına son verilmiş ve yükseköğretim kurumlarında çalışan idari personelin kurumlarına sağladıkları katkı ve değerler yok sayılmış, döner sermaye katkı payı hakları ellerinden alınmıştır. 
657 sayılı DMK'na tabi çalışan devlet memurları içinde en düşük ücret uygulamasına maruz kalan kesim olarak yükseköğretim çalışanları karşımıza çıkmaktadır. Halen uygulanmakta olan seyyanen ek ödeme uygulaması her ne kadar bazı farklılıkları gidermeye yönelik bir uygulama olarak hayata geçirilmiş olsa dahi, döner sermaye katkı payı ödemelerinden kurum çalışanı diğer idari ve teknik personelin adeta yok sayılarak yararlandırılmaması kabul edilebilir bir uygulama değildir. 
Yükseköğretim kurumlarının vazgeçilmez 3 ana unsurundan biri olan idari ve teknik personelin varlığını, kurumlarının işlerliğine sağladıkları katkıyı görmezden gelmek söz konusu bile olamayacağı gibi kurum çalışanları arasında akademik personelin yararlandırıldığı döner sermaye katkı payı ödemelerinden idari ve teknik personelin yine katkısı oranında yararlandırılmaması insan haklarına aykırı, anayasanın eşitlik ilkesine ve adil gelir paylaşımı anlayışına ters, çalışma barışini ve huzurunu bozan, demokrasi ile de bağdaşmayan ve savunulması imkan dahilinde olmayan bir uygulamadır. 
Söz konusu yanlış uygulamanın bir an önce sonlandırılması gerekmektedir. Bahsekonu KHK nin ilgili maddesinin iptali ve eski haline dönüştürülmesi yönünde yapılacak düzenleme ile herhangi bir bütçe gereksinimi olmaksızın düzenli döner sermaye geliri olan yükseköğretim kurumlarında akademik personel için halen devam eden “ek ödeme" uygulamasının yanısıra katkı payı ödemesinin aynı şekilde idari ve teknik personele tekrar başlatılmalıdır. Döner sermaye işletmeleri olmayan yükseköğretim kurumlarında da en kısa zamanda döner sermaye işletmeleri kurulması ve düzenli olarak gelir getirici yapıya kavuşmalarının sağlanmalıdır. Bu konuda gerekli girişimlerin başlatılması ve yükseköğretim kurumlarında çalışan idari ve teknik personelin diğer kurum çalışanları ile eşit düzeye getirilebilmesi noktasında bir aşama kaydedilmesi elzemdir. Bu haksızlığın giderilmesi toplum huzuru, çalışanların refahı, aidiyet duygularının kazandırılması, sosyal ve eşitlikçi devlet ilkesine uygun düzenlemelerin gerçekleştirilmesine yönelik bir girişim olarak yükseköğretim kurumlarımızda çalışan yükseköğretim personeli on binlerce kamu çalışanının haklı talebi ve beklentisidir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

MADDE 1- Maddeyle getirilen düzenleme ile yükseköğretim kurumlarında çalışan memur, bilgisayar işletmeni, V.H.K.I., teknisyen, tekniker, hizmetli vb. kadrolarda görev yapan ve sayıları on binleri bulan idari ve teknik personelin bütçeye ek bir yük getirmeksizin, katkıları oranında döner sermaye katkı payı ödemelerinden yararlandırılmaları, 
MADDE 2- Yükseköğretim kurumlarında gelir getirici bir yapı olarak kurulmuş olan Döner Sermaye İşletmelerinin bu sayede daha işlevsel ve gelirlerini arttırıcı bir ivme kazanmalarının sağlanması, 
MADDE 3- Yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olan akademik kadrolara hem ek ödeme ve hem de döner sermaye ödemesi yapılırken, idari ve teknik kadrolarda çalışanların döner sermaye katkı payı ödemelerinden yararlandırılmaması suretiyle süregelen haksız ve Anayasamızın eşitlik ilkesine aykırı uygulamanın sonlandırılması, 
MADDE 4- Bu sayede bütün kamu çalışanları arasında en düşük ücretle çalışmakta olan yükseköğretim çalışanlarının giderilmesi ile birlikte, sosyal ve ekonomik koşullarına ilişkin mağduriyet ve olumsuzlukların giderilmesi amaçlanmaktadır. 

KAMU GÖREVLİLERİNİN MALİ HAKLARININ DÜZENLENMESİ AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE K DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 666 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1- 11/10/2011 tarihli ve 666 sayılı KHK'nin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 
f) fikrasındaki (d) fikrasında yer alan “öğretim elemanlarına” ibaresi “personele” şeklinde, (e) fikrasında yer alan "öğretim elemanlarına ödenir” ibaresi “, öğretim elemanlarına, memurlara sözleşmeli personele ödenir.” şeklinde ve aynı fikrada devamla “(g) fikrasının ikinci paragrafındaki “Bu maddenin (c) ve (f) fikraları kapsamında bulunanlar dışındaki 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar ile aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli olarak çalışan personele 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi kapsamında ödeme yapılır ve bunlara bu madde uyarınca ayrıca ek ödeme yapılmaz.” ifadesi, (g) fikrasının ikinci paragrafındaki “Bu maddenin (c) ve (f) fikraları kapsamında bulunanlar dışındaki 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar ile aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fikrasına göre sözleşmeli olarak çalışan personele 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi kapsamında ek ödeme yapılmaya devam olunur” şeklinde değiştirilmiştir. Yapılan bu değişiklikle 2547 sayılı Kanun'da yer alan (Ek paragraf: 23/7/2010-6009/52 md.; Değişik ikinci paragraf: 11/10/2011-KHK666/5 md.) metinden çıkarılmıştır. 
MADDE 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3 - Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. 

3. Kanun Teklif ile, Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli sivil memurlara, 375 sayılı KHK'nin 28'inci maddesindeki ek tazminatın verilmesi, bunlara asayiş tazminatı ile her sekiz saat için bir gün izin verilmesi, bu memurlar ile bunların emeklilerine silah alım kolaylığı ve ruhsat harcı muafiyeti sağlanması amaçlanmaktadır.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur. Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Mehmet Ali Çelebi Izmir Milletvekili 

GENEL GEREKÇE : Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görev yapan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi memur ve emeklilerinin sosyal, mali, hukuki haklarının düzenlenmesi, birçok kanunda yer alan çelişkili statülerinin açıklığa kavuşturulması, orta ve üst kademedeki uzman/yönetici kadro ihtiyaçlarının planlanması, yetiştirilmesi ve meslekte yükselmelerinin sağlanması, ülkemizin savunma stratejilerini uygulayacak uzman kadrolarının oluştı yasal boşlukların giderilerek çalışma huzurunun sağlanması gerekmektedir. 

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun EK-17/C maddesinde "Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan memurlara; anılan Kanuna tabi en yüksek Devlet memuru aylığının(ek gösterge dâhil) brüt tutarının %45'ini geçmemek üzere aylık derecelerine, görev unvanlarına, görev yeri ve özelliklerine, öğrenim durumlarına, çalışma şartlarının zorluğuna göre Milli Savunma Bakanlığının teklifi ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine belirlenecek miktar, oran, esas ve usuller dairesinde ek özel hizmet tazminatı ödenebilir." hükmü yer almakta iken, 2/11/2011 tarihinde 666 sayılı KHK ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nun Ek-17/C maddesinin iptal edilerek, 657 sayılı Kanuna tabi tüm Devlet memurlarına da ek özel tazminatı verilmesi sağlanarak, sivil Devlet memurlarının bu ayrıcalığı yok edilmiştir. Askeri personel ile aynı, birim ve aynı şubelerde, aynı sorumluluk altında, askeri disiplin kuralları ve gizlilik içerisinde yerine getiren, görev yapan sivil Devlet memurlarının Özel Hizmet Tazminatının yükseltilmesinde askeri personel ile birlikte değerlendirilerek, yapılacak iyileştirmelerden faydalandırılmaları gerekmektedir. 

Olası harekâtlarda görev ve sorumluluklar kapsamında, görev yeri, kurum yapısı vb. gerekçelerle fiziken ve ruhen etkilenen, ayrıca bu kurumlarda çalışmanın verdiği riskleri büyük oranda taşıyan sivil devlet memurlarının da fiili hizmet süresi zammından faydalanmaları gerekir. Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarındaki personel ise asayiş tazminatı hakkından mahrumdur, düzeltilmelidir. 

Asayiş görevini icra eden rütbeli personel ile sivil Devlet memurları da görev ve sorumluluklar kapsamında, rütbeli personel ile operasyon bölgesine giderek, gerektiğinde çatışmanın ortasında kalabilmektedir. Hedef olması muhtemel araçlarla intikal edilmekte, hudut birliklerinin bakım onarımında görev almakta, kısacası rütbeli personel ile aynı ortamda görev yapmalarına rağmen rütbeli personelin dâhil edildiği iaşeden mahrum bırakılmaktadırlar. Sivil devlet memurlarının bedelsiz olarak birlikle beraber olduğu günlerde bedelen beslenmelerinin veya ücretinin kendilerine ödenmesinin sağlanarak oluşan bu mağduriyetin engellenmesi gereklidir. 

682 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, rütbeli personel ile sivil memurları da kapsamaktadır. Ancak bazı maddeler sadece rütbeli personeli kapsadığından sivil devlet memurları için çelişkili ve mağduriyete sebep olan durumlar ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli Sivil Devlet Memurları Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin tekrart, B. M.M düzenlenerek yürürlüğe konulması gereklidir. 

Yapılacak bir düzenlemeyle yükümlülerin sevkinin mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde yapılması önlenerek idari bir tedbir olarak uygulanan icabet nöbeti/görevi uygulamasına son verilebilir. 

Özellikle terör mücadele faaliyeti yürütülen bölgelerde bulunan ve aileleri ile birlikte büyük güvenlik riski taşıyan sivil Devlet memurlarının taşıma ruhsatlı silah alması ve ruhsat harcı muafiyeti sağlanması önem arz etmektedir. 
Kanun teklifimiz ile sivil memurların 374 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28'inci maddesinde sayılan ek tazminat ödenecekler arasına alınması; her sekiz saat için bir gün izin verilmesine ilişkin uygulamadan Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan sivil personelin de istifade etmesinin sağlanması; Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevli sivil memurların da subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaşlar gibi asayiş tazminatı alabilmelerinin sağlanması; Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli sivil memurların da subay, astsubay, uzman erbaşlar gibi asayiş tazminatı alabilmelerinin sağlanması; sivil devlet memurlarına ve emeklilerine silah alım kolaylığı ve ruhsat harcı muafiyeti sağlanması amaçlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

MADDE 1-Madde ile, mevcut durumda memurlara uygulanan disiplin işlemleri, yıllık izin, mazeret, aylıksız ve sıhhi izinleri işlemleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen usul ve esaslara uygun olarak yapılması ve bu maddenin uygulanabilirliğinin bulunmaması, emsali olan devlet memurlarıyla aynı müeyyidelere tabi olmaları ve Anayasamızın Kanun Önünde Eşitlik başlıklı 10'uncu maddesindeki "aynı kanuna tabi eşitler arasındaki eşitlik ilkesi" ile çalışma hayatının ve hukukun külfet-menfaat dengesi yönünden hukuka uyarlık sağlanmış olacağı, bunun yanı sıra, bu Kanunda, çalışma sürelerine ilişkin hükmün bulunmaması ve fazla çalışma sonucunda, fazla mesai bedeli ödenmemesi durumlarında, 2009/12 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile "6) 657 sayılı Kanunun 178'inci maddesinin (B) bendinde yer alan, personele yaptırılan ve ücretle karşılanamayan her sekiz saatlik fazla çalışma için bir gün izin verilmesi konusunda Kanunun amir hükmüne titizlikle uyulacaktır." Hükmü gereğince her sekiz saat için bir gün izin verilmesine ilişkin uygulamadan Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan sivil personelin de istifade etmesinin sağlanması amaçlanmıştır. 
MADDE 2-Madde ile Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevli sivil memurların da subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaşlar gibi asayiş tazminatı alabilmelerinin sağlanması amaçlanmıştır. 
MADDE 3- Madde ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli sivil memurların da subay, astsubay, uzman erbaşlar gibi asayiş tazminatı alabilmelerinin sağlanması amaçlanmıştır. 
MADDE 4-Madde ile sivil devlet memurlarına ve emeklilerine silah alım kolaylığı ve ruhsat harcı muafiyeti sağlanması amaçlanmıştır. 
MADDE 5-Madde ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28'inci maddesinde sayılan ek tazminat ödenecekler arasına Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı kuvvet komutanlıkları ve İçişleri Bakanlığına bağlı Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde görev yapan sivil memurlar ve kamu görevlileri ile Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışındaki hizmet sınıflarına dahil memurların eklenmesi amaçlanmıştır. 
MADDE 6-Yürürlük maddesidir, 
MADDE 7-Yürütme maddesidir. 

211 SAYILI TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İÇ HİZMET KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1-04/01/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 116'nci maddesinin bazı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, mülga olan "C" fıkrasının yerine yeni bir fikra eklenmiştir. 
a- Sivil Devlet memurlarının müracaat, şikâyet ve disiplin işlemleri ile uygulamaları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen, sivil işçiler ise özel kanununda belirtilen usul ve esaslara tabidirler. b- izin uygulamaları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen usul ve esaslara tabidir. Çalışma süreleri, haftalık 40 saattir. Çalışma saatlerinin tespiti bu kanun hükümlerine göre yürütülür. Eğitim, tatbikat, birlik intikali, denetleme vb. fazla çalışmanın zorunlu olduğu hallerde, fazla çalışma karşılığında, fazla çalışma ücreti 
veya her sekiz saat için bir gün izin verilir. d- Sivil personel Türk Silahlı Kuvvetlerinde gördükleri hizmetlerin hususiyetleri göz önüne alınarak bu kanunun 77'nci maddesi gereğince görevleriyle ilgili nöbet hizmetlerine sokulabilirler. e- Sivil personel sosyal tesisler, ordu pazarları ve askeri kantinlerden aynen askerler 
gibi, askeri nakil vasıtalarından ise bu kanunun 108'inci maddesi hükmünden faydalanırlar. g- Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri 
kadrolarında veya kadro açıklamalar bölümünde özel nitelikli olarak gösterilen görev yerlerine atanan sivil Devlet memurları Türk Silahlı Kuvvetleri sosyal tesislerinden görevlendirildikleri kadro derecesindeki subaylar gibi istifade ederler. Bu statüdeki sivil devlet memurları ile askeri personel arasındaki protokol münasebetlerinin düzenlenmesinde de aynı esas uygulanır. 
MADDE 2-10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri : Kanununun, "Asayiş Tazminatı" başlıklı 21'inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Jandarma Genel Komutanlığı fiili kadrolarına atanmış subay, astsubay, sivil Devlet memuru, uzman jandarma ve uzman erbaşlara; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil);" 
MADDE 3-9/7/1982 tarihli ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununun "Personel kaynakları ve uygulanacak mevzuat” başlıklı 7'nci maddesinin 7. Fikrası b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"b). Diğer karargâh, birlik ve kurumlarda görevli subay, astsubay, sivil Devlet memuru ve uzman erbaşlara %40," 
: MADDE 4-10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7'nci maddesinin 1.fikrasının 4 numaralı bendinin A) alt bendine aşağıdaki cümle eklenmiştir. 
"ile Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığt vem. Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli sivil Devlet memurları ve bunların emeklileri"* 
MADDE 5-27/6/1989 ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28'inci maddesinin (A) fikrasının dördüncü paragrafının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Devletin aktif istihbarat görevlilerinden bu yerleşim birimlerinde emniyet ve asayişe yönelik olarak fiilen aktif istihbarat görevi yapanlar ile bu yerleşim birimlerinde Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı kuvvet komutanlıkları ve İçişleri Bakanlığına bağlı Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde görev yapan sivil memurlar ve kamu görevlileri ile Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışındaki hizmet sınıflarına dahil memurlar hakkında da bu fikra hükümleri uygulanır." 
MADDE 6-Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 7-Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Kamubiz.com ÖZEL/ ANKARA

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
3 Yorum