Aktif çalışan ve emekli TSK personelini ilgilendiren kanun teklifi

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda ve 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi verildi. 1. Kanun Teklifi ile; kıdemli binbaşı, binbaşı, astsubaylıktan subay olan kıdemli yüzbaşı, astsubaylıktan subay olan yüzbaşı,II kademeli kıdemli başçavuş, kademeli kıdemli başçavuş ve kıdemli başçavuşların makam-görev tazminatı almalarının sağlanması öngörülmektedir. 2. Kanun Teklif ile, Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekli olmuş ve makam tazminatı almayan belirli rütbelerdeki personelin emekli aylıklarına ilave bir ödeme yapılması amaçlanmaktadır.

Aktif çalışan ve emekli TSK personelini ilgilendiren kanun teklifi

Teklif ile; kıdemli binbaşı, binbaşı, astsubaylıktan subay olan kıdemli yüzbaşı, astsubaylıktan subay olan yüzbaşı,II kademeli kıdemli başçavuş, kademeli kıdemli başçavuş ve kıdemli başçavuşların makam-görev tazminatı almalarının sağlanması öngörülmektedir. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Teklifi ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur. Gereğini saygılarımla arz ederim. Mehmet Ali ÇELEBİ İzmir Milletvekili 

GENEL GEREKÇE 

926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun değişik Ek-18 inci maddesinin 418 Sayılı. Kanun Hükmünde Kararname ile değişik (a) bendine göre; Kanuna ekli (V) Sayılı makam tazminatı cetvelinde yazılı rütbe ve görevlerde bulunanlara makam tazminatı ödenmektedir. Silahlı Kuvvetlerin bu kadar önemli görevlerinde bulunan gerek görevdeki gerekse emekli astsubaylara makam tazminatı verilmemesi anılan personeli menfi yönde etkilemektedir, 

211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 3'üncü maddesindeki "Astsubay" tanımı ile aynı Kanunun 6'ncı fıkrasındaki "Subay" tanımında büyük benzerlikler olup her iki tanımdaki şahıslar "Makam ve memuriyet itibariyle emretmek salahiyetini haiz kimsedir. (V) sayılı Makam Tazminatı madde düzenlemelerinden de anlaşılacağı üzere, makamın belirlenmesinde, hiçbir zaman rütbe bazında herhangi bir ayırıma gidilmemiş, sadece makam ve memuriyetin verdiği yetkiye dayanılarak "emretme" esası yeterli görülmüştür. Dolayısıyla her rütbenin işgal ettiği makama paralel olarak sorumluluğu bulunduğu bir gerçektir. 

Yine aynı şekilde, Türk Silahlı Kuwetlerinde Tabur Komutanlığı görevi yarbay ve binbaşı rütbesindeki subaylar tarafından yapılmaktadır. Aynı görevi yapan bu subaylardan yarbaylara Makam-Görev Tazminatı tahakkuk ettirilmesine rağmen binbaşılar kapsam dışı bırakılmıştır. Kidemli Binbaşı ve Binbaşıların yanı sıra astsubaylıktan subay olan Kıdemli Yüzbaşı ve astsubaylıktan subay olan Yüzbaşıların da kapsam içine alınmaları gerekmektedir.. 

Yukarıda yapılan açıklamalar ile 211 Sayılı İç Hizmet. Kanunu'nun belirtilen madde hükümleri esas alınarak; 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nda yapılacak ilave bir düzenleme ile farklı uygulamalara meydan verilmemesi ve Anayasanın eşitlik ilkesine paralel uygulama bütünlüğünün sağlanması bakımından Kıdemli Binbaşı- Binbaşı-Astsubaylık olan Kıdemli Yüzbaşı-Astsubaylıktan Subay olan Yüzbaşı- Astsubay Kıdemli Başçavuş- Astsubay Kademeli Kıdemli Başçavuş ve Astsubay II Kademeli Kıdemli Başçavuş rütbelerinde bulunan askeri personele de makam tazminatı verilmelidir. 

Kanun teklifimizle Kıdemli Binbaşı, Binbaşı, Astsubaylıktan Subay olan Kıdemli Yüzbaşı, Astsubaylıktan Subay olan Yüzbaşı, Il Kademeli Kıdemli Başçavuş, Kademeli Kıdemli Başçavuş ve Kıdemli Başçavuşlara da Makam-Görev Tazminatı verilmesi amaçlanmaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

MADDE 1- 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Ek-18'inci maddesinde 241, 265, 418, 433, 475 ve 568 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile yapılan değişiklikler ile; Yarbay-Orgeneral rütbeleri arası için Makam Tazminatı verilmesi öngörülmüştür. Ancak, söz konusu tazminattan Kıdemli Binbaşı- Binbaşı-Astsubaylıktan Subay olan Kıdemli Yüzbaşı Astsubaylıktan Subay olan Yüzbaşı- Astsubay Kıdemli Başçavuş- Astsubay Kademeli Kıdemli Başçavuş ve Astsubay || Kademeli Kıdemli Başçavuşlar yararlandırılmamaktadır. Önerilen düzenleme ile; rütbeleri belirtilen subay ve astsubaylar da iç Hizmet Kanununa göre unvan ve makam sahibi olduklarından, Makam ve Görev tazminatından anılan personelin de yararlandırılması amaçlanmaktadır. 
MADDE 2- Yürürlük Maddesidir. 
MADDE 3- Yürütme Maddesidir. 

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1- 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'na ekli (V) Sayılı Makam Tazminatı Cetveline aşağıdaki sıralar eklenmiştir; 
10) Kıdemli Binbaşı 1800 
11) Binbaşı 1600 
12) Astsubaylıktan Subay olan Kıdemli Yüzbaşı | 1600 
13) | Astsubaylıktan Subay olan Yüzbaşı 1600 
14) II Kademeli Kıdemli Başçavuş 1800 
15) Kademeli Kıdemli Başçavuş 1600 
16) | Kidemli Başçavuş 1400 
MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Teklif ile, Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekli olmuş ve makam tazminatı almayan belirli rütbelerdeki personelin emekli aylıklarına ilave bir ödeme yapılması amaçlanmaktadır.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 
Slike suhu Enmuskli Sandığı Kanu Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. Murat BAKAN İzmir Milletvekili 

GENEL GEREKÇE 

926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun değişik Ek-18 inci maddesinin 418 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik (a) bendine göre; Kanuna ekli (V) Sayılı makam tazminatı cetvelinde yazılı rütbe ve görevlerde bulunanlara makam tazminatı ödenmektedir. 

Dünyanın en zor mesleği olan askerlik mesleğini sürdürdükten, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne uzun yıllar hizmet etme onurunu yaşadıktan sonra emekli olan Kıdemli Binbaşı, Binbaşı, Astsubaylıktan subay olan Kıdemli Yüzbaşı, Astsubaylıktan subay olan Yüzbaşı, Astsubay Astsubay Kademeli Kıdemli Başçavuş ve Astsubay II. Kademeli Kıdemli Başçavuş ve Uzman Jandarma rütbelerinde bulunan subay, astsubay ve uzman jandarmaların makam tazminatı almıyor olması beraberinde bazı olumsuzlukları getirmektedir 
 
Makamın belirlenmesi konusuna dayanak olan, V sayılı Makam Tazminatı madde düzenlemelerinde, rütbe bazında bir ayrım bulunmamakta, makam ve memuriyetin verdiği yetkiye dayanılarak "emretme” esası belirtilmektedir. . 

Bu açıklamalar çerçevesinde, 211 Sayılı İç Hizmet Kanununun belirtilen madde hükümleri esas alınarak; 5434 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'nda yapılacak ilave bir düzenleme ile makam tazminatı alamayan emekli Türk Silahlı Kuvvetleri personeline tahakkuk ettirilecek bir ödemeyle, Anayasanın eşitlik ilkesine de uygun bir uygulama getirilmesi hedeflenmektedir. Söz konusu bütünlüğün sağlanması bakımından; Kidemli Binbaşı, Binbaşı, Astsubaylıktan subay olan Kıdemli Yüzbaşı, Astsubaylıktan subay olan Yüzbaşı, Astsubay Kıdemli Başçavuş, Astsubay Kademeli Kıdemli Başçavuş, Astsubay II. Kademeli Kıdemli Başçavuş ve Uzman Jandarma rütbe ve görevleri üzerinden emekli olan subay, astsubay ve uzman jandarmalara ek bir ödeme yapılması amaçlanmaktadır.. 

Söz konusu teklifle, aynı kurum içerisinde birlikte görev yaptıkları subayların (Yarbay-Albay ekli aylıklarının yaklaşık yarısı kadar emekli aylığı alan Kidemli Binbaşı, Binbaşı, Astsubaylıktan subay olan Kıdemli Yüzbaşı, Astsubaylıktan subay olan Yüzbaşı, Astsubay Kıdemli Başçavuş, Astsubay Kademeli Kıdemli Başçavuş ve Astsubay II. Kademeli Kıdemli Başçavuş ve Uzman Jandarma rütbelerinde bulunan subay ve astsubayların emekli aylıklarına ilaveten ek bir ödeme yapılması öngörülmektedir. 

GEREKÇELERİ MADDE

MADDE 1- Madde ile, Türk Silahlı Kuvvetlerinin çeşitli kademelerinde yıllarca görev yapmış ve sonrasında emekli olmuş ve “makam tazminati" alamayan Kıdemli Binbaşı, Binbaşı, Astsubaylıktan subay olan Kıdemli Yüzbaşı, Astsubaylıktan subay olan Yüzbaşı, Astsubay Kıdemli Başçavuş, Astsubay Kademeli Kıdemli Başçavuş, Astsubay II. Kademeli Kıdemli Başçavuşlar ve Uzman Jandarmaların emekli aylıkları, aldıkları eğitimlerle ve yürüttükleri hizmetle mütenasip olmaktan çok uzaktır ve muadillerinin çok gerisindedir. ; 

Örneğin, aynı kurum içerisinde birlikte görev yaptıkları subayların (Yarbay - Albay - Kd. Albay vb.) emekli aylıklarının yaklaşık yarısı kadar emekli aylığı almaktadırlar. Bu sebeplerle rütbeleri belirtilen personelin emekli aylıklarına ilaveten ek bir ödeme yapılması hedeflenmiştir.. 

MADDE 2- Yürürlük Maddesidir. 
MADDE 3- Yürütme Maddesidir. 

5434 SAYILI EMEKLİ SANDIĞI KANUNUNDA DEGİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1- 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'na aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 
EK MADDE 85. Bu kanuna göre emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış olup, aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olan emekli Kıdemli Binbaşı, Binbaşı, Astsubaylıktan subay olan Kıdemli Yüzbaşı, Astsubaylıktan subay olan Yüzbaşı, Astsubay Kıdemli Başçavuş, Astsubay Kademeli Kıdemli Başçavuş, Astsubay II.Kademeli Kıdemli Başçavuş ve Uzman Jandarmalara 10.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay emekli aylıklarıyla birlikte ilave ödeme yapılır. 

Birinci fikra kapsamında yapılacak ödeme, ölenlerin mülga 67 nci maddede belirtilen aylığa müstahak dul ve yetimlerine mülga 68 inci maddede belirtilen oranlar üzerinden ödenir. 

Bu madde kapsamında ilave ödemeden yararlanacaklardan, sosyal güvenlik destek primi ödemek suretiyle çalışanlar dahil herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak çalışanların ilave ödemeleri, çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ay başından itibaren kesilir. Bu ödemeden yararlanma şartlarını kaybedenler en geç bir ay içinde durumu Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmekle yükümlüdürler. 

Zamanında bildirimde bulunmayanlara yapılan ödemeler kanuni faiziyle birlikte geri alınır. Bu fikra uyarınca ilave ödemeleri kesilenlerin, çalışmalarının sona erdiği tarih yazılı istek tarihi kabul edilerek ilave ödemeleri, çalışmalarının sona erdiği tarihi takip eden ay başından itibaren yeniden ödenmeye başlanır. 
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönem için geçmişe dönük herhangi bir ödeme yapılmaz." 
MADDE 2- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Kamubiz.com ÖZEL/ANKARA

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.