Sayışta Temyiz Kurulu, Belediyesinde memur olarak görev yapmakta iken 20.03.2008 tarihinde Özel Kalem Müdürlüğü kadrosuna atanan …’ın görevde yükselme için gereken şartları taşımadan 08.01.2013 tarihinde İşletme Müdürlüğüne, 13.03.2017 tarihinde Spor İşleri Müdürlüğüne, 12.06.2019 tarihinde de Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü kadrosuna atandığı ve kendisine bu kadroların özlük hakları karşılığının ödendiği gerekçesiyle kamu zararı oluştuğunu tasdik etti.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerine göre İşletme Müdürlüğü, Spor İşleri Müdürlüğü ve Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü kadrolarından herhangi birine atanabilmek için Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik’te belirtilen atama şartlarının taşınması ve yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olunması gerekmektedir. Dolayısıyla özel kalem müdürlüğüne atanan bir memurun, diğer müdürlüklere atanmaya ilişkin şartları taşıyor olsa bile, görevde yükselme sınavında başarılı olmadan görevde yükselme sınavına tabi müdürlük kadrolarına atanması mümkün değildir. Dolayısıyla görevde yükselme sınavına girmeden özel kalem müdürlüğünden işletme müdürlüğü kadrosuna atanan …’ın ataması mevzuata aykırıdır.

Yılı:2019     
Dairesi:4     
Dosya No:48779     
Tutanak No:52293     
Tutanak Tarihi:14.9.2022

Özel kalem müdürlüğünden müdürlüğe sınavsız atama

 WhatsApp Grubumuz İçin TIKLAYINIZ
 

2- 14 sayılı İlamın 2 nci maddesiyle; … Belediyesinde memur olarak görev yapmakta iken 20.03.2008 tarihinde Özel Kalem Müdürlüğü kadrosuna atanan …’ın görevde yükselme için gereken şartları taşımadan 08.01.2013 tarihinde İşletme Müdürlüğüne, 13.03.2017 tarihinde Spor İşleri Müdürlüğüne, 12.06.2019 tarihinde de Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü kadrosuna atandığı ve kendisine bu kadroların özlük hakları karşılığının ödendiği gerekçesiyle … TL’nin tazminine hükmedilmiştir.

Dosyada mevcut belgelerin okunup incelenmesinden sonra,

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:

Temyize konu Daire Kararında … Belediyesinde memur olarak görev yapmakta iken 20.03.2008 tarihinde Özel Kalem Müdürlüğü kadrosuna atanan …’ın görevde yükselme için gerekli şartları taşımadan 08.01.2013 tarihinde İşletme Müdürlüğüne, 13.03.2017 tarihinde Spor İşleri Müdürlüğüne, 12.06.2019 tarihinde de Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü kadrosuna atandığı ve kendisine bu kadroların özlük hakları karşılığının ödendiği gerekçesiyle … TL’nin tazminine hükmedildiği görülmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “İstisnai memurluklar” başlıklı 59 uncu maddesinin birinci fıkrasında özel kalem müdürlüğü de istisnai memurluklar arasında sayılmış; ikinci fıkrasında, birinci fıkrada sayılan memurların bulundukları bu kadroların emeklilik aylığının hesabında ve diğer memurluklara naklen atanmalarında herhangi bir sınıf için kazanılmış hak sayılmayacağı hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, istisnai bir memurluk olan özel kalem müdürlüğü kadrosuna atanan bir personelin, başka bir memur kadrosuna atamasının yapılabilmesi için ilgili personelin atamasının yapılacağı kadroya ilişkin gerekli şartları taşıması gerekmektedir. Temyize konu olayda ilgili memur özel kalem müdürlüğü kadrosuna atandıktan sonra, önce işletme müdürlüğü kadrosuna oradan da spor işleri müdürlüğü ve su kanalizasyon işleri müdürlüğü kadrolarına atanmıştır. Söz konusu kadrolara atanma için gerekli şartlar Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik’te belirlenmiştir. Dolayısıyla ilgili memurun özel kalem müdürlüğünden yukarıda sayılan diğer müdürlüklere asaleten atamasının yapılabilmesi için adı geçen yönetmelikte belirlenen atama şartlarını taşıması ve yapılacak sınavda başarılı olması gerekmektedir.

Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Kapsam” başlıklı 2 nci maddesinde bu Yönetmeliğin il özel idareleri, belediyeler ve bu idarelerin bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme ve bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabi olarak görev yapan personelden, görevde yükselme suretiyle atanacaklar ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki ve teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara, unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsadığı hüküm altına alınmıştır.

Aynı Yönetmeliğin “Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar” başlıklı 5 inci maddesinde bu Yönetmeliğe tabi kadrolar sayılmıştır. Buna göre, İşletme Müdürlüğü, Spor İşleri Müdürlüğü ve Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü kadroları bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer verilen “Yönetim hizmetleri grubu” içerisinde yer alan, görevde yükselme sınavına tabi olan kadrolardır. Bu müdürlüklere atanma şartları ise anılan Yönetmeliğin “Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar” başlıklı 7 nci maddesinde sayılmıştır. Söz konusu madde şu şekildedir:

“(1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılan unvanlara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aşağıdaki özel şartlar aranır.

a) Müdür kadrosuna atanabilmek için;

1) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen atanma şartlarını taşımak,

2) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

3) Teknik öğrenim gerektiren müdürlüklere atanabilmek için; yükseköğretim kurumlarının, kadronun görev alanı ile ilgili eğitim ve öğretimde bulunan en az dört yıllık bölümlerinden veya bu bölümlere denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak,

4) Teknik öğrenim gerektiren müdürlüklere yapılacak atamalar dışında, diğer müdürlükler için son müracaat tarihi itibariyle üç yılı uzman, şef, ayniyat saymanı, kontrol memuru ve muhasebeci kadrosunda olmak kaydıyla en az on yıl hizmeti bulunmak,

…”

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerine göre İşletme Müdürlüğü, Spor İşleri Müdürlüğü ve Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü kadrolarından herhangi birine atanabilmek için Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik’te belirtilen atama şartlarının taşınması ve yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olunması gerekmektedir. Dolayısıyla özel kalem müdürlüğüne atanan bir memurun, diğer müdürlüklere atanmaya ilişkin şartları taşıyor olsa bile, görevde yükselme sınavında başarılı olmadan görevde yükselme sınavına tabi müdürlük kadrolarına atanması mümkün değildir. Dolayısıyla görevde yükselme sınavına girmeden özel kalem müdürlüğünden işletme müdürlüğü kadrosuna atanan …’ın ataması mevzuata aykırıdır.

Dilekçi temyiz dilekçesinde özel kalem müdürlüğünden işletme müdürlüğüne ilk atamanın 08.11.2013 tarihinde yapıldığını, bu tarihte yürürlükte olan Mahalli İdareler Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (ç) bendinde; “İstisnai memurluklarda çalışanlar veya çalışmış olanlar, bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolara, atanacakları kadro için öngörülen şartları taşımaları kaydıyla sınavsız atanabilir.” hükmü yer aldığını, söz konusu hükmün 7 Mayıs 2014 tarihinde iptal edildiğini, bu nedenle yapılan atamanın mevzuata uygun olduğunu söylemişse de

Bahsi geçen Yönetmeliğin “Hizmet grupları arasında geçişler” başlıklı 20 nci maddesinin birinci fırkasının (ç) bendinin yürürlüğü, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 01.04.2010 tarih YD.İtiraz No: 2010/70 sayılı Kararı ile durdurulmuş, Danıştay 5. Dairesinin 14.11.2011 tarih ve Esas No: 2009/4677 Karar No: 2011/6294 sayılı Kararı ile söz konusu bent hükmü iptal edilmiş ve bu karar Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 19.06.2014 tarih ve Esas No: 2012/1672 Karar No: 2014/2742 sayılı Kararı ile onanmıştır.

Söz konusu yürütmenin durdurulması kararının belediyelere bildirilmesi için 19.07.2010 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından tüm valiliklere bir yazı yazılmış, bu yazı üzerine … Valiliği tarafından 19.07.2010 tarihli yazı ile yürütmeyi durdurma kararı … Belediyesine de bildirilmiştir.

İdarenin yargı kararlarına uymak ve yargı kararlarının gereğini yerine getirmek görev ve sorumluluğu yargı fonksiyonunun ve hukuk devleti ilkesinin zorunlu ve doğal bir sonucudur. Anayasa’nın 138 inci maddesinin son fıkrasında; “Yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.” denilmektedir.

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28 inci maddesinin birinci fırkasında ise; “Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur.” hükmü yer almaktadır.

Buna göre, 01.04.2010 yılında yürütmesi durdurulmuş, 14.11.2011 tarihinde iptal edilmiş bir hükümden hareketle özel kalem müdürlüğüne sınavsız atama yapılamayacağı açıktır. Bu nedenle dilekçilerin, atamanın yapıldığı tarihteki mevzuat hükümlerine göre yapılan atamanın mevzuata uygun olduğu iddiası yerinde değildir.

Bu itibarla, … Belediyesinde memur olarak görev yapmakta iken 20.03.2008 tarihinde Özel Kalem Müdürlüğü kadrosuna atanan …’ın görevde yükselme için gerekli şartları taşımadan 08.01.2013 tarihinde İşletme Müdürlüğüne, 13.03.2017 tarihinde Spor İşleri Müdürlüğüne, 12.06.2019 tarihinde de Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğüne atanması ve kendisine bu kadroların özlük hakları karşılığının ödenmesi nedeniyle kamu zararına sebebiyet verildiğinden, sorumlu talebinin reddi ile 14 sayılı İlamın 2 nci maddesiyle verilen … TL tutarındaki tazmin hükmünün TASDİKİNE, (... Daire Başkanı …, Üye …, Üye …, Üye …, Üye …, Üye … ve Üye …’in aşağıda yazılı karşı oy gerekçelerine karşı) oy çokluğu ile,

6085 sayılı Kanun’un 57 nci maddesi gereği bu Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde Sayıştayda karar düzeltilmesi yolu açık olmak üzere,

Karar verildiği 14.09.2022 tarih ve 52293 sayılı tutanakta yazılı olmakla işbu ilam tanzim kılındı.

Karşı oy gerekçesi/Azınlık görüşü

Üye …’ın karşı oy gerekçesi

Seçimler bitti! İşte memurların yeni dönemden beklentileri Seçimler bitti! İşte memurların yeni dönemden beklentileri

Çoğunluk görüşünde yer alan gerekçelerle Daire Kararının esas yönünden tasdik edilmesi gerektiği düşünülmekle birlikte, sorumluluk yönünden;

Adı geçen memurun özel kalem müdürlüğü kadrosundan ilk olarak 08.01.2013 tarihinde işletme müdürlüğüne, 13.03.2017 tarihinde spor işleri müdürlüğüne, 12.06.2019 tarihinde de su ve kanalizasyon müdürlüğüne atamasının yapıldığı görülmektedir. Temyiz Kuruluna sunulan belgeler arasında, 13.03.2017 tarihinde yapılan atamanın kim tarafından yapıldığına ilişkin bir belge bulunmamaktadır. Bu tarihte yapılan atamanın kim tarafından yapıldığı tespit edilip sorumluluğa dahil edilmesi gerekir. Ayrıca mevzuata aykırı olarak yapılan ilk atamadan sonra yapılan maaş ödemesinde atama onayı da yer aldığından, söz konusu ödeme emri belgesinde imzası bulunan harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisinin de sorumluluğa dahil edilmesi gerekir. Açıklanan nedenlerle Daire Kararının bozulmasına, sorumluluğa ilişkin hususların tekrar değerlendirilmesini teminen dosyanın hükmü veren Daireye gönderilmesine karar verilmesi gerekir.

... Daire Başkanı …, Üye …, Üye …, Üye …, Üye … ve Üye …’in karşı oy gerekçesi

Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik’te müdür kadrosuna atanmak için genel olarak üç şart öngörülmüştür. Bunlar: eğitim şartı, hizmet süresi şartı ve alt kademelerdeki belirli kadrolarda çalışmış olma şartı. Temyize konu olayda adı geçen personelin eğitim şartı ve hizmet süresi şartını taşıdığı görülmektedir. Daha önce özel kalem müdürlüğü ve diğer müdürlüklerde uzun yıllar görev yaptığı ve müdürlük görevinin getirdiği sorumlulukları üstlendiği de göz önünde bulundurulduğunda, müdürlükten daha alt kadrolarda çalışma şartı ve sınavda başarılı olma şartının bu kişide aranmaması gerektiği kanaatindeyiz. Açıklanan nedenlerle Daire Kararının kaldırılmasına karar verilmesi gerekir.

gazetememur