Kamuya 2 bin 666 atama yapılacak! İşte kurumlara göre 2020 yılı kontenjanları

Kamuya 2 bin 666 atama yapılacak! İşte kurumlara göre 2020 yılı kontenjanları
Kamu kurumları 2020 yılı atama izin sayıları yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2020 yılında kullanılabilecek açıktan ve nakil atama izin sayılarını, kurumsal bazda açıkladı. İşte 21 Şubat 2020 itibarıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre kurum kontenjanları:

21 Şubat 2020 tarihli Cumhurbaşkanı Kararına göre Kamu idare, kurum ve kuruluşlar için 431 memur ataması, Yükseköğretim kurumlarına 635 memur ataması ve öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanları için 1600 öğretim görevlisi kadrosu olmak üzere toplam 2666 kadroya atama yapılacak.

20/02/2020 TARİHLİ VE 2020/60 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

MADDE 1- (1) 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesi uyarınca, anılan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamına giren kamu idare, kurum ve kuruluşlarının 2020 yılı için memur kadroları ile öğretim üyesi
dışındaki öğretim elemanı kadrolarına açıktan veya nakil suretiyle yapabilecekleri atama sayıları ekli (1) ve (2) sayılı listelerde gösterilmiştir.

MADDE 2- (1) Kamu idare, kurum ve kuruluşlarınca;
a) Hâkimlik ve savcılık mesleği ile bu meslekten sayılan görevlere yapılacak atamalar,
b) Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği uyarınca asistan kadrolarına yapılacak atamalar,
c) 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 1 inci ve ek 6 ncı maddeleri uyarınca yapılacak atamalar,
ç) Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında münhasıran vergi ve sosyal güvenlik alanlarında istihdam edilecek yardımcı kadroları ile Türk Patent ve Marka
Kurumuna ait Sınai Mülkiyet Uzman Yardımcısı kadrolarına yapılacak atamalar,
d) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesine göre yapılacak engelli personel atamaları,
e) 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu kapsamında veya diğer ilgili mevzuata göre yapılacak askerî personel atamaları,
f) Emniyet hizmetleri sınıfı, jandarma hizmetleri sınıfı ve sahil güvenlik hizmetleri sınıfında bulunan kadrolara yapılacak atamalar,
g) 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesi ve geçici 16 ncı maddesi ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesi ve geçici 15 inci maddesi uyarınca yapılacak atamalar,
ğ) Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden; döner sermaye teşkilatında bulunan kadrolar hariç olmak üzere bakanlık ile bağlı kuruluşlarının veya aynı bakanlığa bağlı
kuruluşların kendi aralarında yapacakları nakiller,
h) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi uyarınca yapılacak nakiller,
ı) Yargı kararlarının yerine getirilmesi amacıyla yapılacak atamalar,
i) Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği, Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği ve Veteriner Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği uyarınca
araştırma görevlisi kadrolarına yapılacak atamalar,
j) 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun uyarınca yurt dışına eğitim amacıyla gönderilenlerden öğretim elemanı kadrolarına
yapılacak atamalar,
k) 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kadrolar,
ilgili mevzuatı uyarınca atama işleminin gerçekleşmesiyle birlikte ihdas olmuş sayılan kadrolar ile bakan müşaviri kadrolarına yapılacak atamalar,
l) 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 34 üncü maddesi, 4/2/1983 tarihli ve 2797 sayılı Yargıtay
Kanununun ek 1 inci maddesi, 11/12/2010 tarihli ve 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kanununun 13 üncü maddesinin beşinci fıkrası, 6/1/1982 tarihli ve 2575 sayılı Danıştay
Kanununun 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası ve 30/11/2017 tarihli ve 7062 sayılı Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin altıncı fıkrası
uyarınca Adalet Bakanlığına nakil suretiyle yapılacak atamalar,
m) Milli Savunma Üniversitesi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalar,
n) 7141 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yükseköğretim birimlerini devreden üniversiteden söz konusu birimleri devralan üniversitenin memur kadrolarına yapılacak
naklen atamalar, atama sayısı sınırlamalarına tabi değildir.
(2) Yükseköğretim kurumlarında boş bulunan toplam 6.000 adet öğretim üyesi kadrosuna Yükseköğretim Kurulunca yapılacak dağılım çerçevesinde atama yapılabilir. Bu kadroların yüzde yirmisi Yükseköğretim Kurulunca belirlenen ülke kalkınmasında öncelik arz
eden alanlar ile öğretim üyesi temininde güçlük çekilen üniversiteler için kullanılır.
(3) Yükseköğretim kurumlarının öğretim üyesi dışındaki boş öğretim elemanı kadrolarına, 2019 yılında emeklilik, ölüm, istifa, nakil, eğitimin tamamlanması veya başarısızlık sonucu kurumlarından ayrılan araştırma görevlisi sayısı kadar açıktan veya nakil suretiyle ilave atama yapılabilir.
(4) Kamu idare, kurum ve kuruluşlarının döner sermaye teşkilatlarından merkez ve taşra teşkilatlarına yapılacak atamalar atama sayısı sınırlamalarına tabidir.

MADDE 3- (1) 2019 yılında verilmiş bulunan açıktan ve naklen atama izinleri dâhilinde 31/12/2019 tarihi itibarıyla;
a) Naklen atama işlemlerinde, muvafakat talebi söz konusu personelin görev yaptığı kurum veya kuruluşa gönderilmiş bulunan,
b) Açıktan yapılacak atamalarda sınav ilanı yapılan,
c) Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre yerleştirme yapılması Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından talep edilen, ve 2019 yılında sonuçlandırılamayan atama işlemleri, 2019 yılında verilmiş bulunan atama izinlerinden kullanılması kaydıyla, ekli listelerde belirtilen sayılara bağlı kalınmaksızın 2020 yılında tamamlanabilecektir.
(2) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemleri sebebiyle 31/12/2019 tarihi itibarıyla tamamlanamamış atama işlemleri, işlemin ait olduğu yıl atama izninden
kullanılması kaydıyla 2020 yılında tamamlanabilecektir.
(3) Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte belirtilen usûl ve esaslar çerçevesinde personel alımına öncelik verilmesi ve
genç işgücünün kamu yönetimine kazandırılması amacıyla; verilen atama izin sayısının en fazla yüzde 2’si, daire başkanı ve daha üst yönetici kadroları ile kariyer meslek kadrolarına
yapılacak atamalar hariç olmak üzere 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi uyarınca yapılacak atamalar için kullanılabilecektir. Atama izin sayıları 50 adedin altında kalan kurumlarda ise
bu sayı 1 adet olarak uygulanacaktır.

MADDE 4- (1) Bu Karar 1/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere Karar tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5- (1) Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür

Kontenjanlar için TIKLAYINIZ

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.