TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANUĞI'NA 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur. Gereğini saygılarımla arz ederim. 09.12.2022 Av. Mahmut TANAL /İstanbul Milletvekili

GENEL GEREKÇE 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak; Adalet Bakanlığı merkez teşkilatında çalışan, adliye hizmeti veren personeller, Adli ve İdari Yargıda yer alan adliye personelleri. Adalet Akademisinde adalet hizmeti veren görevliler, İcra Müdürlüklerinde adalet hizmeti veren personeller, Hakimler ve Savcılar Kurulu ve Yüksek Seçim Kurulu'nda adalet hizmeti sunan personeller; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36.maddesi kapsamında "Genel İdare Hizmetleri" sınıfına dahil olarak birçok özlük hakkından mahrum kalmaktadır. Adalet hizmeti veren bu personeller, adalet hizmeti tazminatı alamamakta, özlük ve mali haklar bakımından yetersiz konumda bulunmaktadırlar. 

Adalet Bakanlığı çalışanlanmn görevinin önem ve niteliği ortadadır. Dolayısıyla görevlilerin çalışma şartlarının ve mali ve özlük haklarının iyileştirilerek mesleki güvenceleri sağlanmalıdır Zira Anayasamızın 49.maddesi uyarınca: 

"Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışı sağlamak için gerekli tedbirleri alır." Anayasamızın mezkûr maddesi uyannca devlet, sosyal devlet olmanın bir gereği olarak vatandaşların  önündeki ekonomik engelleri kaldırmak; çalışanlarına ekonomik refah ortamı sunmak zorundadır. Bu sayede kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde verimlilik artacak, kamu yararı sağlanacaktır. 

KAMUBİZ.COM İnstagram KANALI İÇİN TIKLAYINIZ

Adalet hizmeti veren bu meslek grupları, ne yazık ki adalet hizmetleri tazminatı alamamaktadır. Bu durum sosyal eşitliğin sağlanması engellemekte, söz konusu personellerin emeğinin karşılığını alamamalarını sağlamaktadır. Anayasamızın 10. maddesi, "Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar" şeklinde düzenlenmiştir. Bu bağlamda mezkûr meslek gruplarına adalet hizmetleri tazminatı verilerek eşitlik sağlanmalıdır. 

Yıpranma payı ile emekli olunabilecek meslekler hangileri? Yıpranma payı ile emekli olunabilecek meslekler hangileri?

Yine Anayasamızın 55.maddesi, "Ücret emeğin karşılığıdır. Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır." şeklinde hükmolunmuştur. 
Yukarıda açıklananlar ışığında işbu kanun teklifimiz ile adalet hizmeti veren ve toplumun önemli bir kısmını oluşturan personellerin Adalet Hizmetleri Sınıfına dahil edilerek mali ve özlük hakları bakımından sosyal eşitliğin sağlanması amaçlanmaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 
MADDE 1 ~ Maddeyle söz konusu değişikliğin yürürlüğe girmesinin akabinde Adalet Hizmetleri Sınıfı oluşturularak adliye çalışanlarının sosyal ve özlük haklarının iyileştirilmesi amaçlanmıştır. 
MADDE 2 - Maddeyle birlikte Adalet Bakanlığı merkez teşkilatında adalet hizmeti veren görevliler için adalet hizmetleri tazminatının tahsisi sağlanarak Anayasanın eşitlik ilkesine yönelik ihlallerin engellenmesi amaçlanmıştır. 
MADDE 3 - Yürürlük maddesidir. 
MADDE 4 - Yürütme maddesidir. 

DEVLET MEMURLARI KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ 
MADDE 1- 14/7/1965 tarihli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36'ncı maddesinde yer alan XII- MİLLÎ İSTİHBARAT HİZMETLERİ SINIFI başlıklı bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir; 

"XIII - ADALET HİZMETLERİ SINIFI: 
Bu sınıf Adalet Bakanlığı merkez teşkilatında çalışan adliye hizmeti veren personeller, Adli ve İdari Yargıda yer alan adliye personelleri, Adalet Akademisinde adalet hizmeti veren görevliler, İcra Müdürlüklerinde adalet hizmeti veren personeller, Hakimler ve Savcılar Kurulu ve Yüksek Seçim Kurulunda adalet hizmeti sunan personelleri kapsamaktadır." 
MADDE 2- 657 sayılı Kanununun 152 inci maddesinin Adalet Hizmetleri Tazminatı bölümünün birinci fıkrasında yer alan "Adli, İdari, Askeri Yargıda görevli" ibaresinden sonra gelmek üzere "Adalet Bakanlığı merkez teşkilatında" ibaresi eklenmiştir. 
MADDE 3 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 4 - Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. 

WhatsApp Grubumuz İçin TIKLAYINIZ

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ