Sağlık Personeline Ek Ödeme Yapılmasına İlişkin Usûl ve Esaslar Belirlendi (15 Madde)

Sağlık Personeline Ek Ödeme Yapılmasına İlişkin Usûl ve Esaslar Belirlendi (15 Madde)
Sağlık Bakanlığınca ek ödemelere dair 15 maddelik resmi yazı valiliklere gönderildi. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ek ödemelere ilişkin olarak 15 maddelik bir resmi yazı yayımlayarak, COVID-19 Pandemisi nedeniyle İl Sağlık Müdürlüklerinde Ek ödeme Yapılmasına İlişkin Usûl ve Esasları belirledi.

SAĞLIK BAKANLIĞI
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
YHGM, Mali Hizmetler Daire Başkanlığı, Ek Ödeme İşlemleri Birimi
Sayı : 39569180/020/
Konu : COVID- 19 Pandemisi Nedeniyle İl Sağlık Müdürlüklerinde
Ek Ödeme Yapılmasına İlişkin Usûl ve Esaslar

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, İl Sağlık Müdürlükleri ve birimlerinde (birinci basamak sağlık kuruluşlarında)görevli personele 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 5 inci maddesi uyarınca 28/11/2014 tarihli ve 29189 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01/12/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeline Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik”te belirlenen usul ve esaslar uyarınca ek ödeme yapılmaktadır.

Dünya genelinde ortaya çıkan Coronavirus (COVID- 19) pandemisi nedeniyle, salgından etkilenmeden veya en az etkiyle kurtulmayı temin amacıyla Ülkemiz genelinde gereken çalışmalar yapılmakta olup, bu kapsamda tüm sağlık hizmetleri öncelikli olarak söz konusu hastalığın önlenmesi, tetkiki ve tedavisine yönlendirilmiştir. Söz konusu hassas dönemde özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarının herhangi bir maddi kayba uğramalarının önlenmesi, motivasyon ve teşviki ile Bakanlığımızın ek ödeme dağıtımına ilişkin uygulamalarında birlik sağlamak amacıyla Mart–NisanMayıs 2020 dönemlerine ilişkin olarak Bakanlık Makamından alınan 09/04/2020 tarihli ve 382 sayılı Onay kapsamında, İl Sağlık Müdürlükleri ve birimlerinde çalışan personele aşağıda belirtilen tavan oranları esas alınarak aktif çalışma gün katsayıları doğrultusunda hesaplanacak tutarda döner sermaye ek ödemesi yapılması sağlanacaktır.

Bu kapsamda, İl Sağlık Müdürlüklerinin 2020 Yılı Mart-Nisan-Mayıs dönemi ek ödeme hesaplamalarına ilişkin olarak; Birinci basamak sağlık kuruluşlarında çalışan ve bu kapsamda Sağlık Müdürlüklerinin döner sermaye ek ödemesinden faydalanan personel ile bu yönetmelik kapsamında olup, COVID- 19 pandemisi kapsamında sağlık hizmeti sunmak üzere Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü emrine geçici görevlendirilen Müdürlük personeline, belirtilen dönemlerde 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci ve üçüncü cümlesi ile 2020-2021 yıllarını kapsayan Kamu Görevlilerinin Hakem Kurulu Kararlarının, Sağlık ve Sosyal Hizmet İş Koluna İlişkin Üçüncü Bölümünün 6 ncı ve 26 ncı maddelerinde belirtilen tavan oranlarının;

1) Tabip dışı personele % 100’ü,
2) Tabip, diş tabibi ile tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlardan;
a) COVID- 19 pandemisi kapsamında filyasyon ekiplerinde görev alanlara %100’ü,
b) COVID-19 Yetkilendirilmiş Tanı Laboratuvarı olarak belirlenen Halk Sağlığı Laboratuvarlarında görev yapanlara %100’ü,
c) İl Ambulans Servisi Başhekimliği ve Komuta Kontrol Merkezi ile Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarında çalışan tabiplere % 100’ü,
d) COVID- 19 pandemisi kapsamında sağlık hizmeti sunmak üzere Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü emrine geçici görevlendirilen tabiplere %100’ü,
e) İl ve İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurul Üyesi olarak görev yapan tabiplere % 100’ü,
f) (a-b-c-d-e) de belirtilen yer/görevler dışındaki İl Sağlık Müdürlükleri ve birimlerinde görev yapan tabipler ile bu Yönetmelik kapsamında ek ödeme alan diğer tabiplerden pratisyen tabiplere ve diş tabiplerine %60’ı ile tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlara %55’i

Esas alınarak aktif çalışma gün katsayıları doğrultusunda ek ödeme hesaplanması; aktif çalışma gün katsayısı hesaplamasında, İl Sağlık Müdürlüğünün belirlediği süre ve günlerde esnek mesai kapsamında dönüşümlü çalışan personel için bu kapsamda geçen süre ile COVID-19 tanısı konulan veya
şüphesi nedeni ile karantina altına alınan personelin karantinada geçen süreleri ve tedavi sürelerinin çalışılmış gün olarak kabul edilmesi, bunların dışındaki idari izinlerin eksik gün olarak değerlendirilmesi suretiyle aktif çalışma gün katsayısı belirlenerek ek ödeme yapılması gerekmektedir.

Bu itibarla,
a) 2020-2021 yıllarını kapsayan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararlarının, Sağlık ve Sosyal Hizmet İş Koluna İlişkin Üçüncü Bölümünün 25 inci maddesi hükmü uyarınca ayda en fazla 5 güne kadar yılda toplam 12 güne kadar olan yıllık izin süreleri ve süt izninde geçirilen süreler ile anılan Yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinin (h) bendinde çalışılmış gün olarak değerlendirilen günler hariç olmak üzere bütün izinlerin (idari izinler dahil) çalışılmayan
gün olarak değerlendirilmesi ve söz konusu personelin aktif çalışma gün katsayısının da bu doğrultuda bildirilmesi,

b) COVID-19 tanısı konulan veya şüphesi nedeni ile karantina altına alınan personelin karantinada geçen süreleri ile tedavi sürelerinin ek ödeme hesaplamalarında çalışılmış gün olarak değerlendirilmesi,

c) 2 nci maddenin (a) bendinde yer alan “COVID- 19 pandemisi kapsamında filyasyon ekiplerinde görev alanlara” ibaresi kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Halk Sağlığı Genel Müdürlüğüne filyasyon ekibinde görev aldığı bildirilen ve belirlenen ekiplerde fiilen görev yapanlara bu doğrultuda işlem tesis edilmesi,

d) 2 nci maddenin (b) bendinde yer alan “COVID-19 Yetkilendirilmiş Tanı Laboratuvarı olarak belirlenen Halk Sağlığı Laboratuvarlarında görev yapanlara” ibaresi kapsamında Halk Sağlığı Laboratuvarları COVID-19 Yetkilendirilmiş Tanı Laboratuvarı olarak belirlenen Halk Sağlığı Laboratuvarlarında fiilen görev yapanlara bu doğrultuda işlem tesis edilmesi,

e) 2 nci maddenin (e) bendinde yer alan “İl ve İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurul Üyesi olarak görev yapan tabipler” ibaresi kapsamında İl ve İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurul Üyesi görevi aldığı bildirilen ve bu kurulda fiilen görev yapan idari görevli tabiplerden sadece mezkûr Yönetmelik kapsamında ek ödemeden yararlanan tabiplerin anlaşılması,

f) Bu süreçte İl Sağlık Müdürlükleri ve birimlerinin birim performans kriterlerinin birçoğunun uygulanma kabiliyeti kalmadığından Mart-Nisan-Mayıs 2020 dönemine ilişkin olarak birim performans kriterlerine ilişkin işlem tesis edilmemesi ve/veya puan hesaplanmaması,

g) Mezkûr Yönetmeliğin ilgili hükümleri kapsamında teşkil edilen, çalışan ve karar alan döner sermaye komisyonunun Mart-Nisan-Mayıs 2020 dönemine ilişkin olarak toplanmaması ve anılan döneme ilişkin Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi (ÇKYS) içinde Genel Müdürlüğümüz uhdesinde bulunan Döner Sermaye Personel Ödemeleri Modülü içinde yer alan Ek Ödeme Tahakkuk Menüsüne yüklenen Mart 2020 dönemi sabit ek ödeme verileri ile anılan döneme ilişkin tavan ek ödeme tutarı üzerinden ek ödeme yapılan tabip dışı personel ile yukarıda belirtilen oranlar üzerinden ödeme yapılan tabip, diş tabibi ile tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar için ise görevi/görev yeri, sayısı ve ek ödeme brüt tutarını belirten resmi yazının bundan önceki dönemlerde de olduğu gibi Döner Sermaye Komisyon Başkanı olan İl Sağlık Müdürü imzası ile resmi olarak bildirilmesi,

h) Coronavirus (COVID- 19) pandemisi kapsamında sağlık hizmeti sunmak üzere Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü emrine geçici görevlendirilen tabip dışı personele de kadrosunun bulunduğu İl Sağlık Müdürlüğü birimi üzerinden 1 inci madde kapsamında ek ödeme yapılması,

i) Bu dönemde Müdürlükler arasında yapılan geçici görevlendirmelerde personelin ek ödemesinin kadrosunun bulunduğu İl Sağlık Müdürlüğünce aynı kapsamda değerlendirilmesi, 

j) 1 Mart 2020 tarihinden itibaren COVID- 19 pandemisi kapsamında İl Sağlık Müdürlükleri ve birimlerinden Bakanlığımız ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerine görevlendirilen veya sağlık tesislerinden İl Sağlık Müdürlükleri ve birimlerine görevlendirilen personele sağlık tesisi üzerinden döner sermaye ek ödemesi yapılacağı için bu görevlendirmeler kapsamındaki personele İl Sağlık Müdürlüklerince ek ödeme yönünden işlem tesis edilmemesi,

k) Aile hekimliği kapsamında aile hekimliği birimlerine geçici görevlendirilen tabip dışı personel için tavan ek ödeme tutarı üzerinden 1 inci madde uyarınca %100 oranından hesaplanan tutarın Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinin 20 nci maddesi uyarınca, tabipler için 2 nci maddenin (f) bendinde belirlenen oran doğrultusunda tavan ek ödeme tutarı üzerinden hesaplanan ek ödeme tutarının anılan Yönetmeliğinin 17 inci maddesi uyarınca bildirilmesi,

l) 2 nci maddenin (a), (d), (e) bentlerinde belirtilen görevler ile aynı maddenin (b) bendinde yer alan hizmet sunumunda görev alanlara ilgili dönemde görev yapılan süreye bakılmaksızın ilgili dönemin tamamının (a), (b), (d), (e) bentlerinde belirtilen oranlar kapsamında ek ödeme hesaplanması,

m) Yukarıda belirtilen usûl ve esaslar doğrultusunda hesaplanan ek ödeme verilerinin 13 Nisan 2020 Pazartesi günü mesai bitimine kadar bildirilmesi ve/veya Ek Ödeme Tahakkuk Menüsü üzerinden gönderilmesi, Hususlarında, bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

Mehmet İSLAMOĞLU
Bakan a.
Genel Müdür

Kamubiz.com ÖZEL

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
4 Yorum