İşçiler, memurlar gibi çalıştırılıyor!

Sayıştay Başkanlığı 2021 Dış Denetim Raporları yayımlandı. Mili Savunma Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğüne ve Tersaneler Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerde işçilerin memurlar için ayrılan kadroya ilişkin işlerde çalıştırıldığı tespit edilmiş.

KAMU 29.09.2022, 22:19 Editör
İşçiler, memurlar gibi çalıştırılıyor!

Sayıştay Raporunda bu hususa ilişkin şu örnekler verildi:

Uygulamada, memurlar tarafından yürütülmesi gereken işlerin bir kısmının işçiler tarafından gerçekleştirildiği anlaşılmıştır. Örneğin; branşı elektronikçi olan işçinin mutemet, branşları tank makinisti, silahçı, kaynakçı (su altı) olan işçilerin veri hazırlama kontrol işletmeni gibi işçilerin memurlar için ayrılan kadrolara ilişkin işlerde çalıştıkları görülmüştür.

Ancak ASFATyürütülen faaliyetlerde aksamaya sebebiyet verilmeden Devlet memuru temin usulleri kapsamında yapılacak alımlar ile memur eliyle yürütülmesi gereken işlemlerde Devlet memuru istihdam edilmesine azami şekilde özen gösterileceğini ifade etmiştir.

BULGU 3: Memur Eliyle Gördürülmesi Gereken İşlerde İşçilerin Çalıştırılması

KAMUBİZ.COM İnstagram KANALI İÇİN TIKLAYINIZ

Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğüne ve Tersaneler Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerde işçilerin memurlar için ayrılan kadroya ilişkin işlerde çalıştırıldığı görülmüştür.

Anayasa’nın “Genel ilkeler” başlıklı 128’inci maddesinde; devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekte yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevlerin memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle gördürüleceği, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin niteliklerinin, atanmalarının, görev ve yetkilerinin, hakları ve yükümlülüklerinin, aylık ve ödeneklerinin ve diğer özlük işlerinin kanunla düzenleneceği hüküm altına alınmıştır.

Ayrıca Anayasa’nın “Toplu iş sözleşmesi ve toplu sözleşme hakkı” başlıklı 53’üncü maddesinde; işçiler ve işverenlerin toplu iş sözleşmesi yapma hakkı ile memurlar ve diğer kamu görevlilerinin toplu sözleşme yapma hakkı ayrı fıkralarda düzenlenerek işçi statüsünde bulunanların diğer kamu görevlileri içerisinde yer almadığı zımnen ifade edilmiş olmaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinde; kamu hizmetlerinin memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle gördürüleceği belirtilmiş olup aynı maddenin (A) fıkrasında memurlara, (D) fıkrasında ise işçilere ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. Kanun’un 33’üncü maddesinde; kadrosuz memur çalıştırılamayacağı ve kadroların Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde gösterildiği şekilde düzenleneceği, 36’ncı maddesinde; memurların çalıştırılacakları sınıfları ve nitelikleri, 39’uncu maddesinde; sınıflar dışında memurluk kadrolarının ihdas edilemeyeceği hüküm altına alınmıştır. Devlet memurluğuna alınma usulü, şartları ve adaylık müessesesine Kanun’un 46 ve müteakip maddelerinde değinilmiş; memurların atanması, ilerlemesi ve yükselmesi, yer değiştirmesi gibi durumlar belirli kurallara bağlanmıştır.

Belirtilen mevzuat hükümlerinden anlaşılacağı üzere, kamu hizmet ve faaliyetleri ile bunu yürütecek kamu işgücünün planlanmasında kullanılan kadrolar, kişinin çalıştığı görev yerini ifade etmektedir. Bir kurumun kadro cetveli üzerinden kurumun üstlendiği kamu hizmetini, örgütsel hiyerarşisini ve yerini belirlemek mümkündür. Bununla birlikte kadrolar; kurumda çalışacak personelin sayısının, niteliğinin, görev yerinin, unvanının, sınıf ve derecesinin, yükselme ve ilerlemesinin, özlük haklarının da belirleyicisidir. 

Kamu hizmeti ile kişiler arasındaki hukuki bağı oluşturan kadrolarda ancak usullere uygun olarak atanmış, belirli nitelikte ve sayıda personel çalıştırılabilir. Kadro ihdas edilmiş kamu hizmetlerinde, kanuni usullere uygun şekilde atanmayan, kadronun gerektirdiği nitelikleri taşıdığı mevzuata uygun şekilde öngörülemeyen kişilerin çalıştırılmasının mümkün olmadığı düşünülmektedir.

Uygulamada, memurlar tarafından yürütülmesi gereken işlerin bir kısmının işçiler tarafından gerçekleştirildiği anlaşılmıştır. Örneğin; branşı elektronikçi olan işçinin mutemet, branşları tank makinisti, silahçı, kaynakçı (su altı) olan işçilerin veri hazırlama kontrol işletmeni gibi işçilerin memurlar için ayrılan kadrolara ilişkin işlerde çalıştıkları görülmüştür. Bu minvalde Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerde toplamda 3271 memur kadrosunun 1311`inde memur 504`ünde işçi yine aynı şekilde Tersaneler Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerde toplamda 1077 memur kadrosunun 499`unda memur 145`inde ise işçi olmak üzere toplam 649 işçinin anılan mevzuat hükümlerine aykırı olarak memurlar için tahsis edilen kadrolara ilişkin işlerde çalıştığı tespit edilmiştir.

Kamu idaresince, yürütülen faaliyetlerde aksamaya sebebiyet verilmeden Devlet memuru temin usulleri kapsamında yapılacak alımlar ile memur eliyle yürütülmesi gereken işlemlerde Devlet memuru istihdam edilmesine azami şekilde özen gösterileceği ifade edilmiştir.

Memurlar için kadro ihdas edilmiş kamu hizmetlerinde 657 sayılı Kanun’a göre kadro niteliklerini taşımayan işçilerin çalıştırılmaması ve işçi personelin görevlendirildiği memur kadrolarına atama yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.
Gazete Memur

WhatsApp Grubumuz İçin TIKLAYINIZ

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Yorumlar (6)
YARDIMCI HİZMETLİ 2 ay önce
ARKADAŞ İŞÇİLER 8 İKRAMİYE DÜNYANIN MAAŞINI ALIYOR HALA KONUŞUYORMU.
tekniker 2 ay önce
kamudaki teknik hizmetler sınıfı memurlarda adı memur çoğu işçi gibi çalışıyor
Belediye TEKNiK İşçi? 2 ay önce
Rumuzumdan da anlaşılacağı gibi; aynı hukuksuzluk Belediyelerde de var. Mühendisler Mimarlar Teknikerler Restoratörler vb. Belediye şirket işçisi olarak gösterilip memur işi yapmaktadır. Olası bir değişikliğin Belediyelere de uygulanması gerekmektedir.
KAAN 2 ay önce
MEB. dede hizmetliler memur kadrosunda ama temizlik yapıyorlar onların statüsü işçi olmalıydı
Mehmet 2 ay önce
ben belediyede geçici işçi statüsünde 23 yıldır mühendis olarak imza atıyorum.
Beemir 2 ay önce
Peki kanun bu konu hakkında cezai bir işlem yapmısmı dır. Tabiki hayır. Olan yine işçiye olmuştur.